PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny

Termín podání přihlášek:

15. května 2023

Termín přijímacích zkoušek:

8. června 2023

Průběh přijímacích zkoušek

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Přijímací řízení pro rok 2023/24

Garant doktorského programu: prof. Zuzana Sílová, Ph.D.

Stupeň vysokoškolského studia: doktorské   

Forma studia: prezenční a kombinovaná 

Standardní doba studia: 3 roky  

Ukončení státní doktorskou zkouškou, udělovaný titul Ph.D. 

Garant studijního programu: prof. Zuzana Sílová, Ph.D.  

Cíl studia:

Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplin (herectví, režie, dramaturgie, scénografie), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci. V doktorském programu jde o rozšíření a prohloubení studia směřujícího od divadla a dalších scénických specializací ke scénování jako fenoménu přesahujícímu jejich hranice.

Charakter výuky Studium je založeno na samostatném uměleckém a/či teoretickém výzkumu zvoleného problému pod vedením školitele, jehož výsledky jsou diskutovány v doktorském semináři scénologie; v rámci studia si každý studující zapisuje nejméně 3 předměty související se zkoumanou problematikou, a to jak na DAMU, tak ostatních fakultách AMU či dalších vysokých školách (může jít jak o studium spojené s docházkou na příslušné přednášky či semináře, tak o studium podle individuálního plánu formou konzultací)

Nároky na uchazeče:

K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia dramatického/scénického umění i dalších uměleckých a uměnovědných či příbuzných programů, a to jak občané ČR tak cizinci, kteří mají odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této činnosti, nebo se věnují teoretickému či historickému studiu scénické tvorby a jejích předpokladů s důrazem na proces její geneze a provozování.

Pro uchazeče o doktorské studium se vyhlašuje přijímací řízení. Přihláška obsahuje: projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu. Podrobnější informace poskytne zájemcům studijní oddělení pro doktorandy DAMU.

Průběh přijímacích zkoušek: ústní pohovor vedený členy komise s uchazečem na základě předloženého projektu s doplňujícími otázkami.

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce.
 • Seznam základní literatury.
 • Originál či úředně ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.
 • Strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

 1. Projekt, jeho cíle a obsah (0-50 bodů).
 2. Rozvedení projektu před komisí (0-30 bodů).
 3. Doplňující otázky (0-20 bodů).

V odborné rozpravě zkoumá komise připravenost projektu a potřebnost či přínosnost zvoleného tématu vzhledem k cílům studia a nárokům na uchazeče, tedy předpoklady pro rozvíjení samostatné teoretické a umělecké činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Maximální počet dosažitelných bodů je 100, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 55. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto programu je 2. Studium se uskutečňuje v prezenční nebo v kombinované formě. Uchazeč při podávání přihlášky zvolí formu studia (prezenční nebo kombinovanou). Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je stanoven bez ohledu na zvolenou formu studia.

Zdravotní způsobilost: Nevyžaduje se.

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Přijímací řízení do doktorského studia

Vyplňte a odešlete 

elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931 Kč platební kartou

Nahrajte do přihlášky

všechny požadované přílohy

Přihlášku je možno vyplnit POUZE v elektronické formě .

Přihlášku uchazeč vyplní na adrese:

https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Přihlášku prosím vyplňte, vytiskněte, podepište a přiložte následující materiály:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
 • úředně ověřenou kopii magisterského diplomu,
 • strukturovaný životopis,
 • projekt disertační práce  s připojeným seznamem základní literatury - projekt zašlete rovněž v el. podobě  na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • doklad o převodu dokládající zaplacení poplatku za přijímací řízení,
 • a další náležitosti podle požadavků jednotlivých oborů,
 • pozvánky k přijímacím zkouškám budou uchazečům včas zaslány e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Poplatek za přijímací řízení pro elektronické podání se hradí převodem na účet č.: 19-5373180297/0100 

Bez všech těchto náležitostí nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

 

Kontakt

Marie PEJŘIMOVSKÁ

Referent studijního oddělení Telefon: 234 244 218, 234 244 281 Detail osoby
Foto