Zabývá se interakcemi jednotlivých komponentů jevištního díla v oblasti loutkového a alternativního divadla, novými aspekty vývoje divadla v oblasti autorského divadla zvláště z hlediska konceptuálního a performančního přístupu.

Výzkumné pracoviště
Projekty
Publikace

Výzkumné pracoviště

  1. Výzkumné pracoviště KALD (VP KALD) bylo schváleno rozhodnutím kolegia děkana DAMU dne 9. 12. 2009 podle par. 33 odst. 2, písm. a/ , AS DAMU dne 13. 12. 2010 v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. par. 27 dle odst. 1, písmeno a/ a projednáno UR DAMU dne 16. 2. 2011, se zřizuje pro potřeby divadelního výzkumu Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.  Zabývá se interakcemi jednotlivých komponentů jevištního díla v oblasti loutkového a alternativního divadla, novými aspekty vývoje divadla v oblasti autorského divadla zvláště z hlediska konceptuálního a performančního přístupu. Zkoumá objevující se postupy v této linii divadelních aktivit ve sdílené a týmové inscenační praxi, vazbami mezi tradicí a vznikajícími alternativami, proměnami akcentů tvorby jevištní postavy a scénografickými postupy, využívajícími technické prostředky či virtuální realitu. Zkoumá praktickými projekty a odbornou reflexí tvorbu v netradičních prostorech a inscenační postupy společné divadelní tvorby s klienty ústavů s handicapem.

  2. Pracoviště je složeno z pedagogů katedry, hostů a odborníků, studentů doktorského a výjimečně i magisterského stupně studia. Podílí se plnou měrou na doktorském stupni studia na KALD.

  3. Pracoviště vede koordinační rada, v níž jsou zastoupeni odborníci na jednotlivá výzkumná témata. Radu jmenuje vedoucí katedry a ta si volí užší vedení, které řídí její činnost.

  4. Pracoviště pořádá semináře, přehlídky a kolokvia k jednotlivým tématům, vydává další odborné knihy, sborníky studií, kde publikuje výsledky výzkumu. Spolupracuje úzce s odborným časopisem “Loutkář“ a s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi. Do projektových soutěží GA ČR, NAKI a TA ČR předkládá projekty svého výzkumu.

  5. Pracoviště každoročně pořádá konference, semináře a kolokvia. Vydává odborné recenzované publikace, z nichž např. kniha Divadelní osmdesátky a Studio beseda dostaly cenu Divadelních novin v roce 2015 za publikační čin a série publikací Divadlo a interakce cenu festivalu Next wave 2016. Publikace Divadelní tvorba ve specifických skupinách získala třetí místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku v sekci vzdělávací literatura.

  6. Pracoviště je finančně podporováno fakultou a katedrou, podílí se na výzkumu v rámci Institucionálního rozvoje výzkumu a vývoje MŠMT, dále ke svému výzkumu předkládá grantové a jiné projekty z dalších zdrojů.

  7. Pracoviště sídlí v pracovně pedagogů č. R601.

Projekty

V současné době je realizován projekt Interakce jevištních komponentů v loutkové a alternativním divadle. Interakce jevištních komponentů v loutkovém a alternativním divadle je proces, který zásadně modeluje podoby tvorby v této sekci divadelní tvorby. Její výzkum odkrývá nové možnosti a postupy, které se v dnešním období vývoje objevují jednak až absolutním příklonem k týmové tvorbě a jednak ve využívání zvláště přenosových technik on line, aby se tak artikulovalo poselství díla prostředky, které odpovídají vnímání současných diváků. Výzkum je koncipován tak, že hlavní linie výzkumu jednou za rok sumarizuje společné poznání (v podobě odborné publikace), o dílčích bádáních vydává konkrétní zprávy a pokud dojde ke shrnutí jedné podoby interakce konkrétního komponentu, završí výzkum celkovou zprávou (v dílčí odborné publikaci). Metodou je výzkum skrze laboratorní divadelní projekty, které jsou reflektovány, srovnávány a jsou součástí dílčí či závěrečné zprávy. Proces srovnávání je otevřený jednak pro pracovníky Výzkumného pracoviště a jednak pro aktuální studenty doktorského stupně studia na KALD formou prezentací. V případech součinnosti s pracovišti a institucemi se organizují semináře a konference na téma interakce, které ukázaly velkou výhodu při účasti zástupců podobné tvorby a výzkumu mimo KALD zvláště ze zahraničí.

Dalším významným projektem, který realizují pracovníci Výzkumného pracoviště KALD společně s doktorandy a studenty bc. i mg. studia je Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Projekt je zaměřen na divadelní práci ve skupinách lidí s různým znevýhodněním. Projekt je též zaměřen na rozšiřování vzdělávání divadelních profesionálů, kteří budou schopni pracovat ve specifických skupinách lidí s různým znevýhodněním nebo specifickými potřebami, např. s mentální retardací, s pohybovým handicapem, s duševními poruchami, s chronicky nemocnými dětmi v nemocnicích, se seniory, bezdomovci, uprchlíky apod. v oblasti loutkového a alternativního divadla. Je realizován v rámci tří volitelných předmětů Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině, Scénografická tvorba ve specifické skupině a Základy speciální pedagogiky a antropologie. Důraz je kladen na procesuální charakter studia a tvorby s výsledným divadelním představením integrující lidi se specifickými potřebami s profesionálními divadelníky.

Publikace

MIKEŠ, Vladimír. Proč hrát: k divadelní antropologii, 2017.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce X. – Modré stránky podruhé, 2017.

KLÍMA, Miloslav. O dramaturgii, 2016.

NOVÁK, V., ŠPLÍCHALOVÁ, K. Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině, 2016.

VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana. Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky, 2016.

JIŘIČKA, Lukáš. Dobyvatelé akustických scén: Od radioartu k hudebnímu divadlu: Goebbels, Neuwirth, Ammer, Oehring, 2015.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce IX, 2015.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce VIII., 2014.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce 8 a půl – Modré stránky, 2014.

KLÍMA, M. a kol. Divadelní osmdesátky a Studio Beseda, 2014.

RÝGROVÁ, Michaela. Udržitelné divadlo, 2014.

NOVÁK, V., ŠPLÍCHALOVÁ, K. Specifické divadlo, 2014.

MATÁSEK, Petr. Prostor, hmota, divadlo, 2013.

KLÍMA, M. a kol. Studio Beseda – setkání režisérů, 2013.

VOJTÍŠKOVÁ, Z. (ed.). Živé dědictví loutkářství, 2013.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce VII., 2013.

NOVÁK, V. a kol. Divadelní tvorba ve specifických skupinách, 2013.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce, 2013.

ŠPLÍCHALOVÁ, Kateřina. Z pozůstalosti Jana Malíka, 2012.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce VI., 2012.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce V., 2011.

TEJNOROVÁ, P. IAS ON ME DE A, 2010.

ADÁMEK, Jiří. Théâtre musical, 2010.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce IV., 2010.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce III., 2008.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce II., 2007.

KOČVAROVÁ-SCHARTOVÁ, M. (ed.). Erik Kolár, 2007.

MAKONJ, Karel. Vedené divadlo, 2007.

MAKONJ, Karel. Od loutky k objektu, 2007.

DVOŘÁK, J. a kol. Jan Schmid: režisér, principál, tvůrce slohu, 2006.

KLÍMA, M. a kol. Divadlo a interakce, 2006.

TICHÝ, Z. A. Ivan Rajmont, 2005.

KLÍMA, M., MAKONJ, K. Josef Krofta: inscenační dílo, 2003.

DVOŘÁK, J. (ed.). Drak: Mezinárodní institut figurativního divadla, 2001.

KLÍMA, M. Jan Grossman – Post scriptum, 2001.

KLÍMA, M. a kol. Jan Grossman – Texty o divadle 2, 2000.

KLÍMA, M. a kol. Jan Grossman: texty o divadle 1, 1999.

KLÍMA, M. a kol. Jan Grossman: interpretace, 1998.

KLÍMA, M. a kol. Jan Grossman: inscenace, 1997.                   

KLÍMA, M. a kol. Jan Grossman: svědectví současníků, 1996.

DVOŘÁK, J. (ed.). Josef Krofta: Babylónská věž, 1993.