Informace k přijímacímu řízení

Na této stránce naleznete všechny důležité informace k přijímacímu řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia na katedře výchovné dramatiky. Informace o podání přihlášek k přijímacímu řízení naleznete na stránkách jednotlivých stupňů studia (viz odkazy níže či v postranním menu stránky). Bližší informace o kurzu celoživotního vzdělávání najdete na stránce věnované oboru Základy dramatické výchovy.

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KVD v kapitole Požadavky a přijímací řízení.

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské prezenční a kombinované studium:

nevyhlašuje.


Pro navazující dvouleté magisterské kombinované studium:

15. června 2021.


Pro doktorské studium:

10. května 2021.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské prezenční a kombinované studium:

nevyhlašuje.


Pro navazující dvouleté magisterské kombinované studium:

15. září 2021.


Pro doktorské studium:

28. května 2021.


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Bakalářské studium

a) počet kol

Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou dvoukolové. Na základě výsledků v 1. kole budou zájemci o studium přizváni do 2. kola.

b) časové rozpětí jednotlivých kol:

Přijímací řízení (týká se jak prvního, tak druhého kola) potrvá pro jednoho posluchače buď jeden celý den, nebo proběhne ve dvou půldnech.

c) rámcový obsah přijímacích zkoušek:

První kolo pro bakalářské studium

Přednes předem připravené básně nebo prózy, případně divadelního monologu v rozsahu do pěti minut a jeho variace.

 • Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, jejíž téma bude zadáno na místě.

Druhé kolo pro bakalářské studium (termín konání: 29., 30.5. 2020)

 • Vypracování domácí písemné práce, v níž má uchazeč prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umělecký text a schopnost uvažovat o něm jako o zdroji pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno každému uchazeči ihned po úspěšném absolvování 1. kola.
 • Praktická talentová zkouška zaměřená na zjišťování předpokladů pro divadelně kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkoušejícími a na pohybově hudební dovednosti.
 • Pohovor zaměřený na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (viz oblasti výše uvedené).

d) kritéria hodnocení – pro přijímací zkoušky do bakalářského studia:

Dvě kola vyřazovací – body za jednotlivá kola se nesčítají.

Bodové části týkající se přednesu v rozsahu 0-20 bodů, u písemné práce 0–20 bodů - maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole je 40. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 24 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

U vypracování domácí písemné práce v rozsahu 0-10 bodů, u pohovoru v rozsahu 0-20 bodů a u praktické talentové zkoušky v rozsahu 0-40 bodů- Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole je 70. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 35 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů ve druhém kole.

Zvláštní požadavky:

Na obě kola přijímacích zkoušek do bakalářského studia je třeba mít pohodlný oděv a přezutí. Na druhé kolo si zájemce přinese rovněž seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (týkající se zejména dramatické výchovy, divadla, pedagogiky a psychologie). Povinnou přílohou přihlášky je potvrzení o foniatrickém vyšetření.

Magisterské studium

Přijímací zkoušky do magisterského studia jsou jednokolové. Student může být přijat buď na základě výborných studijních výsledků předchozího bakalářského studia oboru dramatická výchova na DAMU a výsledku bakalářské státní závěrečné zkoušky v oboru dramatická výchova na DAMU s hodnocením A nebo B, nebo na základě výsledku ústní přijímací zkoušky. K ní je vyžadován rozbor dramatického textu a návrh inscenačních prostředků pro práci s dětmi a studenty a seznam odborné literatury, hodnocení v rozsahu 0-20 bodů, na jehož základě bude vedena rozprava v rámci ústní přijímací zkoušky, hodnocení v rozsahu 0-30 bodů. Maximální dosažitelný počet bodů je 50.  Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 30 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Provazník

Název oboru, druh a forma studia:

Teorie a praxe dramatické výchovy

 • Dr.(doktorské) – prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr. (doktorské) – kombinované,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.

Cíle studia:

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,
 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,
 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,
 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,
 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,
 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi.

Nároky na uchazeče a průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu cca 7500–11 500 znaků)zaslat v písemné podobě i elektronicky na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti uchazeče; povinnou součástí životopisu je informace, zda uchazeč někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max.100.

Limit přijímaných doktorandů: 3.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Studium cizinců-samoplátců:

Nepořádá se.

Kontakt

Marie Pejřimovská

Tajemnice katedry

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku