Státní závěrečná zkouška

Rukověť studenta před státnicemi

1

Student přihašuje téma a název své kvalifikační práce přímo v KOSu po předběžné dohodě se zvoleným vedoucím práce.

Pozn. Magisterští studenti v KOSu zakládají také magisterský projekt.

Katedra téma a vedoucího diplomové práce schválí, nebo navrhne jiného vedoucího práce dle časových možností a profesního zaměření pedagogů. Na poradě katedry jsou schváleni i oponenti prací. Po schválení je název diplomové práce, vedoucí práce a oponent  zapsán do KOSu.

2

Student se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce v termínech stanovených katedrou. 

3

Student se může přihlásit ke státní závěrečné zkoušce po splnění všech svých studijních povinností – musí získat nejméně 180 kreditů  v bakalářském studiu a nejméně 120 kreditů v navazujícím magisterském studiu. Je třeba též zkontrolovat, jestli má splněný povinný počet kreditů z cizího jazyka  a uhrazeny případné poplatky za delší studium – kontaktujte proto prosím včas studijní oddělení a kontrolu splněných kreditů provádějte průběžně.  

4

Student odevzdá dva výtisky diplomové práce v pevné vazbě v terminu stanoveném katedrou.  Před odevzdáním musí vložit práci do KOSu. (Po přihlášení do KOSu: Státní zkoušky → Závěrečné práce → Editace textu. - příp. viz Manuál studenta)

Magisterští studenti do KOSu nahrávají též magisterský projekt.

POZOR! Název práce a téma se musí shodovat s názvem uvedeným v KOSu! Doplníte anglický název, abstrakt práce v českém jazyce, abstrakt práce v anglickém jazyce a kliknete na Uložit. Vytisknete protokol o předání.

Obecné požadavky ke státní zkoušce

Podmínkou připuštění k závěrečným zkouškám je úspěšné absolvování oboru v rozsahu studijního plánu.

Otázky k bakalářské zkoušce z DV naleznete na samostatné stránce.
Otázky k magisterské zkoušce z DV nalezente na samostatné stránce.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 24.05.2024 27.06.2024 Odevzdání bakalářské práce po dohodě s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 24.05.2024 27.06.2024 Odevzdání bakalářské práce po dohodě s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 28.06.2023 02.09.2024 Odevzdání bakalářské práce domluvit s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Bakalářský do 28.06.2024 02.09.2024 Odevzdání bakalářské práce domluvit s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 28.06.2024 02.09.2024 Odevzdání diplomové práce si prosím domluvte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Divadelní fakulta Navazující magisterský do 28.06.2024 02.09.2024 Odevzdání diplomové práce si prosím domluvte s tajemnicí katedry

Průběh státní závěrečné zkoušky

Státní bakalářské zkoušky

  1. Bakalářská práce a její obhajoba.
  2. Teorie a historie divadla.
  3. Teorie a didaktika dramatické výchovy, pedagogika a psychologie.

Státní magisterské zkoušky

  1. Diplomová práce a její obhajoba.
  2. Didaktika dramatické výchovy (včetně obhajoby samostatného tvůrčího projektu).
  3. Teorie a historie dramatických umění (kromě obecné a české historie divadla se otázky týkají všech aspektů divadelního umění ve vztahu k dramatické výchově, např. divadelnosti a dramatičnosti, dramatické situace, improvizace a interpretace, problematiky dětského hráčství a herectví atd.).
  4. Teorie a historie dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (otázky jsou zaměřeny na všechny oblasti dramatické výchovy a aspekty jejího zkoumání, zejména na vztahy mezi divadlem, psychologií a pedagogikou, především na problematiku hry a hraní rolí, na osobnost pedagoga dramatické výchovy a na charakter dramatickovýchovného procesu a jeho různé typy, cíle a metody).