Teorie a praxe dramatické výchovy

Doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Doktorský studijní program Teorie a praxe dramatické výchovy oboru umožňuje teoretické studium a výzkum dramatické výchovy jako systému formativních procesů zejména (ale nejen) dětí a mládeže, v nichž jsou dramatické činnosti jak obsahem, tak i instrumentem procesu, a divadelních a přednesových aktivit dětí a dospívajících ve všech jejich souvislostech uměleckých, kulturních a pedagogicko-psychologických. Cílem a smyslem studia je příprava odborníků, kteří by úkoly – předpokládající jak dobrou znalost divadla a teatrologie, tak pedagogicko-psychologických disciplín – mohli plnit na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, v různých kontextech umělecké edukace a edukace prostřednictvím umění. Cílem je rovněž výchova vědeckých pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblasti teorie dětského a studentského divadla, interní dramatické výchovy i aplikované dramatické výchovy, samostatně provádět vědecký výzkum a rozvíjet zvolenou problematiku v širokém kontextu souvisejících teoretických a praktických disciplín, jak teatrologických a estetických, tak pedagogických a psychologických.

Cíle studia

Cílem a smyslem studia je příprava odborníků, kteří by úkoly – předpokládající jak dobrou znalost divadla a teatrologie, tak pedagogicko-psychologických disciplín – mohli plnit na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, v různých kontextech umělecké edukace a edukace prostřednictvím umění. Cílem je rovněž výchova vědeckých pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblasti teorie dětského a studentského divadla a dramatické výchovy, samostatně provádět vědecký výzkum a rozvíjet zvolenou problematiku v širokém kontextu souvisejících teoretických a praktických disciplín, jak teatrologických a estetických, tak pedagogických a psychologických. U všech studentů se předpokládá předchozí nebo souběžná pedagogická činnost na některém typu a stupni škol.

Profil absolventa

Absolvent studia je vysoce kvalifikovaný odborník, který díky přímé vazbě mezi vlastní uměleckou a pedagogickou činností a její teoretickou reflexí a výzkumem pozitivně ovlivňuje vývoj dramatické výchovy a je schopen na něj tvůrčím způsobem působit, zejména v oblasti učitelského i jiného pedagogického studia. Absolvent doktorského studia by měl být připraven k samostatné vědecké, umělecko-pedagogické, koncepční a řídící práci v oblasti didaktiky, teorie, historie a kritiky dramatické výchovy včetně dětského a mladého divadla a přednesu.

Obecné informace o přijímacím řízení

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.
K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.
Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat návrh projektu disertační práce, ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání, strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti uchazeče; povinnou součástí životopisu je informace, zda uchazeč někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.
Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max. 100.


Garant

doc. Mgr. Radek MARUŠÁK

Docent Telefon: 234 244 281 Úřední hodiny: Kdykoli kromě čtvrtka na základě předchozí domluvy. Detail osoby
Foto