Informace k přijímacímu řízení

Na této stránce naleznete všechny důležité informace k přijímacímu řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia na katedře výchovné dramatiky. Informace o podání přihlášek k přijímacímu řízení naleznete na stránkách jednotlivých stupňů studia (viz odkazy níže či v postranním menu stránky). Bližší informace o kurzu celoživotního vzdělávání najdete na stránce věnované oboru Základy dramatické výchovy.

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KVD v kapitole Požadavky a přijímací řízení.

INFO

V akademickém roce 2022/2023 se neotevírá kombinovaná forma bakalářského studia.


Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny podání přihlášek

Pro navazující dvouleté magisterské prezenční a kombinované studium (pro ak. rok 2022/2023):

15. června 2022


Pro bakalářské prezenční studium:

12. prosince 2022


Pro navazující dvouleté magisterské prezenční a kombinované studium:

19. června 2023


Pro doktorské studium:

15. května 2023


Termíny přijímacích zkoušek

Pro navazující dvouleté magisterské prezenční a kombinované studium (pro ak. rok 2022/2023):

15. a 16. září 2022


Pro doktorské studium (pro ak. rok 2022/2023):

20–22. června 2022


Pro bakalářské prezenční studium:

I. kolo: 19.–21. ledna 2023
II. kolo: 25.–27. května 2023

 


Pro navazující dvouleté magisterské prezenční a kombinované studium:

14.–15. září 2023


Pro doktorské studium:

19.–23. června 2023


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Bakalářské studium

Nároky na uchazeče:

Uchazeč musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené oblasti, talent pro pedagogické působení v uměleckém oboru, osobní kreativní schopnosti a základní orientaci v dramatické výchově. 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) nevyžaduje katedra předložení dalších příloh.


Pozn.: Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení, včetně zadání práce pro II. kolo a způsobu jejího doručení, informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol

Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou dvoukolové, obě kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Přijímací řízení (týká se jak prvního, tak druhého kola) potrvá pro jednoho uchazeče buď jeden celý den, nebo proběhne ve dvou půldnech.

c) Zvláštní požadavky:

Na obě kola přijímacích zkoušek do bakalářského studia je třeba mít pohodlný oděv a přezutí. Na druhé kolo si uchazeč přinese rovněž seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (týkající se zejména dramatické výchovy, divadla, pedagogiky a psychologie). 

Rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

 1. Přednes předem připravené básně nebo prózy, případně divadelního monologu v rozsahu do pěti minut a jeho variace.
  Maximálně možno získat 20 bodů.
 2. Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, jejíž téma bude zadáno na místě.
  Maximálně možno získat 20 bodů.

V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 40 bodů, minimální počet bodů nutných pro postup do II. kola je 20 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

II. kolo:

 1. Vypracování domácí písemné práce, v níž má uchazeč prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umělecký text a schopnost uvažovat o něm jako o zdroji pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno každému uchazeči ihned po úspěšném absolvování I. kola. Maximálně možno získat 10 bodů.
 2. Praktická talentová zkouška zaměřená na zjišťování předpokladů pro divadelně kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkoušejícími a na pohybově hudební dovednosti.
  Maximálně možno získat 40 bodů.
 3. Pohovor zaměřený na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (viz oblasti výše uvedené).
  Maximálně možno získat 20 bodů.

V II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 70 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 40 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří v II. kole získají minimálně 40 bodů. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu v prezenční formě: 14.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu v kombinované formě: 14. 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Magisterské studium

Nároky na uchazeče:

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia dramatické výchovy na DAMU, JAMU, certifikátového studia dramatické výchovy na PedF ZU, případně absolventům bakalářského studijního programu zejm. dalších příbuzných pedagogicky zaměřených humanitních oborů, kteří prokáží oborové znalosti a dovednosti odpovídající vstupním požadavkům uchazeče o studium magisterského programu dramatická výchova na DAMU.

Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímacích zkoušek.
 

Průběh přijímacích zkoušek:

Přijímací zkoušky do magisterského studia jsou jednokolové.
 

Rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria vyhodnocení výsledků:

Student může být přijat na základě výsledku ústní přijímací zkoušky, která se skládá z:

 • Rozboru dramatického textu, který bude uchazečům zaslán před přijímacím řízením, a návrhu dramaturgicko – režijní koncepce a inscenačních prostředků pro práci s dětmi a studenty, který z tohoto textu vychází. Rozbor textu i prezentace návrhu dramaturgicko – režijní koncepce proběhnou jako součást ústní zkoušky. Maximálně možno získat 20 bodů. 
 • Pohovoru zaměřeného na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné. Maximálně možno získat 20 bodů.
 • Obhajoby návrhu magisterského projektu. Maximálně možno získat 10 bodů.

Maximální počet dosažitelných bodů 50 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 30 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálně počtu 30 bodů.

Pozn.: Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.
 

Způsob posuzování omluv: 

V případě, že se uchazeč nezúčastnil prvního kola přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání prvního kola zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Z charakteru části přijímací zkoušky v druhém kole není možný náhradní termín vykonání druhého kola přijímací zkoušky. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok. 

Doktorské studium

Přihlášky do doktorského studia budou přijímány, termín vyhlášení vizte výše.

Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2022/2023

Garant doktorského programu: doc. Radek Marušák

Název oboru, druh a forma studia:

Teorie a praxe dramatické výchovy  

 • Dr. (doktorské) – prezenční,  
  standardní doba studia: 3 roky  
  ukončení státní doktorskou zkouškou,  
  titul Ph.D. 
 • Dr. (doktorské) – kombinované,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D. 

Podmínky přijetí: 

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi. 

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.  

Cíle studia: 

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe, 
 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění, 
 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí, 
 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe, 
 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě, 
 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi. 

Nároky na uchazeče a průběh přijímacích zkoušek: 

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat: 

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu cca 7500–11 500 znaků) zaslat v písemné podobě i elektronicky na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání, 
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti uchazeče; povinnou součástí životopisu je informace, zda uchazeč někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole

Průběh přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků: 

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium. 

 • Projekt, jeho cíle a obsah – max. bodů 50.
 • Rozvedení projektu před komisí, dosavadní kreativní a reflexní práce vztahující se k projektu – max. 30 bodů.
 • Doplňující otázky – max. 20 bodů. 
 • Minimální počet bodů pro přijetí - 75. 

Limit přijímaných doktorandů 3. 

Jiné možnosti studia: Nepořádá se.  

Studium cizinců-samoplátců: Nepořádá se.  

Harmonogram otevíraných BA/MA studií

Harmonogram níže je pouze předpokladem!

typ studia / akademický rok 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28
Bakalářský prezenční přijímací zkoušky jaro 2022 přijímcí zkoušky jaro 2023 - - bude doplněno bude doplněno
Magisterský prezenční přijímací zkoušky září 2022 přijímací zkoušky září 2023 - přijímací zkoušky září 2025 bude doplněno bude doplněno
Bakalářský kombinovaný - přijímací zkoušky jaro 2023 přijímací zkoušky jaro 2024 - bude doplněno bude doplněno
Magisterský kombinovaný přijímací zkoušky září 2022 přijímací zkoušky září 2023 - - bude doplněno bude doplněno

Kontakt

Marie Pejřimovská

Tajemnice katedry

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku


.