Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Seminář Výchova pohybem k osobnostnímu projevu

Další z řady každoročních seminářů a konferencí, pořádaných Ústavem pro výzkum a studium autorského herectví a KATaP DAMU, proběhl v pátek 16. listopadu 2007 .

Seminář se uskutečnil v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí, jako jeden z výstupů grantu FRVŠ v rámci projektu doc. PhDr. Evy Vyskočilové, CSc. „Výchova k pohybu“.

Stal se tak dalším v řadě seminářů pořádaných pravidelně Ústavem pro výzkum a studium autorského herectví (v roce 2006 konference o laboratoři Ústavu, v roce 2005 seminář na téma „Řeč, mluva, hlas“ a v roce 2004 „Herecké propedeutika: Proč, pro koho a jak?“).

Kromě pedagogů a studentů spolupořádající Katedry autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) se pracovního semináře zúčastnili i kolegové a posluchači z jiných kateder DAMU (činohra a alterna) a dále hosté z FTVS, UK, FF UK a brněnské JAMU.

Celý seminář otevřel úvodním slovem prof. Ivan Vyskočil. V následujícím vstupu, nazvaném „Složky pohybového výrazu“, evokovala doc. Eva Kröschlová svou celoživotní uměleckou a pedagogickou zkušenost.

Promítnutý videozáznam Zdenky Kratochvílové z pohybových klauzur zprostředkoval náhled do způsobu výuky na KATaP.

Rovněž videozáznam doc. Jany Pilátové zviditelnil její uvažování o pohybu a práci s ním.

V další vstupech se téma rozvíjelo od pedagogických zkušeností přes pohyb v širších společenských souvislostech až k fenomenologii pohybu (vystoupení doc. PhDr. Anny Hogenové, CSc.). Otázka, co to je pohybový stereotyp, byla impulsem, který rozhýbal odpolední diskusi.

Na téma výchovy pohybem promluvili dále prof. Zoja Mikotová, doc. Václav Martinec, PhDr. Hana Junová, doc. Jana Hanušová, doc. Libuše Válková, Jaroslava Pokorná, MgA. Petra Oswaldová a MgA. Martin Vasquez.

Průběh celého semináře se všemi proslovenými vstupy a písemnými příspěvky bude zpracován a otištěn ve sborníku, který je také jedním z výstupů grantu FRVŠ. Sborník bude k dostání na KATaP. Vyjde v něm i rozsáhlá úvaha doc. PhDr. Viléma Hohlera, Csc. o výrazu a expresivitě pohybového projevu.

Reflexe účastníků pohybového semináře nabízejí podněty pro příští setkání nad konkrétním tématem. Filosofický a zároveň divadelní postoj prof. Ivana Vyskočila dal, dává a zaručuje i těm příštím setkáním základní živý lidský rozměr.

Program semináře:

10,00 - 12,00

vstupy pedagogů KATaP DAMU

Prof. Ivan Vyskočil: Úvodní slovo

Doc. Eva Kroschlová: složky pohybového výrazu

Zdenka Kratochvílová: Hledání vlastního pohybového projebu

MgA. Monika Rebcová: Kontaktní improvizace a videoprojekce

Doc. Jana Pilátová: Co jsem učila a co učím

12,00 - 13,00

přestávka

13,00 - 16,30

přihlášené vstupy

Prof. Zoja Mikotová: Tam, kde je pohyb řečí i jazykem

Doc. Václav Martinec: Za jakých okolností se vyjadřujeme pohybem

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.: Fenomenologie pohybu

možné další vstupy a moderování diskuze

Zpracovaný záznam diskuze bude publikován ve sborníku. Taktéž veškeré vstupy a zaslané příspěvky, v neomezené délce. Vítáme případné odezvy na diskutovaná témata (na adrese hanislava@gmail.com). Těšíme se na podněty, které toto setkání přinese!