Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

II. okruh otázek - specifika provozování umělecké činnosti

Otázky k ústním magisterským zkouškám platné od roku 2011

Arts management a arts marketing

 1. Definice marketingu, odlišnosti marketingu pro kulturu a neziskový sektor;
 2. Marketingová analýza, informační systémy (CRM, sledování dat o zákaznících, zdroje);
 3. Marketingový mix (klasicky P/C, specifika v kultuře);
 4. Trh v oblasti umění a kultury, charakteristika, specifika, trendy (počet divadel, kapacity, legislativa, žánry, agentury, diváci, subjekty trhu...);
 5. Spotřebitelské chování diváků, bariéry přístupu k umění (charakteristika diváckých preferencí a trendy jejich vývoje, pojmenování bariér);
 6. Segmentace a positioning diváků, trhu, produktu (definice, charakteristika zdrojů informací, smyslu segmentace a positioningu, příklady);
 7. Produkt jako součást marketingového mixu v umění (teorie produktu, charakteristika produktu v oblasti umění a divadla);
 8. Cena jako marketingový nástroj (cenové strategie a taktiky, způsoby určení ceny);
 9. Marketingová komunikace (PR, propagace: nástroje, produkty, procesy);
 10. Umístění, místo a distribuce jako marketingový nástroj (place management, distribuce vstupenek a produktů);
 11. Budování vztahu se zákazníky / rozvoj publika (audience development);
 12. Marketingový plán / Marketingový proces (poslání, časové plánování, rozpočty, personální zajištění, implementace a kontrola);
 13. Vliv marketingu na volbu uměleckého produktu;
 14. Marketing na sociálních sítích;
 15. Klasifikace médií, výpočet zásahu cílové skupiny;
 16. Umění jako kreativní průmysl;
 17. Projektový management a marketing;
 18. Alternativní finanční zdroje (kromě tržeb), fundraising;
 19. Teorie značky (analýza značky, budování značky, hodnota značky, symboly - logo etc.);
 20. Strategické plánování v umění (strategické plánování jako manažerský proces);

 21. Divadelní producentství

 22. Producentský systém jako způsob myšlení, možnost jeho aplikace v divadle, jeho podstata, vymezení, shrnutí zahraničních i domácích zkušeností. Producent jako určující kreativní osobnost: instinkt, intuice, limity pragmatismu. „Principálská“ tradice v českém divadelnictví.
 23. Způsoby, formy a možnosti veřejné prezentace současného divadla (s přihlédnutím k typu, charakteru a působišti divadla,  lokální situaci a podmínkám,  specifikám a proměnám publika).
 24. Přenos divadelní inscenace na televizní obrazovku z pohledu producenta (pro a proti, pozitiva, negativa, rizika, smluvní problematika, převod práv, postavení divadla jako producenta inscenace atd.).
 25. Regiony vs. Metropole. Problematika rozvoje kultury v regionech (zhodnocení možností, úskalí, specifika regionálního divadla, pozitivní příklady).
 26. Hlavní momenty vývoje a proměny organizace a řízení českých divadel po roce 1945 až do současnosti.
 27. Umění jako zboží (divadlo, film, výtvarné umění) – Respektovat? Protestovat? Zaujměte postoj k pojmům: kvalita, úspěch, soběstačnost, komerční/nekomerční, výlučnost, snobství…
 28. Divadelní prostor a prostor pro divadlo z pohledu producenta (vliv na práci producenta, limity a    možnosti různých forem divadelního prostoru, vytváření nových a využití existujících, pronikání divadla do veřejného prostoru a související producentská specifika).
 29. Vztah divadla a médií z pohledu producenta (předpoklady efektivní komunikace divadla s médii; vliv typu, charakteru a působiště divadla).
 30. Zahraniční kulturní politika České republiky (koncepce, nástroje, přínosy, historie, hodnocení aktuálního stavu).
 31. Transformace, budoucnost a životaschopnost pražské/české divadelní sítě.
 32.  

  Ekonomika, právo a provozování divadla

 33. Nehmotné statky v divadelní praxi
 34. Systém správního práva ČR - obsah, pojmy, správní řád, praktické dopady na činnost divadel
 35. Legislativní systém ČR - hierarchizace a druh zákonných předpisů z hlediska právní síly, terciální právní akty
 36. Občanský zákoník - zastoupení, innominátní smlouva, smlouva o dílo, zájmové sdružení právnických osob, smlouva o sdružení
 37. Financování divadelní sítě, rozpočtová pravidla republiky, rozpočtová pravidla územních rozpočtů, tvorba rozpočtu divadla
 38. Organizace a řízení vícesouborového divadla (organizační struktura, interní předpisy, způsoby řízení, vedoucí zaměstnanci a jejich odpovědnost, kontrolní činnost)
 39. Zákon o dani z příjmů z pohledu divadla - neziskové právnické osoby
 40. Zákon o DPH z pohledu divadla - neziskové právnické
 41. Nezbytné znalosti ředitele divadla týkající se účetní uzávěrky a závěrky
 42. Investice u divadel - zdroje získávání prostředků, hospodářský výsledek v souvislosti s odpisy