VYHLÁŠENÍ PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze v souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuje pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu Teorie a praxe divadelní tvorby a způsob ověřování jejich plnění na Divadelní fakultě AMU pro akademický rok 2024/2025, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu DAMU dne 5. 2. 2024. Celé znění podmínek ke stažení zde. 

Přihlášky ke studiu je možné podávat elektronickou formou do 6. 6. 2024.  

6. února 2024