Dramatická výchova

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Dramatická výchova je obor propojující divadlo a drama se vzděláváním. Studium oboru připravuje pedagogické profesionály v oblasti uměleckého vzdělávání zaměřeného na divadelní tvorbu nebo na uplatnění postupů divadla a dramatu ve vzdělávacím procesu a to jak ve formálním, tak i neformálním vzdělávání. Magisterská úroveň navazuje na dovednosti získané předcházejícím studiem oboru, prohlubuje teoretickou a výzkumnou rovinu studia a dává studentovi možnost výraznější osobní oborové profilace.

Cíle studia

Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy. Je oborem interdisciplinárním – spojuje divadlo a výchovu. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, mládeže, případně též dospělých, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti, osvojování sociálních dovedností a vytváření systémů postojů a hodnot jednotlivce, vedoucích k prosociálnímu chování a jednání člověka, k vědomé tvorbě, vnímání a obhajobě místa (nejen) divadelního umění ve společnosti.

Dramatická výchova se řadí mezi expresivní vzdělávací obory, pro něž je exprese zásadním prostředkem symbolického vyjadřování. Během vývoje oboru prošla řadou verzí od pojetí blížícího se spíše osobnostní a sociální výchově po současnou podobu, která pojímá vzdělávací obor jako umělecký, vycházející z dramatické/divadelní tvorby a vztahující se k ní s jasným přesahem k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků.

Takovýto proces vychází:
- z vědomého a cíleného využívání dramatických/divadelních principů, postupů a metod při práci s obsahy;
- z divadelní tvorby, která je založená na týmové spolupráci, na společném řešení problému a využívání a hledání výrazových prostředků vlastních divadlu v respektujícím tvůrčím procesu;
- z postupů rozvíjejících dětské diváctví a znalosti o dramatu a divadle.

Vědomé a cílené využívání dramatických/divadelních postupů a metod při práci s obsahy (příběhy, situacemi, tématy, ale i s obsahy souvisejícími s osobnostním a sociálním rozvojem účastníků procesu), stejně tak i společná práce na různých podobách jevištního/divadelního sdělení nabízí příležitosti k rozvoji komunikačních schopností, spolupráce, vytrvalosti, k budování zodpovědnosti za vlastní tvorbu i tvorbu celé skupiny, učí porozumět jazyku divadelního umění, jeho postupům, jeho významu v kontextech uměleckého uchopování světa a jeho smyslu.

Rozprostření (nikoli rozdělení) oboru do prostoru průniku divadla a vzdělávání (výchovy, edukace, pedagogiky) umožňuje účastníkům procesu (zejm. dětem a studentům) poznat potenciál dramatu a divadla v různých podobách – jako cíle vlastní kreativní práce, jako prostředku rozvoje a proměny různých kvalit účastníků procesu (osobnostních, sociálních, uměleckých), ale také jako nástroje zkoumání světa, zejména světa mezilidských vztahů a situací, jako prostředku poznání. Podstatou dramatické výchovy je proces učení především přímým prožitkem, činností a vlastní zkušeností v jednání, zejména ve hře v roli a v kreativním uměleckém procesu.

Magisterský stupeň studia oboru dramatická výchova prohlubuje a rozšiřuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském. Obohacuje je zejména o další teoretické a metodické učivo, zkoumání pedagogických i uměleckých kontextů a přesahů oboru, rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se divadelní průpravy a učitelských kompetencí a poskytuje studentům základní oporu pro oborový výzkum a orientaci v zahraničním oborovém kontextu. Ve studiu je dále věnována pozornost předmětům zaměřeným na prohloubení poznatků z historie dramatické výchovy a speciálním oblastem nebo tématům oboru: divadlo ve výchově a vzdělávání a jiné typy interaktivních nebo paradivadelních aktivit, divadlo pro děti, divadelní aktivity a edukace prostřednictvím divadelních/dramatických aktivit při práci s jinými než dětskými účastníky, se specifickými skupinami apod.

Studium je ústrojně provázáno s praxí, která má podobu vlastních studentských projektů a stáží (povinné klinické i stáží volitelných). Praxe vrcholí závěrečným autorským umělecko–pedagogickým projektem. Nabídka povinně volitelných předmětů vychází vstříc specializaci studenta na určitou oborovou problematiku.

Studenti magisterské úrovně studijního programu jsou vedeni k samostatné tvořivé umělecko–pedagogické práci a k samostatné koncepční práci při tvorbě studijních programů ve vzdělávacích institucích na různých stupních vzdělávání, k tvorbě směřující k edukaci prostřednictvím divadla a metod vycházejících z divadelního umění i mimo tyto instituce, např. v divadlech, centrech volného času, muzeích, občanských sdruženích věnujících se divadlu ve vzdělávání apod.

Profil absolventa

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně vytvářet samostatné programy, argumentovat jejich využití v konkrétní praxi a podílet se na dalším rozvoji oboru i samostatnou výzkumnou prací. Studium zároveň umožňuje prohlubování studentových kompetencí ve specifických oblastech studia na základě volby skladby povinně volitelných kurzů.
Absolvent studia je připraven pracovat s cílovou skupinou složenou ze členů různých věků, společenských statusů a vzdělávacích potřeb na divadelním nebo přednesovém tvaru, využívat divadelních postupů při edukační práci, která nesměřuje k jevištnímu tvaru, využívat různých metod a způsobů práce při rozvoji dětského diváctví.
Absolvent studia aplikuje dramatickou výchovu ve své práci ve vyučování na různých stupních školního vzdělávání i ve volnočasových zařízeních. Využívá divadelní a paradivadelní potenciál oboru v edukační, komunitní, sociální, integrační i preventivní praxi.
Profil absolventa magisterského studia v sobě zahrnuje úrovně odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí získané předcházejícím studiem především bakalářského stupně studijního programu.

Magisterský program navazuje na bakalářské studium a jeho profil absolventa:
Absolvent bakalářského studia je vybaven potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro edukační práci v oblasti dramatické výchovy. Je schopen poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru, prohlubovat a rozvíjet jejich dovednosti a kompetence v oblasti divadelní tvorby a umělecké percepce, vést je k vědomému využívání uměleckých postupů (vycházejících zejména z dramatických umění, divadla), oceňování významu umělecké tvorby a expresivních postupů při reflexi a proměně světa. Umělecké postupy využívá pro rozvoj umělecký, osobnostní i sociální, občanský.

Profil absolventa magisterského stupně je dále utvářen těmito odbornými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi:

Odborné znalosti:
Absolvent magisterského studia:
- Zná současný stav oboru, s hlubokou mírou porozumění charakterizuje specifika práce a metodiku několika současných osobností oboru, inspiruje se jí a porovnává ji se svou vlastní metodikou.
- Má hluboké znalosti z historie a teorie oboru. Rozumí vývoji dramatické výchovy v souvislosti s vývojem pojetí dítěte, vzdělávání. Ty dává do souvislostí se současnými koncepcemi vzdělávání a pojetím vzdělání zejména v kontextu vzdělávání uměleckého.
- Má vědomosti zejména z oblasti teatrologie, pedagogiky, psychologie a dokáže vyhledávat informace týkající se těchto oblastí.
- Zvažuje význam tématu, problému, situace, apod. pro výchovu vlastních žáků a jeho převedení do podoby dramatickovýchovné akce.
- Zná základní metodologii výzkumu v oboru.
- Zná zákonitosti a specifika projektové práce v oblasti uměleckého vzdělávání.
- Charakterizuje specifika edukační práce prostřednictvím umění s různými věkovými skupinami a v různých vzdělávacích kontextech.
- Má základní vědomosti z oblasti neuropsychobiologie, využívá je v oborové argumentaci a zejm. v praxi při vytváření podmínek k učení.

Odborné dovednosti:
Absolvent magisterského studia:
- Získané znalosti uplatňuje ve vlastní práci, v pedagogické a umělecké tvorbě s dětmi i dospělými, při realizaci a jejím hodnocení.
- Samostatně plánuje, uskutečňuje a hodnotí umělecko-výchovný proces.
- Ve složce pedagogicko-psychologického vzdělání chápe a uskutečňuje výchovu jako vnitřně strukturovaný systém a je schopen vidět jako centrální prvek tohoto systému žáka (svěřence, klienta), zároveň vnímá a reflektuje sebe jako učitele a reflektovat fungování procesu výchovy a vzdělávání.
- Samostatně a tvořivě řeší problémy související s procesem dramatické výchovy na různých úrovních vzdělávání, s různými skupinami účastníků.
- Samostatně plánuje, vede a hodnotí rozsáhlý dramatickovýchovný nebo inscenační projekt zejména s dětmi, mládeží, ale i s dospělými účastníky.
- Zkušenosti z vlastní umělecké projektové práce využívá při tvorbě a realizaci uměleckých projektů v edukačním procesu.
- Je schopen vymezit základní oborový výzkumný problém, použít problému a cíli odpovídající výzkumné metody, výzkum samostatně realizovat a vyhodnotit. Přináší oboru podněty opřené o odborně reflektovanou praxi a výzkum.
- Je schopen vést dramaticko-výchovný proces nejen jako volnočasovou aktivitu, ale i v rámci povinného kurikula konkrétní vzdělávací instituce.
- Tvořivě pracuje se základními pedagogickými dokumenty, zejména s rámcovými vzdělávacími programy a podílet se na vytváření školních vzdělávacích programů.
- Využívá své znalosti k odborné kritice v oblasti divadla hraného dětmi, mladého divadla.
- Využívá své znalosti k odborné kritice a v oblasti dětské a studentské recitace.
- Znalosti z historie divadla uplatňuje v širších společenských kontextech.

Obecné způsobilosti:
Absolvent magisterského studia:
- Samostatně řeší problém, zvažuje jeho etický, sociální i osobnostní rozměr, vnímá horizonty takového řešení a jeho limity.
- Ve své práci samostatně formuluje koncepční úkoly, je schopen jejich řešení, za toto řešení přijímá zodpovědnost.
- Srozumitelně a přesvědčivě argumentuje pro obor a přesvědčuje o jeho důležitosti a smyslu.
- Je připraven vytvářet koncepční materiály na úrovni instituce (např. koncepci zavedení předmětu Dramatická výchova na konkrétní ZŠ nebo Dramatického oboru na konkrétní SŠ) do kurikula školy a přijmout odpovědnost za jejich realizaci a podílet se na vytváření školních vzdělávacích programů.
- Přináší originální postupy v oblasti uměleckého vzdělávání, je schopen obhájit případně na základě zjištěných okolností proměnit vlastní způsoby práce.
- Je schopen týmové spolupráce při řešení komplexního úkolu zejména umělecké povahy.
- Přijímá zodpovědnost za vedení skupiny při řešení komplexního úkolu zejména umělecké povahy. Při vedení takového úkolu vytváří příležitosti pro tvorbu členů skupiny.
- Věnuje pozornost aktuálním tématům, problémům, dilematům, dramatům, pohybům hodnot ve společnosti a v životech lidí a pracuje s nimi jako s látkou pro divadelní i paradivadelní aktivity.
- Vzhledem k potenciálu oboru prospívat kultuře a společnosti reaguje ve své práci na nové/měnící se souvislosti a vývoj nejrozmanitějších dobových kontextů.

Profesní uplatnění absolventa: MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM a další vzdělávací instituce – pedagog volnočasových aktivit i učitel předmětů, které jsou součástí povinného kurikula konkrétní instituce (dramatické výchovy, literárně-dramatického oboru ZUŠ, dramatického oboru na SŠ a předmětů, oborů a oblastí souvisejících). Dále jako lektor vzdělávacích programů v muzeích, galeriích, knihovnách, dramacentrech apod. Absolvent je také připraven samostatně si vytvářet oborové projekty a nabízet je do praxe.

Obecné informace o přijímacím řízení

- Úspěšné složení bakalářských zkoušek oboru Dramatická výchova na DAMU nebo oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně;
- nebo úspěšné složení bakalářských zkoušek oborů zaměřených na vzdělávání se specializací dramatická výchova;
- nebo úspěšné složení bakalářských zkoušek oborů zaměřených na edukaci nebo dramatické umění s prokazatelným dalším vzděláním v oboru dramatická výchova, které doplňuje vstupní profil uchazeče o magisterské studium o znalosti, dovednosti a způsobilosti požadované před vstupem studenta do magisterského studia;
- nebo úspěšné složení bakalářských zkoušek oborů zaměřených na edukaci nebo dramatické umění a získání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu CŽV organizovaného katedrou výchovné dramatiky DAMU, které doplňuje vstupní profil uchazeče o magisterské studium o znalosti, dovednosti a způsobilosti požadované před vstupem studenta do magisterského studia.

Předpokladem přijetí je:
Úspěšné složení přijímacích zkoušek, které se skládají z pohovoru zjišťujícího orientovanost v oboru, obhajoby předem vypracované dramaturgicko-režijní koncepce zadaného dramatického textu a návrhu inscenačních prostředků pro práci s dětmi a studenty a obhajoby návrhu magisterského projektu.
K přijímacímu řízení je vyžadován seznam prostudované odborné literatury.
Přijímací zkoušky jsou jednokolové.


Garant

doc. Mgr. Radek MARUŠÁK

Docent Telefon: 234 244 281 Úřední hodiny: Kdykoli kromě čtvrtka na základě předchozí domluvy. Detail osoby
Foto