Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Průvodce studiem na katedře scénografie DAMU

Vážený příteli, zajímáte se o studium scénografie. Tento průvodce by vám měl poskytnou základní informace o cílech a metodě výuky.

Naši katedru založil těsně po II. světové válce prof. František Tröster, jedna z největších osobností české scénografie, jako součást divadelní fakulty. Už to, že studium scénografie bylo koncipováno jako součást studia divadla, bylo něčím novým. Do té doby se scénografie studovala jako součást architektury, výtvarného umění nebo umění užitého. Společné studium s režiséry, dramaturgy a herci však lépe odpovídá vzniku divadelního představení i vzniku budoucích tvůrčích týmů. Idea školy a metoda výuky byla inspirována meziválečným německým Bauhausem a postupy ruské avantgardy. K tradici školy patří i to, že řada absolventů se nevěnuje přímo scénografické tvorbě, ale výborně se uplatňuje v dalších uměleckých oborech. Týmová výuka nepřekáží rozvoji tvůrčí individuality, ale naopak z ní vychází. Ambicí školy je všestranný rozvoj kreativity studentů.

Pokud uvažujete o studiu scénografie, musíte vědět o požadovanýchpředpokladech a o kritériích přijímací zkoušky.

Uchazeč by měl prokázat schopnost výtvarného vyjádření. Kresba je základním prostředkem komunikace s pedagogem, režisérem i při realizaci. Požadavky na kresbu nejsou estetické, jde o schopnost vyjádřit přesvědčivě svou představu. Kreslíme věci, které neexistují proto, aby existovat mohly.

Náš obor vyžaduje také dobrou orientaci v kulturních dějinách, z ní vycházející schopnost fakta komparovat a nacházet vazby mezi nimi jako východisko pro vlastní tvorbu.

 

Pokud jste talentovou zkoušku úspěšně složil, čeká vás bakalářské studium /Ba/. První semestry jsou koncipovány jako přípravné období. Všechny, i ty nejjednodušší úkoly, mají dramatické zadání. Tento rok bylo pro úkoly všech ročníků zadání společné.

Počáteční úkoly jsou koncipovány jako cvičení k rozvíjení smyslu pro dramatický prostor, pro materiál, barvu a tvar. Jednoduchá prostorová cvičení vytváříte jako dvojice s kontrastním zadáním. Mládí − stáří, chaos − řád, volnost − uzavřenost apod. Vše je soustředěno pouze na interpretaci prostoru. V kostýmní tvorbě se pokoušíte vyjádřit podobná zadání tvarováním dramatické postavy.

Materiálová kompozice pomáhá nacházet dramaticky odpovídající spojení dřeva, kovu, textilních materiálů, plastů apod. Poznatky, které získáte tímto cvičením, použijete dál při vytváření kostýmního objektu i při řešení prostoru. Uvědomíte si také, jakou funkci přisoudíte v dalších úkolech barvě a skladbě hmot.

V ostatních předmětech a doprovodných přednáškách získáváte informace o možnostech interpretace v dobovém kontextu vzniku díla a hledáte vlastní inspirační zdroje.

Sdělíte tím svou představu o filosofii a myšlenkovém okruhu díla a především o jeho rezonanci se současným světem.

Úkoly, které jste zatím splnil, vám možná odkryly možnosti, které jste dosud jenom tušil a zákonitosti, o kterých jste zatím nevěděl. Nezodpovězena zůstává ale zatím základní otázka: jak vzniká koncepce scénografického díla.

Problém, který teď musíte řešit, je vztah herce a prostoru a řešení dramatických situací. Zvolený postup má umožnit nacházení autentického divadelního výrazu a neopakovat známé koncepty. Portrét dramatické situace vzniká z výběru klíčových situací textu. V každé situaci jsou nějaké postavy, v nějakém vztahu, v nějakém prostoru.

Máte nalézt řešení každé z těchto situací nezávisle na ostatních. Prostor volíte tak, aby v něm co nejsilněji rezonovala slova dialogu, aby distribuce prostoru umožnila odpovídající pohyb herců. Společná cvičení s režiséry vám umožní ověřovat vaše hypotetická řešení.

Objevujete problémy, které musíte řešit v kostýmech, jak působí ve vašem prostoru dramatické postavy, jaký svět divákovi odkrýváte

Máte vyřešeny základní situace, ale jenom izolovaně jako solitéry. Vaše řešení teď musíte revidovat, hledat spojitosti a umožnit scénografii život v časové dimenzi. Uvědomíte si, že scénografie se odlišuje od výtvarného umění a architektury působením v čase, podobně jako hudební dílo. Scénografie sama o sobě není uměním, i když má řadu společných znaků, ale teprve tehdy, když vstoupí do kontextu ostatních složek, se stává součástí uměleckého díla − divadelní inscenace.

Protože jste zatím zvládl technické a technologické předpoklady scénografie a kostýmu, osvětlování a projektování, můžete vytvořit komplexní scénografické řešení. Tím jste splnil požadavky bakalářského programu.

Absolvováním Ba programu a obhájením Ba projektu jste schopen zvládnout základní předpoklady scénografické tvorby. Pokud máte vlastní vizi divadla a scénografie, formulujete svou představu osobního programu a předloženým projektem se ucházíte o magisterské studium. Pedagogové katedry posoudí, zda je váš projekt studia v souladu s programem školy a v jejich možnostech jej realizovat.

Magisterské studium na KS se realizuje v ateliéru scénografie pro činoherní divadlo, hudební divadlo a balet a pro nedivadelní prostory, dále v ateliéru kostýmu a masky pro všechny formy divadla, film a televizi a v ateliéru filmové a televizní scénografie. Magisterské studium usiluje o zvládnutí scénografie jako autorské součásti divadelní inscenace.

Scénograf je spoluautorem koncepce a autorem vizuální podoby dramatického díla. Studium vychází z vašich individuálních předpokladů. Máte možnost spoluvytvářet svůj učební plán a studovat kombinaci programu více ateliérů. Zadávané úkoly a jejich specifikace vyplývá z vašeho osobního programu a předpokládá vaši schopnost výtvarně ovlivňovat tvorbu inscenace. V této fázi studia nacházíte spolupracovníky jak v rámci školy, tak v prostředí profesionálních divadel.

Váš program zahrnuje nejrůznější aplikace a modifikace scénografie. Řešíte problémy využívání nedivadelních prostorů (site−specific), aplikujete scénografické postupy v architektuře veřejného prostoru, při koncipování výstav, zkoumáte interaktivní možnosti scénografie.

Kvalitu výuky a úroveň vašeho vzdělání si máte možnost ověřit, porovnat a doplnit na zahraničních stážích.

Realizace ve školním divadle jsou podmínkou absolutoria. Školní představení v Disku ověřují vaše možnosti týmové práce a schopnost navazovat na ostatní složky divadelní inscenace. Součástí každého úkolu je teoretická reflexe, esej, kterou ozřejmujete vaše postupy a uvádíte je do kontextu současného divadla.

Pedagogové:

Od založení školy prof. Tröstrem se pedagogy scénografie a kostýmu stávají renomované osobnosti těchto oborů. Podmínkou je vlastní umělecká činnost a prestiž. Pedagogická činnost je vždy reflexí vlastní tvorby. Nejedná se jen o předávání zkušeností. Pedagog především kreativně působí na formování osobnosti budoucího scénografa. Všichni pedagogové scénografie a kostýmu jsou absolventy této školy.

Seznam podeagogů katedry scénografie.