Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Okruhy otázek z teorie oboru

Okruh otázek k ústním bakalářským zkouškám katedry produkce DAMU

Předmět:    Teorie oboru – ekonomie, právo, management a marketing

Ekonomie

 1. Daňová evidence a jednoduché účetnictví. Popište oblasti, ve kterých se s uvedenými fenomény setkáme, a kterými zákony se řídí.
 2. Účetnictví u neziskových a podnikatelských subjektů v oblasti divadla. Časové rozlišení.
 3. Sestavy rozpočtu divadla – neziskové organizace, podnikatelské subjekty. Rozpočet na provoz divadla, rozpočet na projekt – inscenace.
 4. Účetní uzávěrka a závěrka.
 5. Doplňková činnost neziskových organizací – charakteristika a specifika z pohledu daně z příjmů a DPH.
 6. Daňová soustava České republiky, druhy daní a jejich stručná charakteristika.
 7. Daň z přijmu se zaměřením na oblast kultury, právnické a fyzické osoby.
 8. DPH u neziskových organizací.
 9. Grantová problematika u divadel.
 10. Druhy neziskových organizací v oblasti divadel, jejich zakládání a rušení.

Právo

 1. Účastníci občanskoprávních vztahů (fyzické osoby,právnické osoby,stát)
 2. Závazkové právo (závazkový právní vztah,kupní a darovací smlouva,smlouva o dílo)
 3. Definice autorského díla a jeho kritéria
 4. Osobnostní a majetková práva autorů
 5. Licenční smlouva a smlouva o dílo podle autorského zákona
 6. Práva výkonných umělců a jejich odměny
 7. Obchodní společnosti
 8. Vznik a zánik pracovního poměru
 9. Mzda a plat
 10. Pracovní doba a doba odpočinku

Management a marketing

 1. Organizační struktura divadla – jednosouborové, vícesouborové
 2. Realizace inscenace v repertoárovém divadle vs. realizace nezávislého divadelního projektu (plánování, financování, organizace, proces vzniku, veřejné provozování, derniéra)
 3. Manažer v divadle, procesy a nástroje řízení divadla, manažerské rozhodování, vymezení řídících funkcí a úloha manažera v procesu řízení, strategie a plánování
 4. Personální management – výběr zaměstnanců, jejich motivace, odměňování, vzdělávání, podniková kultura, loajálnost k zaměstnavateli, plánování a řízení času
 5. Marketing umění, marketing performing arts vs. marketing v podnikatelské sféře
 6. Publikum – trendy, výzkumy, průzkum trhu, distribuce
 7. Marketingová strategie projektů a organizací
 8. Produkt z pohledu marketingu performing arts, doplňková činnost
 9. Propagace, PR, zpřístupňování umění, odstraňování bariér
 10. Marketingové plánování, řízení marketingu, rozpočty