Dramatická výchova

bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.3.2021). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, mládeže, příp. též dospělých, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti a prosociálního chování.
Bakalářské studium dramatické výchovy je zaměřeno především na získávání základních zkušeností s dramatickými aktivitami, na budování dovedností v psychosomatických disciplinách a na rozvíjení kreativních schopností při přednesové a divadelní skupinové prací. Tyto kurzy mají i úroveň metodologickou - student se učí didaktické transformaci získaných znalostí, dovedností do edukačního procesu zejména s dětmi, studenty. Praktické kurzy jsou doplňovány teoretickými strukturujícími vstupy a postupným seznamováním s různými typy dramatické výchovy.
Vzhledem k zaměření oboru (příprava na pedagogicko-uměleckou práci především s dětmi a mládeží) jsou i v učebním plánu bakalářského studia zastoupeny předměty zaměřené na pedagogické a psychologické aspekty dramatické výchovy, na literární teorii a historii literatury pro děti a na některé důležité teatrologické kapitoly.
Celé studium provází vícestupňový reflektivní model praxe, která probíhá pod supervizí pedagogů k vlastní dlouhodobé systematické práci se skupinou a její reflexi.

Profil absolventa

Absolvent studia je připraven vést dramatickovýchovný proces v rámci institucí zaměřených na vzdělávání (výuka literárně-dramatického oboru ZUŠ, volitelné a volnočasové aktivity v rámci MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a dalších institucí zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže), případně ve střediscích volného času, dramacentrech, kulturních centrech apod.

Garant

doc. Mgr. Radek MARUŠÁK

Docent - vedoucí katedry, Odborný projektový pracovník

E-mail: radek.marusak@damu.cz
Telefon: 234 244 281

Pracoviště: Katedra výchovné dramatiky#Odd. OPVV DAMU

Konzultační hodiny:
Kdykoli kromě čtvrtka na základě předchozí domluvy.
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Radek MARUŠÁK