Závěrečné samostatné tvůrčí projekty

Nedílnou součástí studia je i vytvoření a realizace samostatných tvůrčích projektů. Jednotlivé manuály naleznete na kartách níže.

INFO

Magisterský projekt má charakter VŠKP - nezapomeňte jej přihlásit v KOS.
(Bakalářský projekt je součástí bakalářské práce.)

Učební plán posledního ročníku studia dramatické výchovy obsahuje jako hlavní, profilový předmět Praxi III - baklářský samostatný tvůrčí projekt . Tímto předmětem posluchač KVD završuje spolu s obhajobou bakalářské práce své studium na DAMU .

S bakalářským samostatným projektem přímo souvisí bakalářská diplomová práce , jejímž základem je realizovaný závěrečný projekt, jeho zdůvodnění a reflexe - viz stránka Závěrečné práce )

V bakalářském samostatném tvůrčím projektu má student prokázat a osvědčit svoji způsobilost tvůrčí dramatickovýchovné práce se skupinou dětí nebo mladých lidí (ve věku do cca 20 let).

SAMOSTATNÝ TVŮRČÍ PROJEKT MŮŽE MÍT JEDNU Z TĚCHTO PODOB:

  • A - inscenace s dětským nebo středoškolským souborem;
  • B - interní dramatickovýchovný projekt v rozsahu nejméně 8 lekcí (event. 2 projekty - každý v rozsahu alespoň 4 lekcí, v krajním případě 3 různé projekty - každý v rozsahu nejméně 3 lekcí - podle charakteru skupiny);
  • C - dílna v rozsahu nejméně dvou celých dnů.

Ať už se posluchač rozhodne pro jakýkoliv typ projektu, musí to být projekt v maximální míře autorský.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Nejpozději na konci předposledního ročníku předloží každý posluchač písemnou přihlášku k samostatnému projektu .

Posluchač v přihlášce uvede jméno pedagoga KVD DAMU (výjimečně jiného odborníka), kterého žádá, aby byl jeho konzultantem jeho projektu a vedoucím bakalářské práce.

Příprava samostatného projektu obsahuje dvě fáze odpovídající zhruba dvěma semestrům posledního ročníku bakalářského studia. Protože jde o hlavní předmět posledního ročníku studia DV, je každý semestr (ZS i LS) zakončen zkouškou. Zkouška za ZS má písemnou podobu (podrobný záznam dosavadního průběhu projektu - viz dále), obsahem zkoušky za LS je prezentace projektu (viz dále). Pozn.: Zkoušku v letním semestru (stejně jako zkoušky a zápočty z ostatních předmětů) je nutné absolvovat nejpozději do termínu konání obhajoby projektu, aby měl posluchač uzavřen poslední ročník, tedy do začátku června, resp. do začátku září.

V rozvrhu 3. ročníku bakalářského studia je zařazen téměř v každém výukovém bloku dvouhodinový seminář k přípravě samostatného projektu, v němž mají posluchači příležitost průběžně konzultovat a prezentovat dílčí výsledky a problémy.

Na konci zimního semestru 3. ročníku předloží student v písemné podobě záznam průběhu dosavadní práce na projektu, popis stavu přípravy projektu a plán na další práci na něm , který může být následně využít v bakalářské práci. Pokud si posluchač zvolí pro svou práci textové východisko - ať už dramatický, nebo prozaický či veršovaný text, měl by záznam obsahovat také základní charakteristiku tohoto textového východiska, z níž by bylo zřejmé, čím je inspirativní pro připravovaný projekt, co nabízí divadelní nebo interní dramatickovýchovné práci, zda obsahuje nějaká rizika a jaká apod.

Záznam by neměl být pouhým bodovým nebo dokonce jen nahodilým výčtem činností nebo jen popisem průběhu schůzek (jako např. při zápisech z průběžné praxe), ale měl by obsahovat zejména analýzu a interpretaci procesu, kterým student se skupinou dosud prošel (např. zachycení toho, jak byl celý projekt koncipován a připraven a jak se realita liší od původní vize, jaké metody a techniky se v práci osvědčily, jaké nikoliv a co z toho vyplývá pro další práci, jak na práci reaguje skupina a co z toho student pro sebe vyvozuje pro strategii práce na projektu apod.)

PREZENTACE PROJEKTU

Nejpozději do 15. dubna posledního ročníku ohlásí student, kdy, kde a jakou formou bude svůj projekt prezentovat , aby bylo možné zajistit zkušební komisi. (Posluchači, kteří se hlásí k obhajobám bakalářských prací a ke státním zkouškám v podzimním termínu, musí ohlásit termín prezentace nejpozději do 15. května.) Možnosti prezentace:

  • představení odehrané v budově DAMU nebo po dohodě v místě působiště nebo v jiném domluveném prostoru za přítomnosti zkušební komise/interní dramatickovýchovný projekt realizovaný za přítomnosti zkušební komise;
  • kompletní videozáznam produkce/interního dramatickovýchovného projektu.

Na projektu se hodnotí jeho umělecká a výchovně-vzdělávací úroveň.

Případné problémy, které v průběhu práce na projektu vzniknou, lze řešit s konzultantem nebo s vedením katedry.

Učební plán posledního ročníku studia dramatické výchovy obsahuje jako hlavní, profilový předmět závěrečný samostatný tvůrčí projekt. Tímto předmětem posluchač KVD završuje spolu s obhajobou diplomové práce své studium na DAMU. Obhajoba magisterského tvůrčího projektu je součástí státní magisterské zkoušky z dramatické výchovy (v rámci studijního předmětu Didaktika DV).

V samostatném tvůrčím projektu má student prokázat a osvědčit svoji způsobilost tvůrčí dramatickovýchovné práce se skupinou dětí nebo mladých lidí.

SAMOSTATNÝ TVŮRČÍ PROJEKT MŮŽE MÍT JEDNU Z TĚCHTO PODOB:

  • A - divadelní nebo recitační inscenace se skupinou dětí nebo mládeže, dětským nebo středoškolským souborem; přihláška v tomto případě může být podána a práce zahájena už v předposledním roce studia;
  • B - dramatickovýchovný projekt – série dílen nebo lekcí spojených společným tématem, látkou nebo výukovým záměrem v oblasti dramatických dovedností; může mít formu cyklu dílen, na sebe navazujících lekcí, vícedenního soustředění, série dramatických aktivit ve vyučování některému výukovému předmětu (literatura, historie, občanská výchova atp.) nebo průřezového tématu z RVP; celkový rozsah musí být minimálně 8 výukových jednotek, v případě víkendové dílny musí být tato realizována alespoň dvakrát; projekt může být realizován nejen s dětmi a mládeží, ale i s jinými věkovými skupinami;
  • C - divadelní projekt orientovaný na děti a mládež, případně na jiné skupiny s důrazem na výchovný aspekt; může mít formu divadla ve výchově a vzdělávání, divadla fórum, divadla site specific nebo divadelní inscenace určené speciálně dětem ; posluchač, který přihlašuje divadelní projekt předpokládající spolupráci dalších dospělých v pozici herců, přednašečů, interpretů apod., musí vycházet z vlastní koncepce a mít po dobu přípravy a provedení rozhodující podíl na jeho vytváření.

V případě, že posluchač v bakalářském stupni studia realizoval interní dramatickovýchovný projekt (B), musí si zvolit buď projekt A, nebo projekt C.

Ať už se posluchač rozhodne pro jakýkoliv typ projektu, musí to být projekt v maximální míře autorský.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Nejpozději na konci předposledního ročníku předloží každý posluchač písemnou přihlášku k samostatnému projektu (viz formulář ).

Posluchač má možnost práci konzultovat s různými pedagogy KVD DAMU, event. jinými odborníky.

Příprava samostatného projektu obsahuje dvě fáze odpovídající zhruba dvěma semestrům posledního ročníku. Protože jde o hlavní předmět posledního ročníku studia DV, je každý semestr (ZS i LS) zakončen zkouškou. Zkouška za ZS má písemnou podobu (podrobný záznam dosavadního průběhu projektu - viz dále), obsahem zkoušky za LS je prezentace projektu (viz dále). Pozn.: Zkoušku v letním semestru (stejně jako zkoušky a zápočty z ostatních předmětů) je nutné absolvovat nejpozději do termínu konání obhajoby projektu, aby měl posluchač uzavřen poslední ročník, tedy do začátku června, resp. do začátku září.

Na soustavnou přípravu projektu je v tříletém navazujícím magisterském prezenčním studiu rezervován týdně samostatný den v průběhu celého posledního akademického roku. Navíc je v rozvrhu zařazen téměř každý týden (u kombinovaného studia v každém výukovém bloku) dvouhodinový seminář k přípravě samostatného projektu, v němž mají posluchači příležitost k průběžným konzultacím a k prezentování dílčích výsledků a problémů.

Na konci zimního semestru předloží student v písemné podobě záznam průběhu dosavadní práce na projektu, popis stavu přípravy projektu a plán na další práci na něm. (Pokud si posluchač zvolil pro svou práci textové východisko - ať už dramatický, nebo prozaický či veršovaný text, měl by záznam obsahovat také základní charakteristiku tohoto textového východiska, z níž by bylo zřejmé, čím je inspirativní pro připravovaný projekt, co nabízí divadelní nebo interní dramatickovýchovné práci, zda obsahuje nějaká rizika a jaká apod.)

Záznam by neměl být pouhým bodovým nebo dokonce jen nahodilým výčtem činností nebo jen popisem průběhu schůzek (jako např. při zápisech z průběžné praxe), ale měl by obsahovat zejména analýzu a interpretaci procesu, kterým student se skupinou dosud prošel (např. zachycení toho, jak byl celý projekt koncipován a připraven a jak se realita liší od původní vize, jaké metody a techniky se v práci osvědčily, jaké nikoliv a co z toho vyplývá pro další práci, jak na práci reaguje skupina a co z toho student pro sebe vyvozuje pro strategii práce na projektu apod.)

Prezentace projektu

Nejpozději do 15. dubna posledního ročníku ohlásí student, kdy, kde a jakou formou bude svůj projekt prezentovat , aby bylo možné zajistit zkušební komisi. (Posluchači, kteří se hlásí k obhajobám diplomových prací a ke státním zkouškám v podzimním termínu, musí ohlásit termín prezentace nejpozději do 15. května.) Možnosti prezentace:

  • představení odehrané v budově DAMU nebo po dohodě v místě působiště nebo v jiném domluveném prostoru za přítomnosti zkušební komise / interní dramatickovýchovný projekt realizovaný za přítomnosti zkušební komise;
  • kompletní videozáznam produkce / interního dramatickovýchovného projektu.

K obhajobě samostatného tvůrčího projektu posluchač předloží podrobnou dokumentaci .

Součástí dokumentace práce mohou být kromě popisu, analýzy a interpretace procesu (písemná část) také jakékoliv další materiály, které mohou práci na projektu zachytit, přiblížit a doložit, např. fotodokumentace, výsledky výtvarných činností, které souvisely s přípravou projektu, video- nebo audiozáznamy, ukázky dětských prací apod.

Dokumentace projektu nemůže být totožná s diplomovou prací nebo její částí (např. přílohou).

Obhajoba projektu

Obhajoba má podobu samostatného exposé (15-25 minut). V něm by měl posluchač ústně srozumitelně představit svůj projekt, vyložit jeho smysl, vysvětlit podstatné fáze jeho geneze, interpretovat výsledky, k nimž dospěl, a vše doložit připravenou dokumentací. Závěrečnou částí obhajoby je diskuse, v níž by měl být posluchač schopen odpovídat na dotazy a připomínky komise.

Protože je obhajoba samostatného tvůrčího projektu součástí magisterské zkoušky na KVD, musí se konat před obhajobou diplomové práce a před absolvováním teoretické části státní závěrečné zkoušky. Obhajobě mohou být přítomni kromě státní zkušební komise také další přizvaní odborníci a zájemci (studenti, pracovníci s dětmi a mládeží z praxe apod.).

Na projektu se hodnotí jak jeho umělecká a výchovně-vzdělávací úroveň, tak způsob, jak je posluchač schopen ho zpracovat, prezentovat a obhajovat.

Při hodnocení obhajoby samostatného tvůrčího projektu mohou být brány v úvahu výsledky obou zkoušek (v ZS a LS), které s přípravou projektu souvisely.

Případné problémy, které v průběhu práce na projektu vzniknou, lze řešit s konzultantem nebo s vedením katedry.