Tvořivá dramatika

časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež.

Tvořivá dramatika je jediný odborný časopis v ČR zaměřený na všechny oblasti dramatické výchovy:

  • na dramatickou výchovu jako samostatný předmět i na dramatickovýchovné metody aplikované v jiných předmětech (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova, cizí jazyk...) na základních a středních školách,
  • na dramatickou výchovu v mateřské škole,
  • na divadlo hrané dětmi a dětský přednes,
  • na dramatickou výchovu na vysokých školách uměleckého a pedagogického směru,
  • na dramatickou a jinou tvořivou hru s handicapovanými,
  • na teorii, didaktiku a historii oboru
  • a také na literaturu, divadlo a další umění pro děti a mládež.

Základní informace

- TD vznikla v roce 1990 ; v současné době je vydávána NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

- TD vychází třikrát do roka .

- TD má strukturu danou dvěma hlavními rubrikami, které pojmenovávají obě základní směřování dramatické výchovy: Dramatika-umění-divadlo a Dramatika-výchova-vzdělávání . V rubrice Reflexe-recenze-informace TD recenzuje nové publikace týkající se oboru a přináší obsáhlé informace a statí o umění pro děti a mládež, zejména divadle a literatuře. V třetí stěžejní rubrice Úvahy-pojmy-souvislosti jsou publikovány zásadní studie obecnějšího charakteru z oblasti teorie, didaktiky a historie dramatické výchovy.

- TD publikuje také stati o různých směrech a konceptech zahraniční dramatické výchovy . Dosud byla věnována pozornost např. těmto osobnostem světové dramatické výchovy a paradivadelních aktivit: Geraldine Brain Siksové, Ruth Beall Heinigové, Brianu Wayovi, Judith Kase-Polisiniové, Viole Spolinové, Keithi Johnstoneovi, Gavinu Boltonovi, Dorothy Heathcoteové, Cecily O’Neillové, Jonothanu Neelandsovi, Tonymu Goodeovi, Warwicku Dobsonovi, Julianě Saxtonové, Judith Ackroydové, Francisu Prendivillovi, Barbaře Salisburyové, Nellie McCaslinové, Johnu O’Toolovi, Johnu Somersovi, Augustu Boalovi, Helmutovi Köppingovi, Erichu Hofbauerovi, Davidu Davisovi, Allanovi Owensovi, Christiane Pageové, Janince Greenwoodové, Davidu Novakovi, Rivesovi Collinsovi, Davidu Boothovi, Andymu Kempeovi a dalším.

- TD je v současné době jedinou platformou, kde se uveřejňují nové dramatické texty pro dětské a středoškolské soubory a scénáře původních nebo přeložených školních dramat (dramatických struktur), které lze využít přímo ve vyučování.

- Součástí každého čísla TD je textová příloha Dětská scéna , v níž vycházejí dramatické texty (divadelní hry a scénáře a recitační pásma a montáže) pro dětské a mladé soubory.

- TD je po zániku Zlatého máje a bulletinu PdF MU Ladění jediným periodikem, které se soustavně věnuje literatuře pro děti a mládež a také dalším oblastem umění pro děti a mládež, především divadlu .

- Vždy po dvou ročnících je vydáván podrobný obsah a rejstřík vyšlých čísel TD .

Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky (stati, výzkumná sdělení, přehledové studie, diskusní příspěvky, informace z praxe, zprávy a recenze) věnované výzkumu a reflexi všech oblastí dramatické výchovy a také umění pro děti a mládež, zejména divadla a literatury.

Rukopisy, vytvořené v editoru MS Word, lze zasílat v elektronické podobě na adresu redakce e-mailem, případně poštou na disketě. V průvodním dopise je třeba uvést pracoviště a úplnou kontaktní adresu včetně e-mailového spojení autora. Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používejte pouze na konci odstavce.

Zařazení textu do jednotlivých rubrik je v kompetenci redakce. Tištěné texty jsou se souhlasem autora redakčně upravovány. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací a nehonoruje.

Texty přijaté k tisku jsou publikovány na stránkách časopisu Tvořivá dramatika a posléze také elektronicky v archivu na webu www.drama.cz/periodika . Souhlas s pozdějším elektronickým zpřístupněním článků dávají autoři už samotným nabídnutím textu redakci Tvořivé dramatiky .

Redakce přijímá rukopisy s bibliografickou úpravou, která je ve shodě se systémem uvádění citací, odkazů a literatury časopisu Tvořivá dramatika , vycházející z bibliografické normy ČSN ISO 690 (01 0197).

Číslované poznámky jsou pouze předmětné, tj. vysvětlují, komentují nebo doplňují text. Sekundární literatura je citována přímo v textu. Její kompletní soupis je uveden ve zvláštním oddíle LITERATURA za textem.

TVOŘIVÁ DRAMATIKA 1/2024

ÚVAHY / POJMY / SOUVISLOSTI
Tim Prentki: Krátká esej o empatii, dramatu a novém kurikulu
Vladimír Komárek: Několik poznámek ke Krátké eseji Tima Prentkiho

DRAMATIKA / UMĚNÍ / DIVADLO
Nahlížení 2023: 33. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla – Bechyně 19.–22. října 2023
Roman Černík: Bechyňské Nahlížení žije radostně i v Kristových letech aneb Jaká byla již 33. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla v Bechyni
Vít Malota: Nahlížení, s láskou
Anna Hrnečková: První rána kapitána
Kristýna Blahynka: Divadelní vzdělávání ve vzdělávacích institucích ve Velké Británii

DRAMATIKA / VÝCHOVA / VZDĚLÁVÁNÍ
Anna Waloschková: Arnold Lobel a jeho přátelé: Přínos dramatické výchovy pro začlenění děti s odlišným mateřským jazykem a jiným sociokulturním znevýhodněním do kolektivu v mateřské škole

REFLEXE / RECENZE / INFORMACE
Jakub Hulák: Josef Mlejnek – dobrodružství dramatické výchovy
Anna Hrnečková: S dětmi do divadla: Recenze knihy, která zaplňuje díru na trhu

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marta Žilková: Veselé a takmer vydarené mediálne Vianoce
Tomáš Prokůpek: Výtvarník Miloslav Havlíček
Luděk Korbel-Milan Pavlovič-Lucie Šmejkalová-Josef Pekárek-Alžběta Rajchlová-Jindřiška Bumerlová-Marta Žilková-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež
Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

Dramadiář pro učitele a lektory dramatické výchovy / Dramadiary for drama teachers and lecturers


DĚTSKÁ SCÉNA 73
Barbora Gréeová a Stonožka ve sprše: kulato.barevno.
Barbora Gréeová: Stonožka ve sprše a tvorba inscenace kulato.barevno.

Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově najdete na adrese www.drama.cz .