Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

Vedoucí katedry: doc. MgA. Mgr. Michal Čunderle Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku bakalářské řádné prezenční

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou,

titul: BcA. 

Po vykonání bakalářské a přijímací zkoušky je možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu.  

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou zkouškou

titul: MgA.

Cíl studia:

Výchova a vzdělání jak jen možno vědomé, tvořivé a samostatné autorské osobnosti. A to ve směru jak umělecké, tak mimoumělecké (sociální, etické) tvořivosti a tvorby. Důkladné, zážitkové poznání psychosomatických disciplín a reflexe jejich problematiky, postupné budování schopnosti tvořit a být partnerem.

Charakter studia:

Studium je záležitostí psychosomatické koncepce, a tudíž především psychosomatických disciplín: výchovy k hlasu, k řeči, k pohybu, k dialogickému jednání, ke (spolu)hře apod. Tedy k vlastním předpokladům herecké tvořivosti a tvorby. (Není vyučováno umění.) Integrujícími disciplínami jsou autorské čtení a autorská przentace. Součástí studia jsou také naukové předměty – základy psychologie, filosofie, interpretační seminář apod. Student postupně získává kondici v psychosomatických disciplínách, je vybaven nezbytným rozhledem, je veden k nalézání osobního tématu, ke scénickým autorským prezentacím.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Magisterské navazující studium je určeno pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia škol, které předpokládají veřejné vystupování jako nedílnou součást profese. Jde například o absolventy těchto oborů: divadelní obory (herectví, režie, dramaturgie, scénografie, produkce, teatrologie aj.), pedagogika, psychologie, práva, politologie, teologie, žurnalistika, lingvistika aj.

Nároky na uchazeče:

Dobré tělesné a duševní předpoklady. Dobré, dalšího rozvoje a kultivace schopné talentové a osobnostní předpoklady. Potřeba a schopnost učit se, studovat, účastnit se společného studia a díla. Předpokládá se aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Průběh přijímací zkoušky:

Spolu s přihláškou uchazeč odevzdá rovněž:

vlastní životopis,

výklad, proč chce studovat na KATaP, co si od toho slibuje, co tomu míní (a může) dát,

dva autorské texty (každý cca dvě stránky), upřednostňují se texty prozaické,

portrétní fotografii (obvyklá kvalita).

Tyto materiály budou odevzdány v papírové i elektronické verzi. (Elektronickou verzi zasílejte přímo na sekretariát katedry. Aktuální mailová adresa na webu katedry.)

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

  • disciplína pohybu (cvičební úbor) – zjišťování pohybových předpokladů,
  • disciplína hlasu – zjišťování hlasových a sluchových předpokladů, propojenosti hlasu a pohybu, adept si připraví alespoň 2 lidové písně odlišného charakteru (pomalou a rychlou),
  • disciplína řeči – adept si připraví pro přednes zpaměti dva prozaické texty, nikoli své, nikoli dramatický monolog!, jeden text na cca půl strany,
  • disciplína herecké propedeutiky a dramatické hry – adept se zhostí jednoduchých improvizací a variací (zjišťování představivosti, smyslu pro celek a detail, smyslu pro atmosféru, náladu, schopnost proměn apod.).

Součástí přijímací zkoušky je pohovor (týká se motivace adepta a zjištění jeho orientace stran kultury, umění, filosofie, společenského dění), případně vypracování psychologického testu, vyplnění dotazníku.

Termín přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek zde.

Katedra si vyhrazuje právo v nezbytném případě termín mírně posunout, s tím, že bude uchazeče informovat minimálně 14 dní před termínem zkoušky.

Řádné studium cizinců: pouze v českém jazyce.

Placené studium cizinců: dvouleté magisterské, popř. tříleté bakalářské studium v angličtině.

Jiné možnosti studia

Pro studenty jiných VŠ, odbornou veřejnost, popř. další zájemce se dle kapacity každý semestr otevírá kurz dialogického jednání (více na webu katedry v září 2017, resp. v únoru 2018).

Termín podání přihlášek

Termín podání přihlášek zde.