Tvořivá dramatika

časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež.

Tvořivá dramatika je jediný odborný časopis v ČR zaměřený na všechny oblasti dramatické výchovy:

  • na dramatickou výchovu jako samostatný předmět i na dramatickovýchovné metody aplikované v jiných předmětech (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova, cizí jazyk...) na základních a středních školách,
  • na dramatickou výchovu v mateřské škole,
  • na divadlo hrané dětmi a dětský přednes,
  • na dramatickou výchovu na vysokých školách uměleckého a pedagogického směru,
  • na dramatickou a jinou tvořivou hru s handicapovanými,
  • na teorii, didaktiku a historii oboru
  • a také na literaturu, divadlo a další umění pro děti a mládež.

Základní informace

- TD vznikla v roce 1990 ; v současné době je vydávána NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

- TD vychází třikrát do roka .

- TD má strukturu danou dvěma hlavními rubrikami, které pojmenovávají obě základní směřování dramatické výchovy: Dramatika-umění-divadlo a Dramatika-výchova-vzdělávání . V rubrice Reflexe-recenze-informace TD recenzuje nové publikace týkající se oboru a přináší obsáhlé informace a statí o umění pro děti a mládež, zejména divadle a literatuře. V třetí stěžejní rubrice Úvahy-pojmy-souvislosti jsou publikovány zásadní studie obecnějšího charakteru z oblasti teorie, didaktiky a historie dramatické výchovy.

- TD publikuje také stati o různých směrech a konceptech zahraniční dramatické výchovy . Dosud byla věnována pozornost např. těmto osobnostem světové dramatické výchovy a paradivadelních aktivit: Geraldine Brain Siksové, Ruth Beall Heinigové, Brianu Wayovi, Judith Kase-Polisiniové, Viole Spolinové, Keithi Johnstoneovi, Gavinu Boltonovi, Dorothy Heathcoteové, Cecily O’Neillové, Jonothanu Neelandsovi, Tonymu Goodeovi, Warwicku Dobsonovi, Julianě Saxtonové, Judith Ackroydové, Francisu Prendivillovi, Barbaře Salisburyové, Nellie McCaslinové, Johnu O’Toolovi, Johnu Somersovi, Augustu Boalovi, Helmutovi Köppingovi, Erichu Hofbauerovi, Davidu Davisovi, Allanovi Owensovi, Christiane Pageové, Janince Greenwoodové, Davidu Novakovi, Rivesovi Collinsovi, Davidu Boothovi, Andymu Kempeovi a dalším.

- TD je v současné době jedinou platformou, kde se uveřejňují nové dramatické texty pro dětské a středoškolské soubory a scénáře původních nebo přeložených školních dramat (dramatických struktur), které lze využít přímo ve vyučování.

- Součástí každého čísla TD je textová příloha Dětská scéna , v níž vycházejí dramatické texty (divadelní hry a scénáře a recitační pásma a montáže) pro dětské a mladé soubory.

- TD je po zániku Zlatého máje a bulletinu PdF MU Ladění jediným periodikem, které se soustavně věnuje literatuře pro děti a mládež a také dalším oblastem umění pro děti a mládež, především divadlu .

- Vždy po dvou ročnících je vydáván podrobný obsah a rejstřík vyšlých čísel TD .

Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky (stati, výzkumná sdělení, přehledové studie, diskusní příspěvky, informace z praxe, zprávy a recenze) věnované výzkumu a reflexi všech oblastí dramatické výchovy a také umění pro děti a mládež, zejména divadla a literatury.

Rukopisy, vytvořené v editoru MS Word, lze zasílat v elektronické podobě na adresu redakce e-mailem, případně poštou na disketě. V průvodním dopise je třeba uvést pracoviště a úplnou kontaktní adresu včetně e-mailového spojení autora. Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používejte pouze na konci odstavce.

Zařazení textu do jednotlivých rubrik je v kompetenci redakce. Tištěné texty jsou se souhlasem autora redakčně upravovány. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací a nehonoruje.

Texty přijaté k tisku jsou publikovány na stránkách časopisu Tvořivá dramatika a posléze také elektronicky v archivu na webu www.drama.cz/periodika . Souhlas s pozdějším elektronickým zpřístupněním článků dávají autoři už samotným nabídnutím textu redakci Tvořivé dramatiky .

Redakce přijímá rukopisy s bibliografickou úpravou, která je ve shodě se systémem uvádění citací, odkazů a literatury časopisu Tvořivá dramatika , vycházející z bibliografické normy ČSN ISO 690 (01 0197).

Číslované poznámky jsou pouze předmětné, tj. vysvětlují, komentují nebo doplňují text. Sekundární literatura je citována přímo v textu. Její kompletní soupis je uveden ve zvláštním oddíle LITERATURA za textem.

Tvořivá dramatika 1/2023

ÚVAHY / POJMY / SOUVISLOSTI

Pavel Skála: Studentské soubory a jejich hodnocení na divadelních přehlídkách

DRAMATIKA / VÝCHOVA / VZDĚLÁVÁNÍ

Kateřina Žarnikov: Zažít – dozvědět se – vyzkoušet si: Dílna s Ádámem Bethlenfalvym v Jičín ě

K ateřina Žarnikov-Barbora Jurinová-Veronika Kořínková: Drama4All: Tall and Small

DRAMATIKA / UMĚNÍ / DIVADLO

Roman Černík-Ivana Sobková-Petra Benešová-Kateřina Holečková-Anna Waloschková-Lenka Winkelhöfferová-David Hůlka: Teatr Węgajty a jeho inspirace pro dramatickou výchovu aneb Poznámky z jedné expedice


REFLEXE / RECENZE / INFORMACE

Roman Černík: Cenné ohlédnutí za Nahlížením aneb Jaké byly poslední tři dekády českého studentského a mladého amatérského divadla prostřednictvím jedinečného setkávání

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Marta Žilková: Filmové a televízne Vianoce 2022

Dagmar Petišková: Ilustrátor Mariquita: Životní dráha ukrajinského emigranta v meziválečném Československu a jeho ilustrace v českých knihách a časopisech pro děti a mládež

L eah Gaffen: Pro (Malé stromy) není vidět les: Můžeme dál přehlížet temnou historii populární dětské knihy ?

L eah Gaffen: Rozhovor s Johanem Lossiahem, příslušníkem národa Čerokí ů

Gabriela Zelená Sittová-Alžběta Rajchlová-Jindřiška Bumerlová-Marta Žilková-JG Růžička-Bára Meda Řezáčová-Lucie Šmejkalová-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež

Jaroslav Provazník: Ohlédnutí za knihou, na kterou by bylo škoda zapomenout

Dramadiář pro učitele a lektory dramatické výchovy

DĚTSKÁ SCÉNA 70

Sue Townsendová-Michaela Homolová: Něco z Adriana

Sue Townsendová: Tajný deník Adriana Molea

Jana Soprová: Energetická bomba z Liberce

Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově najdete na adrese www.drama.cz .