Obhájené práce

Níže naleznete seznam všech obhájených závěrečných prací na KVD. Práce jsou řazeny třemi způsoby - chonologicky od nejstarších po nejnovější, tematicky a abecedně dle příjmení jejich autorů.

Všechny práce společně s pracemi dalších kateder AMU jsou k nahlédnutí v Registru diplomových prací. (Zobrazení je podmíněno přihlášením zaměstnance či studenta AMU!)

1994 (září)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností
SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: Výuka přednesu na základní umělecké škole (Pokus o postižení dané problematiky)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice (vydáno pod názvem Cesty k metafoře: (Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice). 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004 [1996]. 54 s. ISBN 80-7331-922-5)
POLZEROVÁ, Eva: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy (Průprava dětí mladšího školního věku) (vydáno pod názvem Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: [Průprava dětí mladšího školního věku]. Praha: ARTAMA-IPOS, 1995. 24 s. ISBN 80-7068-068-7)
SLAVÍK, Miroslav: Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem (vydáno pod názvem Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6)

 

1995 (únor)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku
DLABOLA, Zdeněk: Výchovná dramatika pro chlapce, její zvláštnosti a uplatnění v praxi
HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách
KARAFFA, Jan: Využití metod a postupů dramatické výchovy ve vyučování občanské výchovy na 2. stupni základní školy
MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově
POVOLNÝ, Miloš: Rozvoj osobnosti učitele dramatické výchovy (s ohledem na učitele z praxe)
ŠTRBOVÁ, Jana: Práce na scénáři a realizace Hloupých pohádek

 

1995 (červen)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (vydáno v dopracované a rozšířené podobě pod názvem Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9)
CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností
SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele [vyšlo v přepracované podobě pod názvem Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele, PdF UK, Praha 1998]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: O přednesu (nejen) na základní umělecké škole v teorii a příkladech (ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény ’97, Ústí nad Orlicí 1997)

 

1996 (únor)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

DLABOLA, Zdeněk: Dětská slovesná tvořivost
HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách
MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ’97, Ústí nad Orlicí 1997; rozšířenou verzi pod názvem Tygr v oku vydaly Společnost Amatérské divadlo a svět a STD, Praha 2001; 2., upr. vyd.: Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. 2., upr. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011 [2001]. 136 s. ISBN 978-80-7068-005-6.)
ŠTRBOVÁ, Jana: Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi

 

1996 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

KARAFFA, Jan: Konflikty v dramatických hrách
STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci

 

1997 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

FALTUSOVÁ, Ivana: Sebepojetí pubescenta a dramatická výchova
HERDOVÁ, Eliška: Hra v roli na základě literární předlohy
JIRSOVÁ, Zuzana: Dramatická výchova jako cesta k literatuře [ukázky publikovány v příloze Deníku DS´98, Ústí nad Orlicí 1998, a ve zvláštním čísle Tvořivé dramatiky 50/2007]
KAŠPAROVÁ, Eva: Možnosti využití tvořivé dramatiky jako výchovně vzdělávacího principu na 1. stupni ZŠ
KOLÍNOVÁ, Blanka: Problematika vztahů a výchovná dramatika
MOCKOVÁ, Hana: Dramatická výchova v kontextu waldorfské školy
PAVLIŠTÍKOVÁ, Markéta: Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí
POKORNÝ, Jiří: Příprava a realizace projektu ateliéru tvořivé pedagogiky na Střední odborné škole specializační v Českých Budějovicích
SCHUBERTOVÁ, Irena: Včlenění dramatických her a improvizací do pohybové výchovy dětí předškolního věku
SVĚTLÍKOVÁ, Markéta: Dramatická výchova na gymnáziu
SVOBODOVÁ, Eva: Možnosti dramatické výchovy v profesionální přípravě učitelek mateřských škol
ŠVEJDOVÁ, Hana: Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku

 

1997 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

ČERVENKOVÁ, Eva: Improvizace v dramatické výchově a herectví (Pokus o odhalení principů a zákonitostí improvizace)
DVOŘÁKOVÁ, Iva: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu
HUČÍNOVÁ, Věra: Herectví v přípravě učitelů dramatické výchovy

 

1998 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BORZOVÁ, Martina: Srovnání cílů, metod a technik dramatické výchovy a psychoterapie (Diplomová práce o možnostech tvořivého způsobu prožívání životních krizí v dospívání)
DVOŘÁKOVÁ, Alžběta: Psychosomatické aspekty pohybu v dramatické výchově čili Pohyb jako způsob rozvoje osobnosti
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ‘98, Ústí nad Orlicí 1998]
HRONOVÁ, Hana: Dramatická výchova a divadlo v rámci prázdninových akcí s dětským kolektivem
KLECHOVÁ, Věra: Výchovná dramatika jako vyučovací předmět na SPgŠ
KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové
MARTINOVSKÁ, Petra: Příběh ve výchovné dramatice dětí předškolního věku
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
PELLAROVÁ, Adéla: Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény 1999, Zábřeh 1999]
ŠTROBLOVÁ, Ivana: Hledání cesty a struktury Dětského studia v repertoárovém divadle pro děti

 

1998 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Čtenářství a dramatická výchova. Rozvíjení předpokladů ke čtenářství jako jeden z úkolů dramatické výchovy
MANDLOVÁ, Jana: Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem. Transformace zkušeností z loutkářského souboru "C" Svitavy do mé práce s dětmi
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy (ukázky z diplomové práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001)
PLESNÍKOVÁ, Bohumila: Učitel dramatické výchovy a jeho vztah k osobnostnímu rozvoji dětí z problémových rodin
ŠVECOVÁ, Gabriela: Divadlo ve výchově
VOSÁTKOVÁ, Hana: Výtvarné prvky, prostředky a postupy v dramatické výchově

 

1999 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

DŘÍZHALOVÁ, Iveta: Výtvarná umělecká díla jako východisko k dramatickým aktivitám
PAVLŮ, Lenka: Výchova duše, nebo duševní terapie? (Diplomová práce o problému hranic dramatické výchovy a arteterapie)
PROCHÁZKA, Aleš: Srovnání požadavků hlasové a mluvní průpravy učitelů, školních dětí a herců
ŠKRAŇÁKOVÁ, Jarmila: Střední pedagogické školy (Učitel dramatické výchovy - jeho uplatnění v praxi, reflexe oboru a studia)
ŠTĚPÁNOVÁ, Helena: Dramatická výchova v Grafické ulici na Smíchově
TOMEČKOVÁ, Magda: Poezie Josefa Hanzlíka a její využití v dramatické výchově
VYDROVÁ, Miroslava: Setkání s divadlem. Osobní divadelní zkušenost a její využitelnost ve výchovné dramatice
ZEMANOVÁ, Patricie: Rozvoj dítěte mladšího školního věku dramatickou výchovou

 

2000 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BECHYŇOVÁ, Lada: Recitační studio Šrámkova domu v Sobotce
DOBEŠOVÁ, Monika: Hrdinská epika v dramatické výchově - proč a jak?
HAUSDOROVÁ, Lenka: Tři typy dramatické výchovy. Rozdíly v pojetí dramatické výchovy na třech typech institucí
KRAJÍČKOVÁ, Alena: Specifika dramatické výchovy v malé obci příměstské oblasti
POSPÍŠILOVÁ, Alena: Dětská slovesná písemná tvořivost a dramatická výchova. Využití zkušeností z vedení dětských redakcí novin pro hledání nových souvislostí v oboru

 

2000 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

DUCHEK, Libor: Rytmika v dramatické výchově
HNILIČKOVÁ, Hana: Cesta s dítětem k roli na profesionálním jevišti (podstatné části diplomové práce vyšly v časopise Tvořivá dramatika, 2005, č. 1)
KŘESADLOVÁ, Václava: Moje cesta k tvořivému principu ve výtvarné a dramatické činnosti
MATĚJÍČKOVÁ, Milena: Hledání principů ovlivňujících autentický prožitek v improvizaci
NEŠPOROVÁ, Dana: Integrace dyslektiků a dětí s LMD do normální školy prostřednictvím dramatické výchovy
NOSKOVÁ, Lucie: Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu
ZUMROVÁ, Vlasta: Využití metod K. S. Stanislavského v dramatické výchově. Využití metod K. S. Stanislavského ve studiu dramatické výchovy na DAMU

 

2001 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

ČEŠKOVÁ, Eva: Příběhy moudrých bláznů jako východisko pro práci v dramatické výchově
KRÁČMEROVÁ, Lucie: Jak volbu metod a formu látek ovlivňují vývojové rysy adolescence. Témata vztahující se k adolescentnímu věku
HAVLOVÁ-LINDNEROVÁ, Jiřina: Předmět a loutka v dramatické výchově

 

2001 (červen)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

LAUKOVÁ-NOVOTNÁ, Lenka: Dramatická výchova a její přínos v procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na škole

 

2001 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BOUČEK, Martin: Dramatická výchova v didaktice dějepisu – využití her dramatické výchovy ve výuce dějepisu
FALTÝNEK, Vilém: Od počitku ke katarzi. Psychologické aspekty percepce a apercepce divadelního představení
KOCOURKOVÁ, Markéta: Divadelní prvky folklóru v tvořivé dramatice
KOLÁŘOVÁ, Daniela: Květa a Jaromír Sypalovi - kde, kdy, jak a s kým
MRZENOVÁ, Markéta: Přístupy k improvizaci v mém studiu na DAMU
PLEŠEK, Martin: Jezuitské divadlo v Čechách. Divadlo v systému jezuitského školství během působení řádu v Čechách (podstatné části diplomové práce vyšly v časopise Tvořivá dramatika, 2003, č. 3)
SEDLÁČEK, Martin: Základy psychologie pro pedagoga dramatické výchovy (Z hlediska ontogeneze)
SUDA, Stanislav: K problému otevřené dramatické hry (Tvořivé momenty ve výchovné dramatice)

 

2002 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BUREŠOVÁ, Vladimíra: Tolerance a vztah většinové společnosti vůči Romům v dramatickém strukturování
LAITNEROVÁ, Jiřina: Téma boje a násilí v dramatické výchově
MÁCHOVÁ, Marcela: Význam přednesu prózy pro pubescenty
REKOVÁ,Taťána: Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou
ROHLENA, Pavel: Osobnost učitele výchovné dramatiky a jeho přístup k žákovi
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
ŠKVAŘILOVÁ, Milada: Lidová kultura jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo
ŠPALKOVÁ, Dominika: Hra, herectví a děti. Některé zdroje, podmínky a možnosti dětského dramatického projevu v konfrontaci s prvky herectví (podstatné části diplomové práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2003, roč. XIV, č. 2)

 

2002 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (Komplexní pojetí výuky humanitních předmětů s využitím prvků dramatické výchovy na VOŠ a SZeŠ v Táboře)
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy
JOHNOVÁ, Magda: Tvorba inscenace se studentským souborem
PROCHÁZKOVÁ, Michaela: Storytelling a jeho využití v práci s příběhem
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově

 

2003 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BERGEROVÁ, Veronika: Multikulturní výchova dramatickovýchovnými postupy (Multikulturní dílna při historické výstavě o Romech)
MÁLKOVÁ, Radka: Metody dramatické výchovy na středních pedagogických školách (Aplikace metod dramatické výchovy na středních pedagogických školách)
SHÁNĚLOVÁ, Hana: Využití prvků dramatiky v přípravě rozhlasového moderátora
UCHYTILOVÁ, Barbora: Metody a techniky divadla Augusta Boala

 

2003 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BINKOVÁ, Zdenka: Prožitková pedagogika a dramatická výchova v projektu přechodových rituálů
DOUBKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako prostředek integrace dětí se specifickou poruchou učení
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Uplatnění hudebních prvků v dramatické výchově
HEROUDKOVÁ, Eva: Modely sourozeneckých vztahů v kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
HRADÍLKOVÁ, Klára: Česká folklorní pohádka a její využitelnost v dramatické výchově
JURIŠICOVÁ, Markéta: Strukturované drama na 1. stupni ZŠ
KUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově
LÁSKOVÁ, Dagmar: Specifika práce s chlapci v dramatické výchově
MOLČÍKOVÁ, Kateřina: Drama v rodinné výchově
NEUMANNOVÁ, Eva: Postavy a jejich funkce v ruských kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
STRNADOVÁ, Hana: Metodika dramatické výchovy na středních pedagogických školách
VEJVODOVÁ, Šárka: Využití literární předlohy Joanne Rowlingové - Harry Potter a kámen mudrců - pro mladší školní věk v kroskurikulárním projektu

 

2004 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

JUROŠKOVÁ BEZRUČOVÁ, Markéta: Kapitoly o Literárním Krnovu – soutěžní přehlídce dětské slovesné tvořivosti LDO ZUŠ
KRÁLOVÁ, Olga: Dramatická výchova jako styl výuky v 1. ročníku obecné školy
ŠIMONOVÁ, Hana: Dramatická výchova s dětmi s tělesným postižením (podstatné části diplomové práce byly publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, č. 1)
URBANCOVÁ, Alžběta: Srovnání metodiky mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové-Kratochvílové a metodiky výuky zpěvu

 

2004 (červen)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

KUBOVÁ, Lenka: Počáteční diagnostika skupiny
REZEK, Jiří: Inscenační projekt - divadlo s dětmi. Malá slánská steeplechase
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů

MAGISTERSKÉ PRÁCE

MACHALÍKOVÁ, Jana: Improvizační liga se středoškolským souborem
NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru
ŠANDOVÁ, Alena: Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho z pohledu dramatické výchovy
TRETIAGOVÁ, Lenka: Dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat
ZÁLEŠÁKOVÁ-RÝCOVÁ, Daniela: Pohybová a taneční výchova

 

2004 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově
HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova
HORÁČEK, Lukáš: Struktura improvizované dramatické hry (Zákulisí herní zkušenosti)
IVÁNEK, Lubomír: Aplikace různých směrů herecké výchovy v práci s mladými amatéry
JABORSKÁ, Lenka: Rozvoj pohybových dovedností nezbytných pro hru v roli žáků LDO na ZUŠ
KREJSOVÁ, Marcela: Divadlo ve výchově v Čechách v porovnání se zahraničím (Maďarsko)
KROUPOVÁ, Kateřina: Cesta od dramatického textu k autorskému divadlu
MASOPUSTOVÁ, Jaroslava: Srovnání dramatické výchovy na základních školách, základních uměleckých školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Jihočeském kraji

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Výukový projekt o přátelství pro volitelnou dramatickou výchovu v 7. a 8. ročníku základní školy
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Larvální maska. Práce s maskou s dětmi dvanácti- a třináctiletými [podstatné části bakalářské práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2007, roč. XVIII, č. 1]
KALUŠOVÁ, Vendula: Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole [ukázky z bakalářské práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika. 2007, roč. XVIII, č. 2]
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění
REITEREROVÁ, Eva: Dramatizace pohádky H. Ch. Andersena “Mořská ženka”
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Jak začít s novou skupinou. 5 W v přímém přenosu
ŠOBÁŇOVÁ, Kateřina: Příprava celoročního výukového projektu pro 5. ročník ZŠ s využitím metod a technik dramatické výchovy
TOMÁŠKOVÁ, Petra: “Dramatika” jako cesta k autentickému pohybovému projevu

 

2005 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

POVOLNÝ, Aleš: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů
REZEK, Jiří: Kritéria volby námětů pro dětský divadelní soubor
VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

BROŽOVÁ, Věra: Vývojové proměny prózy Jana Nerudy. Výukový blok výběrového literárněhistorického semináře pro 1. ročník studia oboru český jazyk a literatura
LUKÁŠOVÁ, Věra: Žáček mezi žáčky

 

2005 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna: Využití hlasové a mluvní průpravy z konzervatoře v praxi učitele dramatické výchovy

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

UHLÍKOVÁ, Ivana: Využití masek pro rozvoj řeči těla
WOLFOVÁ, Pavlína: Čínské pohádky a jejích využití v dramatické výchově

 

2006 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách
ŽÁČKOVÁ, Romana: Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu "Lidé a čas" na I. stupni ZŠ

 

2006 (květen-červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

KALINOVÁ, Karolina: Mýty a legendy severoamerických Indiánů jako zdroj témat pro dramatickou výchovu
KLÁROVÁ, Lucie: Dramatická výchova a slovo. Jak vést (děti) k umění používat slovo
MORAVEC, Ondřej: Kooperace v dramatické výchově
NĚMECKÁ Eva: Mravní výchova jako součást obsahu dramatické výchovy

 

2006 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

ČERMÁKOVÁ-FERKLOVÁ, Alžběta: Využití divadelní masky při práci v dramatické výchově s dětmi nad 12 let (podstatné části práce publikovala Tvořivá dramatika. 2007, roč. XVIII, č. 1)
EBELOVÁ, Lenka: Význam pantomimy v dramatické výchově (podstatné části diplomové práce byly publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2008, roč. XIX, č. 1)
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném

 

2007 (leden)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových

 

2007 (červen)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy
KOUSALOVÁ, Martina: Démonické bytosti Jizerských hor

 

2007 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BENEŠOVÁ, Eva: Specifika práce s věkově heterogenní skupinou v zájmovém kroužku dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako vyučovací předmět na druhém stupni základní školy. Výzkum na brněnských základních školách a víceletých gymnáziích a hledání cesty lepšího uplatnění dramatické výchovy zejména jako samostatného vyučovacího předmětu
KOSTRHUNOVÁ, Alžběta: Divadlo v Dlouhé dětem (části diplomové práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2008, roč. XIX, č. 3)
ŠKRÉTOVÁ, Kateřina: Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
JIRÁNKOVÁ, Pavla: Po stopách táborské synagogy. Využití židovské tematiky pro víkendový projekt
KRÁTKÁ, Veronika: Co skrývá ilustrace. Dramatickovýchovný projekt zaměřený na národnostně smíšenou skupinu dětí druhé třídy v Britské mezinárodní škole
LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole (podstatné části bakalářské práce byly publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2007, roč. XVIII, č. 3)
SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty
TOTHOVÁ, Martina: Keltové v nás aneb Jak učit dramatickou výchovu ve věkově heterogenní skupině

 

2008 (leden)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

DOČKAL, Viktor: Participační divadlo

 

2008 (červen)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

TATAROVÁ, Blanka: Koncepce dramatické výchovy na nižším gymnáziu

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ČUBAN, Milan: Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí
SÝKOROVÁ, Jaroslava: Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce

 

2008 (září)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

TOMÁŠKOVÁ Petra: Hra v roli a možnosti jejího využití v tanečním oboru ZUŠ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PAJANKOVÁ, Naděžda: Cesta k divadelnímu tvaru se skupinou dospívajících

 

2009 (leden)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ Lubomíra: Romské pohádky - cesta k romské minoritě, cesta k sobě samému, cesta k divadelnímu tvaru

 

2009 (červen)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Dramatické aktivity se seniory (podstatné části bakalářské práce byly publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2010, roč. XXI, č. 3)
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia
HRNEČKOVÁ, Anna: Rok 1968. Informace a emoce (podstatné části bakalářské práce byly publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2009, roč. XX, č. 3)
MADĚRYČ, Vojtěch: Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ

 

2009 (září)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ČMELÍKOVÁ, Barbora: Bohatýrské byliny a dramatická výchova
JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší
KECOVÁ, Vendula: Pověsti Českých Budějovic. Divadelní dílna s dětským souborem Lannovka
MAŘÁDKOVÁ, Ladislava: Hlas jako nástroj pro hledání sebevědomí, autority a identity pro budoucí pedagogy dětí předškolního věku
OPLATEK, František: Inscenační proces se skupinou dívek dramatického kroužku
REZKOVÁ, Kateřina: Rok s dětským divadelním souborem Roztočená vrtule
ŠVEJDA, Zdeněk: Příběh trojské války

MAGISTERSKÉ PRÁCE

KORBELOVÁ, Lenka: Dílo Josteina Gaardera a možnosti jeho využití v dramatické výchově
PECHAROVÁ, Terezie: Osobnost hlasového pedagoga - jeho příprava a předpoklady pro vykonávání profese
ROSEN, Josef: Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy anebo Vyučování dramatu dramatem
VITINGEROVÁ, Pavla: Svět Astrid Lindgrenové v kontextu dramatické výchovy

 

2010 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

NAJBRTOVÁ, Martina: Inspirace výtvarným uměním pro dramatickou výchovu
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství (podstatné části publikovala Tvořivá dramatika. 2012, roč. XXIII, č. 1)
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole
ŠIMŮNEK, Antonín: Současná česká próza s dětským hrdinou jako předloha pro divadlo hrané dětmi

 

2010 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

LAŽANOVÁ, Michaela: Uplatnění metod dramatické výchovy při výuce češtiny jako cizího jazyka
ŠVECOVÁ, Hedvika: Čínský mýtus Opičí král jako literární předloha pro práci v dramatické výchově
ZEMANOVÁ, Jana: Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole

 

2011 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu (podstatné části publikovala Tvořivá dramatika. 2012, roč. XXIII, č. 3)
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století (vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6)
VORLOVÁ, Veronika: Divadelní a dramatická práce se seniory

 

2011 (květen-červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole (ukázky z diplomové práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2014, roč. XXV, č. 1)
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava
PINTÍŘOVÁ, Ivana: Dramatická výchova a katecheze (ukázky z diplomové práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2011, roč. XXII, č. 2)
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana: Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy

 

2011 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy
pedagogické
KOPECKÁ, Aneta: Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre
SITTOVÁ, Gabriela: Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy
SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu
ŠEBESTA, Jakub: Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ prostřednictvím pohádky a metod dramatické výchovy
WERTIGOVÁ, Jana: Projekt „K 3 - Dramatická výchova ve škole“: Rozbor projektu s ohledem na uplatnění prvků dramatické výchovy
WOLÁKOVÁ, Kateřina: Dramatická výchova jako prostředek k pochopení kultury neslyšících

 

2012 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

MALÁ, Klára: Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence sociálně patologických jevů
OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy (podstatné části publikovala Tvořivá dramatika. 2012, roč. XXIII, č. 2)
ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově
VESELÁ, Radka: Hudebně dramatická tvorba a její vliv na dětského interpreta
VRBOVÁ, Hana: Možnosti výchovnědramatické práce s adolescenty v rámci profesionálního repertoárového divadla

 

2012 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

ČMELÍKOVÁ, Barbora: Význam scénografie v divadle hraném dětmi
KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov
SKUHROVCOVÁ, Alena: Tělové vnímání v herecké pedagogice a v dramatické výchově
TURČANOVÁ, Jana: Výuka dramatické výchovy v rámci tematických celků ve 2. ročníku na střední pedagogické škole

 

2012 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

LITTEROVÁ, Klára: Mateřská škola a lidová pohádka
STON, Michal: Problematika severoamerických indiánů a její možnosti v tématech lekcí dramatické výchovy
VON VORST, Daniela: Projekt TUSCH – německý model spolupráce profesionálních divadel a škol

 

2013 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana: Výtvarně-dramatické dílny
HELEMÍKOVÁ, Lenka: Dramatická výchova ve speciálně pedagogickém prostředí
JURINOVÁ, Barbora: Obrazy prechodu v ľudových rozprávkách

 

2013 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití dramatické výchovy v průřezových tématech v základní škole praktické
NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Reflexe v dramatické výchově (podstatné části byly publikovány v časopise Tvořivá dramatika. 2014, roč. XXV, č. 1)
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti

 

2013 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

HRNEČKOVÁ, Anna: Příprava herce k pedagogické činnosti: Příprava studentů hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře na roli učitele dramatické výchovy
MECOVÁ, Lucie: Využití metod dramatické výchovy pro rozvoj emoční inteligence
VÝPRACHTICKÁ, Veronika: Instalace jako jeviště pro diváka

 

2014 (leden)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

KODEROVÁ, Lucie: Role představy, fantazie a imaginace v psychosomatickém pohledu na hlas

 

2014 (květen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BORSKÁ, Štěpánka Gabriella: Použití reprodukované hudby v divadle hraném dětmi
HARČARÍKOVÁ, Marica: Umenie živého slova
PAVLÍČKOVÁ, Andrea: Poetika pohádek Jana Wericha v divadle hraném dětmi
ŠIMÁNKOVÁ, Martina: Poezie Josefa Bruknera pro děti a její inspirace pro dramatickou výchovu

 

2014 (červen)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MÍČKOVÁ Jitka: Malá čarodějnice jako námět pro dramatickou výchovu v mateřské škole (podstatné části byly publikovány v časopise Tvořivá dramatika. 2016, č. 1)
RAZÍM Daniel: Na vlnách poetismu a surrealismu: Využití pedagogických metod dramatické výchovy k obohacení školní výuky historie literatury
SVOBODOVÁ Barbora: Strukturované drama Bran
ŠTEIDLOVÁ Kateřina: Nonsensová poezie jako východisko pro inscenační práci
ZBORNÍKOVÁ Markéta: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ

 

2014 (září)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

HLUBUČKOVÁ Romana: „…a klidný bude Canterville“ aneb od Wildeovy novely k loutkové inscenaci
KÁŇOVÁ Žaneta: Využití postupů storytellingu v přípravě inscenace se středoškolským souborem
KOŘÍNKOVÁ Veronika: Nabúravanie rodových stereotypov formou štruktúrovanej drámy V sieti
MACHKOVÁ Tereza: Literární předloha jako cesta k tématu nesvobody

MAGISTERSKÁ PRÁCE

JURKASOVÁ Jana: Autenticita dětského jevištního projevu

 

2015 (leden)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

KOLÁŘOVÁ, Barbora: Rakša: Skauting a otázky boje za svobodu

MAGISTERSKÁ PRÁCE

MICHLOVÁ, Kateřina: Vztah hudební a dramatické výchovy

 

2015 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

SOUKUPOVÁ Kateřina: Využití metod dramatické výchovy v projektu Rande je hra
ŠILAROVÁ Linda: Výchova budoucího diváka
POLUCHOVÁ, Denisa: Vyučovacie štýly učitelov dramatickej výchovy
COUFALOVÁ Petra: Současné francouzské divadelní texty pro děti a mládež: Jak se děti ve Francii učí rozumět současnému světu prostřednictvím divadelního textu (ukázka byla publikována v časopise Tvořivá dramatika, 2015, č. 2)
PAŘÍZEK Aleš: Kostým v divadle hraném dospívající mládeží

2015 (září)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STEHLÍKOVÁ Karolína: Výuka francouzštiny jako cizího jazyka prostředky dramatické výchovy

MAGISTERSKÉ PRACE

ZELENÁ Markéta: Žánr fantasy jako východisko pro lekce dramatické výchovy
LOOSOVÁ Jana: Využití prvků herecké výchovy v práci s amatérským souborem

 

2016 (leden)

MAGISTERSKÁ PRACE

SKÁLOVÁ Alena: Tady všude žijeme: komunitní divadlo a rozhovor s místem jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo

 

2016 (červen)

MAGISTERSKÉ PRACE

DUDOVÁ, Kateřina: Dětské divadlo na Podblanicku
JANČOVÁ Petra: Dramatická výchova v lesní mateřské škole
MÍČKOVÁ, Jitka: Václav Čtvrtek a jeho tvorba pro děti předškolního věku
OSVALDOVÁ, Božena: Cestou dramatické výchovy (nejen) k výtvarnému cíli
PEKÁREK, Josef: Prospektivní práce se seniory
RAZÍM, Daniel: Divadlo poezie?
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu

 

2016 (září)

MAGISTERSKÉ PRACE

BERKA, Tomáš: Práce a význam zdravotních klaunů
BLAŽKOVÁ, Veronika: Vzájemné propojování výtvarné a dramatické výchovy
SVOBODOVÁ, Barbora: Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici učitele


2017 (leden)

MAGISTERSKÉ PRACE

BURA, Anna: Lektorská činnost v Divadle Pod Palmovkou (ukázka publikována v časopise Tvořivá dramatika, 2017, č. 3)
HAŠKOVÁ, Libuše: Rozdílnost ve využití živé a reprodukované scénické hudby v závislosti na jevištním prostředí
KÁŇOVÁ, Žaneta: Storytelling a jeho možnosti v dramatické výchově
LIŠKOVÁ, Kristina: Divadelní lektor v profesionálním divadle
SKLENÁKOVÁ, Barbora: Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina: Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

 

2017 (červen)

BAKALÁŘSKÉ PRACE

HADRAVOVÁ, Eva: Seznamujeme se s recitací
KOHOUT, Ondřej: Cesta k filozofii dramatickovýchovnými metodami  (části publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2018, č. 2)
MRÁZEK, Jan: Autentický člověk Jan Patočka (části publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2018, č. 2)
ŘEZÁČOVA, Bára Meda: Ke spolupráci a empatii skrze příběh
ŠERÁKOVÁ, Jana: Sociální témata ve výuce DV pro studenty sociální činnosti
ŠÍP, Martin: Výuka angličtiny dramatickými metodami
VÁŇOVÁ, Michaela: S třídou do divadla (podstatné části publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2017, č. 3)

 

2017 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

URBANOVÁ, Kateřina: Kvalita divadla pro děti
TOROS, Anastázie: Ukrajinská dětská dramatická literatura jako inspirace pro dramatickou výchovu

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ČERNOCHOVÁ, Barbora: Jedinec proti většině
HNILIČKA, Jan: Tři jeskyně
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž
LŐFFELMANN, Vojtěch: Pracuji – budujeme – rozhodují (ukázky publikovány v Tvořivé dramatice, 2018, č. 1)

 

2018 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

HORÁČKOVÁ (roz. SEDLÁČKOVÁ), Barbora: Možnosti uplatnění absolventa katedry výchovné dramatiky
ŠENKEŘÍKOVÁ (roz. GAVRINĚVOVÁ), Alžběta: Dramatickou výchovou k náboženské toleranci

 

2018 (červen)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

DAVÍDKOVÁ, Alžběta: Indiáni v mateřské škole
GRÖDLOVA, Eliška: Hrdinové pražských pověstí
HOLÁKOVÁ, Sandra: Efektivní využití metod dramatické výchovy ve vlastivědném projektu o svaté Anežce a Václavovi I.
HORKÁ (roz. ŠEPLAVÁ), Diana: Voiceband a folklorní soubor
KOHOUTOVÁ, Lenka: Proměna pohádkového motivu v různých kulturách
KRÁLOVÁ, Daniela: Literárně-dramatická dílna pro městskou knihovnu
KVERKOVÁ, Barbora: Zakládání dívčího skautingu v Čechách
PŮLPANOVÁ, Veronika: Prozkoumání dramatické předlohy pomocí strukturovaného dramatu: Práce s postavou v dospělém amatérském souboru
ŠIMÁKOVÁ, Monika: Využití metod a technik dramatické výchovy v primární prevenci
ŠMOLKOVÁ (roz. JÁNOŠOVÁ), Mária: Inscenačný proces s deťmi predškolského veku (ukázky publikovány v Tvořivé dramatice, 2019, č. 1)
VODIČKOVÁ, Kateřina: Dárce – přijmout či nepřijmout?


2018 (září)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Eva Machková a konstituování české moderní dramatické výchovy (práce zveřejněna na webové stránce Databáze českého amatérského divadla)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

KADLECOVÁ (roz. TŮMOVÁ), Petra: Dramatickovýchovný projekt v lesní mateřské škole se začínající skupinou aneb Kouzelná baterka
KUJANOVÁ, Klára: Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím dramatické výchovy
MARTYKÁNOVÁ, Ivana: Práce s hudebním motivem v dramatické výchově
PROKOPOVÁ, Dominika: „Napiš“. Popis vzniku inscenace prostřednictvím projektu dramatické výchovy (ukázky publikovány v časopise Tvořivá dramatika, 2019, č. 1)
ROJÍKOVÁ, Eliška: Čtyři živly v dramatické výchově s dospělými
SKÁLA, Pavel: POEM MACHT FREI - inscenační práce (ukázky publikovány v textové příloze Tvořivé dramatiky, 2019, č. 1)
ŠŮSTKOVÁ, Bára: Cesta Vánoc

 

2019 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
HADRAVOVÁ, Eva: Hodnocení uměleckého přednesu věkové kategorie 15–18 let
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR (podstatné části publikovány v Tvořivé dramatice, 2019, č. 2)
VÁŇOVÁ, Michaela: Divadlo, které se chce setkat se svým divákem: Deník "INSCENACE přes HRAnice"

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

HEJDUKOVÁ, Františka: Vnímání místa a architektury prostředky dramatické výchovy
HOUŠKOVÁ, Petra: Téma odlišnosti při práci s dětmi předškolního věku
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Rozvoj čtenářské gramotnosti dramatickovýchovnými metodami
MŁYNARCZYKOVÁ, Silvie: Úvod do práce s hlasem učitele 1. stupně základní školy

 

2019 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

KOHOUT, Ondřej: Dětská druhá divadelní reforma?
MORAVCOVÁ, Monika: Dagmar Jandová a její přínos pro dramatickou výchovu
ŠÍP, Martin: Východiska pro dramatickou výchovu na ZŠ

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

GRÉEOVÁ, Barbora: Od formulování námětu a tématu k autorské inscenaci (podstatné části bakalářské práce byly publikovány v textové příloze Tvořivé dramatiky, 2019, č. 3)
MLATEČKOVÁ, Kristýna: Inscenační práce se středoškolským souborem – Medvěd, který nebyl

 

2020 (leden)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

PUŠOVÁ, Tereza: Využití dramatické výchovy k rozvoji psychické odolnosti a optimismu

 

2020 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BENEŠOVÁ, Petra: Hana Švejdová a naše společná cesta
JANYŠOVÁ, Lenka: Mladá scéna
KOTTASOVÁ, Jana: Malí / Velcí hrdinové divadla Lampion
PŮLPÁNOVÁ Veronika: DIVADELTA, z. s.
ŘEZÁČOVÁ Bára Meda: Dramatická výchova ve výuce kanonických literárních děl na střední škole
ŠERÁKOVÁ Jana: Inscenování literární předlohy Magor dětem ve třech věkových skupinách a třech divadelních formách

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

BUČKOVÁ Aneta: Experimentální poezie a její divadelní zpracování jako prostředek výuky pro cizince
GABRIELOVÁ Vanda: Prohlubování empatie v interním dramatickovýchovném projektu
JUSTUSOVÁ Martina: Využitie drobných útvarov ľudovej slovesnosti v dramatickej výchove
KOLÁŘOVÁ Martina: Téma nesvobody v literárním díle Perlorodky pomocí metod dramatické výchovy
PTÁČKOVÁ Magdalena: Příběh o Krabatovi

 

2021 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

PAJANKOVÁ, Naděžda: Tvořivé činností v mateřských školách
PROKOPOVÁ, Dominika: Dokumentární divadlo a dramatická výchova

 

2021 (červen)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

HEJDOVÁ, Tereza: Tvorba novocirkusové inscenace se skupinou dětí staršího školního věku: Spojení cirkusové pedagogiky s dramatickou výchovou

MAGISTERSKÁ PRÁCE

CHVÁTALOVÁ, Tereza: Divadelní hra ve službách dramatické výchovy

 

2021 (září)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

FÉDEROVÁ, Sidónia: Dramatické aktivity v projektovom vyučovaní, ich miesto a funkcia na 1. stupni ZŠ
HOUŠKOVÁ, Petra: Cesty rozvoje estetického pohybu žáků v rámci hodin dramatické výchovy

 

2022 (leden)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

KRŇÁVKOVÁ, Lenka: Seznámení skupiny s biblickými motivy ve středoevropské každodennosti
KYNČLOVÁ, Magdaléna: Slovanská pohádka jako námět k inscenaci
PÁTEK, Radim: Setkání
ZITOVÁ, Marta: Dramatizace starověkých bájí a pověstí se začínající skupinou mladšího školního věku

MAGISTERSKÁ PRÁCE

MRÁZEK, Jan: Divadlo jako každodenní zpřítomňování

 

2022 (červen)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

BOSTLOVÁ, Veronika: Od vědomé práce s tělem a pohybem k dramatické hře
HARDTOVÁ, Tereza: Inspirace specifickými potřebami a zvyky školy pro tvorbu a realizaci dramatickovýchovné dílny
HRDLIČKOVÁ, Kristýna: Práce s dětmi s Aspergerovým syndromem ve skupině účastníků dramatickovýchovné dílny
HURYCH, Matyáš: Možnosti a úskalí metod a postupů dramatické výchovy ve firemním vzdělávání dospělých
NOVOTNÁ, Dorota: Dětská literatura jako inspirace k dramatickým dílnám v lesních mateřských školách
PARSI ŽÁRSKÁ, Kamila: Na počátku bylo zrnko písku: Dramatickovýchovná dílna v muzejním edukačním programu
RAJCHLOVÁ, Alžběta: Oživlé obrazy – cesta do obrazu pomocí metod dramatické výchovy
SOBKOVÁ, Zuzana: Použití metod a technik hlasové výchovy v rámci dramatické výchovy pro děti 6-8 let na základní umělecké škole

 

2022 (září)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

HOUDKOVÁ Leona: Inscenační práce - Autorská inscenace EMA
KLEMPÍŘOVÁ Karolína: Využití metod dramatické výchovy pro výuku dějin výtvarného umění
LOHNISKÁ Barbora: Výprava na severní pól
MÁTLOVÁ Tereza: Transport za věčnost - projekt na základě knihy
ŘEHŮŘKOVÁ Anna: Co se skrývá za veršem

 

MAGISTERSKÉ PRÁCE

DOUBRAVOVÁ Kristýna: „Ten druhý“ v dramatické výchově
NOVÁKOVÁ Monika: Dramatická výchova v kurikulu na Základní škole sv. Voršily
SKÁLA Pavel: Kritéria a styl hodnocení studentských souborů na divadelních přehlídkách

 

2023 (leden)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ROTTEROVÁ Šárka: Hudební a filmová dílna o době covidové
SENDERÁKOVÁ (roz. FUKOVÁ) Barbora: Radovanovy radovánky - projekt s dětmi předškolního věku

 

2023 (červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

BENEŠOVÁ, Petra: Využití dramatické výchovy při rozvoji dětí s narušenou komunikační schopností
GRÉEOVÁ, Barbora: Autorské divadlo s dětmi a mládeží
HOLEČKOVÁ (roz. BODLÁKOVÁ), Kateřina: Poznávání regionu, ve kterém žiji prostřednictvím nejen dramatické výchovy aneb Potkali se u Kolína
WALOSCHKOVÁ, Anna: Přínos dramatické výchovy pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem a jiným sociokulturním znevýhodněním do kolektivu v mateřské škole

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

BRŮŽOVÁ, Kateřina: Syntéza hudební a dramatické výchovy při práci s dětmi
HAMERSKÁ, Kristina Lisa: Cesta k autorské inscenaci se středoškolskou skupinou
HLAVÁČKOVÁ, Magdaléna: Po stopách Raye Bradburyho
HOLCOVÁ, Veronika: Cesta k artificiální hudbě 20. století s protiválečnou tematikou pomocí metod dramatické výchovy
KOCHOVÁ, Teodora: Dramatickovýchovná setkání v krajině Bible
KREJČOVÁ, Andrea: Sněhová královna: incenanční proces s žáky literárně-dramatického oboru
KYPRÝ, Adam: Cesta tajuplným ostrovem: výtvarně-dramatická výchova v lesní mateřské škole
MALÍNKOVÁ, Veronika: Zeď aneb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou – projekt na základě knihy
MARKOVÁ, Veronika: Vačice, která se nesmála 
PALAŠČÁKOVÁ, Michaela: Linda – Téma žaček bezpečně vyústěné v inscenační proces
RAJDL, Jakub: Inscenační proces představení COMENIUS VACUUM LAUTUS
aneb Duševní očistec
TRETIAGOVÁ, Anna: Využití metod dramatické výchovy se začínající skupinou v mateřské škole
VLTAVSKÁ, Šárka: Tvůrčí proces při práci na autorské inscenaci
VRABCOVÁ, Iveta: O princezně na klíček aneb proces tvorby inscenace
ZMRZLÍKOVÁ, Adéla: Projekt Petr a Lucie

 

2023 (září)

MAGISTERSKÁ PRÁCE

ČERNOCHOVÁ, Barbora: Divadlo fórum s žáky ZUŠ NINA: divadlo fórum o bodyshamingu

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

DOJČÁNOVÁ, Kateřina: Inscenační práce s dětským souborem – Dáte si jablíčko?
DOSTÁLOVÁ, Doubravka: Divadelní programy ve specifické skupině
KADLECOVÁ, Marcela: Příběh a obrazy
KAPLANOVÁ, Oksana: Skvostná země na pomezí divadla poezie
KUBÍČEK, Jakub: Alan Turing
RŮŽIČKA, Adam: Počáteční lekce s novou skupinou na střední škole
ŠINDELÁŘ, Pavel: Tvorba inscenace na základě knihy Franka Tashlina
TUŠLOVÁ, Štěpánka: Dramatickovýchovná dílna o Franzi Kafkovi

 

2024 (leden)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

GAFFEN, Leah Nancy: Drama Education for Czech English Teachers in the 1990s
KOSTKOVÁ, Pavlína: Cesta k vytvoření školního vzdělávacího programu Dětského domova Mikulov
MŁYNARCZYKOVÁ, Silvie: Rozvoj hudebnosti a vztahu k hudbě prostřednictvím hry v roli
 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

HART, Tomáš: Literární předloha jako východisko pro dílnu v rámci příměstského tábora
ŽÁKOVÁ, Aneta: Využití metod a technik dramatické výchovy se zaměřením na rozvoj čtenářství prostřednictvím čítankových textů u žáků 2. třídy základní školy

 

2024 (květen-červen)

MAGISTERSKÉ PRÁCE

HNILIČKA, Jan: Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS) v letech 2015-2021

Aplikovaná DV / Dramatickovýchovné metody a techniky v jiných předmětech
BOUČEK, Martin: Dramatická výchova v didaktice dějepisu – využití her dramatické výchovy ve výuce dějepisu
BROŽOVÁ, Věra: Vývojové proměny prózy Jana Nerudy. Výukový blok výběrového literárněhistorického semináře pro 1. ročník studia oboru český jazyk a literatura
BUČKOVÁ Aneta: Experimentální poezie a její divadelní zpracování jako prostředek výuky pro cizince (bakalářská práce)
BUMERLOVÁ, Jindřiška: Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (Komplexní pojetí výuky humanitních předmětů s využitím prvků dramatické výchovy na VOŠ a SZeŠ v Táboře)
DVOŘÁKOVÁ, Iva: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu
FÉDEROVÁ, Sidónia: Dramatické aktivity v projektovom vyučovaní, ich miesto a funkcia na 1. stupni ZŠ
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)
GRÖDLOVA, Eliška: Hrdinové pražských pověstí (bakalářská práce)
HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana: Výtvarně-dramatické dílny
HOLÁKOVÁ, Sandra: Efektivní využití metod dramatické výchovy ve vlastivědném projektu o svaté Anežce a Václavovi I. (bakalářská práce)
HOLEČKOVÁ (roz. BODLÁKOVÁ), Kateřina: Poznávání regionu, ve kterém žiji prostřednictvím nejen dramatické výchovy aneb Potkali se u Kolína
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
HRNEČKOVÁ, Anna: Rok 1968. Informace a emoce (bakalářská práce)
JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových
KAŠPAROVÁ, Eva: Možnosti využití tvořivé dramatiky jako výchovně vzdělávacího principu na 1. stupni ZŠ
KOHOUT, Ondřej: Cesta k filozofii dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
LÁSKOVÁ, Dagmar: Práce s chlapci v dramatické výchově (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LÁSKOVÁ, Dagmar: Specifika práce s chlapci v dramatické výchově
LAŽANOVÁ, Michaela: Uplatnění metod dramatické výchovy při výuce češtiny jako cizího jazyka
LŐFFELMANN, Vojtěch: Pracuji – budujeme – rozhodují (bakalářská práce)
MALÁ, Klára: Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence sociálně patologických jevů
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]
MOLČÍKOVÁ, Kateřina: Drama v rodinné výchově
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
NĚMECKÁ, Eva: Mravní výchova jako součást obsahu dramatické výchovy
OPLATEK, František: Inscenační proces se skupinou dívek dramatického kroužku (bakalářská práce)
OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy (magisterská práce)
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava
OSVALDOVÁ, Božena: Cestou dramatické výchovy (nejen) k výtvarnému cíli
POVOLNÝ, Aleš: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů
RAZÍM, Daniel: Na vlnách poetismu a surrealismu: Využití pedagogických metod dramatické výchovy k obohacení školní výuky historie literatury
ROSEN, Josef: Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy anebo Vyučování dramatu dramatem
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů
SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
STEHLÍKOVÁ Karolína: Výuka francouzštiny jako cizího jazyka prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana: Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy
SÝKOROVÁ, Jaroslava: Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce
ŠENKEŘÍKOVÁ (roz. GAVRINĚVOVÁ), Alžběta: Dramatickou výchovou k náboženské toleranci
ŠÍP, Martin: Východiska pro dramatickou výchovu na ZŠ
ŠÍP, Martin: Výuka angličtiny dramatickými metodami (bakalářská práce)
ŠOBÁŇOVÁ, Kateřina: Příprava celoročního výukového projektu pro 5. ročník ZŠ s využitím metod a technik dramatické výchovy
VEJVODOVÁ, Šárka: Využití literární předlohy Joanne Rowlingové - Harry Potter a kámen mudrců - pro mladší školní věk v kroskurikulárním projektu
WERTIGOVÁ, Jana: Projekt „K 3 - Dramatická výchova ve škole“: Rozbor projektu s ohledem na uplatnění prvků dramatické výchovy
ZEMANOVÁ, Jana: Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole
ŽÁČKOVÁ, Romana: Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu "Lidé a čas" na I. stupni ZŠ

Architektura a dramatická výchova
HEJDUKOVÁ, Františka: Vnímání místa a architektury prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)

Autorské divadlo
GRÉEOVÁ, Barbora: Autorské divadlo s dětmi a mládeží

Bible a dramatická výchova
KOCHOVÁ, Teodora: Dramatickovýchovná setkání v krajině Bible (bakalářská práce)
KRŇÁVKOVÁ, Lenka: Seznámení skupiny s biblickými motivy ve středoevropské každodennosti (bakalářská práce)
PINTÍŘOVÁ, Ivana: Dramatická výchova a katecheze
SKLENÁKOVÁ, Barbora: Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu

Boal, Augusto a DV / Divadlo forum / Divadlo utlačovaných
ČERNOCHOVÁ, Barbora: Divadlo fórum s žáky ZUŠ NINA: divadlo fórum o bodyshamingu
DOČKAL, Viktor: Participační divadlo
UCHYTILOVÁ, Barbora: Metody a techniky divadla Augusta Boala

Cizí jazyk a DV
BUČKOVÁ Aneta: Experimentální poezie a její divadelní zpracování jako prostředek výuky pro cizince (bakalářská práce)
GAFFEN, Leah Nancy: Drama Education for Czech English Teachers in the 1990s
STEHLÍKOVÁ, Karolína: Výuka francouzštiny jako cizího jazyka prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)
ŠÍP, Martin: Výuka angličtiny dramatickými metodami (bakalářská práce)

Český jazyk a literatura a DV
BROŽOVÁ, Věra: Vývojové proměny prózy Jana Nerudy. Výukový blok výběrového literárněhistorického semináře pro 1. ročník studia oboru český jazyk a literatura
BUČKOVÁ Aneta: Experimentální poezie a její divadelní zpracování jako prostředek výuky pro cizince (bakalářská práce)
BUMERLOVÁ, Jindřiška: Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (Komplexní pojetí výuky humanitních předmětů s využitím prvků dramatické výchovy na VOŠ a SZeŠ v Táboře)
ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy
pedagogické
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž (bakalářská práce)
JIRSOVÁ, Zuzana: Dramatická výchova jako cesta k literatuře [ukázky publikovány v příloze Deníku DS´98, Ústí nad Orlicí 1998]
KALINOVÁ, Karolina: Mýty a legendy severoamerických Indiánů jako zdroj témat pro dramatickou výchovu
KARAFFOVÁ, Jana: Využití vybraných metod dramatické výchovy v hodinách českého jazyka - slohová cvičení ve 2. ročníku ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KLÁROVÁ, Lucie: Dramatická výchova a slovo. Jak vést (děti) k umění používat slovo
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia (bakalářská práce)
LAŽANOVÁ, Michaela: Uplatnění metod dramatické výchovy při výuce češtiny jako cizího jazyka
LUKÁŠOVÁ, Věra: Žáček mezi žáčky
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru
OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy
PEŠOUTOVÁ, Blanka: Sloh a dramatická výchova (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
RAZÍM Daniel: Na vlnách poetismu a surrealismu: Využití pedagogických metod dramatické výchovy k obohacení školní výuky historie literatury
ŘEZÁČOVÁ Bára Meda: Dramatická výchova ve výuce kanonických literárních děl na střední škole
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů
SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu
ŠANDOVÁ, Alena: Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho z pohledu dramatické výchovy
TUŠLOVÁ, Štěpánka: Dramatickovýchovná dílna o Franzi Kafkovi (bakalářská práce)
VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově
ŽÁKOVÁ, Aneta: Využití metod a technik dramatické výchovy se zaměřením na rozvoj čtenářství prostřednictvím čítankových textů u žáků 2. třídy základní školy (bakalářská práce)

Čtenářství, čtenářská gramotnost a DV
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Rozvoj čtenářské gramotnosti dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
KRÁLOVÁ, Daniela: Literárně-dramatická dílna pro městskou knihovnu (bakalářská práce)
KUJANOVÁ, Klára: Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím dramatické výchovy (bakalářská práce)
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy
ŽÁKOVÁ, Aneta: Využití metod a technik dramatické výchovy se zaměřením na rozvoj čtenářství prostřednictvím čítankových textů u žáků 2. třídy základní školy (bakalářská práce)

Dějepis a DV
BOUČEK, Martin: Dramatická výchova v didaktice dějepisu – využití her dramatické výchovy ve výuce dějepisu
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Bohatýrské byliny a dramatická výchova (bakalářská práce)
DVOŘÁKOVÁ, Iva: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu
HOLÁKOVÁ, Sandra: Efektivní využití metod dramatické výchovy ve vlastivědném projektu o svaté Anežce a Václavovi I. (bakalářská práce)
HRNEČKOVÁ, Anna: Rok 1968. Informace a emoce (bakalářská práce)
JIRÁNKOVÁ, Pavla: Po stopách táborské synagogy. Využití židovské tematiky pro víkendový projekt
KOLÁŘOVÁ, Barbora: Rakša: Skauting a otázky boje za svobodu (bakalářská práce)
KOLÁŘOVÁ Martina: Téma nesvobody v literárním díle Perlorodky pomocí metod dramatické výchovy (bakalářská práce)
KUBÍČEK, Jakub: Alan Turing (bakalářská práce)
KVAPIL, Martin: Integrace dějepisu a občanské výchovy metodou dramatické výchovy aneb Kouzlo tance masky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KVERKOVÁ, Barbora: Zakládání dívčího skautingu v Čechách (bakalářská práce)
LŐFFELMANN, Vojtěch: Pracuji – budujeme – rozhodují (bakalářská práce)
MACHKOVÁ Tereza: Literární předloha jako cesta k tématu nesvobody (bakalářská práce)
MALÍNKOVÁ, Veronika: Zeď aneb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou – projekt na základě knihy (bakalářská práce)
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava
PROKOPOVÁ, Dominika: Dokumentární divadlo a dramatická výchova
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole (bakalářská práce)
SKÁLA Pavel: Poem macht frei - inscenační práce (bakalářská práce)
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
ŠVEJDA, Zdeněk: Příběh trojské války (bakalářská práce)
TOTHOVÁ, Martina: Keltové v nás aneb Jak učit dramatickou výchovu ve věkově heterogenní skupině

Dějiny divadla a DV
DUDOVÁ, Kateřina: Dětské divadlo na Podblanicku
HNILIČKA, Jan: Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS) v letech 2015-2021
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Divadelní hra ve službách dramatické výchovy
KOHOUT, Ondřej: Dětská druhá divadelní reforma?
ROSEN, Josef: Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy anebo Vyučování dramatu dramatem
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století [vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6]
SITTOVÁ, Gabriela: Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy
VRBOVÁ, Hana: Možnosti výchovnědramatické práce s adolescenty v rámci profesionálního repertoárového divadla

Dětské loutkové divadlo
DUDOVÁ, Kateřina: Dětské divadlo na Podblanicku
HAVLOVÁ-LINDNEROVÁ, Jiřina: Předmět a loutka v dramatické výchově
HLUBUČKOVÁ Romana: „…a klidný bude Canterville“ aneb od Wildeovy novely k loutkové inscenaci (bakalářská práce)
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové
MANDLOVÁ, Jana: Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem. Transformace zkušeností z loutkářského souboru "C" Svitavy do mé práce s dětmi
MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]
MORAVCOVÁ, Monika: Dagmar Jandová a její přínos pro dramatickou výchovu
MORAVČÍKOVÁ, Monika: Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
VYDROVÁ, Miroslava: Setkání s divadlem. Osobní divadelní zkušenost a její využitelnost ve výchovné dramatice
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)a

Divadelní lektor / divadelní pedagog v profesionálním divadle
BURA, Anna: Lektorská činnost v Divadle Pod Palmovkou
KOTTASOVÁ, Jana: Malí / Velcí hrdinové divadla Lampion
LIŠKOVÁ, Kristina: Divadelní lektor v profesionálním divadle
VÁŇOVÁ, Michaela: S třídou do divadla (bakalářská práce)

Divadlo hrané dětmi / Dětské divadlo
BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově
BORSKÁ, Štěpánka Gabriella: Použití reprodukované hudby v divadle hraném dětmi
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Larvální maska. Práce s maskou s dětmi dvanácti a třináctiletými (bakalářská práce)
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Využití divadelní masky při práci v dramatické výchově s dětmi nad 12 let
ČERNOCHOVÁ, Barbora: Divadlo fórum s žáky ZUŠ NINA: divadlo fórum o bodyshamingu
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Bohatýrské byliny a dramatická výchova (bakalářská práce)
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Význam scénografie v divadle hraném dětmi
DOJČÁNOVÁ, Kateřina: Inscenační práce s dětským souborem – Dáte si jablíčko? (bakalářská práce)
DUDOVÁ, Kateřina: Dětské divadlo na Podblanicku
EBELOVÁ (Kubová), Lenka: Význam pantomimy v dramatické výchově
GRÉEOVÁ, Barbora: Autorské divadlo s dětmi a mládeží
HEJDOVÁ, Tereza: Tvorba novocirkusové inscenace se skupinou dětí staršího školního věku: Spojení cirkusové pedagogiky s dramatickou výchovou (bakalářská práce)
HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova
HNILIČKA, Jan: Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS) v letech 2015-2021
HNILIČKA, Jan: Tři jeskyně (bakalářská práce)
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
HOUDKOVÁ Leona: Inscenační práce - Autorská inscenace EMA (bakalářská práce)
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Divadelní hra ve službách dramatické výchovy
ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
KOHOUT, Ondřej: Dětská druhá divadelní reforma?
KOLÁŘOVÁ, Daniela: Květa a Jaromír Sypalovi - kde, kdy, jak a s kým
KONÝVKOVÁ, Irena: Kroky a hledání při práci s dětským souborem (závěrečná práce rozšiřujícího studia) [publikováno v Tvořivé dramatice IX, 1998, č. 2-3]
KREJČOVÁ, Andrea: Sněhová královna: incenanční proces s žáky literárně-dramatického oboru (bakalářská práce)
KYNČLOVÁ, Magdaléna: Slovanská pohádka jako námět k inscenaci (bakalářská práce)
MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole
MANDLOVÁ, Jana: Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem. Transformace zkušeností z loutkářského souboru "C" Svitavy do mé práce s dětmi
MARKOVÁ, Veronika: Vačice, která se nesmála (bakalářská práce)
MORAVCOVÁ, Monika: Dagmar Jandová a její přínos pro dramatickou výchovu
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru
OPLATEK, František: Inscenační proces se skupinou dívek dramatického kroužku (bakalářská práce)
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (bakalářská práce)
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (magisterská práce) [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény´97, Ústí nad Orlicí 1997; rozšířenou verzi pod názvem Tygr v oku vydaly Společnost Amatérské divadlo a svět a STD, Praha 2001]
PALAŠČÁKOVÁ, Michaela: Linda – Téma žaček bezpečně vyústěné v inscenační proces (bakalářská práce)
PROKOPOVÁ, Dominika: Dokumentární divadlo a dramatická výchova
REITEREROVÁ, Eva: Dramatizace pohádky H. Ch. Andersena „Mořská ženka“
REZEK, Jiří: Inscenační projekt - divadlo s dětmi. Malá slánská steeplechase
REZEK, Jiří: Kritéria volby námětů pro dětský divadelní soubor
REZKOVÁ, Kateřina: Rok s dětským divadelním souborem Roztočená vrtule (bakalářská práce)
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století [vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6]
MORAVČÍKOVÁ, Monika: Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách
SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty
SITTOVÁ, Gabriela: Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy
SKÁLOVÁ Alena: Tady všude žijeme: komunitní divadlo a rozhovor s místem jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo
SLAVÍK, Miroslav: Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem [vyd. IPOS-ARTAMA Praha 1996]
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
ŠERÁKOVÁ Jana: Inscenování literární předlohy Magor dětem ve třech věkových skupinách a třech divadelních formách
ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově
ŠIMŮNEK, Antonín: Současná česká próza s dětským hrdinou jako předloha pro divadlo hrané dětmi
ŠINDELÁŘ, Pavel: Tvorba inscenace na základě knihy Franka Tashlina (bakalářská práce)
ŠMOLKOVÁ (roz. JÁNOŠOVÁ), Mária: Inscenačný proces s deťmi predškolského veku (bakalářská práce)
ŠTRBOVÁ, Jana: Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi
ŠTRBOVÁ, Jana: Práce na scénáři a realizace Hloupých pohádek
ŠTROBLOVÁ, Ivana: Hledání cesty a struktury Dětského studia v repertoárovém divadle pro děti
TRETIAGOVÁ, Lenka: Dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
VELIČKOVÁ, Lucie: Souborová práce v literárně dramatickém oboru na základní umělecké škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
VLTAVSKÁ, Šárka: Tvůrčí proces při práci na autorské inscenaci (bakalářská práce)
VRABCOVÁ, Iveta: O princezně na klíček aneb proces tvorby inscenace (bakalářská práce)
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově
ZITOVÁ, Marta: Dramatizace starověkých bájí a pověstí se začínající skupinou mladšího školního věku (bakalářská práce)
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)

Divadlo poezie
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž (bakalářská práce)
KAPLANOVÁ, Oksana: Skvostná země na pomezí divadla poezie (bakalářská práce)
RAZÍM, Daniel: Divadlo poezie?
ŠERÁKOVÁ Jana: Inscenování literární předlohy Magor dětem ve třech věkových skupinách a třech divadelních formách
ŠTEIDLOVÁ Kateřina: Nonsensová poezie jako východisko pro inscenační práci (bakalářská práce)

Divadlo pro děti
BERKA, Tomáš: Práce a význam zdravotních klaunů
COUFALOVÁ Petra: Současné francouzské divadelní texty pro děti a mládež: Jak se děti ve Francii učí rozumět současnému světu prostřednictvím divadelního textu
FALTÝNEK, Vilém: Od počitku ke katarzi. Psychologické aspekty percepce a apercepce divadelního představení
JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší (bakalářská práce)
KOPECKÁ, Aneta: Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre
KOSTRHUNOVÁ, Alžběta: Divadlo v Dlouhé dětem
KOTTASOVÁ, Jana: Malí / Velcí hrdinové divadla Lampion
LITTEROVÁ, Klára: Mateřská škola a lidová pohádka
MORAVCOVÁ, Monika: Dagmar Jandová a její přínos pro dramatickou výchovu
PELLAROVÁ, Adéla: Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény 1999, Zábřeh 1999]
ŠILAROVÁ Linda: Výchova budoucího diváka
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina: Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
URBANOVÁ, Kateřina: Kvalita divadla pro děti
TOROS, Anastázie: Ukrajinská dětská dramatická literatura jako inspirace pro dramatickou výchovu
VÁŇOVÁ, Michaela: Divadlo, které se chce setkat se svým divákem: Deník "INSCENACE přes HRAnice"
VÁŇOVÁ, Michaela: S třídou do divadla (bakalářská práce)
VON VORST, Daniela: Projekt TUSCH – německý model spolupráce profesionálních divadel a škol
VYDROVÁ, Miroslava: Setkání s divadlem. Osobní divadelní zkušenost a její využitelnost ve výchovné dramatice
WOLFOVÁ, Pavlína: Čínské pohádky a jejích využití v dramatické výchově

Divadlo studentské, středoškolské, mladé
BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově
FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy
pedagogické
GRÉEOVÁ, Barbora: Autorské divadlo s dětmi a mládeží
GRÉEOVÁ, Barbora: Od formulování námětu a tématu k autorské inscenaci (bakalářská práce)
HAMERSKÁ, Kristina Lisa: Cesta k autorské inscenaci se středoškolskou skupinou (bakalářská práce)
HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]
HULÁK, Jakub: Specifika a možnosti dramatické výchovy v období dospívání (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Divadelní hra ve službách dramatické výchovy
JANYŠOVÁ, Lenka: Mladá scéna
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž (bakalářská práce)
JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší (bakalářská práce)
JOHNOVÁ, Magda: Tvorba inscenace se studentským souborem
KÁŇOVÁ Žaneta: Využití postupů storytellingu v přípravě inscenace se středoškolským souborem (bakalářská práce)
KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy
KROUPOVÁ, Kateřina: Cesta od dramatického textu k autorskému divadlu
LOOSOVÁ Jana: Využití prvků herecké výchovy v práci s amatérským souborem
MADĚRYČ, Vojtěch: Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho (bakalářská práce)
MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole
MACHALÍKOVÁ, Jana: Improvizační liga se středoškolským souborem
MLATEČKOVÁ, Kristýna: Inscenační práce se středoškolským souborem – Medvěd, který nebyl (bakalářská práce)
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru
PAJANKOVÁ, Naděžda: Cesta k divadelnímu tvaru se skupinou dospívajících (bakalářská práce)
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (bakalářská práce)
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (magisterská práce) [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény´97, Ústí nad Orlicí 1997; rozšířenou verzi pod názvem Tygr v oku vydaly Společnost Amatérské divadlo a svět a STD, Praha 2001]
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky - cesta k romské minoritě, cesta k sobě samému, cesta k divadelnímu tvaru (magisterská práce)
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění (bakalářská práce)
PROKOPOVÁ, Dominika: „Napiš“. Popis vzniku inscenace prostřednictvím projektu dramatické výchovy (bakalářská práce)
RAJDL, Jakub: Inscenační proces představení COMENIUS VACUUM LAUTUS
aneb Duševní očistec (bakalářská práce)
RAZÍM, Daniel: Divadlo poezie?
REZEK, Jiří: Inscenační projekt - divadlo s dětmi. Malá slánská steeplechase
REZEK, Jiří: Kritéria volby námětů pro dětský divadelní soubor
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století [vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6]
SKÁLA Pavel: Kritéria a styl hodnocení studentských souborů na divadelních přehlídkách
SKÁLA Pavel: Poem macht frei - inscenační práce (bakalářská práce)
SKÁLOVÁ, Alena: Tady všude žijeme: komunitní divadlo a rozhovor s místem jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
ŠIMŮNEK, Antonín: Současná česká próza s dětským hrdinou jako předloha pro divadlo hrané dětmi
ŠTEIDLOVÁ Kateřina: Nonsensová poezie jako východisko pro inscenační práci
VELIČKOVÁ, Lucie: Souborová práce v literárně dramatickém oboru na základní umělecké škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ (bakalářská práce)

Divadlo ve výchově a vyučování (TIE)
DOČKAL, Viktor: Participační divadlo
KREJSOVÁ, Marcela: Divadlo ve výchově v Čechách v porovnání se zahraničím (Maďarsko)
PŮLPÁNOVÁ Veronika: DIVADELTA, z. s.
ŠVECOVÁ, Gabriela: Divadlo ve výchově
WERTIGOVÁ, Jana: Projekt „K 3 - Dramatická výchova ve škole“: Rozbor projektu s ohledem na uplatnění prvků dramatické výchovy
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ (bakalářská práce)

Dokumentární divadlo
PROKOPOVÁ, Dominika: Dokumentární divadlo a dramatická výchova
PROKOPOVÁ, Dominika: „Napiš“. Popis vzniku inscenace prostřednictvím projektu dramatické výchovy (bakalářská práce)

Dospívající / adolescenti a DV
ČERNOCHOVÁ, Barbora: Jedinec proti většině (bakalářská práce)
PROKOPOVÁ, Dominika: „Napiš“. Popis vzniku inscenace prostřednictvím projektu dramatické výchovy (bakalářská práce)
FALTUSOVÁ, Ivana: Sebepojetí pubescenta a dramatická výchova
FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy
pedagogické
GRÉEOVÁ, Barbora: Od formulování námětu a tématu k autorské inscenaci (bakalářská práce)
HADRAVOVÁ, Eva: Hodnocení uměleckého přednesu věkové kategorie 15–18 let
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]
HRNEČKOVÁ, Anna: Příprava herce k pedagogické činnosti: Příprava studentů hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře na roli učitele dramatické výchovy
HULÁK, Jakub: Specifika a možnosti dramatické výchovy v období dospívání (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
JANYŠOVÁ, Lenka: Mladá scéna
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž (bakalářská práce)
JOHNOVÁ, Magda: Tvorba inscenace se studentským souborem
KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy
KOŘÍNKOVÁ Veronika: Nabúravanie rodových stereotypov formou štruktúrovanej drámy V sieti (bakalářská práce)
KRÁČMEROVÁ, Lucie: Jak volbu metod a formu látek ovlivňují vývojové rysy adolescence. Témata vztahující se k adolescentnímu věku
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia
MADĚRYČ, Vojtěch: Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho (bakalářská práce)
MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole
MACHALÍKOVÁ, Jana: Improvizační liga se středoškolským souborem
MALÁ, Klára: Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence sociálně patologických jevů
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
PAJANKOVÁ, Naděžda: Cesta k divadelnímu tvaru se skupinou dospívajících (bakalářská práce)
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (bakalářská práce)
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (magisterská práce) [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény´97, Ústí nad Orlicí 1997; rozšířenou verzi pod názvem Tygr v oku vydaly Společnost Amatérské divadlo a svět a STD, Praha 2001]
PAŘÍZEK, Aleš: Kostým v divadle hraném dospívající mládeží
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole
SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
VRBOVÁ, Hana: Možnosti výchovnědramatické práce s adolescenty v rámci profesionálního repertoárového divadla
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ (bakalárská práce)

Dospělí a DV
HURYCH, Matyáš: Možnosti a úskalí metod a postupů dramatické výchovy ve firemním vzdělávání dospělých (bakalářská práce)
ROJÍKOVÁ. Eliška: Čtyři živly v dramatické výchově s dospělými (bakalářská práce)

Dramatoterapie, psychoterapie, arteterapie
BORZOVÁ, Martina: Srovnání cílů, metod a technik dramatické výchovy a psychoterapie (Diplomová práce o možnostech tvořivého způsobu prožívání životních krizí v dospívání)
ČERŇANSKÁ, Renata: Lze využít dovedností získaných v dramatické výchově v profesi psychoterapeuta? (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KOLÍNOVÁ, Blanka: Problematika vztahů a výchovná dramatika
LIEDERHAUSOVÁ, Lenka: Dramatická výchova a psychoterapie. Cíle, metody, techniky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PAVLŮ, Lenka: Výchova duše, nebo duševní terapie? (Diplomová práce o problému hranic dramatické výchovy a arteterapie)
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném

Druhý stupeň ZŠ a DV
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako vyučovací předmět na druhém stupni základní školy. Výzkum na brněnských základních školách a víceletých gymnáziích a hledání cesty lepšího uplatnění dramatické výchovy zejména jako samostatného vyučovacího předmětu
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Výukový projekt o přátelství pro volitelnou dramatickou výchovu v 7. a 8. ročníku základní školy
ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Larvální maska. Práce s maskou s dětmi dvanácti a třináctiletými
KARAFFA, Jan: Využití metod a postupů dramatické výchovy ve vyučování občanské výchovy na 2. stupni základní školy
KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov
KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu
KVAPIL, Martin: Integrace dějepisu a občanské výchovy metodou dramatické výchovy aneb Kouzlo tance masky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]
PAŠKOVÁ, Věra: Dramatická výchova na 2. stupni ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole
TATAROVÁ, Blanka: Koncepce dramatické výchova na nižším gymnáziu
ZBORNÍKOVÁ Markéta: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ

Emocionální výchova a DV
MECOVÁ, Lucie: Využití metod dramatické výchovy pro rozvoj emoční inteligence

Environmentální / ekologická výchova a DV
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití DV v průřezových tématech v základní škole praktické
LOHNISKÁ Barbora: Výprava na severní pól (bakalářská práce)
ZEMANOVÁ, Jana: Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole

Estetická výchova a DV
ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
HEJDUKOVÁ, Františka: Vnímání místa a architektury prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)
KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov

Etická výchova / Mravní výchova a DV
JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových
NĚMECKÁ, Eva: Mravní výchova jako součást obsahu dramatické výchovy
PINTÍŘOVÁ, Ivana: Dramatická výchova a katecheze
ŠENKEŘÍKOVÁ (roz. GAVRINĚVOVÁ), Alžběta: Dramatickou výchovou k náboženské toleranci

Fantasy a DV
GABRIELOVÁ Vanda: Prohlubování empatie v interním dramatickovýchovném projektu (bakalářská práce)
SVOBODOVÁ, Barbora: Strukturované drama Bran
VEJVODOVÁ, Šárka: Využití literární předlohy Joanne Rowlingové - Harry Potter a kámen mudrců - pro mladší školní věk v kroskurikulárním projektu
VODIČKOVÁ, Kateřina: Dárce – přijmout či nepřijmout? (bakalářská práce)
ZELENÁ, Markéta: Žánr fantasy jako východisko pro lekce dramatické výchovy

Film pro děti
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina: Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Filmová výchova a DV
ROTTEROVÁ, Šárka: Hudební a filmová dílna o době covidové (bakalářská práce)

Filozofie a DV
KOHOUT, Ondřej: Cesta k filozofii dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
MRÁZEK, Jan: Autentický člověk Jan Patočka (bakalářská práce)

Folklor a DV
JUSTUSOVÁ Martina: Využitie drobných útvarov ľudovej slovesnosti v dramatickej výchove (bakalářská práce)
KOCOURKOVÁ, Markéta: Divadelní prvky folklóru v tvořivé dramatice
ŠKVAŘILOVÁ, Milada: Lidová kultura jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo
TRETIAGOVÁ, Lenka: Dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat

Handicapy a DV / Děti se specifickou poruchou učení a DV / ADHD a DV
BENEŠOVÁ, Petra: Využití dramatické výchovy při rozvoji dětí s narušenou komunikační schopností
DOSTÁLOVÁ, Doubravka: Divadelní programy ve specifické skupině (bakalářská práce)
DOUBKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako prostředek integrace dětí se specifickou poruchou učení
HELEMÍKOVÁ, Lenka: Dramatická výchova ve speciálně pedagogickém prostředí
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
HRDLIČKOVÁ, Kristýna: Práce s dětmi s Aspergerovým syndromem ve skupině účastníků dramatickovýchovné dílny (bakalářská práce)
ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových
JINDŘICHOVÁ, Radka: Dramatická výchova jako prostředek integrace handicapovaných dětí (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KALUŠOVÁ, Vendula: Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole [podstatné části publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 2]
KOSTKOVÁ, Pavlína: Cesta k vytvoření školního vzdělávacího programu Dětského domova Mikulov
LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití DV v průřezových tématech v základní škole praktické
LAUKOVÁ-NOVOTNÁ, Lenka: Dramatická výchova a její přínos v procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na škole
NEŠPOROVÁ, Dana: Integrace dyslektiků a dětí s LMD do normální školy prostřednictvím dramatické výchovy
PAVLIŠTÍKOVÁ, Markéta: Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí
ŘEZÁČOVA, Bára Meda: Ke spolupráci a empatii skrze příběh (bakalářská práce)
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném
ŠIMONOVÁ, Hana: Dramatická výchova s dětmi s tělesným postižením [podstatné části DP publikovány v Tvořivé dramatice XVII, 2006, č. 1]
ŠEBESTA, Jakub: Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ prostřednictvím pohádky a metod dramatické výchovy
ŠTĚPÁNOVÁ, Helena: Dramatická výchova v Grafické ulici na Smíchově
VESELÁ, Jana: Zapojení dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí do kroužku dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
WALOSCHKOVÁ, Anna: Přínos dramatické výchovy pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem a jiným sociokulturním znevýhodněním do kolektivu v mateřské škole
WOLÁKOVÁ, Kateřina: Dramatická výchova jako prostředek k pochopení kultury neslyšících

Herectví a DV
BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Larvální maska. Práce s maskou s dětmi dvanácti a třináctiletými (bakalářská práce)
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Využití divadelní masky při práci v dramatické výchově s dětmi nad 12 let
ČERVENKOVÁ, Eva: Improvizace v dramatické výchově a herectví (Pokus o odhalení principů a zákonitostí improvizace)
EBELOVÁ (Kubová), Lenka: Význam pantomimy v dramatické
výchově
HORÁČEK, Lukáš: Struktura improvizované dramatické hry (Zákulisí herní zkušenosti)
HRNEČKOVÁ, Anna: Příprava herce k pedagogické činnosti: Příprava studentů hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře na roli učitele dramatické výchovyHUČÍNOVÁ, Věra: Herectví v přípravě učitelů dramatické výchovy
IVÁNEK, Lubomír: Aplikace různých směrů herecké výchovy v práci s mladými amatéry
JABORSKÁ, Lenka: Rozvoj pohybových dovedností nezbytných pro hru v roli žáků LDO na ZUŠ
JURKASOVÁ Jana: Autenticita dětského jevištního projevu
KOHOUT, Ondřej: Dětská druhá divadelní reforma?
LOOSOVÁ Jana: Využití prvků herecké výchovy v práci s amatérským souborem
MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole
MRÁZEK, Jan: Divadlo jako každodenní zpřítomňování
PÁTEK, Radim: Setkání (bakalářská práce)
PŮLPANOVÁ, Veronika: Prozkoumání dramatické předlohy pomocí strukturovaného dramatu: Práce s postavou v dospělém amatérském souboru (bakalářská práce)
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století [vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6]
SITTOVÁ, Gabriela: Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy
SKUHROVCOVÁ, Alena: Tělové vnímání v herecké pedagogice a v dramatické výchově
SVOBODOVÁ, Barbora: Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici učitele
ŠPALKOVÁ, Dominika: Hra, herectví a děti [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XIV, 2003, č. 2]
WORTNEROVÁ, Pavla: Metody dramatické výhovy s ohledem na žáky, kteří se hlásí na uměleckou školu – obor herectví (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ZUMROVÁ, Vlasta: Využití metod K. S. Stanislavského v dramatické výchově. Využití metod K. S. Stanislavského ve studiu dramatické výchovy na DAMU

Historie dramatické výchovy
BENEŠOVÁ, Petra: Hana Švejdová a naše společná cesta
COUFALOVÁ, Petra: Současné francouzské divadelní texty pro děti a mládež: Jak se děti ve Francii učí rozumět současnému světu prostřednictvím divadelního textu
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Eva Machková a konstituování české moderní dramatické výchovy
DUDOVÁ, Kateřina: Dětské divadlo na Podblanicku
GAFFEN, Leah Nancy: Drama Education for Czech English Teachers in the 1990s
HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova
HNILIČKA, Jan: Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS) v letech 2015-2021
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]
ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
JANYŠOVÁ, Lenka: Mladá scéna
KOHOUT, Ondřej: Dětská druhá divadelní reforma?
KOLÁŘOVÁ, Daniela: Květa a Jaromír Sypalovi - kde, kdy, jak a s kým
KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
MORAVCOVÁ, Monika: Dagmar Jandová a její přínos pro dramatickou výchovu
NOSKOVÁ, Lucie: Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu
PELLAROVÁ, Adéla: Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény 1999, Zábřeh 1999]
PLEŠEK, Martin: Jezuitské divadlo v Čechách. Divadlo v systému jezuitského školství během působení řádu v Čechách  [podstatné části práce vyšly v Tvořivé dramatice XIV, 2003, č. 3]
REKOVÁ,Taťána: Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století [vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6]
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu

Hlasová a mluvní výchova a DV
GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna: Využití hlasové a mluvní průpravy z  konzervatoře v praxi učitele dramatické výchovy
KODEROVÁ, Lucie: Role představy, fantazie a imaginace v psychosomatickém pohledu na hlas
MAŘÁDKOVÁ, Ladislava: Hlas jako nástroj pro hledání sebevědomí, autority a identity pro budoucí pedagogy dětí předškolního věku (bakalářská práce)
PECHAROVÁ, Terezie: Osobnost hlasového pedagoga - jeho příprava a předpoklady pro vykonávání profese
PROCHÁZKA, Aleš: Srovnání požadavků hlasové a mluvní průpravy učitelů, školních dětí a herců
SHÁNĚLOVÁ, Hana: Využití prvků dramatiky v přípravě rozhlasového moderátora
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném
SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele (bakalářská práce)
SOBKOVÁ, Zuzana: Použití metod a technik hlasové výchovy v rámci dramatické výchovy pro děti 6-8 let na základní umělecké škole (bakalářská práce)
SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele (magisterská práce) [vyšlo v přepracované podobě pod názvem Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele, PdF UK, Praha 1998]
ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově
URBANCOVÁ, Alžběta: Srovnání metodiky mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové-Kratochvílové a metodiky výuky zpěvu

Hudba a DV / Hudební výchova a DV
BORSKÁ, Štěpánka Gabriella: Použití reprodukované hudby v divadle hraném dětmi
BRŮŽOVÁ, Kateřina: Syntéza hudební a dramatické výchovy při práci s dětmi (bakalářská práce)
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Uplatnění hudebních prvků v dramatické výchově
HOLCOVÁ, Veronika: Cesta k artificiální hudbě 20. století s protiválečnou tematikou pomocí metod dramatické výchovy (bakalářská práce)
HORKÁ (roz. ŠEPLAVÁ), Diana: Voiceband a folklorní soubor (bakalářská práce)
HAŠKOVÁ, Libuše: Rozdílnost ve využití živé a reprodukované scénické hudby v závislosti na jevištním prostředí
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
KUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově
MARTYKÁNOVÁ, Ivana: Práce s hudebním motivem v dramatické výchově (bakalářská práce)
MICHLOVÁ, Kateřina: Vztah hudební a dramatické výchovy
MŁYNARCZYKOVÁ, Silvie: Rozvoj hudebnosti a vztahu k hudbě prostřednictvím hry v roli
MŁYNARCZYKOVÁ, Silvie: Úvod do práce s hlasem učitele 1. stupně základní školy (bakalářská práce)
NOVOTNÁ, Dana: Spojitosti hudební a dramatické výchovy. Využití metod a technik dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy na základní škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
POVOLNÝ, Aleš: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů
ROTTEROVÁ, Šárka: Hudební a filmová dílna o době covidové (bakalářská práce)
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů
ŠTRBOVÁ, Jana: Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi
TOMÁŠOVÁ, Helena: Vztah hudební a dramatické výchovy ve škole (Propojení předmětů na 2. stupni ZŠ) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
VESELÁ, Radka: Hudebně dramatická tvorba a její vliv na dětského interpreta

Chlapci a DV
DLABOLA, Zdeněk: Výchovná dramatika pro chlapce, její zvláštnosti a uplatnění v praxi
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
LAITNEROVÁ, Jiřina: Téma boje a násilí v dramatické výchově
LÁSKOVÁ, Dagmar: Práce s chlapci v dramatické výchově (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LÁSKOVÁ, Dagmar: Specifika práce s chlapci v dramatické výchově
ŘEZÁČOVA, Bára Meda: Ke spolupráci a empatii skrze příběh (bakalářská práce)

Improvizace
BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově
BERKA, Tomáš: Práce a význam zdravotních klaunů
BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (bakalářská práce)
BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (magisterská práce) [vydáno v dopracované podobě pod názvem Uvedení do systému školní dramatiky, vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1997]
ČERVENKOVÁ, Eva: Improvizace v dramatické výchově a herectví (Pokus o odhalení principů a zákonitostí improvizace)
HARDTOVÁ, Tereza: Inspirace specifickými potřebami a zvyky školy pro tvorbu a realizaci dramatickovýchovné dílny (bakalářská práce)
HORÁČEK, Lukáš: Struktura improvizované dramatické hry (Zákulisí herní zkušenosti)
KARAFFA, Jan: Konflikty v dramatických hrách
KLÁROVÁ, Lucie: Dramatická výchova a slovo. Jak vést (děti) k umění používat slovo
MACHALÍKOVÁ, Jana: Improvizační liga se středoškolským souborem
MATĚJÍČKOVÁ, Milena: Hledání principů ovlivňujících autentický prožitek v improvizaci
MRÁZEK, Jan: Divadlo jako každodenní zpřítomňování
MRZENOVÁ, Markéta: Přístupy k improvizaci v mém studiu na DAMU
SUDA, Stanislav: K problému otevřené dramatické hry (Tvořivé momenty ve výchovné dramatice)
ZUMROVÁ, Vlasta: Využití metod K. S. Stanislavského v dramatické výchově. Využití metod K. S. Stanislavského ve studiu dramatické výchovy na DAMU

Konzervatoře a DV
GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna: Využití hlasové a mluvní průpravy z konzervatoře v praxi učitele dramatické výchovy
HRNEČKOVÁ, Anna: Příprava herce k pedagogické činnosti: Příprava studentů hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře na roli učitele dramatické výchovy
SVOBODOVÁ, Barbora: Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici učitele

Kostým a divadlo hrané dětmi a mládeží
PAŘÍZEK, Aleš: Kostým v divadle hraném dospívající mládeží

Knihovny a dramatická výchova
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Rozvoj čtenářské gramotnosti dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)

Krásná literatura a dramatická výchova / Literární výchova a dramatická výchova
BROŽOVÁ, Věra: Vývojové proměny prózy Jana Nerudy. Výukový blok výběrového literárněhistorického semináře pro 1. ročník studia oboru český jazyk a literatura
BUČKOVÁ Aneta: Experimentální poezie a její divadelní zpracování jako prostředek výuky pro cizince (bakalářská práce)
ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
ČERNÍK, Roman: Cesta za příběhem aneb Gilgameš, Kršna, Mojžíš a ti druzí (Možnosti výchovného využití nejstarších literárních památek na střední škole prostřednictvím dramatické výchovy) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ČEŠKOVÁ, Eva: Příběhy moudrých bláznů jako východisko pro práci v dramatické výchově
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Bohatýrské byliny a dramatická výchova (bakalářská práce)
ČUBAN, Milan: Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí
DOBEŠOVÁ, Monika: Hrdinská epika v dramatické výchově - proč a jak?
DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Čtenářství a dramatická výchova. Rozvíjení předpokladů ke čtenářství jako jeden z úkolů dramatické výchovy
FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy
pedagogické
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)
GABRIELOVÁ Vanda: Prohlubování empatie v interním dramatickovýchovném projektu (bakalářská práce)
HART, Tomáš: Literární předloha jako východisko pro dílnu v rámci příměstského tábora (bakalářská práce)
HERDOVÁ, Eliška: Hra v roli na základě literární předlohy
HEROUDKOVÁ, Eva: Modely sourozeneckých vztahů v kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
HOUŠKOVÁ, Petra: Téma odlišnosti při práci s dětmi předškolního věku (bakalářská práce)
HRADÍLKOVÁ, Klára: Česká folklorní pohádka a její využitelnost v dramatické výchově
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Rozvoj čtenářské gramotnosti dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž (bakalářská práce)
JIRSOVÁ, Zuzana: Dramatická výchova jako cesta k literatuře [ukázky publikovány v příloze Deníku DS´98, Ústí nad Orlicí 1998]
KADLECOVÁ (roz. TŮMOVÁ), Petra: Dramatickovýchovný projekt v lesní mateřské škole se začínající skupinou aneb Kouzelná baterka (bakalářská práce)
KALINOVÁ, Karolina: Mýty a legendy severoamerických Indiánů jako zdroj témat pro dramatickou výchovu
KALUŠOVÁ, Vendula: Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole [podstatné části publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 2]
KLÁROVÁ, Lucie: Dramatická výchova a slovo. Jak vést (děti) k umění používat slovo
KOLÁŘOVÁ Martina: Téma nesvobody v literárním díle Perlorodky pomocí metod dramatické výchovy (bakalářská práce)
KORBELOVÁ, Lenka: Dílo Josteina Gaardera a možnosti jeho využití v dramatické výchově
KOUSALOVÁ, Martina: Démonické bytosti Jizerských hor
KRÁTKÁ, Veronika: Co skrývá ilustrace. Dramatickovýchovný projekt zaměřený na národnostně smíšenou skupinu dětí druhé třídy v Britské mezinárodní školeKUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
LÁSKOVÁ, Dagmar: Specifika práce s chlapci v dramatické výchově
LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia
LUKÁŠOVÁ, Věra: Žáček mezi žáčky
MADĚRYČ, Vojtěch: Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho (bakalářská práce)
MARTINOVSKÁ, Petra: Příběh ve výchovné dramatice dětí předškolního věku
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]
MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]
MÁTLOVÁ Tereza: Transport za věčnost - projekt na základě knihy (bakalářská práce)
MÍČKOVÁ, Jitka: Malá čarodějnice jako námět pro dramatickou výchovu v mateřské škole (bakalářská práce)
MÍČKOVÁ, Jitka: Václav Čtvrtek a jeho tvorba pro děti předškolního věku
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru
NEUMANNOVÁ, Eva: Postavy a jejich funkce v ruských kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy (magisterská práce)
PINTÍŘOVÁ, Ivana: Dramatická výchova a katecheze
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění
PROCHÁZKOVÁ, Michaela: Storytelling a jeho využití v práci s příběhem
PTÁČKOVÁ Magdalena: Příběh o Krabatovi (bakalářská práce)
RAZÍM Daniel: Na vlnách poetismu a surrealismu: Využití pedagogických metod dramatické výchovy k obohacení školní výuky historie literatury
REZKOVÁ, Kateřina: Rok s dětským divadelním souborem Roztočená vrtule (bakalářská práce)
ROSEN, Josef: Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy anebo Vyučování dramatu dramatem
ŘEHŮŘKOVÁ Anna: Co se skrývá za veršem (bakalářská práce)
ŘEZÁČOVÁ Bára Meda: Dramatická výchova ve výuce kanonických literárních děl na střední škole
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole
SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty
SKÁLA Pavel: Poem macht frei - inscenační práce (bakalářská práce)
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů
SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
STON, Michal: Problematika severoamerických indiánů a její možnosti v tématech lekcí dramatické výchovy
SVOBODOVÁ, Barbora: Strukturované drama Bran
ŠANDOVÁ, Alena: Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho z pohledu dramatické výchovy
ŠERÁKOVÁ Jana: Inscenování literární předlohy Magor dětem ve třech věkových skupinách a třech divadelních formách
ŠIMÁNKOVÁ, Martina: Poezie Josefa Bruknera pro děti a její inspirace pro dramatickou výchovu
ŠIMŮNEK, Antonín: Současná česká próza s dětským hrdinou jako předloha pro divadlo hrané dětmi
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina: Nonsensová poezie jako východisko pro inscenační práci (bakalářská práce)
ŠVECOVÁ, Hedvika: Čínský mýtus Opičí král jako literární předloha pro práci v dramatické výchově
ŠVEJDOVÁ, Hana: Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku
TOMEČKOVÁ, Magda: Poezie Josefa Hanzlíka a její využití v dramatické výchově
TOROS, Anastázie: Ukrajinská dětská dramatická literatura jako inspirace pro dramatickou výchovu
TRETIAGOVÁ, Lenka: Dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
VEJVODOVÁ, Šárka: Využití literární předlohy Joanne Rowlingové - Harry Potter a kámen mudrců - pro mladší školní věk v kroskurikulárním projektu
VITINGEROVÁ, Pavla: Svět Astrid Lindgrenové v kontextu dramatické výchovy
VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově
WOLFOVÁ, Pavlína: Čínské pohádky a jejích využití v dramatické výchově
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově
ZELENÁ, Markéta: Žánr fantasy jako východisko pro lekce dramatické výchovy
ZMRZLÍKOVÁ, Adéla: Projekt Petr a Lucie (bakalářská práce)
ŽÁKOVÁ, Aneta: Využití metod a technik dramatické výchovy se zaměřením na rozvoj čtenářství prostřednictvím čítankových textů u žáků 2. třídy základní školy (bakalářská práce)

Kritika divadla hraného dětmi a středoškoláky, kritika dětského a mladého přednesu
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Eva Machková a konstituování české moderní dramatické výchovy
HADRAVOVÁ, Eva: Hodnocení uměleckého přednesu věkové kategorie 15–18 let
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách
SKÁLA Pavel: Kritéria a styl hodnocení studentských souborů na divadelních přehlídkách

Letní tábory, příměstské tábory a školy a školky v přírodě a DV
HART, Tomáš: Literární předloha jako východisko pro dílnu v rámci příměstského tábora (bakalářská práce)
HLAVÁČKOVÁ, Magdaléna: Po stopách Raye Bradburyho (bakalářská práce)
HRONOVÁ, Hana: Dramatická výchova a divadlo v rámci prázdninových akcí s dětským kolektivem
JANČOVÁ Petra: Dramatická výchova v lesní mateřské škole
KUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově
NOSKOVÁ, Lucie: Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu
ROTTEROVÁ, Šárka: Hudební a filmová dílna o době covidové (bakalářská práce)

Literárně-dramatické obory ZUŠ
BENEŠOVÁ, Petra: Hana Švejdová a naše společná cesta
DLABOLA, Zdeněk: Dětská slovesná tvořivost
HAUSDOROVÁ, Lenka: Tři typy dramatické výchovy. Rozdíly v pojetí dramatické výchovy na třech typech institucí
HLUBUČKOVÁ, Romana: „…a klidný bude Canterville“ aneb od Wildeovy novely k loutkové inscenaci (bakalářská práce)
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]
HOUDKOVÁ Leona: Inscenační práce - Autorská inscenace EMA (bakalářská práce)
ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
JABORSKÁ, Lenka: Rozvoj pohybových dovedností nezbytných pro hru v roli žáků LDO na ZUŠ
JIRSOVÁ, Zuzana: Dramatická výchova jako cesta k literatuře [ukázky publikovány v příloze Deníku DS´98, Ústí nad Orlicí 1998]
JUROŠKOVÁ BEZRUČOVÁ, Markéta: Kapitoly o Literárním Krnovu – soutěžní přehlídce dětské slovesné tvořivosti LDO ZUŠ
KREJČOVÁ, Andrea: Sněhová královna: incenanční proces s žáky literárně-dramatického oboru (bakalářská práce)
KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové
KONÝVKOVÁ, Irena: Kroky a hledání při práci s dětským souborem (závěrečná práce rozšiřujícího studia) [publikováno v Tvořivé dramatice IX, 1998, č. 2-3]
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
KUBOVÁ, Lenka: Počáteční diagnostika skupiny
MADĚRYČ, Vojtěch: Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho (bakalářská práce)
MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole
MASOPUSTOVÁ, Jaroslava: Srovnání dramatické výchovy na základních školách, základních uměleckých školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Jihočeském kraji
MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]
MICHLOVÁ, Kateřina: Vztah hudební a dramatické výchovy
MLATEČKOVÁ, Kristýna: Inscenační práce se středoškolským souborem – Medvěd, který nebyl (bakalářská práce)
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (bakalářská práce)
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (magisterská práce) [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény´97, Ústí nad Orlicí 1997; rozšířenou verzi pod názvem Tygr v oku vydaly Společnost Amatérské divadlo a svět a STD, Praha 2001]
PALAŠČÁKOVÁ, Michaela: Linda – Téma žaček bezpečně vyústěné v inscenační proces (bakalářská práce)
RAJDL, Jakub: Inscenační proces představení COMENIUS VACUUM LAUTUS aneb Duševní očistec (bakalářská práce)
REKOVÁ,Taťána: Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole
SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty
SKÁLA Pavel: Poem macht frei - inscenační práce (bakalářská práce)
SLAVÍK, Miroslav: Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem [vyd. IPOS-ARTAMA Praha 1996]
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci
SVOBODOVÁ, Barbora: Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici učitele
ŠERÁKOVÁ Jana: Inscenování literární předlohy Magor dětem ve třech věkových skupinách a třech divadelních formách
ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově
ŠTEIDLOVÁ Kateřina: Nonsensová poezie jako východisko pro inscenační práci
ŠTRBOVÁ, Jana: Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi
ŠTRBOVÁ, Jana: Práce na scénáři a realizace Hloupých pohádek
VELIČKOVÁ, Lucie: Souborová práce v literárně dramatickém oboru na základní umělecké škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
VESELÁ, Radka: Hudebně dramatická tvorba a její vliv na dětského interpreta
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: O přednesu (nejen) na základní umělecké škole v teorii a příkladech [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény ‘97, Ústí nad Orlicí 1997]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: Výuka přednesu na základní umělecké škole (Pokus o postižení dané problematiky)
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)

Loutka a předmět a DV
HAVLOVÁ-LINDNEROVÁ, Jiřina: Předmět a loutka v dramatické výchově
HLUBUČKOVÁ, Romana: „…a klidný bude Canterville“ aneb od Wildeovy novely k loutkové inscenaci (bakalářská práce)
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové
MANDLOVÁ, Jana: Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem. Transformace zkušeností z loutkářského souboru "C" Svitavy do mé práce s dětmi
MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]
MLATEČKOVÁ, Kristýna: Inscenační práce se středoškolským souborem – Medvěd, který nebyl (bakalářská práce)
MORAVCOVÁ, Monika: Dagmar Jandová a její přínos pro dramatickou výchovu
MORAVČÍKOVÁ, Monika: Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
NOSKOVÁ, Lucie: Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu
PAJANKOVÁ, Naďa: Tvořivé činností v mateřských školách
PELLAROVÁ, Adéla: Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény 1999, Zábřeh 1999]
STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)

Maska a DV
BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Larvální maska. Práce s maskou s dětmi dvanácti a třináctiletými (bakalářská práce)
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Využití divadelní masky při práci v dramatické výchově s dětmi nad 12 let [podstatné části DP publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 1]
OPLATEK, František: Inscenační proces se skupinou dívek dramatického kroužku (bakalářská práce)
UHLÍKOVÁ, Ivana: Využití masek pro rozvoj řeči těla
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)

Mediální výchova a DV
LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití DV v průřezových tématech v základní škole praktické
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana: Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy

Mimoškolní DV / Volný čas a DV
BENEŠOVÁ, Eva: Specifika práce s věkově heterogenní skupinou v zájmovém kroužku dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ
HAUSDOROVÁ, Lenka: Tři typy dramatické výchovy. Rozdíly v pojetí dramatické výchovy na třech typech institucí
HLAVÁČKOVÁ, Magdaléna: Po stopách Raye Bradburyho (bakalářská práce)
HRONOVÁ, Hana: Dramatická výchova a divadlo v rámci prázdninových akcí s dětským kolektivem
JUSTUSOVÁ Martina: Využitie drobných útvarov ľudovej slovesnosti v dramatickej výchove (bakalářská práce)
KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov
KUBOVÁ, Lenka: Počáteční diagnostika skupiny
MASOPUSTOVÁ, Jaroslava: Srovnání dramatické výchovy na základních školách, základních uměleckých školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Jihočeském kraji
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
REZKOVÁ, Kateřina: Rok s dětským divadelním souborem Roztočená vrtule (bakalářská práce)
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném
VLTAVSKÁ, Šárka: Tvůrčí proces při práci na autorské inscenaci (bakalářská práce)

Multikulturní výchova a DV
BERGEROVÁ, Veronika: Multikulturní výchova dramatickovýchovnými postupy (Multikulturní dílna při historické výstavě o Romech)
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
KRÁTKÁ, Veronika: Co skrývá ilustrace. Dramatickovýchovný projekt zaměřený na národnostně smíšenou skupinu dětí druhé třídy v Britské mezinárodní školeKUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky - cesta k romské minoritě, cesta k sobě samému, cesta k divadelnímu tvaru (magisterská práce)
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění (bakalářská práce)
ŠANDOVÁ, Alena: Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho z pohledu dramatické výchovy
ŠERÁKOVÁ, Jana: Sociální témata ve výuce DV pro studenty sociální činnosti (bakalářská práce)
VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově
WOLÁKOVÁ, Kateřina: Dramatická výchova jako prostředek k pochopení kultury neslyšících

Muzeum, muzejní pedagogika a DV
LŐFFELMANN, Vojtěch: Pracuji – budujeme – rozhodují (bakalářská práce)
PARSI ŽÁRSKÁ, Kamila: Na počátku bylo zrnko písku: Dramatickovýchovná dílna v muzejním edukačním programu (bakalářská práce)

Mýtus a DV
PINTÍŘOVÁ, Ivana: Dramatická výchova a katecheze
ŠVECOVÁ, Hedvika: Čínský mýtus Opičí král jako literární předloha pro práci v dramatické výchově

Nový cirkus a DV
HEJDOVÁ, Tereza: Tvorba novocirkusové inscenace se skupinou dětí staršího školního věku: Spojení cirkusové pedagogiky s dramatickou výchovou (bakalářská práce)

Občanská výchova a DV
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
KARAFFA, Jan: Využití metod a postupů dramatické výchovy ve vyučování občanské výchovy na 2. stupni základní školy
KVAPIL, Martin: Integrace dějepisu a občanské výchovy metodou dramatické výchovy aneb Kouzlo tance masky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana: Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy
SÝKOROVÁ, Jaroslava: Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce
ŠKRÉTOVÁ, Kateřina: Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ

Osobnost učitele
BENEŠOVÁ, Petra: Hana Švejdová a naše společná cesta
CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností (bakalářská práce)
CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností (magisterská práce)
DOUBRAVOVÁ Kristýna: „Ten druhý“ v dramatické výchově
GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna: Využití hlasové a mluvní průpravy z  konzervatoře v praxi učitele dramatické výchovy
HORÁČKOVÁ (roz. SEDLÁČKOVÁ), Barbora: Možnosti uplatnění absolventa katedry výchovné dramatiky
HUČÍNOVÁ, Věra: Herectví v přípravě učitelů dramatické výchovy
JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových
KREJZOVÁ, Beata: Diagnostické možnosti metod dramatické výchovy v přijímacím řízení na PdF OU – obor učitelství pro I. stupeň ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
MAŘÁDKOVÁ, Ladislava: Hlas jako nástroj pro hledání sebevědomí, autority a identity pro budoucí pedagogy dětí předškolního věku (bakalářská práce)
MŁYNARCZYKOVÁ, Silvie: Úvod do práce s hlasem učitele 1. stupně základní školy (bakalářská práce)
MORAVEC, Ondřej: Kooperace v dramatické výchově
NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Reflexe v dramatické výchově
NĚMEČEK, Pavel: Zkušenosti s jedním celoročním vzdělávacím cyklem dramatické výchovy pro učitele ZŠ – pohled lektora (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PAJANKOVÁ, Naďa: Tvořivé činností v mateřských školách
PECHAROVÁ, Terezie: Osobnost hlasového pedagoga - jeho příprava a předpoklady pro vykonávání profese
PLESNÍKOVÁ, Bohumila: Učitel dramatické výchovy a jeho vztah k osobnostnímu rozvoji dětí z problémových rodin
POKORNÝ, Jiří: Příprava a realizace projektu ateliéru tvořivé pedagogiky na Střední odborné škole specializační v Českých Budějovicích
POLUCHOVÁ, Denisa: Vyučovacie štýly učiteľov dramatickej výchovy
POVOLNÝ, Miloš: Rozvoj osobnosti učitele dramatické výchovy (s ohledem na učitele z praxe)
PUCHAROVÁ, Jana: Dramatická výchova v obecné škole a její vyučující (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PUŠOVÁ, Tereza: Využití dramatické výchovy k rozvoji psychické odolnosti a optimismu
ROHLENA, Pavel: Osobnost učitele výchovné dramatiky a jeho přístup k žákovi
SVOBODOVÁ, Eva: Možnosti dramatické výchovy v profesionální přípravě učitelek mateřských škol
SVOBODOVÁ, Barbora: Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici učitele
ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově
ŠKRAŇÁKOVÁ, Jarmila: Střední pedagogické školy (Učitel dramatické výchovy - jeho uplatnění v praxi, reflexe oboru a studia)

Pohádka a DV
HEROUDKOVÁ, Eva: Modely sourozeneckých vztahů v kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
HRADÍLKOVÁ, Klára: Česká folklorní pohádka a její využitelnost v dramatické výchově
JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší (bakalářská práce)
JIRSOVÁ, Zuzana: Dramatická výchova jako cesta k literatuře [ukázky publikovány v příloze Deníku DS´98, Ústí nad Orlicí 1998]
JURINOVÁ, Barbora: Obrazy prechodu v ľudových rozprávkách
KOHOUTOVÁ, Lenka: Proměna pohádkového motivu v různých kulturách (bakalářská práce)
KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy
KYNČLOVÁ, Magdaléna: Slovanská pohádka jako námět k inscenaci (bakalářská práce)
LITTEROVÁ, Klára: Mateřská škola a lidová pohádka
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]
MÍČKOVÁ, Jitka: Václav Čtvrtek a jeho tvorba pro děti předškolního věku
NEUMANNOVÁ, Eva: Postavy a jejich funkce v ruských kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky - cesta k romské minoritě, cesta k sobě samému, cesta k divadelnímu tvaru (magisterská práce)
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění (bakalářská práce)
REITEREROVÁ, Eva: Dramatizace pohádky H. Ch. Andersena „Mořská ženka“
SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty
STON, Michal: Problematika severoamerických indiánů a její možnosti v tématech lekcí dramatické výchovy
ŠEBESTA, Jakub: Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ prostřednictvím pohádky a metod dramatické výchovy
ŠVEJDOVÁ, Hana: Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově
WOLFOVÁ, Pavlína: Čínské pohádky a jejích využití v dramatické výchově
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově

Pohyb a DV / Pohybová výchova a DV
BÍLKOVÁ, Zuzana: Pohybový rozvoj dětí na prvním stupni základní školy v dramatické výchově (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
BOSTLOVÁ, Veronika: Od vědomé práce s tělem a pohybem k dramatické hře (bakalářská práce)
DVOŘÁKOVÁ, Alžběta: Psychosomatické aspekty pohybu v dramatické výchově čili Pohyb jako způsob rozvoje osobnosti
EBELOVÁ (Kubová), Lenka: Význam pantomimy v dramatické výchově
HEJDOVÁ, Tereza: Tvorba novocirkusové inscenace se skupinou dětí staršího školního věku: Spojení cirkusové pedagogiky s dramatickou výchovou (bakalářská práce)
HOUŠKOVÁ, Petra: Cesty rozvoje estetického pohybu žáků v rámci hodin dramatické výchovy
JABORSKÁ, Lenka: Rozvoj pohybových dovedností nezbytných pro hru v roli žáků LDO na ZUŠ
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
KUBOVÁ, Lenka: Počáteční diagnostika skupiny (bakalářská práce)
KUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově
POLZEROVÁ, Eva: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy (Průprava dětí mladšího školního věku) [vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1995]
REKOVÁ,Taťána: Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou
SCHUBERTOVÁ, Irena: Včlenění dramatických her a improvizací do pohybové výchovy dětí předškolního věku
SKUHROVCOVÁ, Alena: Tělové vnímání v herecké pedagogice a v dramatické výchově
TOMÁŠKOVÁ, Petra: „Dramatika“ jako cesta k autentickému pohybovému projevu (doba, hudba, obraz a situace jako zdroj pohybového materiálu)
TOMÁŠKOVÁ, Petra: Hra v roli a možnosti jejího využití v tanečním oboru ZUŠ
ZÁLEŠÁKOVÁ-RÝCOVÁ, Daniela: Pohybová a taneční výchova

Pověst a DV
BLAŽKOVÁ, Veronika: Vzájemné propojování výtvarné a dramatické výchovy
ČUBAN, Milan: Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí
GRÖDLOVA, Eliška: Hrdinové pražských pověstí (bakalářská práce)
KECOVÁ, Vendula: Pověsti Českých Budějovic. Divadelní dílna s dětským souborem Lannovka (bakalářská práce)
ZITOVÁ, Marta: Dramatizace starověkých bájí a pověstí se začínající skupinou mladšího školního věku (bakalářská práce)

Primární prevence a DV
ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
PŮLPÁNOVÁ Veronika: DIVADELTA, z. s.
ŠIMÁKOVÁ, Monika: Využití metod a technik dramatické výchovy v primární prevenci (bakalářská práce)

Primární škola a DV
BENEŠOVÁ, Eva: Specifika práce s věkově heterogenní skupinou v zájmovém kroužku dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ
BÍLKOVÁ, Zuzana: Pohybový rozvoj dětí na prvním stupni základní školy v dramatické výchově (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (bakalářská práce)
BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (magisterská práce) [vydáno v dopracované podobě pod názvem Uvedení do systému školní dramatiky, vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1997]
ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
ČUBAN, Milan: Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí
HOLEČKOVÁ (roz. BODLÁKOVÁ), Kateřina: Poznávání regionu, ve kterém žiji prostřednictvím nejen dramatické výchovy aneb Potkali se u Kolína
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy
HRBÁČKOVÁ, Ivona: Námět v hodinách dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových
JURIŠICOVÁ, Markéta: Strukturované drama na 1. stupni ZŠ
KAPSOVÁ, Lenka: Dvě americké publikace o dramatické výchově ve škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia) [publikováno v rozšířené podobě pod názvem Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří v Tvořivé dramatice X, 1999, č. 3]
KAŠPAROVÁ, Eva: Možnosti využití tvořivé dramatiky jako výchovně vzdělávacího principu na 1. stupni ZŠ
KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov
KONÍŘ, Richard: Využití dramatické výchovy při formování osobnosti žáka a třídního kolektivu v počátečním období školní docházky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KRAJÍČKOVÁ, Alena: Specifika dramatické výchovy v malé obci příměstské oblasti
KRÁLOVÁ, Olga: Dramatická výchova jako styl výuky v 1. ročníku obecné školy
KRÁTKÁ, Veronika: Co skrývá ilustrace. Dramatickovýchovný projekt zaměřený na národnostně smíšenou skupinu dětí druhé třídy v Britské mezinárodní škole
KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu
KUJANOVÁ, Klára: Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím dramatické výchovy (bakalářská práce)
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
NOVÁKOVÁ Monika: Dramatická výchova v kurikulu na Základní škole sv. Voršily
MASOPUSTOVÁ, Jaroslava: Srovnání dramatické výchovy na základních školách, základních uměleckých školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Jihočeském kraji
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
NĚMECKÁ, Eva: Mravní výchova jako součást obsahu dramatické výchovy
OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy
PUCHAROVÁ, Jana: Dramatická výchova v obecné škole a její vyučující (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Jak začít s novou skupinou. 5 W v přímém přenosu
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů
ŠEBESTA, Jakub: Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ prostřednictvím pohádky a metod dramatické výchovy
ŠÍP, Martin: Východiska pro dramatickou výchovu na ZŠ
ŠÍP, Martin: Výuka angličtiny dramatickými metodami (bakalářská práce)
ŠOBÁŇOVÁ, Kateřina: Příprava celoročního výukového projektu pro 5. ročník ZŠ s využitím metod a technik dramatické výchovy
ŠTOLBOVÁ, Eva: Získávání dovedností a schopností potřebných pro život (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ZEMANOVÁ, Patricie: Rozvoj dítěte mladšího školního věku dramatickou výchovou
ŽÁČKOVÁ, Romana: Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu "Lidé a čas" na I. stupni ZŠ
ŽÁKOVÁ, Aneta: Využití metod a technik dramatické výchovy se zaměřením na rozvoj čtenářství prostřednictvím čítankových textů u žáků 2. třídy základní školy (bakalářská práce)

Profesionální divadlo a děti
BURA, Anna: Lektorská činnost v Divadle Pod Palmovkou
HNILIČKOVÁ, Hana: Cesta s dítětem k roli na profesionálním jevišti
KOPECKÁ, Aneta: Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre
LIŠKOVÁ, Kristina: Divadelní lektor v profesionálním divadle
ŠTROBLOVÁ, Ivana: Hledání cesty a struktury Dětského studia v repertoárovém divadle pro děti
VÁŇOVÁ, Michaela: S třídou do divadla (bakalářská práce)
VON VORST, Daniela: Projekt TUSCH – německý model spolupráce profesionálních divadel a škol
VYDROVÁ, Miroslava: Setkání s divadlem. Osobní divadelní zkušenost a její využitelnost ve výchovné dramatice

Projekty, výukové komplexy a DV
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Výukový projekt o přátelství pro volitelnou dramatickou výchovu v 7. a 8. ročníku základní školy
BLAŽKOVÁ, Veronika: Vzájemné propojování výtvarné a dramatické výchovy
BUMERLOVÁ, Jindřiška: Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (Komplexní pojetí výuky humanitních předmětů s využitím prvků dramatické výchovy na VOŠ a SZeŠ v Táboře)
BURA, Anna: Lektorská činnost v Divadle Pod Palmovkou
ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
ČUBAN, Milan: Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí
FÉDEROVÁ, Sidónia: Dramatické aktivity v projektovom vyučovaní, ich miesto a funkcia na 1. stupni ZŠ
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)
HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana: Výtvarně-dramatické dílny
HEJDUKOVÁ, Františka: Vnímání místa a architektury prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Rozvoj čtenářské gramotnosti dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových
JIRÁNKOVÁ, Pavla: Po stopách táborské synagogy. Využití židovské tematiky pro víkendový projekt
JURINOVÁ, Barbora: Obrazy prechodu v ľudových rozprávkách
KALUŠOVÁ, Vendula: Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole [podstatné části publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 2]
KECOVÁ, Vendula: Pověsti Českých Budějovic. Divadelní dílna s dětským souborem Lannovka (bakalářská práce)
KOHOUT, Ondřej: Cesta k filozofii dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
KOLÁŘOVÁ, Barbora: Rakša: Skauting a otázky boje za svobodu (bakalářská práce)
KOUSALOVÁ, Martina: Démonické bytosti Jizerských hor
KRÁTKÁ, Veronika: Co skrývá ilustrace. Dramatickovýchovný projekt zaměřený na národnostně smíšenou skupinu dětí druhé třídy v Britské mezinárodní škole
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia
LIŠKOVÁ, Kristina: Divadelní lektor v profesionálním divadle
LŐFFELMANN, Vojtěch: Pracuji – budujeme – rozhodují (bakalářská práce)
MACHKOVÁ, Tereza: Literární předloha jako cesta k tématu nesvobody (bakalářská práce)
MALÁ, Klára: Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence sociálně patologických jevů
MÁTLOVÁ Tereza: Transport za věčnost - projekt na základě knihy (bakalářská práce)
MÍČKOVÁ, Jitka: Malá čarodějnice jako námět pro dramatickou výchovu v mateřské škole (bakalářská práce)
MÍČKOVÁ, Jitka: Václav Čtvrtek a jeho tvorba pro děti předškolního věku
MRÁZEK, Jan: Autentický člověk Jan Patočka (bakalářská práce)
NAJBRTOVÁ, Martina: Inspirace výtvarným uměním pro dramatickou výchovu
NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Reflexe v dramatické výchově
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava
RAZÍM, Daniel: Na vlnách poetismu a surrealismu: Využití pedagogických metod dramatické výchovy k obohacení školní výuky historie literatury (bakalářská práce)
ROSEN, Josef: Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy anebo Vyučování dramatu dramatem
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana: Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy
SVOBODOVÁ, Barbora: Strukturované drama Bran
ŠERÁKOVÁ, Jana: Sociální témata ve výuce DV pro studenty sociální činnosti (bakalářská práce)
ŠŮSTKOVÁ, Bára: Cesta Vánoc (bakalářská práce)
ŠOBÁŇOVÁ, Kateřina: Příprava celoročního výukového projektu pro 5. ročník ZŠ s využitím metod a technik dramatické výchovy
ŠVECOVÁ, Hedvika: Čínský mýtus Opičí král jako literární předloha pro práci v dramatické výchově
ŠVEJDA, Zdeněk: Příběh trojské války (bakalářská práce)
ŠVEJDOVÁ, Hana: Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku
TOTHOVÁ, Martina: Keltové v nás aneb Jak učit dramatickou výchovu ve věkově heterogenní skupině
VÁŇOVÁ, Michaela: S třídou do divadla (bakalářská práce)
VODIČKOVÁ, Kateřina: Dárce – přijmout či nepřijmout? (bakalářská práce)
VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově
WERTIGOVÁ, Jana: Projekt „K 3 - Dramatická výchova ve škole“: Rozbor projektu s ohledem na uplatnění prvků dramatické výchovy
ZEMANOVÁ, Jana: Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole

Předmět a loutka a DV
HAVLOVÁ-LINDNEROVÁ, Jiřina: Předmět a loutka v dramatické výchově
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi
ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové
MANDLOVÁ, Jana: Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem. Transformace zkušeností z loutkářského souboru "C" Svitavy do mé práce s dětmi
MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]
MORAVČÍKOVÁ, Monika: Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
NOSKOVÁ, Lucie: Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu
PELLAROVÁ, Adéla: Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény 1999, Zábřeh 1999]
STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)

Přednes / recitace
BECHYŇOVÁ, Lada: Recitační studio Šrámkova domu v Sobotce
HADRAVOVÁ, Eva: Hodnocení uměleckého přednesu věkové kategorie 15–18 let
HADRAVOVÁ, Eva: Seznamujeme se s recitací (bakalářská práce)
HORKÁ (roz. ŠEPLAVÁ), Diana: Voiceband a folklorní soubor (bakalářská práce)
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž (bakalářská práce)
JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší (bakalářská práce)
MÁCHOVÁ, Marcela: Význam přednesu prózy pro pubescenty
NOVÁ, Martina: Příprava projektu Poetická kavárna Miroslava Holuba (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
RAZÍM, Daniel: Divadlo poezie?
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: O přednesu (nejen) na základní umělecké škole v teorii a příkladech [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´97, Ústí nad Orlicí 1997]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: Výuka přednesu na základní umělecké škole (Pokus o postižení dané problematiky)

Předškolní děti a DV
BENEŠOVÁ, Petra: Hana Švejdová a naše společná cesta
DAVÍDKOVÁ, Alžběta: Indiáni v mateřské škole (bakalářská práce)
GREGOROVÁ, Vlasta: Námětová hra předškolního dítěte z hlediska dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách (bakalářská práce)
HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách (magisterská práce)
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy
HOUŠKOVÁ, Petra: Téma odlišnosti při práci s dětmi předškolního věku (bakalářská práce)
JANČOVÁ Petra: Dramatická výchova v lesní mateřské škole
JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší (bakalářská práce)
KADLECOVÁ (roz. TŮMOVÁ), Petra: Dramatickovýchovný projekt v lesní mateřské škole se začínající skupinou aneb Kouzelná baterka (bakalářská práce)
KALUŠOVÁ, Vendula: Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole [podstatné části publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 2]
KAPSOVÁ, Lenka: Dvě americké publikace o dramatické výchově ve škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia) [publikováno v rozšířené podobě pod názvem Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří v Tvořivé dramatice X, 1999, č. 3]
KYPRÝ, Adam: Cesta tajuplným ostrovem: výtvarně-dramatická výchova v lesní mateřské škole (bakalářská práce)
LITTEROVÁ, Klára: Mateřská škola a lidová pohádka
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
MARTINOVSKÁ, Petra: Příběh ve výchovné dramatice dětí předškolního věku
MÍČKOVÁ, Jitka: Malá čarodějnice jako námět pro dramatickou výchovu v mateřské škole (bakalářská práce)
MÍČKOVÁ, Jitka: Václav Čtvrtek a jeho tvorba pro děti předškolního věku
NOVOTNÁ, Dorota: Dětská literatura jako inspirace k dramatickým dílnám v lesních mateřských školách (bakalářská práce)
PAJANKOVÁ, Naďa: Tvořivé činností v mateřských školách
SENDERÁKOVÁ (roz. FUKOVÁ), Barbora: Radovanovy radovánky - projekt s dětmi předškolního věku (bakalářská práce)
SCHUBERTOVÁ, Irena: Včlenění dramatických her a improvizací do pohybové výchovy dětí předškolního věku
SVOBODOVÁ, Eva: Možnosti dramatické výchovy v profesionální přípravě učitelek mateřských škol
ŠMOLKOVÁ (roz. JÁNOŠOVÁ), Mária: Inscenačný proces s deťmi predškolského veku (bakalářská práce)
ŠVEJDOVÁ, Hana: Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku
TRETIAGOVÁ, Anna: Využití metod dramatické výchovy se začínající skupinou v mateřské škole (bakalářská práce)
WALOSCHKOVÁ, Anna: Přínos dramatické výchovy pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem a jiným sociokulturním znevýhodněním do kolektivu v mateřské škole

Příběh s dětským hrdinou a DV; příběh s dětským hrdinou a divadlo hrané dětmi
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století
ŠIMŮNEK, Antonín: Současná česká próza s dětským hrdinou jako předloha pro divadlo hrané dětmi

Psychologická problematika a DV
FALTUSOVÁ, Ivana: Sebepojetí pubescenta a dramatická výchova
GABRIELOVÁ Vanda: Prohlubování empatie v interním dramatickovýchovném projektu (bakalářská práce)
HEROUDKOVÁ, Eva: Modely sourozeneckých vztahů v kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
JURKASOVÁ Jana: Autenticita dětského jevištního projevu
KARAFFA, Jan: Konflikty v dramatických hrách
KRÁLIKOVÁ, Ludmila: Myšlení, cítění, vůle (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LAITNEROVÁ, Jiřina: Téma boje a násilí v dramatické výchově
PAVLIŠTÍKOVÁ, Markéta: Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí
PUŠOVÁ, Tereza: Využití dramatické výchovy k rozvoji psychické odolnosti a optimismu
SEDLÁČEK, Martin: Základy psychologie pro pedagoga dramatické výchovy (Z hlediska ontogeneze)
SKUHROVCOVÁ, Alena: Tělové vnímání v herecké pedagogice a v dramatické výchově
ŠTĚPÁNOVÁ, Helena: Dramatická výchova v Grafické ulici na Smíchově

Rámcové a školní vzdělávací programy a DV
FÉDEROVÁ, Sidónia: Dramatické aktivity v projektovom vyučovaní, ich miesto a funkcia na 1. stupni ZŠ
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov
KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu
LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití DV v průřezových tématech v základní škole praktické
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
NOVÁKOVÁ Monika: Dramatická výchova v kurikulu na Základní škole sv. Voršily
SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu
SÝKOROVÁ, Jaroslava: Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce
TATAROVÁ, Blanka: Koncepce dramatické výchova na nižším gymnáziu
WERTIGOVÁ, Jana: Projekt „K 3 - Dramatická výchova ve škole“: Rozbor projektu s ohledem na uplatnění prvků dramatické výchovy

Reflexe a dramatická výchova
NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Reflexe v dramatické výchově

Rodinná výchova a DV
MOLČÍKOVÁ, Kateřina: Drama v rodinné výchově

Romové a DV
BERGEROVÁ, Veronika: Multikulturní výchova dramatickovýchovnými postupy (Multikulturní dílna při historické výstavě o Romech)
BUREŠOVÁ, Vladimíra: Tolerance a vztah většinové společnosti vůči Romům v dramatickém strukturování
HELEMÍKOVÁ, Lenka: Dramatická výchova ve speciálně pedagogickém prostředí
KUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově
LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití DV v průřezových tématech v průřezových tématech základní škole praktické
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky - cesta k romské minoritě, cesta k sobě samému, cesta k divadelnímu tvaru (magisterská práce)
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění (bakalářská práce)
ŠTĚPÁNOVÁ, Helena: Dramatická výchova v Grafické ulici na Smíchově

Rytmus a DV
DUCHEK, Libor: Rytmika v dramatické výchově
POLZEROVÁ, Eva: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy (Průprava dětí mladšího školního věku) [vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1995]
POVOLNÝ, Aleš: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů

Scénografie a divadlo hrané dětmi a mládeží
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Význam scénografie v divadle hraném dětmi
PAŘÍZEK, Aleš: Kostým v divadle hraném dospívající mládeží

Sci-fi a DV
HLAVÁČKOVÁ, Magdaléna: Po stopách Raye Bradburyho (bakalářská práce)

Senioři a DV
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Dramatické aktivity se seniory (bakalářská práce)
PEKÁREK, Josef: Prospektivní práce se seniory
PROKOPOVÁ, Dominika: „Napiš“. Popis vzniku inscenace prostřednictvím projektu dramatické výchovy (bakalářská práce)
VORLOVÁ, Veronika: Divadelní a dramatická práce se seniory

Slovesná tvořivost / Tvůrčí psaní a DV
DLABOLA, Zdeněk: Dětská slovesná tvořivost
JUROŠKOVÁ BEZRUČOVÁ, Markéta: Kapitoly o Literárním Krnovu – soutěžní přehlídce dětské slovesné tvořivosti LDO ZUŠ
POSPÍŠILOVÁ, Alena: Dětská slovesná písemná tvořivost a dramatická výchova. Využití zkušeností z vedení dětských redakcí novin pro hledání nových souvislostí v oboru
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole

Storytelling - viz Vypravěčství a DV

Strukturování dramatické práce / Školní drama / Procesuální drama
BLAŽKOVÁ, Veronika: Vzájemné propojování výtvarné a dramatické výchovy
ČERNOCHOVÁ, Barbora: Jedinec proti většině (bakalářská práce)
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)
HRNEČKOVÁ, Anna: Rok 1968. Informace a emoce (bakalářská práce)
KOŘÍNKOV,Á Veronika: Nabúravanie rodových stereotypov formou štruktúrovanej drámy V sieti (bakalářská práce)
JURIŠICOVÁ, Markéta: Strukturované drama na 1. stupni ZŠ
MALÁ, Klára: Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence sociálně patologických jevů
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]
NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Reflexe v dramatické výchově
PŮLPANOVÁ, Veronika: Prozkoumání dramatické předlohy pomocí strukturovaného dramatu: Práce s postavou v dospělém amatérském souboru (bakalářská práce)
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
SVOBODOVÁ, Barbora: Strukturované drama Bran
ZBORNÍKOVÁ Markéta: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ

Střední pedagogické školy, pedagogická lycea a DV
ANDREJSKOVÁ, Jana: Dramatická výchova pro střední školy (nejen pedagogické) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ČERNOCHOVÁ, Barbora: Jedinec proti většině (bakalářská práce)
FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy
pedagogické
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)
KÁŇOVÁ, Žaneta: Využití postupů storytellingu v přípravě inscenace se středoškolským souborem (bakalářská práce)
KLECHOVÁ, Věra: Výchovná dramatika jako vyučovací předmět na SPgŠ
KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
MÁLKOVÁ, Radka: Metody dramatické výchovy na středních pedagogických školách (Aplikace metod dramatické výchovy na středních pedagogických školách)
MAŘÁDKOVÁ, Ladislava: Hlas jako nástroj pro hledání sebevědomí, autority a identity pro budoucí pedagogy dětí předškolního věku (bakalářská práce)
PROKOPOVÁ, Dominika: „Napiš“. Popis vzniku inscenace prostřednictvím projektu dramatické výchovy (bakalářská práce)
RŮŽIČKA, Adam: Počáteční lekce s novou skupinou na střední škole (bakalářská práce)
STRNADOVÁ, Hana: Metodika dramatické výchovy na středních pedagogických školách
SVOBODOVÁ, Eva: Možnosti dramatické výchovy v profesionální přípravě učitelek mateřských škol
ŠERÁKOVÁ, Jana: Sociální témata ve výuce DV pro studenty sociální činnosti (bakalářská práce)
ŠKRAŇÁKOVÁ, Jarmila: Střední pedagogické školy (Učitel dramatické výchovy - jeho uplatnění v praxi, reflexe oboru a studia)
TURČANOVÁ, Jana: Výuka dramatické výchovy v rámci tematických celků ve 2. ročníku na střední pedagogické škole
WOLFOVÁ, Pavlína: Čínské pohádky a jejích využití v dramatické výchově

Střední škola a DV
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako vyučovací předmět na druhém stupni základní školy. Výzkum na brněnských základních školách a víceletých gymnáziích a hledání cesty lepšího uplatnění dramatické výchovy zejména jako samostatného vyučovacího předmětu
BUMERLOVÁ, Jindřiška: Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (Komplexní pojetí výuky humanitních předmětů s využitím prvků dramatické výchovy na VOŠ a SZeŠ v Táboře)
ČERNÍK, Roman: Cesta za příběhem aneb Gilgameš, Kršna, Mojžíš a ti druzí (Možnosti výchovného využití nejstarších literárních památek na střední škole prostřednictvím dramatické výchovy) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
DVOŘÁKOVÁ, Iva: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu
HAMERSKÁ, Kristina Lisa: Cesta k autorské inscenaci se středoškolskou skupinou (bakalářská práce)
HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana: Výtvarně-dramatické dílny
KOHOUT, Ondřej: Cesta k filozofii dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy
KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu
LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia
LŐFFELMANN, Vojtěch: Pracuji – budujeme – rozhodují (bakalářská práce)
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
MACHALÍKOVÁ, Jana: Improvizační liga se středoškolským souborem
MRÁZEK, Jan: Autentický člověk Jan Patočka (bakalářská práce)
POKORNÝ, Jiří: Příprava a realizace projektu ateliéru tvořivé pedagogiky na Střední odborné škole specializační v Českých Budějovicích
ŘEZÁČOVÁ Bára Meda: Dramatická výchova ve výuce kanonických literárních děl na střední škole
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole
SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
SVĚTLÍKOVÁ, Markéta: Dramatická výchova na gymnáziu
TATAROVÁ, Blanka: Koncepce dramatické výchova na nižším gymnáziu
ZEMANOVÁ, Jana: Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole
ZMRZLÍKOVÁ, Adéla: Projekt Petr a Lucie (bakalářská práce)

Tvořivost a DV
MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]
MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově (bakalářská práce)
MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově (magisterská práce)
PAJANKOVÁ, Naďa: Tvořivé činností v mateřských školách
POVOLNÝ, Aleš: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů
STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci
SUDA, Stanislav: K problému otevřené dramatické hry (Tvořivé momenty ve výchovné dramatice)
VYDROVÁ, Miroslava: Setkání s divadlem. Osobní divadelní zkušenost a její využitelnost ve výchovné dramatice

Vypravěčství (storytelling) a DV
KÁŇOVÁ, Žaneta: Storytelling a jeho možnosti v dramatické výchově
KÁŇOVÁ, Žaneta: Využití postupů storytellingu v přípravě inscenace se středoškolským souborem (bakalářská práce)
PROCHÁZKOVÁ, Michaela: Storytelling a jeho využití v práci s příběhem

Vysokoškolské studium DV
HORÁČKOVÁ (roz. SEDLÁČKOVÁ), Barbora: Možnosti uplatnění absolventa katedry výchovné dramatiky
KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu
KREJZOVÁ, Beata: Diagnostické možnosti metod dramatické výchovy v přijímacím řízení na PdF OU – obor učitelství pro I. stupeň ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
POKORNÝ, Jiří: Příprava a realizace projektu ateliéru tvořivé pedagogiky na Střední odborné škole specializační v Českých Budějovicích
REKOVÁ,Taťána: Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou
ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově

Výtvarná výchova a DV, "výtvarná dramatika"
BLAŽKOVÁ, Veronika: Vzájemné propojování výtvarné a dramatické výchovy
ČÁSTKOVÁ, Hana: Lze propojit dramatickou a výtvarnou výchovu? (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
DŘÍZHALOVÁ, Iveta: Výtvarná umělecká díla jako východisko k dramatickým aktivitám
EBELOVÁ, Kateřina: Využití společných cílů a obsahů v estetickovýchovných předmětech Dramatická výchova a Výtvarná výchova pro pozitivní rozvoj osobností žáka se zřetelem ke specifice technik a metod obou disciplin (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana: Výtvarně-dramatické dílny
HEJDUKOVÁ, Františka: Vnímání místa a architektury prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)
JURINOVÁ, Barbora: Obrazy prechodu v ľudových rozprávkách
KADLECOVÁ, Marcela: Příběh a obrazy (bakalářská práce)
KLEMPÍŘOVÁ Karolína: Využití metod dramatické výchovy pro výuku dějin výtvarného umění (bakalářská práce)
KŘESADLOVÁ, Václava: Moje cesta k tvořivému principu ve výtvarné a dramatické činnosti
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
NAJBRTOVÁ, Martina: Inspirace výtvarným uměním pro dramatickou výchovu
OSVALDOVÁ, Božena: Cestou dramatické výchovy (nejen) k výtvarnému cíli
PAVLŮ, Lenka: Výchova duše, nebo duševní terapie? (Diplomová práce o problému hranic dramatické výchovy a arteterapie)
RAJCHLOVÁ, Alžběta: Oživlé obrazy – cesta do obrazu pomocí metod dramatické výchovy (bakalářská práce)
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů
VOSÁTKOVÁ, Hana: Výtvarné prvky, prostředky a postupy v dramatické výchově
VÝPRACHTICKÁ, Veronika: Instalace jako jeviště pro diváka

Vzdělávání učitelů z praxe a DV
HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova
NĚMEČEK, Pavel: Zkušenosti s jedním celoročním vzdělávacím cyklem dramatické výchovy pro učitele ZŠ – pohled lektora (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PROCHÁZKOVÁ, Jana: Dramatická výchova ve škole (některé problémy absolventů celoročního kurzu DV v praxi) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách

Waldorfská škola a DV
MOCKOVÁ, Hana: Dramatická výchova v kontextu waldorfské školy

Zážitková pedagogika a DV
BINKOVÁ, Zdenka: Prožitková pedagogika a dramatická výchova v projektu přechodových rituálů
GABAŠOVÁ, Jitka: Podíl dramatické výchovy na dramaturgii kurzu PŠL pro rodiče s dětmi Cestou necestou (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
JURINOVÁ, Barbora: Obrazy prechodu v ľudových rozprávkách
SOUKUPOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy v projektu Rande je hra

Zdravotní klaun a DV
BERKA, Tomáš: Práce a význam zdravotních klaunů

Židovská tematika, holocaust
JIRÁNKOVÁ, Pavla: Po stopách táborské synagogy. Využití židovské tematiky pro víkendový projekt
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škola
SKÁLA Pavel: Poem macht frei - inscenační práce (bakalářská práce)

A

ANDREJSKOVÁ, Jana: Dramatická výchova pro střední školy (nejen pedagogické) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)

B

BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově
BECHYŇOVÁ, Lada: Recitační studio Šrámkova domu v Sobotce
BENEŠOVÁ, Eva: Specifika práce s věkově heterogenní skupinou v zájmovém kroužku dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ
BENEŠOVÁ, Petra: Hana Švejdová a naše společná cesta
BENEŠOVÁ, Petra: Využití dramatické výchovy při rozvoji dětí s narušenou komunikační schopností
BERGEROVÁ, Veronika: Multikulturní výchova dramatickovýchovnými postupy (Multikulturní dílna při historické výstavě o Romech)
BERKA, Tomáš: Práce a význam zdravotních klaunů
BÍLKOVÁ, Zuzana: Pohybový rozvoj dětí na prvním stupni základní školy v dramatické výchově (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
BINKOVÁ, Zdenka: Prožitková pedagogika a dramatická výchova v projektu přechodových rituálů
BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (bakalářská práce)
BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (magisterská práce) [vydáno v dopracované podobě pod názvem Uvedení do systému školní dramatiky, vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1997]
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako vyučovací předmět na druhém stupni základní školy. Výzkum na brněnských základních školách a víceletých gymnáziích a hledání cesty lepšího uplatnění dramatické výchovy zejména jako samostatného vyučovacího předmětu
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Výukový projekt o přátelství pro volitelnou dramatickou výchovu v 7. a 8. ročníku základní školy
BLAŽKOVÁ, Veronika: Vzájemné propojování výtvarné a dramatické výchovy
BORSKÁ, Štěpánka Gabriella: Použití reprodukované hudby v divadle hraném dětmi
BORZOVÁ, Martina: Srovnání cílů, metod a technik dramatické výchovy a psychoterapie (Diplomová práce o možnostech tvořivého způsobu prožívání životních krizí v dospívání)
BOSTLOVÁ, Veronika: Od vědomé práce s tělem a pohybem k dramatické hře (bakalářská práce)
BOUČEK, Martin: Dramatická výchova v didaktice dějepisu – využití her dramatické výchovy ve výuce dějepisu
BROŽOVÁ, Věra: Vývojové proměny prózy Jana Nerudy. Výukový blok výběrového literárněhistorického semináře pro 1. ročník studia oboru český jazyk a literatura
BRŮŽOVÁ, Kateřina: Syntéza hudební a dramatické výchovy při práci s dětmi (bakalářská práce)
BUČKOVÁ Aneta: Experimentální poezie a její divadelní zpracování jako prostředek výuky pro cizince (bakalářská práce)
BUMERLOVÁ, Jindřiška: Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (Komplexní pojetí výuky humanitních předmětů s využitím prvků dramatické výchovy na VOŠ a SZeŠ v Táboře)
BURA, Anna: Lektorská činnost v Divadle Pod Palmovkou
BUREŠOVÁ, Vladimíra: Tolerance a vztah většinové společnosti vůči Romům v dramatickém strukturování

C

CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností (bakalářská práce)
CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností (magisterská práce)
COUFALOVÁ, Petra: Současné francouzské divadelní texty pro děti a mládež: Jak se děti ve Francii učí rozumět současnému světu prostřednictvím divadelního textu

Č

ČÁSTKOVÁ, Hana: Lze propojit dramatickou a výtvarnou výchovu? (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ČECHLOVSKÁ, Miloslava: Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole Liberec Aloisina výšina 642
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Larvální maska. Práce s maskou s dětmi dvanácti a třináctiletými (bakalářská práce)
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Využití divadelní masky při práci v dramatické výchově s dětmi nad 12 let [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 1]
ČERŇANSKÁ, Renata: Lze využít dovedností získaných v dramatické výchově v profesi psychoterapeuta? (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ČERNÍK, Roman: Cesta za příběhem aneb Gilgameš, Kršna, Mojžíš a ti druzí (Možnosti výchovného využití nejstarších literárních památek na střední škole prostřednictvím dramatické výchovy) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ČERNOCHOVÁ, Barbora: Divadlo fórum s žáky ZUŠ NINA: divadlo fórum o bodyshamingu
ČERNOCHOVÁ, Barbora: Jedinec proti většině (bakalářská práce)
ČERVENKOVÁ, Eva: Improvizace v dramatické výchově a herectví (Pokus o odhalení principů a zákonitostí improvizace)
ČEŠKOVÁ, Eva: Příběhy moudrých bláznů jako východisko pro práci v dramatické výchově
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Bohatýrské byliny a dramatická výchova (bakalářská práce)
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Význam scénografie v divadle hraném dětmi (magisterská práce)
ČUBAN, Milan: Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí

D

DAVÍDKOVÁ, Alžběta: Indiáni v mateřské škole (bakalářská práce)
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Dramatické aktivity se seniory (bakalářská práce)
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Eva Machková a konstituování české moderní dramatické výchovy
DLABOLA, Zdeněk: Dětská slovesná tvořivost
DLABOLA, Zdeněk: Výchovná dramatika pro chlapce, její zvláštnosti a uplatnění v praxi
DOBEŠOVÁ, Monika: Hrdinská epika v dramatické výchově - proč a jak?
DOČKAL, Viktor: Participační divadlo
DOJČÁNOVÁ, Kateřina: Inscenační práce s dětským souborem – Dáte si jablíčko? (bakalářská práce)
DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Čtenářství a dramatická výchova. Rozvíjení předpokladů ke čtenářství jako jeden z úkolů dramatické výchovy
DOSTÁLOVÁ, Doubravka: Divadelní programy ve specifické skupině (bakalářská práce)
DOUBKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako prostředek integrace dětí se specifickou poruchou učení
DOUBRAVOVÁ Kristýna: „Ten druhý“ v dramatické výchově
DŘÍZHALOVÁ, Iveta: Výtvarná umělecká díla jako východisko k dramatickým aktivitám
DUDOVÁ, Kateřina: Dětské divadlo na Podblanicku
DUCHEK, Libor: Rytmika v dramatické výchově
DVOŘÁKOVÁ, Alžběta: Psychosomatické aspekty pohybu v dramatické výchově čili Pohyb jako způsob rozvoje osobnosti
DVOŘÁKOVÁ, Iva: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Uplatnění hudebních prvků v dramatické výchově

E

EBELOVÁ, Kateřina: Využití společných cílů a obsahů v estetickovýchovných předmětech Dramatická výchova a Výtvarná výchova pro pozitivní rozvoj osobností žáka se zřetelem ke specifice technik a metod obou disciplin (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
EBELOVÁ (KUBOVÁ), Lenka: Význam pantomimy v dramatické výchově

F

FALTUSOVÁ, Ivana: Sebepojetí pubescenta a dramatická výchova
FALTÝNEK, Vilém: Od počitku ke katarzi. Psychologické aspekty percepce a apercepce divadelního představení
FÉDEROVÁ, Sidónia: Dramatické aktivity v projektovom vyučovaní, ich miesto a funkcia na 1. stupni ZŠ
FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy
pedagogické
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)

G

GABAŠOVÁ, Jitka: Podíl dramatické výchovy na dramaturgii kurzu PŠL pro rodiče s dětmi Cestou necestou (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
GABRIELOVÁ Vanda: Prohlubování empatie v interním dramatickovýchovném projektu (bakalářská práce)
GAFFEN, Leah Nancy: Drama Education for Czech English Teachers in the 1990s
GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna: Využití hlasové a mluvní průpravy z konzervatoře v praxi učitele dramatické výchovy
GRÉEOVÁ, Barbora: Autorské divadlo s dětmi a mládeží
GRÉEOVÁ, Barbora: Od formulování námětu a tématu k autorské inscenaci (bakalářská práce)
GREGOROVÁ, Vlasta: Námětová hra předškolního dítěte z hlediska dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
GRÖDLOVA, Eliška: Hrdinové pražských pověstí (bakalářská práce)

H

HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana: Výtvarně-dramatické dílny
HADRAVOVÁ, Eva: Hodnocení uměleckého přednesu věkové kategorie 15–18 let
HADRAVOVÁ, Eva: Seznamujeme se s recitací (bakalářská práce)
HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách (bakalářská práce)
HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách (magisterská práce)
HAMERSKÁ, Kristina Lisa: Cesta k autorské inscenaci se středoškolskou skupinou (bakalářská práce)
HARČARÍKOVÁ, Marica: Umenie živého slova
HARDTOVÁ, Tereza: Inspirace specifickými potřebami a zvyky školy pro tvorbu a realizaci dramatickovýchovné dílny (bakalářská práce)
HART, Tomáš: Literární předloha jako východisko pro dílnu v rámci příměstského tábora (bakalářská práce)
HAŠKOVÁ, Libuše: Rozdílnost ve využití živé a reprodukované scénické hudby v závislosti na jevištním prostředí
HAUSDOROVÁ, Lenka: Tři typy dramatické výchovy: Rozdíly v pojetí dramatické výchovy na třech typech institucí
HAVLOVÁ-LINDNEROVÁ, Jiřina: Předmět a loutka v dramatické výchově
HEJDOVÁ, Tereza: Tvorba novocirkusové inscenace se skupinou dětí staršího školního věku: Spojení cirkusové pedagogiky s dramatickou výchovou (bakalářská práce)
HEJDUKOVÁ, Františka: Vnímání místa a architektury prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)
HELEMÍKOVÁ, Lenka: Dramatická výchova ve speciálně pedagogickém prostředí
HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova
HERDOVÁ, Eliška: Hra v roli na základě literární předlohy
HEROUDKOVÁ, Eva: Modely sourozeneckých vztahů v kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
HLAVÁČKOVÁ, Magdaléna: Po stopách Raye Bradburyho (bakalářská práce)
HLUBUČKOVÁ, Romana: „…a klidný bude Canterville“ aneb od Wildeovy novely k loutkové inscenaci (bakalářská práce)
HNILIČKA, Jan: Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS) v letech 2015-2021
HNILIČKA, Jan: Tři jeskyně (bakalářská práce)
HNILIČKOVÁ, Hana: Cesta s dítětem k roli na profesionálním jevišti
HOLÁKOVÁ, Sandra: Efektivní využití metod dramatické výchovy ve vlastivědném projektu o svaté Anežce a Václavovi I. (bakalářská práce)
HOLCOVÁ, Veronika: Cesta k artificiální hudbě 20. století s protiválečnou tematikou pomocí metod dramatické výchovy (bakalářská práce)
HOLEČKOVÁ (roz. BODLÁKOVÁ), Kateřina: Poznávání regionu, ve kterém žiji prostřednictvím nejen dramatické výchovy aneb Potkali se u Kolína
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi (bakalářská práce)
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
HORÁČEK, Lukáš: Struktura improvizované dramatické hry (Zákulisí herní zkušenosti)
HORÁČKOVÁ (roz. SEDLÁČKOVÁ), Barbora: Možnosti uplatnění absolventa katedry výchovné dramatiky
HORKÁ (roz. ŠEPLAVÁ), Diana: Voiceband a folklorní soubor (bakalářská práce)
HOUDKOVÁ Leona: Inscenační práce - Autorská inscenace EMA (bakalářská práce)
HOUŠKOVÁ, Petra: Cesty rozvoje estetického pohybu žáků v rámci hodin dramatické výchovy
HOUŠKOVÁ, Petra: Téma odlišnosti při práci s dětmi předškolního věku (bakalářská práce)
HRADÍLKOVÁ, Klára: Česká folklorní pohádka a její využitelnost v dramatické výchově
HRBÁČKOVÁ, Ivona: Námět v hodinách dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HRDLIČKOVÁ, Kristýna: Práce s dětmi s Aspergerovým syndromem ve skupině účastníků dramatickovýchovné dílny (bakalářská práce)
HRNEČKOVÁ, Anna: Rok 1968. Informace a emoce (bakalářská práce)
HRNEČKOVÁ, Anna: Příprava herce k pedagogické činnosti: Příprava studentů hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře na roli učitele dramatické výchovy (magisterská práce)
HRONOVÁ, Hana: Dramatická výchova a divadlo v rámci prázdninových akcí s dětským kolektivemHUČÍNOVÁ, Věra: Herectví v přípravě učitelů dramatické výchovy
HULÁK, Jakub: Specifika a možnosti dramatické výchovy v období dospívání (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HURYCH, Matyáš: Možnosti a úskalí metod a postupů dramatické výchovy ve firemním vzdělávání dospělých (bakalářská práce)

CH

CHVÁTALOVÁ, Tereza: Divadelní hra ve službách dramatické výchovy
CHVÁTALOVÁ, Tereza: Rozvoj čtenářské gramotnosti dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)

I

ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
IVÁNEK, Lubomír: Aplikace různých směrů herecké výchovy v práci s mladými amatéry

J

JABORSKÁ, Lenka: Rozvoj pohybových dovedností nezbytných pro hru v roli žáků LDO na ZUŠ
JANČOVÁ, Petra: Dramatická výchova v lesní mateřské škole
JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových
JANYŠOVÁ, Lenka: Mladá scéna
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž (bakalářská práce)
JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší (bakalářská práce)
JINDŘICHOVÁ, Radka: Dramatická výchova jako prostředek integrace handicapovaných dětí (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
JIRÁNKOVÁ, Pavla: Po stopách táborské synagogy. Využití židovské tematiky pro víkendový projekt
JIRSOVÁ, Zuzana: Dramatická výchova jako cesta k literatuře [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku DS´98, Ústí nad Orlicí 1998, a v 50., zvláštním čísle Tvořivé dramatiky, Praha 2007]
JOHNOVÁ, Magda: Tvorba inscenace se studentským souborem
JURINOVÁ, Barbora: Obrazy prechodu v ľudových rozprávkách
JURIŠICOVÁ, Markéta: Strukturované drama na 1. stupni ZŠ
JUROŠKOVÁ BEZRUČOVÁ, Markéta: Kapitoly o Literárním Krnovu – soutěžní přehlídce dětské slovesné tvořivosti LDO ZUŠ
JUSTUSOVÁ Martina: Využitie drobných útvarov ľudovej slovesnosti v dramatickej výchove (bakalářská práce)

K

KADLECOVÁ, Marcela: Příběh a obrazy (bakalářská práce)
KADLECOVÁ (roz. TŮMOVÁ), Petra: Dramatickovýchovný projekt v lesní mateřské škole se začínající skupinou aneb Kouzelná baterka (bakalářská práce)
KALINOVÁ, Karolina: Mýty a legendy severoamerických Indiánů jako zdroj témat pro dramatickou výchovu
KALUŠOVÁ, Vendula: Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 2]
KÁŇOVÁ, Žaneta: Storytelling a jeho možnosti v dramatické výchově
KÁŇOVÁ, Žaneta: Využití postupů storytellingu v přípravě inscenace se středoškolským souborem (bakalářská práce)
KAPLANOVÁ, Oksana: Skvostná země na pomezí divadla poezie (bakalářská práce)
KAPSOVÁ, Lenka: Dvě americké publikace o dramatické výchově ve škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia) [publikováno v rozšířené podobě pod názvem Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří v Tvořivé dramatice X, 1999, č. 3]
KARAFFA, Jan: Konflikty v dramatických hrách
KARAFFA, Jan: Využití metod a postupů dramatické výchovy ve vyučování občanské výchovy na 2. stupni základní školy
KARAFFOVÁ, Jana: Využití vybraných metod dramatické výchovy v hodinách českého jazyka - slohová cvičení ve 2. ročníku ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KAŠPAROVÁ, Eva: Možnosti využití tvořivé dramatiky jako výchovně vzdělávacího principu na 1. stupni ZŠ
KECOVÁ, Vendula: Pověsti Českých Budějovic. Divadelní dílna s dětským souborem Lannovka (bakalářská práce)
KLÁROVÁ, Lucie: Dramatická výchova a slovo. Jak vést (děti) k umění používat slovo
KLECHOVÁ, Věra: Výchovná dramatika jako vyučovací předmět na SPgŠ
KLEMPÍŘOVÁ Karolína: Využití metod dramatické výchovy pro výuku dějin výtvarného umění (bakalářská práce)
KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov
KOCOURKOVÁ, Markéta: Divadelní prvky folklóru v tvořivé dramatice
KODEROVÁ, Lucie: Role představy, fantazie a imaginace v psychosomatickém pohledu na hlas
KOHOUT, Ondřej: Cesta k filozofii dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
KOHOUT, Ondřej: Dětská druhá divadelní reforma?
KOHOUTOVÁ, Lenka: Proměna pohádkového motivu v různých kulturách (bakalářská práce)
KOCHOVÁ, Teodora: Dramatickovýchovná setkání v krajině Bible (bakalářská práce)
KOLÁŘOVÁ, Barbora: Rakša: Skauting a otázky boje za svobodu (bakalářská práce)
KOLÁŘOVÁ, Daniela: Květa a Jaromír Sypalovi - kde, kdy, jak a s kým
KOLÁŘOVÁ Martina: Téma nesvobody v literárním díle Perlorodky pomocí metod dramatické výchovy (bakalářská práce)
KOLÍNOVÁ, Blanka: Problematika vztahů a výchovná dramatika
KONÍŘ, Richard: Využití dramatické výchovy při formování osobnosti žáka a třídního kolektivu v počátečním období školní docházky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KONÝVKOVÁ, Irena: Kroky a hledání při práci s dětským souborem (závěrečná práce rozšiřujícího studia) [publikováno v Tvořivé dramatice IX, 1998, č. 2-3]
KOPECKÁ, Aneta: Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre
KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy (bakalářská práce)
KORBELOVÁ, Lenka: Dílo Josteina Gaardera a možnosti jeho využití v dramatické výchově
KOŘÍNKOVÁ, Veronika: Nabúravanie rodových stereotypov formou štruktúrovanej drámy V sieti (bakalářská práce)
KOSTKOVÁ, Pavlína: Cesta k vytvoření školního vzdělávacího programu Dětského domova Mikulov
KOSTRHUNOVÁ, Alžběta: Divadlo v Dlouhé dětem
KOTTASOVÁ, Jana: Malí / Velcí hrdinové divadla Lampion
KOUSALOVÁ, Martina: Démonické bytosti Jizerských hor
KRÁČMEROVÁ, Lucie: Jak volbu metod a formu látek ovlivňují vývojové rysy adolescence. Témata vztahující se k adolescentnímu věku
KRAJÍČKOVÁ, Alena: Specifika dramatické výchovy v malé obci příměstské oblasti
KRÁLIKOVÁ, Ludmila: Myšlení, cítění, vůle (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KRÁLOVÁ, Daniela: Literárně-dramatická dílna pro městskou knihovnu (bakalářská práce)
KRÁLOVÁ, Olga: Dramatická výchova jako styl výuky v 1. ročníku obecné školy
KRÁTKÁ, Veronika: Co skrývá ilustrace. Dramatickovýchovný projekt zaměřený na národnostně smíšenou skupinu dětí druhé třídy v Britské mezinárodní škole (bakalářská práce)
KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu
KREJČOVÁ, Andrea: Sněhová královna: incenanční proces s žáky literárně-dramatického oboru (bakalářská práce)
KREJSOVÁ, Marcela: Divadlo ve výchově v Čechách v porovnání se zahraničím (Maďarsko)
KREJZOVÁ, Beata: Diagnostické možnosti metod dramatické výchovy v přijímacím řízení na PdF OU – obor učitelství pro I. stupeň ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové
KRŇÁVKOVÁ, Lenka: Seznámení skupiny s biblickými motivy ve středoevropské každodennosti (bakalářská práce)
KROUPOVÁ, Kateřina: Cesta od dramatického textu k autorskému divadlu
KŘESADLOVÁ, Václava: Moje cesta k tvořivému principu ve výtvarné a dramatické činnosti
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
KUBOVÁ, Lenka: Počáteční diagnostika skupin
KUBÍČEK, Jakub: Alan Turing (bakalářská práce)
KUJANOVÁ, Klára: Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím dramatické výchovy (bakalářská práce)
KUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově
KVAPIL, Martin: Integrace dějepisu a občanské výchovy metodou dramatické výchovy aneb Kouzlo tance masky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KVERKOVÁ, Barbora: Zakládání dívčího skautingu v Čechách (bakalářská práce)
KYNČLOVÁ, Magdaléna: Slovanská pohádka jako námět k inscenaci (bakalářská práce)
KYPRÝ, Adam: Cesta tajuplným ostrovem: výtvarně-dramatická výchova v lesní mateřské škole (bakalářská práce)

L

LAITNEROVÁ, Jiřina: Téma boje a násilí v dramatické výchově
LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití DV v průřezových tématech v základní škole praktické
LÁSKOVÁ, Dagmar: Práce s chlapci v dramatické výchově (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LÁSKOVÁ, Dagmar: Specifika práce s chlapci v dramatické výchově
LAUKOVÁ-NOVOTNÁ, Lenka: Dramatická výchova a její přínos v procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na škole
LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia (bakalářská práce)
LAŽANOVÁ, Michaela: Uplatnění metod dramatické výchovy při výuce češtiny jako cizího jazyka
LIEDERHAUSOVÁ, Lenka: Dramatická výchova a psychoterapie. Cíle, metody, techniky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LIŠKOVÁ, Kristina: Divadelní lektor v profesionálním divadle
LITTEROVÁ, Klára: Mateřská škola a lidová pohádka
LOOSOVÁ, Jana: Využití prvků herecké výchovy v práci s amatérským souborem
LŐFFELMANN, Vojtěch: Pracuji – budujeme – rozhodují (bakalářská práce)
LŐFFELMANN, Vojtěch: Současné podoby dramatické výchovy v ČR
LOHNISKÁ Barbora: Výprava na severní pól (bakalářská práce)
LUKÁŠOVÁ, Věra: Žáček mezi žáčky

M

MADĚRYČ, Vojtěch: Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho (bakalářská práce)
MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole
MACHALÍKOVÁ, Jana: Improvizační liga se středoškolským souborem
MACHKOVÁ, Tereza: Literární předloha jako cesta k tématu nesvobody (bakalářská práce)
MÁCHOVÁ, Marcela: Význam přednesu prózy pro pubescenty
MALÁ, Klára: Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence sociálně patologických jevů
MALÍNKOVÁ, Veronika: Zeď aneb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou – projekt na základě knihy (bakalářská práce)
MÁLKOVÁ, Radka: Metody dramatické výchovy na středních pedagogických školách (Aplikace metod dramatické výchovy na středních pedagogických školách)
MANDLOVÁ, Jana: Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem. Transformace zkušeností z loutkářského souboru "C" Svitavy do mé práce s dětmi
MARKOVÁ, Veronika: Vačice, která se nesmála (bakalářská práce)
MARTINOVSKÁ, Petra: Příběh ve výchovné dramatice dětí předškolního věku
MARTYKÁNOVÁ, Ivana: Práce s hudebním motivem v dramatické výchově (bakalářská práce)
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]
MAŘÁDKOVÁ, Ladislava: Hlas jako nástroj pro hledání sebevědomí, autority a identity pro budoucí pedagogy dětí předškolního věku (bakalářská práce)
MASOPUSTOVÁ, Jaroslava: Srovnání dramatické výchovy na základních školách, základních uměleckých školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Jihočeském kraji
MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]
MATĚJÍČKOVÁ, Milena: Hledání principů ovlivňujících autentický prožitek v improvizaci
MÁTLOVÁ Tereza: Transport za věčnost - projekt na základě knihy (bakalářská práce)
MECOVÁ, Lucie: Využití metod dramatické výchovy pro rozvoj emoční inteligence
MÍČKOVÁ, Jitka: Malá čarodějnice jako námět pro dramatickou výchovu v mateřské škole
MÍČKOVÁ, Jitka: Václav Čtvrtek a jeho tvorba pro děti předškolního věku
MICHLOVÁ, Kateřina: Vztah hudební a dramatické výchovy
MLATEČKOVÁ, Kristýna: Inscenační práce se středoškolským souborem – Medvěd, který nebyl (bakalářská práce)
MŁYNARCZYKOVÁ, Silvie: Rozvoj hudebnosti a vztahu k hudbě prostřednictvím hry v roli
MŁYNARCZYKOVÁ, Silvie: Úvod do práce s hlasem učitele 1. stupně základní školy (bakalářská práce)
MOCKOVÁ, Hana: Dramatická výchova v kontextu waldorfské školy
MOLČÍKOVÁ, Kateřina: Drama v rodinné výchově
MORAVČÍKOVÁ, Monika: Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove
MORAVEC, Ondřej: Kooperace v dramatické výchově
MORAVCOVÁ, Monika: Dagmar Jandová a její přínos pro dramatickou výchovu
MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově (bakalářská práce)
MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově (magisterská práce)
MRÁZEK, Jan: Autentický člověk Jan Patočka (bakalářská práce)
MRÁZEK, Jan: Divadlo jako každodenní zpřítomňování
MRZENOVÁ, Markéta: Přístupy k improvizaci v mém studiu na DAMU

N

NAJBRTOVÁ, Martina: Inspirace výtvarným uměním pro dramatickou výchovu
NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Reflexe v dramatické výchově
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
NĚMECKÁ, Eva: Mravní výchova jako součást obsahu dramatické výchovy
NĚMEČEK, Pavel: Zkušenosti s jedním celoročním vzdělávacím cyklem dramatické výchovy pro učitele ZŠ – pohled lektora (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru
NEŠPOROVÁ, Dana: Integrace dyslektiků a dětí s LMD do normální školy prostřednictvím dramatické výchovy
NEUMANNOVÁ, Eva: Postavy a jejich funkce v ruských kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
NOSKOVÁ, Lucie: Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu
NOVÁ, Martina: Příprava projektu Poetická kavárna Miroslava Holuba (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
NOVÁKOVÁ Monika: Dramatická výchova v kurikulu na Základní škole sv. Voršily
NOVOTNÁ, Dana: Spojitosti hudební a dramatické výchovy. Využití metod a technik dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy na základní škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
NOVOTNÁ, Dorota: Dětská literatura jako inspirace k dramatickým dílnám v lesních mateřských školách (bakalářská práce)

O

OPLATEK, František: Inscenační proces se skupinou dívek dramatického kroužku (bakalářská práce)
OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy (magisterská práce)
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava)
OSVALDOVÁ, Božena: Cestou dramatické výchovy (nejen) k výtvarnému cíli

P

PAJANKOVÁ, Naděžda: Cesta k divadelnímu tvaru se skupinou dospívajících (bakalářská práce)
PAJANKOVÁ, Naděžda: Tvořivé činností v mateřských školách
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (bakalářská práce)
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (magisterská práce) [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény´97, Ústí nad Orlicí 1997; rozšířenou verzi pod názvem Tygr v oku vydaly Společnost Amatérské divadlo a svět a STD, Praha 2001]
PALAŠČÁKOVÁ, Michaela: Linda – Téma žaček bezpečně vyústěné v inscenační proces (bakalářská práce)
PARSI ŽÁRSKÁ, Kamila: Na počátku bylo zrnko písku: Dramatickovýchovná dílna v muzejním edukačním programu (bakalářská práce)
PAŘÍZEK, Aleš: Kostým v divadle hraném dospívající mládeží
PAŠKOVÁ, Věra: Dramatická výchova na 2. stupni ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PÁTEK, Radim: Setkání (bakalářská práce)
PAVLÍČKOVÁ, Andrea: Poetika pohádek Jana Wericha v divadle hraném dětmi
PAVLIŠTÍKOVÁ, Markéta: Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí
PAVLŮ, Lenka: Výchova duše, nebo duševní terapie? (Diplomová práce o problému hranic dramatické výchovy a arteterapie)
PECHAROVÁ, Terezie: Osobnost hlasového pedagoga - jeho příprava a předpoklady pro vykonávání profese
PEKÁREK, Josef: Prospektivní práce se seniory
PELLAROVÁ, Adéla: Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény 1999, Zábřeh 1999]
PEŠOUTOVÁ, Blanka: Sloh a dramatická výchova (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PINTÍŘOVÁ, Ivana: Dramatická výchova a katecheze
PLESNÍKOVÁ, Bohumila: Učitel dramatické výchovy a jeho vztah k osobnostnímu rozvoji dětí z problémových rodin
PLEŠEK, Martin: Jezuitské divadlo v Čechách. Divadlo v systému jezuitského školství během působení řádu v Čechách [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XIV, 2003, č. 3]
POKORNÝ, Jiří: Příprava a realizace projektu ateliéru tvořivé pedagogiky na Střední odborné škole specializační v Českých Budějovicích
POLUCHOVÁ, Denisa: Vyučovacie štýly učiteľov dramatickej výchovy
POLZEROVÁ, Eva: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy (Průprava dětí mladšího školního věku) [vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1995]
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění (bakalářská práce)
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské ohádky - cesta k romské minoritě, cesta k sobě samému, cesta k divadelnímu tvaru (magisterská práce)
POSPÍŠILOVÁ, Alena: Dětská slovesná písemná tvořivost a dramatická výchova. Využití zkušeností z vedení dětských redakcí novin pro hledání nových souvislostí v oboru
POVOLNÝ, Aleš: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů
POVOLNÝ, Miloš: Rozvoj osobnosti učitele dramatické výchovy (s ohledem na učitele z praxe)
PROCHÁZKA, Aleš: Srovnání požadavků hlasové a mluvní průpravy učitelů, školních dětí a herců
PROCHÁZKOVÁ, Jana: Dramatická výchova ve škole (některé problémy absolventů celoročního kurzu DV v praxi) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PROCHÁZKOVÁ, Michaela: Storytelling a jeho využití v práci s příběhem
PROKOPOVÁ, Dominika: Dokumentární divadlo a dramatická výchova
PROKOPOVÁ, Dominika: „Napiš“. Popis vzniku inscenace prostřednictvím projektu dramatické výchovy (bakalářská práce)
PTÁČKOVÁ Magdalena: Příběh o Krabatovi (bakalářská práce)
PUCHAROVÁ, Jana: Dramatická výchova v obecné škole a její vyučující (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PŮLPÁNOVÁ Veronika: DIVADELTA, z. s.
PŮLPANOVÁ, Veronika: Prozkoumání dramatické předlohy pomocí strukturovaného dramatu: Práce s postavou v dospělém amatérském souboru (bakalářská práce)
PUŠOVÁ, Tereza: Využití dramatické výchovy k rozvoji psychické odolnosti a optimismu

R

RAJDL, Jakub: Inscenační proces představení COMENIUS VACUUM LAUTUS aneb Duševní očistec (bakalářská práce)
RAJCHLOVÁ, Alžběta: Oživlé obrazy – cesta do obrazu pomocí metod dramatické výchovy (bakalářská práce)
RAZÍM, Daniel: Divadlo poezie?
RAZÍM, Daniel: Na vlnách poetismu a surrealismu: Využití pedagogických metod dramatické výchovy k obohacení školní výuky historie literatury
REITEREROVÁ, Eva: Dramatizace pohádky H. Ch. Andersena „Mořská ženka“
REKOVÁ,Taťána: Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou
REZEK, Jiří: Inscenační projekt - divadlo s dětmi. Malá slánská steeplechase (bakalářská práce)
REZEK, Jiří: Kritéria volby námětů pro dětský divadelní soubor
REZKOVÁ, Kateřina: Rok s dětským divadelním souborem Roztočená vrtule (bakalářská práce)
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Jak začít s novou skupinou. 5 W v přímém přenosu
ROHLENA, Pavel: Osobnost učitele výchovné dramatiky a jeho přístup k žákovi
ROJÍKOVÁ. Eliška: Čtyři živly v dramatické výchově s dospělými (bakalářská práce)
ROSEN, Josef: Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy anebo Vyučování dramatu dramatem
ROTTEROVÁ, Šárka: Hudební a filmová dílna o době covidové (bakalářská práce)
RŮŽIČKA, Adam: Počáteční lekce s novou skupinou na střední škole (bakalářská práce)

Ř

ŘEHŮŘKOVÁ Anna: Co se skrývá za veršem (bakalářská práce)
ŘEZÁČOVÁ Bára Meda: Dramatická výchova ve výuce kanonických literárních děl na střední škole
ŘEZÁČOVA, Bára Meda: Ke spolupráci a empatii skrze příběh (bakalářská práce)
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole (bakalářská práce)
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století [vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6]
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole

S

SEDLÁČEK, Martin: Základy psychologie pro pedagoga dramatické výchovy (Z hlediska ontogeneze)
SENDERÁKOVÁ (roz. FUKOVÁ), Barbora: Radovanovy radovánky - projekt s dětmi předškolního věku (bakalářská práce)
SHÁNĚLOVÁ, Hana: Využití prvků dramatiky v přípravě rozhlasového moderátora
SCHUBERTOVÁ, Irena: Včlenění dramatických her a improvizací do pohybové výchovy dětí předškolního věku
SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty (bakalářská práce)
SITTOVÁ, Gabriela: Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy
SKÁLA Pavel: Kritéria a styl hodnocení studentských souborů na divadelních přehlídkách
SKÁLA Pavel: Poem macht frei - inscenační práce (bakalářská práce)
SKÁLOVÁ, Alena: Tady všude žijeme: komunitní divadlo a rozhovor s místem jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo
SKLENÁKOVÁ, Barbora: Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
SKUHROVCOVÁ, Alena: Tělové vnímání v herecké pedagogice a v dramatické výchově
SLAVÍK, Miroslav: Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem [vyd. IPOS-ARTAMA Praha 1996]
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů (bakalářská práce)
SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
SOBKOVÁ, Zuzana: Použití metod a technik hlasové výchovy v rámci dramatické výchovy pro děti 6-8 let na základní umělecké škole (bakalářská práce)
SOUKUPOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy v projektu Rande je hra
STEHLÍKOVÁ, Karolína: Výuka francouzštiny jako cizího jazyka prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)
STON, Michal: Problematika severoamerických indiánů a její možnosti v tématech lekcí dramatické výchovy
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana: Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
STRNADOVÁ, Hana: Metodika dramatické výchovy na středních pedagogických školách
STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci
SUDA, Stanislav: K problému otevřené dramatické hry (Tvořivé momenty ve výchovné dramatice)
SVĚTLÍKOVÁ, Markéta: Dramatická výchova na gymnáziu
SVOBODOVÁ, Barbora: Strukturované drama Bran (bakalářská práce)
SVOBODOVÁ, Barbora: Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici učitele
SVOBODOVÁ, Eva: Možnosti dramatické výchovy v profesionální přípravě učitelek mateřských škol
SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele (bakalářská práce)
SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele (magisterská práce) [vyšlo v přepracované podobě pod názvem Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele, PdF UK, Praha 1998]
SÝKOROVÁ, Jaroslava: Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce

Š

ŠANDOVÁ, Alena: Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho z pohledu dramatické výchovy
ŠEBESTA, Jakub: Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ prostřednictvím pohádky a metod dramatické výchovy
ŠENKEŘÍKOVÁ (roz. GAVRINĚVOVÁ), Alžběta: Dramatickou výchovou k náboženské toleranci
ŠERÁKOVÁ Jana: Inscenování literární předlohy Magor dětem ve třech věkových skupinách a třech divadelních formách
ŠERÁKOVÁ, Jana: Sociální témata ve výuce DV pro studenty sociální činnosti (bakalářská práce)
ŠILAROVÁ, Linda: Výchova budoucího diváka
ŠIMÁKOVÁ, Monika: Využití metod a technik dramatické výchovy v primární prevenci (bakalářská práce)
ŠIMÁNKOVÁ, Martina: Poezie Josefa Bruknera pro děti a její inspirace pro dramatickou výchovu
ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově
ŠIMONOVÁ, Hana: Dramatická výchova s dětmi s tělesným postižením [podstatné části diplomové práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika XVII, 2006, č. 1]
ŠIMŮNEK, Antonín: Současná česká próza s dětským hrdinou jako předloha pro divadlo hrané dětmi
ŠINDELÁŘ, Pavel: Tvorba inscenace na základě knihy Franka Tashlina (bakalářská práce)
ŠÍP, Martin: Východiska pro dramatickou výchovu na ZŠ
ŠÍP, Martin: Výuka angličtiny dramatickými metodami (bakalářská práce)
ŠKRAŇÁKOVÁ, Jarmila: Střední pedagogické školy (Učitel dramatické výchovy - jeho uplatnění v praxi, reflexe oboru a studia)
ŠKRÉTOVÁ, Kateřina: Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ
ŠKVAŘILOVÁ, Milada: Lidová kultura jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo
ŠMOLKOVÁ (roz. JÁNOŠOVÁ), Mária: Inscenačný proces s deťmi predškolského veku (bakalářská práce)
ŠOBÁŇOVÁ, Kateřina: Příprava celoročního výukového projektu pro 5. ročník ZŠ s využitím metod a technik dramatické výchovy
ŠPALKOVÁ, Dominika: Hra, herectví a děti [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XIV, 2003, č. 2]
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina: Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina: Nonsensová poezie jako východisko pro inscenační práci (bakalářská práce)
ŠTĚPÁNOVÁ, Helena: Dramatická výchova v Grafické ulici na Smíchově
ŠTOLBOVÁ, Eva: Získávání dovedností a schopností potřebných pro život (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ŠTRBOVÁ, Jana: Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi
ŠTRBOVÁ, Jana: Práce na scénáři a realizace Hloupých pohádek (bakalářská práce)
ŠTROBLOVÁ, Ivana: Hledání cesty a struktury Dětského studia v repertoárovém divadle pro děti
ŠŮSTKOVÁ, Bára: Cesta Vánoc (bakalářská práce)
ŠVECOVÁ, Gabriela: Divadlo ve výchově
ŠVECOVÁ, Hedvika: Čínský mýtus Opičí král jako literární předloha pro práci v dramatické výchově
ŠVEJDA, Zdeněk: Příběh trojské války (bakalářská práce)
ŠVEJDOVÁ, Hana: Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku

T

TATAROVÁ, Blanka: Koncepce dramatické výchova na nižším gymnáziu
TOMÁŠKOVÁ, Petra: „Dramatika“ jako cesta k autentickému pohybovému projevu (doba, hudba, obraz a situace jako zdroj pohybového materiálu)
TOMÁŠKOVÁ, Petra: Hra v roli a možnosti jejího využití v tanečním oboru ZUŠ
TOMÁŠOVÁ, Helena: Vztah hudební a dramatické výchovy ve škole (Propojení předmětů na 2. stupni ZŠ) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
TOMEČKOVÁ, Magda: Poezie Josefa Hanzlíka a její využití v dramatické výchově
TOROS, Anastázie: Ukrajinská dětská dramatická literatura jako inspirace pro dramatickou výchovu
TOTHOVÁ, Martina: Keltové v nás aneb Jak učit dramatickou výchovu ve věkově heterogenní skupině
TRETIAGOVÁ, Anna: Využití metod dramatické výchovy se začínající skupinou v mateřské škole (bakalářská práce)
TRETIAGOVÁ, Lenka: Dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat
TURČANOVÁ, Jana: Výuka dramatické výchovy v rámci tematických celků ve 2. ročníku na Střední pedagogické škole
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
TUŠLOVÁ, Štěpánka: Dramatickovýchovná dílna o Franzi Kafkovi (bakalářská práce)

U

UHLÍKOVÁ, Ivana: Využití masek pro rozvoj řeči těla
UCHYTILOVÁ, Barbora: Metody a techniky divadla Augusta Boala
URBANCOVÁ, Alžběta: Srovnání metodiky mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové-Kratochvílové a metodiky výuky zpěvu
URBANOVÁ, Kateřina: Kvalita divadla pro děti

V

VÁŇOVÁ, Michaela: Divadlo, které se chce setkat se svým divákem: Deník "INSCENACE přes HRAnice"
VÁŇOVÁ, Michaela: S třídou do divadla (bakalářská práce)
VEJVODOVÁ, Šárka: Využití literární předlohy Joanne Rowlingové - Harry Potter a kámen mudrců - pro mladší školní věk v kroskurikulárním projektu
VELIČKOVÁ, Lucie: Souborová práce v literárně dramatickém oboru na základní umělecké škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
VESELÁ, Jana: Zapojení dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí do kroužku dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
VESELÁ, Radka: Hudebně dramatická tvorba a její vliv na dětského interpreta
VITINGEROVÁ, Pavla: Svět Astrid Lindgrenové v kontextu dramatické výchovy
VLTAVSKÁ, Šárka: Tvůrčí proces při práci na autorské inscenaci (bakalářská práce)
VODIČKOVÁ, Kateřina: Dárce – přijmout či nepřijmout? (bakalářská práce)
VON VORST, Daniela: Projekt TUSCH – německý model spolupráce profesionálních divadel a škol
VORLOVÁ, Veronika: Divadelní a dramatická práce se seniory
VOSÁTKOVÁ, Hana: Výtvarné prvky, prostředky a postupy v dramatické výchově
VRABCOVÁ, Iveta: O princezně na klíček aneb proces tvorby inscenace (bakalářská práce)
VRBOVÁ, Hana: Možnosti výchovnědramatické práce s adolescenty v rámci profesionálního repertoárového divadla
VYDROVÁ, Miroslava: Setkání s divadlem. Osobní divadelní zkušenost a její využitelnost ve výchovné dramatice
VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově
VÝPRACHTICKÁ, Veronika: Instalace jako jeviště pro diváka

W

WALOSCHKOVÁ, Anna: Přínos dramatické výchovy pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem a jiným sociokulturním znevýhodněním do kolektivu v mateřské škole
WERTIGOVÁ, Jana: Projekt „K 3 - Dramatická výchova ve škole“: Rozbor projektu s ohledem na uplatnění prvků dramatické výchovy
WOLÁKOVÁ, Kateřina: Dramatická výchova jako prostředek k pochopení kultury neslyšících
WOLFOVÁ, Pavlína: Čínské pohádky a jejích využití v dramatické výchově
WORTNEROVÁ, Pavla: Metody dramatické výhovy s ohledem na žáky, kteří se hlásí na uměleckou školu – obor herectví (závěrečná práce rozšiřujícího studia)

Z

ZÁLEŠÁKOVÁ-RÝCOVÁ, Daniela: Pohybová a taneční výchova
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: O přednesu (nejen) na základní umělecké škole v teorii a příkladech [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´97, Ústí nad Orlicí 1997]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: Výuka přednesu na základní umělecké škole (Pokus o postižení dané problematiky)
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ (bakalářská práce)
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu
ZELENÁ, Markéta: Žánr fantasy jako východisko pro lekce dramatické výchovy
ZEMANOVÁ, Jana: Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole
ZEMANOVÁ, Patricie: Rozvoj dítěte mladšího školního věku dramatickou výchovou
ZITOVÁ, Marta: Dramatizace starověkých bájí a pověstí se začínající skupinou mladšího školního věku (bakalářská práce)
ZMRZLÍKOVÁ, Adéla: Projekt Petr a Lucie (bakalářská práce)
ZUMROVÁ, Vlasta: Využití metod K. S. Stanislavského v dramatické výchově. Využití metod K. S. Stanislavského ve studiu dramatické výchovy na DAMU

Ž

ŽÁČKOVÁ, Romana: Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu "Lidé a čas" na I. stupni ZŠ
ŽÁKOVÁ, Aneta: Využití metod a technik dramatické výchovy se zaměřením na rozvoj čtenářství prostřednictvím čítankových textů u žáků 2. třídy základní školy (bakalářská práce)
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)