Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Kreativní producentství - charakteristika

Základní charakteristika specializace MA studia

Pedagogové specializace:

PROKOP Petr MgA.

KAŠPAR David MgA.

KUBIŠTA Štěpán MgA.

Dvouleté magisterské studium na Katedře produkce Divadelní fakulty AMU v Praze nabízí specializaci kreativní producentství, studijní program, v němž je student veden k cíli, jímž je komplexní producentská osobnost, v analogii k filmové nebo mediální praxi nebo i osvědčeným tradičním formám vedení a řízení divadel (principál, direktor, impresário ad.), tedy fakticky nejvyšší a mimořádně tvořivý stupeň v procesu realizace divadla. Divadelní producent je dominující postava realizace uměleckého procesu, není vykonavatelem vůle jiných, ale zpravidla nezávislou, svobodnou a svébytnou kreativní osobností s nejrozsáhlejšími odbornými znalostmi a uměleckou zkušeností z celého spektra divadelních profesí. Bez jeho vstupního vkladu by se neuskutečnila činnost dalších divadelních tvůrců a interpretů. Producent stojí na špičce pomyslné pyramidy, se zodpovědností za celý projekt a vybírající si ke spolupráci všechny ostatní spolupracovníky – umělce a divadelní pracovníky všech profesí.

Takový rodící se producent se svými znalostmi a zkušenostmi nachází na průsečíku umění a vědy (art & science). Producent by měl být mírou své kreativity, jako autor vize a zadání, původce, strůjce i šéf projektu prvním a vůdčím tvůrcem. Jeho vlastnosti a předpoklady jsou shodné s výbavou umělců; za takové dispozice můžeme považovat nadhled, odvahu, fantazii, představivost, intuici, předvídavost, víru v úspěch, podnikavost, tvořivost, objevitelství, vynalézavost, nekonvenčnost, překvapivost v záměrech, přípravě i realizaci apod.

Management divadla je pro svůj kreativní potenciál reflektován jako umění svého druhu. Na rozdíl od četných tuzemských programů arts managementu využívá tato specializace všech příležitostí kontextu Divadelní fakulty AMU, součinnosti s dalšími uměleckými disciplinami divadla a je zakotvena uprostřed divadelní praxe.

Celý studijní program je realizován v „ateliérové“ formě studia, dané osobnostmi pedagogů, má náročný a individuální charakter a jeho páteří jsou teoretický magisterský projekt a posléze příprava závěrečné magisterské diplomové práce, přičemž obě fáze předpokládají samostatný, originální a kreativní přístup studenta. Produktivní pro odbornou profilaci studenta a jeho žádoucí specializaci může být korespondence s jeho dosavadní studijní orientací (např. s tématem bakalářské diplomové práce nebo předchozím studiem na jiné vysoké škole), s jeho mimoškolními oborovými preferencemi, s tematickou vizí blížící se magisterské diplomové práce a s představou budoucího profesionálního uplatnění.

Předpokladem je aktivní participace studenta - samostatně uvažující osobnosti. Výuka má smíšenou formu (blended-learning), kombinuje formu dialogickou (diskusní), poznávací (naukovou), probíhající paralelně vstupní nabídkou textů a literatury (i jako e-learning), a úkolovou, při níž student samostatně vypracovává úkoly (eseje, referáty) na zvolená či zadaná témata. Protože magisterským studiem se po předchozím bakalářském uzavírá druhý stupeň programové kaskády, otevírá se tu zároveň i horizont doktorandského stupně (doktorského studia) v rámci Divadelní fakulty AMU i jinde.

Specializaci katedra vidí jako myšlení o oboru a jeho možnostech. Cílem programu je hledání kreativních prvků v iniciující a řídící sféře divadla, definování tvořivých možností. Na koncepční, řídící a organizátorské práci v oblasti divadla nás zajímají složky, které umožňují maximální míru tvořivosti, leckdy dokonce s mírou kreativity vyšší, než dnes mohou zažívat herci a jiné, často jen námezdně angažované umělecké profese: například autorství vize, autorství záměru, autorství zadání nebo autorství koncepce či celého projektu, původcovství, stvořitelství, podněcovatelství, osobní vklad intenci divadla, důvtip pohybu v působišti či stanovišti, zprostředkujícím divadlo – v instanci divadla, a konečně i v kontextu, rámcích a vztazích divadla – v konstelaci divadla.

Profil absolventa

Absolvent magisterské specializace divadelní producentství na KP DAMU je po dokončení studia vybaven pestrou škálou vědomostí a zkušeností z oblasti produkování uměleckých projektů. Má potřebné právní a ekonomické znalosti; má přehled o současné, ale i historické umělecké tvorbě jak v Čechách, tak v zahraničí; orientuje se v systému veřejné správy a má schopnosti získávat zdroje na realizaci svých budoucích projektů. Je veden k samostatné tvůrčí práci, k vytváření a vedení tvůrčích a pracovních týmů a během studia se vyprofiloval ve výraznou osobnost v procesu umělecké tvorby.

Jeho budoucí uplatnění spočívá v oblastech, jako je např. producent nezávislých divadelních a interdisciplinárních projektů a festivalů, vrcholový manažer divadel a hudebních těles, producent v oblasti multimédií, hudby a výtvarného umění atd.