O ústavu

Výzkum

 

Směry či okruhy výzkumu konaného v Ústavu teorie scénické tvorby se různě prolínají, orientačně je lze charakterizovat takto:

[1] „Herectví v životě“ a herecké umění (garant prof. Zuzana Sílová, spolupracovníci prof. J. Vostrý, prof. Jiří Šípek, prof. Jakub Korčák, doc. Jitka Goriaux Pelechová, MgA. Štěpán Pácl, Ph.D., a doktorandi**ky MgA. Lenka Šestáková, MgA. Josef Kačmarčík, MgA. Zuzana Černá, MgA. Anna Randárová a MgA. Pavel Čeněk Vaculík; externě spolupracuje MgA. Lenka Pichlíková, Ph.D. z USA)

[2] Mimus a drama čili Scénické umění mezi mimem a dramatem, herectvím a režií, obrazem a výrazem (garant doc. Mgr. Jitka Goriaux Pelechová, Ph.D., spolupracovníci Mgr. Pavel Bár, Ph.D., Mgr. Petra Honsová, Ph.D., MgA. Milan Šotek, Ph.D., a doktorandi**ky MgA. Hana Nováková, MgA. Zdeněk Janál, MgA. Lumír Olšovský, MgA. Vít Kořínek)

[3] Scéna a slovo čili Drama a scénování mezi obrazem a příběhem, performativitou a narativitou, jednáním dramatických osob a básnickým slovem (garant MgA. Milan Šotek, Ph.D., spolupracovníci MgA. Štěpán Pácl, Ph.D., a doktorand MgA. Zdeněk Janál)

[4] Scénický prostor jako audiovizuální fenomén (garant MgA. Štěpán Pácl, Ph.D., spolupracovníci prof. Ivan Kurz, prof. Jan Dušek, doc. PhDr. Vlasta Koubská, MgA. Milan Šotek, Ph.D., a doktorandky a doktorandi MgA. Zuzana Černá, MgA. Barbora Maleninská, Mgr. Ludmila Válková, MgA. Pavel Čeněk Vaculík, MgA. Tomáš Příkrý a MgA. Pavel Morávek)

[5] Scéna a scéničnost v době všeobecné scénovanosti (garant prof. Jaroslav Vostrý, externí spolupracovníci doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., a Ing. Mgr. Denisa Vostrá, Ph.D.)

(bližší podrobnosti viz )

Obor Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Doktorské studium Scénické tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie) je otevřeno absolventům magisterského studia z DAMU, ale i absolventům z dalších oborů, jejichž výsledky mohou být užitečné při rozvíjení scénologie jako typicky mezioborové disciplíny, která vychází nejenom z teoretického a historického výzkumu, ale zejména z výzkumu realizovaného v umění a uměním.

Studijní předměty

Povinné:

Scénologie

Divadlo a drama v kontextu kultury

Divadlo a drama v české kultuře

Cizí jazyk I - zajišťován Centrem jazykové přípravy AMU

Cizí jazyk II - zajišťován Centrem jazykové přípravy AMU

+ volené v souladu s projektem disertace:

Umění a média

Vizuální studia

Scéna a zvuk

Psychologické předpoklady scénování a jeho recepce

Scénický prostor v kontextu kultury

Česká scénografie a moderní divadlo

Hudba a hudebnost v české scénické kultuře

Režie v kontextu scénické kultury

Režie v české scénické kultuře

Herectví a hraní v kontextu kultury

Herectví a hraní v české kultuře

Drama a dramaturgie v kontextu kultury

Drama a dramaturgie v české kultuře

Zábavněhudební divadlo v kontextu scénické kultury

Zábavněhudební divadlo v české kultuře

Další povinnosti

Předpokládá se zapojení (i převážně teoreticky zaměřeného) doktoranda/doktorandky do tvorby scénického produktu či produktů umělecké povahy a podíl na výzkumu rozvíjeném v Ústavu teorie scénické tvorby DAMU (s možností publikace výsledků také v edici Disk), jakož i pedagogická asistence v odpovídajících předmětech (scénická, režijní a herecká propedeutika, Divadlo a drama v západní/české kultuře, Základy tvůrčího projevu atd.).

Návrh témat disertačních prací

- Scénické působení a divácký prožitek

- Scéničnost a scénovanost

- Scénování a trh

- Scénování a vyprávění 

- Scéničnost a symbolická potence

- Scénická událost (event) a scénické dílo

- Scénický proces a scénický výtvor

- Scéna a obraz

- Obraz a výraz

- Obraz/image a (scénické) vyobrazení/picture

- Obraz v divadle a obraz ve filmu, resp. v TV či v dalších médiích

- Obraz a zvuk

- Média a umění (techne a poiesis)

- Performativita a mimeze

- Dialog (komunikace) na scéně a v životě

- Mimus a drama

- Player and Actor

- Drama mezi literaturou a scénickým projektem

- Herectví na scéně a „herectví“ v životě

- Podoby a způsoby herectví v dobovém kulturním kontextu

- Genologie scénické postavy

- Individuální a kolektivní tvorba

- Herec a režisér

- Režisér v divadle a ve filmu či v dalších médiích

- Režie a režisérismus

- Scéničnost a divadelnost

- Scéničnost a dramatičnost

- Slovo v psaném textu a slovo na scéně

- Scénologie (sémantická a prozodická rovina) mluvního projevu

- Scénování a scénografie

- Scénologie prostoru: situace a mizanscéna

- Inscenace a instalace

- Scénování zboží a ready made

- Scénická iluze a odstup

- Vývoj české scénologie od Hostinského k Zichovi a dále

- Gesamtkunstwerk a Ejzenštejnova teorie montáže

- Dědictví wagnerovského Gesamtkunstwerku a divadlo E. F. Buriana 

- Antropologické základy scénování a polemika Honzla s Pujmanem

- Platonova teatrokracie a dnešní doba všeobecné scénovanosti

atd.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Edice Disk

Edice Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU

Publikační činnost je spojena s vydáváním časopisu Disk, který vycházel v letech 2002-2012 a v němž byly pravidelně uveřejňovány studie a stati související s výzkumnou činností Ústavu teorie scénické tvorby.

Na činnost časopisu navázala od roku 2005 edice Disk ve velké a malé řadě: formou monografií se věnuje reflexi jednotlivých témat, jejichž zkoumáním se Ústav zabývá.

Od roku 2017 vydáváme pro studenty studijní edici Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU.

Edice Disk

2021

Problém Brecht. II Jinde. Kolektivní monografie (editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák; autoři Martin Porubjak, Elena Knopová, Jitka Goriaux, Jan Hančil, Pavel Markov). Velká řada – svazek 46

Problém Brecht. I U nás. Kolektivní monografie (editoři Jaroslav Vostrý a Miroslav Plešák; autoři Jan Císař, Jaroslav Vostrý, Klára Hanáková, Miloš Štědroň, Petr Oslzlý, Miroslav Plešák, Alois Hajda). Velká řada – svazek 45

2020

Pavel Bár: Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle. Velká řada – svazek 44

Jaroslav Vostrý: Scénování a umění. Velká řada – svazek 43

2019

Josef Valenta: Divadlo nebo život! aneb Metafora jako prostředek poznání. Malá řada – svazek 20.

Jiří Josek: Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe). Editorka Zuzana Josková. Malá řada – svazek 19.

2018

Jaroslav Vostrý: Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti. Malá řada edice Disk – svazek 18.

Zdenka Švarcová: Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó. Velká řada edice Disk – svazek 41.

Milan Šotek: Komedie podle Václava Klimenta Klicpery. Velká řada edice Disk – svazek 42.

2017

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová: České drama a český hrdina. Velká řada - svazek 40.

Michail Čechov: Hercova cesta / O herecké technice. Přeložila a úvodní studii napsala Zoja Oubramová. Velká řada - svazek 39.

2016

Divadelním ředitelem 1945–1950. Jiří Frejka na Vinohradech. Kolektivní monografie (autoři: Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová, Pavel Bár /eds./, Jiří Šípek, Petra Honsová, Klára Novotná, Hana Nováková). Velká řada – svazek 38.

Zeami Motokijo: Poučení hercům (editorka a autorka vstupní studie: Denisa Vostrá). Velká řada – svazek 37.

Jana Cindlerová: Dramaturgie her Karla Čapka. Velká řada – svazek 36.

Projít ohněm. Život a smrt Jana Husa. Divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera. Vydali Barbara Hallensleben a Simon Helbling. Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová. Předmluvou opatřil Ota Pavlíček. Malá řada – svazek 17.

2015

Stanislav Slavický: Scénické tradice jihovýchodní Asie. Velká řada - svazek 35.

Denisa Vostrá: Předpoklady japonské scéničnosti. Velká řada – svazek 34.

Štěpán Pácl: Slovo v prostoru (Scénické řešení a divácký zážitek). Velká řada – svazek 33.

2014

Frejkovy Schovávané na schodech. Poezie a politika. Kolektivní monografie (Zuzana Sílová, Pavel Bár /eds./, Matouš Černý, Hana Nováková, Jaroslav Vostrý). Velká řada – svazek 32.

Jitka Goriaux Pelechová: Divadlo Thomase Ostermeiera. Na cestě za novým realismem. Velká řada – svazek 31.

Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta (1950–1972). Kolektivní monografie (autoři: Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová /eds./, Klára Novotná, Marie Valtrová, Zuzana Burianová, Jan Císař, Alena Kožíková, Pavel Bár, Ivan Kurz). Velká řada – svazek 30.

Jaroslav Vostrý: O hercích a herectví (2., rozšířené vydání). Velká řada – svazek 29.

Petra Honsová: Jiří Hálek a Jiřina Třebická. K herectví Činoherního klubu a 60. let. Velká řada – svazek 28.

2013

Stanislav Slavický: Scénické tradice Latinské Ameriky. Velká řada – svazek 27.

Zuzana Sílová: Komedianti na české scéně. Od divadla k filmu. Velká řada – svazek 26.

Pavel Bár: Od operety k muzikálu. Zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945. Velká řada – svazek 25.

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová (eds.)

Sláva a bída herectví. Kolektivní monografie (autoři: Jan Hančil, Jaroslav Vostrý, Jiří Šípek, Zuzana Sílová, Klára Novotná, Pavel Bár, Iveta Davidová, Petra Honsová, Marie Valtrová, Tereza Šefrnová a Markéta Machačíková). Velká řada – svazek 24.

Eva Machková: Mezi skutečností a snem. Kapitoly z poetiky pohádkové hry. Velká řada – svazek 23.

Alexandr Gregar: Město a (jeho) divadlo. Historie královéhradeckého divadelního pahorku. Velká řada – svazek 22.

Kateřina Řezníčková: České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století.Malá řada – svazek 16.

Lenka Chválová: Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla. Malá řada – svazek 15.

2012

Jaroslav Vostrý: Scénování v době všeobecné scénovanosti. Úvod do scénologie. Velká řada – svazek 21.

Jiří Šesták: Divadlo – kultura – podmínky. Osobní zkušenost. Velká řada – svazek 20.

Milan Šotek: Hry se slovy a tanci. Malá řada – svazek 14.

Milan Šotek (ed.): Kabaret Eduarda Basse. Malá řada – svazek 13.

2011

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle. K divadelním reformám 20. století. Velká řada – svazek 19.

Jaroslav Vostrý and Miroslav Vojtěchovský: Image and Narrative. On scenity in the plastic and dramatic arts. Edition Disk large series.

Josef Valenta: Scénologie (každodenního) chování. Velká řada – svazek 18.

Jan Císař: Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost? Velká řada – svazek 17.

Zdeněk Bartoš: Divadlo a iluze. Malá řada – svazek 12.

Jan Hyvnar: Virtuosové. K evropskému herectví 19. a počátku 20. století. Malá řada – svazek 11.

2010

Július Gajdoš: Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Velká řada – svazek 16.

Jaroslav Vostrý: Scénologie dramatu. Úvahy a interpretace. Velká řada – svazek 15.

Jana Cindlerová, Tereza Marečková, Štěpán Pácl, Pavel Ondruch: Slovo a obraz na scéně. Generační příspěvek k současné dramaturgii. Velká řada – svazek 14.

Andreas Kotte: Divadelní věda. Úvod. Velká řada – svazek 13.

Jiří Šípek: Psychologické souvislosti scénické tvorby. Malá řada – svazek 10.

Albert Pražák: Mezi. Stručná interpretace meziprostoru. Malá řada – svazek 9.

Maja Jawor: Hlas a pohyb. Herecká technika a herecká tvořivost. Zkušenosti z Gardzienic a zkoušení inscenace Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň. Malá řada – svazek 8.

2009

Daniel Hrbek: Budování divadla. Velká řada – svazek 12.

Generace a kontinuita. K českému scénickému umění 20. století. Kolektivní monografie (autoři Pavel Bár, Jan Císař, Zuzana Sílová /ed./, Jaroslav Vostrý). Velká řada – svazek 11.

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová: Je dnes ještě možné herecké umění? Příspěvek ke scénologii herectví. Velká řada – svazek 10.

Giep Hagoort: Umělecký management v podnikatelském stylu. Velká řada – svazek 9.

Eliška Vavříková: Mimesis a poiesis. Od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň. Malá řada – svazek 7.

2008

Miroslav Vojtěchovský a Jaroslav Vostrý: Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. Velká řada – svazek 8.

Monika Bártová-Brabcová: Fenomén Gilbert & Sullivan. Vznik anglické operety. Velká řada – svazek 7.

Jan Hyvnar: O českém dramatickém herectví 20. století. Velká řada – svazek 6.

Jean-Jacques Rousseau: Dopis d’Alembertovi. Přeložil Zdeněk Bartoš. Malá řada – svazek 6.

Josef Valenta: Scénologie krajiny. Malá řada – svazek 5.

2007

Josef Kajetán Tyl 1808 – 1856 – 2006 – 2008. Kolektivní monografie (autoři přispěvků: J. Hyvnar, J. Císař, J. Hůrková, D. Tureček, M. Motošková, B. Srba, V. Ptáčková, V. Viktora, F. Černý, V. Krautmanová, Z. Jindrová; editoři: Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová). Velká řada – svazek 5.

Kateřina Miholová: Král Ubu / Ubu the King – Jarry & Grossman & Fára. Velká řada – svazek 4.

Július Gajdoš: From Drama Technique to Scenology. Edition Disk small series – volume 4.

Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. Malá řada – svazek 3.

2006

Radovan Lipus: Scénologie Ostravy. Velká řada – svazek 3.

Zuzana Sílová: DISK a generace 1945 – O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi. Velká řada – svazek 2. Victor Hugo: Předmluva ke Cromwellovi. Přeložil Zdeněk Bartoš. Úvodní studie Daniela Jobertová. Malá řada – svazek 2.

2005

Alexandr Tairov: Odpoutané divadlo. Přeložila Alena Morávková. Velká řada – svazek 1.

Július Gajdoš: Od techniky dramatu ke scénologii. Malá řada – svazek 1.

Edice Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU

V edici Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU dosud vyšlo:

2022
[8] Alfréd Radok: Postupy a účinky (editoři Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová; autor studie České divadlo 20. století a příběh Alfréda Radoka Jaroslav Vostrý) – v tisku
[7] E. F. Burian: Pražská dramaturgie na přelomu 30. a 40. let – v tisku 

2021
[6] Jan Grossman k českému divadlu 20. století
[5] Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře (ed. Jitka Goriaux Pelechová
[4] Jaroslav Vostrý: Předpoklady hereckého projevu 

2019
[3] Jak rozumět českému dramatu 19. století

2018
[2] Václav Tille: Divadelní vzpomínky

2017
[1] Jindřich Vodák k historii českého divadla