Studijní programy

Uchazeči mohou studovat obor na bakalářské a navazující magisterské úrovni, na úrovni doktorského studia i v rámci kurzu celoživotního vzdělávání.

Magisterský program Dramatická výchova vznikl v rámci OP VVV „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404 a byl financován Evropskou unií.

Studijní programy

Aktuálně platné programy, do kterých jsou přijímáni studenti.

Dramatická výchova

bakalářský Dramatická výchova je obor propojující divadlo a drama se vzděláváním. Studium oboru připravuje pedagogické profesionály v oblasti uměleckého vzdělávání zaměřeného na divadelní tvorbu nebo na uplatnění postupů divadla a dramatu ve vzdělávacím procesu a to jak ve formálním, tak i neformálním vzdělávání. Bakalářská úroveň studia je zaměřena zejména na rozvoj a získávání pedagogických i múzických dovedností pedagoga nebo lektora dramatické výchovy.

Dramatická výchova

navazující magisterský Dramatická výchova je obor propojující divadlo a drama se vzděláváním. Studium oboru připravuje pedagogické profesionály v oblasti uměleckého vzdělávání zaměřeného na divadelní tvorbu nebo na uplatnění postupů divadla a dramatu ve vzdělávacím procesu a to jak ve formálním, tak i neformálním vzdělávání. Magisterská úroveň navazuje na dovednosti získané předcházejícím studiem oboru, prohlubuje teoretickou a výzkumnou rovinu studia a dává studentovi možnost výraznější osobní oborové profilace.

Teorie a praxe dramatické výchovy

doktorský Doktorský studijní program Teorie a praxe dramatické výchovy oboru umožňuje teoretické studium a výzkum dramatické výchovy jako systému formativních procesů zejména (ale nejen) dětí a mládeže, v nichž jsou dramatické činnosti jak obsahem, tak i instrumentem procesu, a divadelních a přednesových aktivit dětí a dospívajících ve všech jejich souvislostech uměleckých, kulturních a pedagogicko-psychologických. Cílem a smyslem studia je příprava odborníků, kteří by úkoly – předpokládající jak dobrou znalost divadla a teatrologie, tak pedagogicko-psychologických disciplín – mohli plnit na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, v různých kontextech umělecké edukace a edukace prostřednictvím umění. Cílem je rovněž výchova vědeckých pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblasti teorie dětského a studentského divadla, interní dramatické výchovy i aplikované dramatické výchovy, samostatně provádět vědecký výzkum a rozvíjet zvolenou problematiku v širokém kontextu souvisejících teoretických a praktických disciplín, jak teatrologických a estetických, tak pedagogických a psychologických.

Studijní obory - dobíhající akreditace

Do níže uvedených programů již nejsou přijímáni studenti. Nové, platné programy najdete na stránce výše.