Dizertační práce

- Scénické působení a divácký prožitek

- Scéničnost a scénovanost

- Scénování a trh

- Scénování a vyprávění

- Scéničnost a symbolická potence

- Scénická událost (event) a scénické dílo

- Scénický proces a scénický výtvor

- Scéna a obraz

- Obraz a výraz

- Obraz/image a (scénické) vyobrazení/picture

- Obraz v divadle a obraz ve filmu, resp. v TV či v dalších médiích

- Obraz a zvuk

- Média a umění (techne a poiesis)

- Performativita a mimeze

- Dialog (komunikace) na scéně a v životě

- Mimus a drama

- Player and Actor

- Drama mezi literaturou a scénickým projektem

- Herectví na scéně a „herectví“ v životě

- Podoby a způsoby herectví v dobovém kulturním kontextu

- Genologie scénické postavy

- Individuální a kolektivní tvorba

- Herec a režisér

- Režisér v divadle a ve filmu či v dalších médiích

- Režie a režisérismus

- Scéničnost a divadelnost

- Scéničnost a dramatičnost

- Slovo v psaném textu a slovo na scéně

- Scénologie (sémantická a prozodická rovina) mluvního projevu

- Scénování a scénografie

- Scénologie prostoru: situace a mizanscéna

- Inscenace a instalace

- Scénování zboží a ready made

- Scénická iluze a odstup

- Vývoj české scénologie od Hostinského k Zichovi a dále

- Gesamtkunstwerk a Ejzenštejnova teorie montáže

- Dědictví wagnerovského Gesamtkunstwerku a divadlo E. F. Buriana

- Antropologické základy scénování a polemika Honzla s Pujmanem

- Platonova teatrokracie a dnešní doba všeobecné scénovanosti

atd.