Dramatická výchova

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Dramatická výchova je obor propojující divadlo a drama se vzděláváním. Studium oboru připravuje pedagogické profesionály v oblasti uměleckého vzdělávání zaměřeného na divadelní tvorbu nebo na uplatnění postupů divadla a dramatu ve vzdělávacím procesu a to jak ve formálním, tak i neformálním vzdělávání. Bakalářská úroveň studia je zaměřena zejména na rozvoj a získávání pedagogických i múzických dovedností pedagoga nebo lektora dramatické výchovy.

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout posluchači odpovídající dovednostní a znalostní oporu pro vedení dramatickovýchovného procesu zejména v kontextu volnočasového vzdělávání, poskytnout dostatečnou oporu v praxi a v možnostech prověřování získaných profesních kompetencí ve vlastní umělecko–pedagogické práci při přípravě a realizaci projektů. Připravuje studenta na vedení dramatickovýchovného procesu v rámci institucí zaměřených na vzdělávání (výuka literárně-dramatického oboru ZUŠ, volitelné a volnočasové aktivity v rámci MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a dalších institucí zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže).

Bakalářské studium připravuje posluchače na následné navazující magisterské studium.

Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy. Je oborem interdisciplinárním – spojuje divadlo a výchovu. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, mládeže, případně též dospělých, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti, osvojování sociálních dovedností a vytváření systémů postojů a hodnot jednotlivce, vedoucích k prosociálnímu chování a jednání člověka, k vědomé tvorbě, vnímání a obhajobě místa (nejen) divadelního umění ve společnosti.

Dramatická výchova se řadí mezi expresivní vzdělávací obory, pro něž je exprese zásadním prostředkem symbolického vyjadřování. Během vývoje oboru prošla řadou verzí od pojetí blížícího se spíše osobnostní a sociální výchově po současnou podobu, která pojímá vzdělávací obor jako umělecký, vycházející z dramatické/divadelní tvorby a vztahující se k ní s jasným přesahem k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků.
Takovýto proces vychází:
- z vědomého a cíleného využívání dramatických/divadelních principů, postupů a metod při práci s obsahy,
- z divadelní tvorby, která je založená na týmové spolupráci, na společném řešení problému a využívání a hledání výrazových prostředků vlastních divadlu v respektujícím tvůrčím procesu,
- z postupů rozvíjejících dětské diváctví a znalosti o dramatu a divadle.

Vědomé a cílené využívání divadelních postupů a metod při práci s obsahy (příběhy, situacemi, tématy, ale i s obsahy souvisejícími s osobnostním a sociálním rozvojem účastníků procesu), stejně tak i společná práce na různých podobách jevištního/divadelního sdělení nabízí příležitosti k rozvoji komunikačních schopností, spolupráce, vytrvalosti, k budování zodpovědnosti za vlastní tvorbu i tvorbu celé skupiny, učí porozumět jazyku divadelního umění, jeho postupům, jeho významu v kontextech uměleckého uchopování světa a jeho smyslu.

Rozprostření (nikoli rozdělení) oboru do prostoru průniku divadla a vzdělávání (výchovy, edukace, pedagogiky) umožňuje účastníkům procesu (zejm. dětem a mládeži) poznat potenciál dramatu a divadla v různých podobách – jako cíle vlastní kreativní práce, jako prostředku rozvoje a proměny různých kvalit účastníků procesu (osobnostních, sociálních, uměleckých), ale také jako nástroje zkoumání světa, zejména světa mezilidských vztahů a situací, jako prostředku poznání. Podstatou dramatické výchovy je proces učení především přímým prožitkem, činností a vlastní zkušeností v jednání, zejména ve hře v roli a v kreativním uměleckém procesu.

Profil absolventa

Absolvent studia je vybaven potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro edukační práci v oblasti dramatické výchovy. Je schopen poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru, prohlubovat a rozvíjet jejich dovednosti a kompetence v oblasti divadelní tvorby a umělecké percepce, vést je k vědomému využívání uměleckých postupů (vycházejících zejména z dramatických umění, divadla), oceňování významu umělecké tvorby a expresivních postupů při reflexi a proměně světa. Umělecké postupy využívá pro rozvoj umělecký, osobnostní i sociální, občanský.

Odborné znalosti:
Absolvent studia:
- Pojmenuje a vysvětlí podstatu oboru, jeho principy a metody.
- Charakterizuje současný stav oboru.
- Vyloží základní historické mezníky vývoje oboru, jeho teorie i praxe, a jejich vztah k dnešnímu umění a umělecké výchově.
- Vybavenost znalostmi zejména z pedagogiky, psychologie, teorie a historie divadla a literatury pro děti a mládež prokazuje při praktické edukačně-umělecké činnosti.
- Zná a definuje různé podoby dramatické výchovy, rozumí možnostem jejich uplatnění, pojmenuje možnosti uplatnění oboru v praxi v kontextu různých institucí a edukačních situací i v souvislosti se subjektivními činiteli procesu.
- V jeho práci se promítá porozumění souvislostem mezi oborem dramatické výchovy, obory uměleckými a současným pojetím edukace.
- Uplatňuje znalost způsobů a možností řešení pedagogických situací spojených s procesem dramatické výchovy, rozumí jejich podstatě i limitům.
- Orientuje se v odborné literatuře, odborném zázemí oboru.

Odborné dovednosti:
Absolvent studia:
- Umí plánovat, uskutečňovat a hodnotit dramatickovýchovný proces (volí a formuluje vhodné cíle, vybírá odpovídající strategie, metody, volí vhodné nástroje pro evaluaci a reflexi procesu apod.).
- Vlastní zkušenosti s uměleckou tvorbou a dovednosti v oblasti vlastní kreativní práce převádí do edukačního procesu. Při takovéto didaktické transformaci využívá poznatků z pedagogiky, psychologie a didaktiky oboru.
- Aktivně se zajímá o dění v oboru, studuje odbornou literaturu, své profesní kompetence rozvíjí účastí na dílnách, seminářích.
- Svých osobních kvalit a profesních kompetencí využívá k facilitaci edukačního procesu, respektu k jeho účastníkům, k navození pozitivního klimatu, k tvorbě příležitostí pro kreativní proces.
- Praktické problémy související s procesem dramatické výchovy řeší s využitím teoretických poznatků i na základě vlastních zkušeností získaných v procesu umělecké tvorby.
- Volí takové způsoby práce, které umožňují rozvoj tvořivého potenciálu dětí, jejich osobnostních, sociálních kvalit i kompetencí v rovině umělecké tvorby.
- Absolvent oboru je schopen systematické tvůrčí koncepční práce a svou práci a práci svých svěřenců kompetentně reflektuje.
- Je připraven vést dramatickovýchovný proces v rámci institucí zaměřených na vzdělávání (výuka literárně-dramatického oboru ZUŠ, volitelné a volnočasové aktivity v rámci MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a dalších institucí zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže) – plánuje své činnosti zejména v oblasti krátkodobých a střednědobých cílů, v týmu nebo partnerské spolupráci zpracovává vzdělávací programy a programy zaměřené na umělecký rozvoj účastníků různého věku, které využívají prostředků dramatického umění, a tyto realizuje v rámci výše uvedených institucí, případně ve střediscích volného času, dramacentrech, kulturních centrech apod.
- Formuluje pozitiva oboru, argumentačně i svou činností podporuje jeho uplatnění v praxi.

Obecné způsobilosti:
Absolvent oboru:
- Je schopen dalšího samostatného studia v oboru dramatické výchovy nebo v příbuzných či souvisejících oborech.
- Je rozvinut zejména v těch složkách osobnosti, které přispívají k tvořivosti, interpersonální a intrapersonální inteligenci, komunikační kompetenci a dalším specifickým schopnostem a dovednostem zaměřeným na umělecko-pedagogický proces (múzičnost, pohybově prostorová inteligence, schopnost organizovat, motivovat a inspirovat k tvořivé umělecké práci...).
- Umí srozumitelně a věcně objasnit povahu oboru, odborného problému, argumentačně obhajovat vlastní řešení.
- Zvládá práci na koncepčních úkolech, umí plánovat své činnosti s vědomím cílů.
- Je schopen samostatně se rozhodovat při řešení úkolů, a to i v případě proměny okolností, okamžitě reagovat na situaci, rychle vyhodnocovat.
- Uplatňuje zkušenosti získané během studia v práci v týmu i práci na vlastním samostatném úkolu. Přijímá zodpovědnost za vlastní dílo i zodpovědnost za dílo skupiny.
- Umí přijmout roli vedoucího, respektuje práci a názor jiných.
- Vytváří prostor pro tvořivé činnosti, sám je schopen tvořivého a osobitého přístupu při hledání cest k cíli.
- Při řešení problémů uvažuje komplexně, s vědomím dlouhodobých horizontů.
- Vnímá aktuální témata, problémy, dilemata, dramata, pohyby hodnot atd. ve společnosti a v životech lidí, pracuje s nimi jako s látkou pro divadelní i paradivadelní aktivity s cílem vést svěřence k humanitě a respektu k lidským a občanským právům.
- Používá své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

Obecné informace o přijímacím řízení

1. Předcházející vzdělání:
Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání.

2. Splnění podmínek přijímacího řízení:
Přijímací řízení probíhá dvoukolově. U posluchače jsou zjišťovány múzické předpoklady pro studium, předpoklady pro pedagogickou práci, základní znalosti oboru a motivovanost ke studiu.

První kolo:
Přednes předem připravené básně nebo prózy v rozsahu do pěti minut a jeho variace.
Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, jejíž téma bude zadáno na místě.

Druhé kolo:
Vypracování domácí písemné práce, v níž má uchazeč prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umělecký text a schopnost uvažovat o něm jako o zdroji pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno každému uchazeči ihned po úspěšném absolvování 1. kola.

Praktická talentová zkouška zaměřená na pohybově rytmické dovednosti a na zjišťování předpokladů pro divadelně kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkoušejícími.

Pohovor zaměřený na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné.

Přijímací řízení je vypisováno s ohledem na kapacitní možnosti studia, není tedy vypisováno pravidelně každý rok.


Garant

MgA. Mgr. Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry Detail osoby
Foto