Teorie a praxe divadelní tvorby

Doktorský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Doktorské studium Teorie a praxe divadelní tvorby existuje a funguje při katedře teorie a kritiky divadelní fakulty AMU. Je zaměřeno na vnitřní procesy tvorby. To jest na pochody a postupy při vzniku divadelního díla, z toho vyplývající otázky metodické, zkoumající způsoby analýzy této sféry tvůrčí činnosti ve všech jednotlivých komponentech divadelního jazyka i v celku jeho systému a na hledání možností, jak uplatňovat výsledky tohoto teoretického poznání v divadelní praxi. Studium je interdisciplinární. Je otevřeno všem druhům, poddruhům a žánrům divadla i přesahům, jež divadlo zařazují do celkového duchovního, kulturního a uměleckého proudění doby, do vazeb s jinými druhy umění a dovolují nahlížet je jako fenomén umělecký i jev sociálního života. Z toho také plyne zkoumání a analýza divadla v těsném kontaktu např. se sociologií, dějinami umění, sémiotikou apod. Těžištěm spojujícím všechny souvislosti a příležitosti, které se v tomto pojetí nabízejí, je ovšem trvale princip předvádění stojící na pohybu hereckého komponentu v prostoru; tedy scéničnost jako základ a východisko divadelní tvorby. Klíčovým přístupem metodickým je přístup teoretický. Cíle a záměry studia mohou být však zaměřeny i historicky; diachronně. Smyslem takto diachronně koncipovaného doktorského studia teorie a praxe divadelní tvorby je zkoumání konkrétních jevů divadelního života minulosti s důrazem na teoretickou analýzu zobecňující její vlastnosti a hodnoty, jež zasáhly do vývoje divadelního jazyka a mohou sloužit jako inspirace i pro tvorbu současnou. Toto pojetí neznamená proto pouhé řazení faktů a událostí, ale do popředí vystupuje interpretace těch rysů minulosti, jež mohou mít platnost pro procesy probíhající v dnešní divadelní tvorbě.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia teorie a dějin divadla by měl být připraven na teoretickou činnost umožňující a realizující především pomoc divadelní praxi. A to:

1) v poloze teoretické zabývající se principy divadelní tvorby jak v jejích rozhodujících a nejširších imanentních příčinách a souvislostech tak ve vztahu k sociologickým podmínkám a funkcím této tvorby;
2) v poloze metodologické jako nauce o metodách divadelní tvorby a jejich využití při utváření scénického díla i při jiných činnostech (např. pedagogických) a v poloze uplatňující různé specifické metody jako postupy umožňující dosáhnout zcela konkrétních a specifických cílů
3) v poloze hodnocení umělecké tvorby (především oněch metodologických principů a metodických postupů) v kontextu celku divadla, jeho vývoje i současného stavu, jednotlivých druhů i komponentů; tato poloha může nebýt povahy kritické činnosti

Garant

prof. MgA. Jan VEDRAL, PhD.

Profesor Telefon: 234 244 221 Detail osoby
Foto