Obor Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Doktorské studium Scénické tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie) je otevřeno absolventům magisterského studia z DAMU, ale i absolventům z dalších oborů, jejichž výsledky mohou být užitečné při rozvíjení scénologie jako typicky mezioborové disciplíny, která vychází nejenom z teoretického a historického výzkumu, ale zejména z výzkumu realizovaného v umění a uměním.

INFO

Obecné informace o přijímacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení do doktorského studia.

Studijní předměty

Povinné:

Scénologie

Divadlo a drama v kontextu kultury

Divadlo a drama v české kultuře

Cizí jazyk I - zajišťován Centrem jazykové přípravy AMU

Cizí jazyk II - zajišťován Centrem jazykové přípravy AMU

+ volené v souladu s projektem disertace:

Umění a média

Vizuální studia

Scéna a zvuk

Psychologické předpoklady scénování a jeho recepce

Scénický prostor v kontextu kultury

Česká scénografie a moderní divadlo

Hudba a hudebnost v české scénické kultuře

Režie v kontextu scénické kultury

Režie v české scénické kultuře

Herectví a hraní v kontextu kultury

Herectví a hraní v české kultuře

Drama a dramaturgie v kontextu kultury

Drama a dramaturgie v české kultuře

Zábavněhudební divadlo v kontextu scénické kultury

Zábavněhudební divadlo v české kultuře

Další povinnosti

Předpokládá se zapojení (i převážně teoreticky zaměřeného) doktoranda/doktorandky do tvorby scénického produktu či produktů umělecké povahy a podíl na výzkumu rozvíjeném v Ústavu teorie scénické tvorby DAMU (s možností publikace výsledků také v edici Disk), jakož i pedagogická asistence v odpovídajících předmětech (scénická, režijní a herecká propedeutika, Divadlo a drama v západní/české kultuře, Základy tvůrčího projevu atd.).

Návrh témat disertačních prací

- Scénické působení a divácký prožitek

- Scéničnost a scénovanost

- Scénování a trh

- Scénování a vyprávění 

- Scéničnost a symbolická potence

- Scénická událost (event) a scénické dílo

- Scénický proces a scénický výtvor

- Scéna a obraz

- Obraz a výraz

- Obraz/image a (scénické) vyobrazení/picture

- Obraz v divadle a obraz ve filmu, resp. v TV či v dalších médiích

- Obraz a zvuk

- Média a umění (techne a poiesis)

- Performativita a mimeze

- Dialog (komunikace) na scéně a v životě

- Mimus a drama

- Player and Actor

- Drama mezi literaturou a scénickým projektem

- Herectví na scéně a „herectví“ v životě

- Podoby a způsoby herectví v dobovém kulturním kontextu

- Genologie scénické postavy

- Individuální a kolektivní tvorba

- Herec a režisér

- Režisér v divadle a ve filmu či v dalších médiích

- Režie a režisérismus

- Scéničnost a divadelnost

- Scéničnost a dramatičnost

- Slovo v psaném textu a slovo na scéně

- Scénologie (sémantická a prozodická rovina) mluvního projevu

- Scénování a scénografie

- Scénologie prostoru: situace a mizanscéna

- Inscenace a instalace

- Scénování zboží a ready made

- Scénická iluze a odstup

- Vývoj české scénologie od Hostinského k Zichovi a dále

- Gesamtkunstwerk a Ejzenštejnova teorie montáže

- Dědictví wagnerovského Gesamtkunstwerku a divadlo E. F. Buriana 

- Antropologické základy scénování a polemika Honzla s Pujmanem

- Platonova teatrokracie a dnešní doba všeobecné scénovanosti

atd.