Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

Vedoucí katedry: MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Produkce bakalářské řádné prezenční (BA)

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou,

titul: BcA

BAKALÁŘSKÉ (BA) STUDIUM – obor produkce

Profil absolventa BA studia:

Absolvent bakalářského studijního programu má odborné znalosti z oblasti práva, managementu, marketingu, ekonomie a dějin a teorie divadla. Detailně je seznámen s těmi specifiky jmenovaných oborů, které se týkají provozování divadelní činnosti. Orientuje se ve všech aspektech činnosti různých typů divadelních organizací běžných v České republice a jejich existující síti.

Je schopen zastávat většinu divadelních profesí v úsecích administrativních, ekonomických a provozních do úrovně středního managementu velkých repertoárových divadel nebo top managementu malých divadelních organizací.

Absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění nejen v divadlech, ale různých kulturních, často veřejnoprávních institucích jako vedoucí produkčních týmů, manažeři divadelních souborů, vedoucí obchodních nebo kontaktních oddělení nebo fundraiseři.

Charakter výuky BA studia:

Studijní plán bakalářského studia nabízí přednášky a (v převážné míře) semináře z oblasti ekonomie, práva, marketingu, managementu a samozřejmě také z oblasti teorie a historie divadla. Posluchači získají znalosti v oborech jako je řízení a provozování divadelních institucí i projektů, fundraising, propagace, PR, teorie komunikace, kulturní politika apod. a osvojí si komunikační, organizační a další dovednosti. Velký důraz je kladen na způsoby a možnosti praktického využití těchto znalostí v kontextu provozování umělecké činnosti. Součástí studijního plánu je i výuka cizích jazyků zajišťovaná Centrem jazykové přípravy AMU.

Praktická část výuky má těžiště v druhém ročníku, ale prolíná se celým studiem a je přímo navázána na uměleckou činnost ostatních kateder Divadelní fakulty AMU. Probíhá z převážné části v divadle DISK, fakultní divadelní scéně (www.divadlodisk.cz), kde se posluchači seznamují s přípravou divadelní inscenace a s každodenním provozem divadla. Posluchači působí jako produkční jednotlivých, zejména absolventských projektů, které připravují se studenty oborů herectví, režie, dramaturgie a scénografie. Od roku 1993 studenti katedry produkce organizují také divadelní festival studentů vysokých uměleckých škol ZLOMVAZ, při jehož přípravě se pod vedením pedagogů učí aplikovat nabyté teoretické znalosti.

Přijímací zkoušky do řádného BA studia:

Nároky na uchazeče o BA studium:

Akademie múzických umění v Praze je přední vzdělávací institucí v oblasti umění. Pro přijetí ke studiu musí uchazeč prokázat mimořádné intelektuální, osobnostní a talentové předpoklady, vědomosti i zaujetí a motivaci ke studiu.

Z vrozených předpokladů přijímací řízení zkoumá kromě intelektu i kreativitu, míru temperamentu, sebevědomí, komunikativnosti a přirozené autority, syntetické i analytické schopnosti atd.

Testují se též základní znalosti z oblasti umění, zejména divadla (historie i současnosti), zájem o současné kulturní dění a schopnost reflexe společenské situace a minimum ekonomických a právních vědomostí využívaných v běžném občanském životě.

Případná praxe v divadle či jiném kulturním zařízení může být výhodou vzhledem ke zkušenostem, které v jejím průběhu může uchazeč získat, rozhodně ale není nutnou podmínkou přijetí ke studiu.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

 • Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – cca 3 hodiny
 • II. kolo – cca 4 hodiny
 • III. kolo – max 30 minut na uchazeče

c) Rámcový obsah přijímacích zkoušek:

 • První kolo tvoří písemný test z všeobecných vědomostí z dějin i současnosti kultury a umění (převážně divadla). Součástí zadání budou i otázky testující logické a koncepční uvažování nebo porozumění odbornému textu.
 • Druhé kolo prověří talentové, intelektuální, logické a osobnostní předpoklady uchazečů a to formou řízené skupinové hry.

Uchazeči také znovu podstoupí písemný test, který prověří i orientaci uchazečů v sociálně-politické situaci a v obecné rovině i v problematice ekonomie, práva a zakládání, zřizování a provozování kulturních institucí. Schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu je prověřována zpracováním úvahy na aktuální téma.

 • V ústním pohovoru ve třetím kole dostane uchazeč prostor pro sebeprezentaci a následuje diskuze na témata z oblasti osobních zájmů a uvažovaného profesního směřování uchazeče, případně doplňující otázky z oblastí vymezených u popisu předchozích kol.
 • Pokud uchazeč doloží úspěšné složení mezinárodně uznávané zkoušky ze  světového jazyka (např. předložením prosté kopie diplomu nebo protokolu o průběhu zkoušky), může být v závěrečném kole při rovnosti bodů zvýhodněn.

d) Kritéria hodnocení:

 • Test prvního kola je bodován na základě prokázaných znalostí a schopností, přičemž maximální počet bodů je u každé otázky uveden a odpovídá její náročnosti. Do druhého kola postupují uchazeči, kteří překročí stanovemnou bodovou hranici.
 • Ve druhém kole jsou schopnosti prokázané v průběhu procesu řešení zadaného praktického úkolu nezávisle bodovány třemi nebo více lektory. Hodnocena je zejména schopnost kreativního, osobitého a strukturovaného přístupu k řešení zadaných problémů, asertivita a schopnost efektivní komunikace. Testová část je hodnocena na základě správně či nesprávně zodpovězených otázek. Maximální dosažitelný počet bodů je v zadání testu uveden. Do třetího kola postupují uchazeči, kteří překročí stanovenou bodovou hranici v součtu bodů za 1. a 2. kolo.
 • Ve třetím kole každý z členů komise nezávisle hodnotí osobnostní předpoklady, zejména osobitost přístupu, úroveň prezentačních a komunikačních dovedností, pohotovost nebo kreativitu, všeobecný rozhled, míru a druh motivace uchazeče a také jeho znalosti prokázané v průběhu pohovoru. Konečné hodnocení kola je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli. K přijetí jsou komisí doporučeni uchazeči, kteří získají alespoň 60% z maximálně dosažitelných bodů při součtu všech tří kol.

Přijímací řízení:

Termíny přijímacích zkoušek zde.

Pozn. Termíny se mohou ze závažných důvodů změnit. Aktuální termíny budou uvedeny na http://www.damu.cz/ a v pozvánce k přijímacímu řízení.

Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek pro BA studium:

Termíny podání přihlášek zde. 

Povinné přílohy přihlášky ke studiu:

- strukturovaný životopis,

- motivační dopis (v maximálním rozsahu dvou normostran).

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Uchazeči, kteří e-mailovou adresu neudají, nebo jim email nebude z jakéhokoliv důvodu doručen, mají povinnost si podrobnosti vyhledat na webu katedry.

Všechny aktualizované informace o termínech zkoušek a průběhu jednotlivých kol je možno najít na http://www.damu.cz/ v sekci katedry. Výsledky budou oznámeny tamtéž.