Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Ekonomika, právo a provozování divadla - charakteristika

Základní charakteristika specializace MA studia

Pedagogové specializace:

ČUŘÍKOVÁ Tamara Ing.

POKORNÝ Jiří Ing.

SRSTKA Jiří doc. JUDr.

Jednou z volitelných specializací dvouletého magisterského studia na katedře produkce Divadelní fakulty AMU je i specializace „Ekonomika, právo a provozování divadla“.

Jak už z názvu specializace vyplývá, zaměřuje se toto magisterské studium na interní organizaci vlastní činnosti divadla v tom smyslu, jak je divadelní činnost organizována nejen z hlediska vytváření a provozování divadelních inscenací, ale i z pohledu činností, které s divadelní aktivitou nedílně souvisí a bez nichž by bylo nemožné divadelní činnost vykonávat.

Právě tyto činnosti související s činností divadelní v nejhojnějších podobách se zaměřují na oblasti, které byly v bakalářském studium pouze zmíněny mimo výuku organizování vlastní divadelní činnosti. Tyto oblasti souvisejí nedílně s provozem divadla , ekonomickou a právní problematikou a v celku vytvářejí komplex, který je ve vztahu ke klasickému výkladu těchto disciplín deviantní ve smyslu prolamování zákonitostí explikovaných jako „běžný“ předmět obecného charakteru na jiných vysokých školách.

Namátkově tak lze uvést kupříkladu neuměleckou charakteristiku výkonů herců (výkonných umělců) a jejich odraz v neuměleckých empirických i exaktních kategoriích či posuzování pracovní kázně u uměleckých zaměstnanců komplexně. V ekonomické oblasti pak specifika aplikace zákona o dani z příjmů a přidané hodnoty, odepisování majetku a další oblasti „sui generis“ nutné pro divadelní provoz a přítomné při divadelní činnosti.

Základní pedagogickou metodou této specializace magisterského studia by mělo být souběžné uplatňování principu dedukce a indukce v jednotlivých kategoriích této specializace a komparace obojích výsledků těchto metod, ať v jednotlivých reálných okruzích, tak v zevšeobecňujících závěrech. Právě diference, která kupříkladu porovnáním obecných zdánlivě daných zákonitostí, jež bývají ve velké míře východiskem pro zkoumání jednotlivostí, tedy konkrétního, a obecných zákonitostí, vznikající souhrnem (součtem) reálného, by měla být úhelným předmětem zkoumání této specializace. Srovnání zdánlivě daných obecností s obecnostmi, odvozenými od konkrétní reality při tušení jejich odlišnosti, by měly přinést i konkrétní návrhy „de ferenda“ a obohatit studenty magisterské specializace ve smyslu změny lineárního uvažování s absencí kreativního faktoru na přemýšlení o konkrétních jevech a zákonitostech v mnohačetných kontextech.

Profil absolventa

Absolvent této specializace magisterského studia nalezne uplatnění ve
vedoucích pracovních pozicích divadelních provozů jak jednosouborových, tak
vícesouborových. Druhová afinita jeho uplatnění může být velice široká a to
od vedoucího provozního úseku divadla, přes šéfproducenta, vedoucího
ekonomického úseku, správního úseku, vedoucího výrobního úseku až po
divadelního ředitele či jeho zástupce (správního ředitele).
Absolvent této specializace magisterského studia může nalézt uplatnění i v
agenturách, zabývajících se divadelním či jiným producentstvím v kulturní
oblasti.
Není vyloučeno i uplatnění ve státních a municipiálních složkách,
zabývajících se vytvářením podmínek pro kulturní činnosti obecně.