Informace k přijímacímu řízení

Na této stránce naleznete všechny důležité informace k přijímacímu řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia na katedře výchovné dramatiky. Informace o podání přihlášek k přijímacímu řízení naleznete na stránkách jednotlivých stupňů studia (viz odkazy níže či v postranním menu stránky). Bližší informace o kurzu celoživotního vzdělávání najdete na stránce věnované oboru Základy dramatické výchovy.

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KVD v kapitole Požadavky a přijímací řízení.

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské prezenční a kombinované studium:

nevyhlašuje.


Pro navazující dvouleté magisterské kombinované studium:

15. června 2021.


Pro doktorské studium:

10. května 2021.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské prezenční a kombinované studium:

nevyhlašuje.


Pro navazující dvouleté magisterské kombinované studium:

15. září 2021.


Pro doktorské studium:

28. května 2021.


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Bakalářské studium

a) počet kol

Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou dvoukolové. Na základě výsledků v 1. kole budou zájemci o studium přizváni do 2. kola.

b) časové rozpětí jednotlivých kol:

Přijímací řízení (týká se jak prvního, tak druhého kola) potrvá pro jednoho posluchače buď jeden celý den, nebo proběhne ve dvou půldnech.

c) rámcový obsah přijímacích zkoušek:

První kolo pro bakalářské studium

Přednes předem připravené básně nebo prózy, případně divadelního monologu v rozsahu do pěti minut a jeho variace.

 • Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, jejíž téma bude zadáno na místě.

Druhé kolo pro bakalářské studium (termín konání: 29., 30.5. 2020)

 • Vypracování domácí písemné práce, v níž má uchazeč prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umělecký text a schopnost uvažovat o něm jako o zdroji pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno každému uchazeči ihned po úspěšném absolvování 1. kola.
 • Praktická talentová zkouška zaměřená na zjišťování předpokladů pro divadelně kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkoušejícími a na pohybově hudební dovednosti.
 • Pohovor zaměřený na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (viz oblasti výše uvedené).

d) kritéria hodnocení – pro přijímací zkoušky do bakalářského studia:

Dvě kola vyřazovací – body za jednotlivá kola se nesčítají.

Bodové části týkající se přednesu v rozsahu 0-20 bodů, u písemné práce 0–20 bodů - maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole je 40. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 24 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

U vypracování domácí písemné práce v rozsahu 0-10 bodů, u pohovoru v rozsahu 0-20 bodů a u praktické talentové zkoušky v rozsahu 0-40 bodů- Maximální počet dosažitelných bodů ve druhém kole je 70. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 35 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů ve druhém kole.

Zvláštní požadavky:

Na obě kola přijímacích zkoušek do bakalářského studia je třeba mít pohodlný oděv a přezutí. Na druhé kolo si zájemce přinese rovněž seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (týkající se zejména dramatické výchovy, divadla, pedagogiky a psychologie). Povinnou přílohou přihlášky je potvrzení o foniatrickém vyšetření.

Magisterské studium

Přijímací zkoušky do magisterského studia jsou jednokolové. Student může být přijat na základě výsledku ústní přijímací zkoušky, která se skládá z:

 • Rozboru dramatického textu, který bude uchazečům zaslán před přijímacím řízením, a návrhu dramaturgicko-režijní koncepce a inncenačních prostředků pro práci s dětmi a studenty, který z tohoto textu vychází. Rozbor textu i prezentace návrhu dramaturgicko-režijní koncepce proběhnou jako součást ústní zkoušky. Maximálně možno získat 20 bodů.
 • Pohovoru zaměřeného na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné. Maximálně možno získat  20 bodů.
 • Obhajoby návrhu magisterského projektu

Maximálně možno získat  10 bodů.

Maximální počet dosažitelných bodů 50 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 30 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálně počtu 30 bodů.

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Garant doktorského programu: prof. Jaroslav Provazník

Název oboru, druh a forma studia:

Teorie a praxe dramatické výchovy

 • Dr.(doktorské) – prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr. (doktorské) – kombinované,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.

Cíle studia:

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,
 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,
 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,
 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,
 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,
 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi.

Nároky na uchazeče a průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu cca 7500–11 500 znaků)zaslat v písemné podobě i elektronicky na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • strukturovaný životopis, přehled tvůrčí, odborné a publikační činnosti uchazeče; povinnou součástí životopisu je informace, zda uchazeč někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max.100.

Limit přijímaných doktorandů: 3.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Studium cizinců-samoplátců:

Nepořádá se.

Harmonogram otevíraných studií

typ studia / akademický rok 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27
Bakalářský prezenční - přijímací zkoušky jaro 2022 přijímcí zkoušky jaro 2023 - -  
Magisterský prezenční - přijímací zkoušky září 2022 přijímací zkoušky září 2023 - přijímací zkoušky září 2025  
Bakalářský kombinovaný - - přijímcí zkoušky jaro 2023 přijímací zkoušky jaro 2024 -  
Magisterský kombinovaný přijímací zkoušky září 2021 přijímací zkoušky září 2022 přijímací zkoušky září 2023 - -  

Kontakt

Marie Pejřimovská

Tajemnice katedry

E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz
Telefon: 234 244 218
Detail osoby
Bez obrázku.