Státní závěrečná zkouška

Rukověť studenta před státnicemi

1

Na konci diplomového  semináře předkládá student název diplomové práce a návrh vedoucího diplomové práce ke schválení. (Formulář Přihláška tématu diplomové práce)  Katedra téma a vedoucího diplomové práce schválí,  nebo navrhne  jiného vedoucího práce dle časových možností a profesního zaměření pedagogů. Na poradě katedry jsou schváleni i oponenti prací. Po schválení je název diplomové práce, vedoucí práce a oponent  zapsán do KOSu.  


2

Student se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce v termínech stanovených katedrou. 


3

Student se může přihlásit ke státní závěrečné zkoušce po splnění všech svých studijních povinností – musí získat nejméně 180 kreditů  v bakalářském studiu a nejméně 120 kreditů v navazujícím magisterském studiu. Je třeba též zkontrolovat, jestli má splněný povinný počet kreditů z cizího jazyka  a uhrazeny případné poplatky za delší studium – kontaktujte proto prosím včas studijní oddělení a kontrolu splněných kreditů provádějte průběžně.  


4

Student odevzdá dva výtisky diplomové práce v pevné vazbě v terminu stanoveném katedrou.  Před odevzdáním musí vložit práci do KOSu. (Po přihlášení do KOSu: Státní zkoušky → Závěrečné práce → Editace textu.)

POZOR! Název práce se musí shodovat s názvem uvedeným v KOSu! . Doplníte anglický název, abstrakt práce v českém jazyce, abstrakt práce v anglickém jazyce a klknete na Uložit. Vytisknete protokol o předání.


Obecné požadavky ke státní zkoušce

Podmínkou připuštění k závěrečným zkouškám je úspěšné absolvování oboru v rozsahu studijního plánu.

Otázky k bakalářské zkoušce z DV naleznete na samostatné stránce.
Otázky k magisterské zkoušce z DV nalezente na samostatné stránce.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 25. 4. 2023 30. 5. 2023 -
7. 6. 2023
Magisterskou práci i magisterský projekt odevzdávejte prosím po předchozí dohodě s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 25. 4. 2023 30. 5. 2023 -
7. 6. 2023
Magisterskou práci i magisterský projekt odevzdávejte prosím po předchozí dohodě s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 24. 5. 2023 27. 6. 2023 -
28. 6. 2023
Odevzdání bakalářské práce předem dohodněte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 24. 5. 2023 27. 6. 2023 -
28. 6. 2023
Odevzdání bakalářské práce předem dohodněte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 30. 6. 2023 5. 9. 2023 -
13. 9. 2023
Odevzdání bakalářské práce předem dohodněte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Bakalářský
do 30. 6. 2023 5. 9. 2023 -
13. 9. 2023
Odevzdání bakalářské práce předem dohodněte s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 30. 6. 2023 5. 9. 2023 -
13. 9. 2023
Magisterskou práci i magisterský projekt odevzdávejte prosím po předchozí dohodě s tajemnicí katedry
Dramatická výchova Katedra výchovné dramatiky
Navazující magisterský
do 30. 6. 2023 5. 9. 2023 -
13. 9. 2023
Magisterskou práci i magisterský projekt odevzdávejte prosím po předchozí dohodě s tajemnicí katedry

Průběh státní závěrečné zkoušky

Státní bakalářské zkoušky

  1. Bakalářská práce a její obhajoba.
  2. Teorie a historie divadla.
  3. Teorie a didaktika dramatické výchovy, pedagogika a psychologie.

Státní magisterské zkoušky

  1. Diplomová práce a její obhajoba.
  2. Didaktika dramatické výchovy (včetně obhajoby samostatného tvůrčího projektu).
  3. Teorie a historie dramatických umění (kromě obecné a české historie divadla se otázky týkají všech aspektů divadelního umění ve vztahu k dramatické výchově, např. divadelnosti a dramatičnosti, dramatické situace, improvizace a interpretace, problematiky dětského hráčství a herectví atd.).
  4. Teorie a historie dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (otázky jsou zaměřeny na všechny oblasti dramatické výchovy a aspekty jejího zkoumání, zejména na vztahy mezi divadlem, psychologií a pedagogikou, především na problematiku hry a hraní rolí, na osobnost pedagoga dramatické výchovy a na charakter dramatickovýchovného procesu a jeho různé typy, cíle a metody).

Dokumenty a formuláře ke stažení


.