Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Doktorské studium Scénické tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie) je otevřeno absolventům magisterského studia herectví, režie, dramaturgie, scénografie, ale i absolventům dalších uměleckých a uměnovědných či příbuzných oborů, jejichž výsledky mohou být užitečné při rozvíjení scénologie jako typicky mezioborové disciplíny, která vychází nejenom z teoretického a historického výzkumu, ale zejména z výzkumu realizovaného v umění a uměním.

Cíle studia

Studijní obor Scénická tvorba a teorie scénické tvorby představuje doktorský stupeň studia činoherní režie, dramaturgie a herectví studovaných na katedře činoherního divadla DAMU, studia scénografie divadla a filmu na katedře scénografie DAMU a studia příbuzných oborů na dalších univerzitách. Jde v něm o rozšíření a prohloubení předmětu tohoto studia od divadla a dalších scénických specializací ke scénování jako fenoménu přesahujícímu jejich hranice.
Chod studia zajišťuje Ústav teorie scénické tvorby DAMU, který se jako výzkumné pracoviště obou jmenovaných kateder orientuje na zkoumání scénické tvorby coby základu divadla chápaného nikoli jako kombinace různých umění, ale jako druh scénického umění zkoumaného také v rámci doktorského studia ve vztahu k ostatním scénickým uměním i scénování „v životě“ a v médiích; v tomto smyslu představuje toto studium nejenom prohloubení, ale i rozšíření profesionální kvalifikace.
Studium vychází ze zásady, že základní výzkum umělecké tvorby představuje tato umělecká tvorba sama, ovšem umělecká tvorba reflektovaná: této reflexi se vedle umělců samých věnují i teoretici. Základní výzkum scénické tvorby umělecké povahy zajišťovaný Ústavem teorie scénické tvorby DAMU, na němž se účastníci doktorského studia podílejí, vychází tedy při součinnosti umělců a teoretiků ze spojení reflexe s vlastní tvorbou, a to do té míry, že i teoreticky zaměření studenti získávají v průběhu svého doktorského studia zkušenosti z vytváření činoherních, operních i jinak zaměřených scénických produktů uměleckého charakteru; to je možné díky tvůrčímu angažmá velké části přednášejících v divadlech, ale i v dalších institucích provozujících scénické umění.

Profil absolventa

Přímá součinnost umělecké a teoretické činnosti umožňuje absolventům v postavení vedoucích osobností předních uměleckých a kulturních institucí ovlivňovat vývoj oboru a tvůrčím způsobem jej formovat prostřednictvím vlastní praktické umělecké, teoretické, koncepční, pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Mezi pracoviště, na nichž se uplatňují dosavadní abolventi doktorského studia oboru ve vedoucích profesích, patří např. Národní divadlo Praha a další pražská i mimopražská divadla (Švandovo divadlo, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Jihočeské divadlo, Divadlo F.X. Šaldy, Divadlo Petra Bezruče ad.) i nezávislé umělecké skupiny (Farma v jeskyni, Teatr novogo fronta), Český rozhlas, pedagogická a vědeckovýzkumná pracoviště vysokých škol (AMU, FF UK, Univerzita Hradec Králové, Slezská univerzita Opava, Ostravská univerzita).

Obecné informace o přijímacím řízení

K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia dramatického umění i dalších uměleckých a uměnovědných či příbuzných oborů, a to jak občané ČR tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření a/či uplatňování scénických projevů a jsou schopni reflexe této činnosti, nebo se věnují teoretickému či historickému studiu scénické tvorby a jejích předpokladů s důrazem na proces její geneze a provozování.
Přijímací řízení probíhá ústně před komisí na základě předem odevzdaného projektu disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu. Součástí přijímacího řízení je kromě rozpravy nad projektem i ověření znalostí nejméně jednoho světového jazyka. Rozprava nad projektem má ověřit uchazečovy předpoklady k samostatnému vědeckému či uměleckému výzkumu a v druhém případě i schopnost teoretické reflexe vlastní tvorby.


Garant

prof. MgA. Zuzana SÍLOVÁ, Ph.D.

Profesor - vedoucí kabinetu Telefon: 234 244 223 Úřední hodiny: pondělí 14–15, čtvrtek 9.30–10.30 Detail osoby
Foto