O katedře

Katedra výchovné dramatiky se věnuje přípravě profesionálů působících ve všech oblastech dramatické výchovy v kontextech formálního i neformálního vzdělávání - v oblasti školní dramatické výchovy, divadla hraného dětmi a mládeží, dětského přednesu a divadla ve výchově, lektorské práce v divadlech, v muzeích, galeriích, práci s dospělými neprofesionály, s komunitami, apod. Uchazeči mohou studovat obor na bakalářské a navazující magisterské úrovni, na úrovni doktorského studia i v rámci kurzu celoživotního vzdělávání.

V průběhu studia se posluchači seznamují s různými typy a směry dramatické výchovy, divadelními disciplínami, literaturou, pedagogikou a psychologií, teorií a didaktikou oboru.

Absolventi působí na všech druzích škol (od mateřských a základních po vysoké), na uměleckých školách, v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol, ve střediscích volného času pro děti a mládež, v lektorských odděleních divadel, galerií a muzeí a v dalších oblastech neformálního vzdělávání.

Řádné studium je koncipováno jako tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské v kombinované i prezenční formě.  Do navazujícího magisterského studia jsou přijímáni absolventi studia oboru z DAMU, JAMU, certifikátového studia dramatické výchovy na ZU v Plzni a absolventi kurzu Základy dramatické výchovy, který jako kurz celoživotního vzdělávání organizuje katedra výchovné dramatiky DAMU.

Kurz celoživotního vzdělávání Základy dramatické výchovy je akreditován jako kurz k prohlubování specializace a je čtyřsemestrální.

Spot katedry

Videospot katedry výchovné dramatiky. Vytvořila studentka Michaela Váňová pro mezinárodní konferenci ve Lvově.

Historie katedry

2023

Vedoucí katedry MgA. Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D.

2020

Byl reakreditován magisterský program obor (na dalších 10 let) a bylo dokončeno budování klinického pracoviště. To vše v rámci OP VVV „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404, který byl financován Evropskou unií.

2017

V rámci OP VVV začala práce na vybudování klinického pracoviště v divadle Drak a inovaci studia směrem k obohacení o kurzy v angličtině.

2015

Akreditace doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy a kurzu CŽV Základy dramatické výchovy

2013

Nové akreditace tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského studia v prezenční i kombinované formě.

2012

Přehlídka 3D: děti-drama-divadlo, z níž se vytvořil festival DVD: děti-výchova-divadlo

2011

Vedoucím katedry doc. Mgr. Radek Marušák

1998

Vedoucím katedry prof. Jaroslav Provazník

1995

Vedoucím katedry doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

1992

Vznik katedry výchovné dramatiky
vedoucí katedry prof. Eva Machková