Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Doporučená literatura pro uchazeče o magisterské studium

z jiných oborů DAMU, či z jiných vysokých škol v ČR i zahraničí

 • Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999.
 • Černý, František: Kapitoly z dějin českého divadla. Academia, Praha 2000.
 • Česká divadla – encyklopedie divadelních souborů. (Ed.: Eva Schormová) Divadelní ústav, Praha 2000
 • Drucker, Peter: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Management Press, Praha 1993.
 • Gregorini, Bedřich: Realizace dramaturgického plánu v divadle. (skripta) SPN, Praha 1990.
 • Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v umění: Praktický průvodce, Institut umění, Praha 2009
 • Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem, Grada, Praha 2008
 • Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak, Pražská scéna, Praha 2004
 • Dvořák, Jan: Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004
 • Kopecký Jan (pod jménem Jan Bernard): Co je divadlo. SPN, Praha 1983.
 • Kotler, Philip: Marketing. Management. Victoria Publishing, Praha 1993 a další vydání.
 • Kotler, Philip: Marketing od A až do Z. Management Press, Praha 2003.
 • Ledvinová, Jana – Pešta, Karel: Základy fundraisingu aneb jak získat peníze na prospěšnou činnost. ICN, Praha 1996.
 • Vítek, Svetozar: Řízení a organizace divadla. (skripta) SPN, Praha 1986.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. I. - Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942,Akademie múzických umění, Praha 2004
 • Vodáček, Leo – Vodáčková, Olga: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press, Praha 2003.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorské právo a práva související, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 114/2002 Sb., FKSP, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 44/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění platných předpisů
 • Nařízení vlády 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění platných předpisů
 • http://www.divadlo.cz/box/ - Správa a řízení , Kulturní politika , K legislativě , Divadelní systémy , Dotace a granty