Teorie a praxe divadelní tvorby

Doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Doktorský program Teorie a praxe divadelní tvorby se zabývá především výzkumem a reflexí současné divadelní praxe a umělecké tradice, z níž vyrůstá. Zaměřuje se zejména na přístupy a pojetí scénického uskutečňování tvůrčího východiska, ať už jde o interpretaci textu či svébytný projekt tzv. postdramatického divadla. Výzkum je otevřen i problematice auditivního slovesného, zejména dramatického umění.

Soustředěním na konkrétní materiál a složky dramatického a scénického díla navazuje doktorský program na magisterské studijní programy herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní produkce a autorská tvorba i na to, jak je Divadelní fakulta AMU tradičně rozvíjí ve vzájemné interakci s holistickým důrazem na kolektivní ráz a ansámblovost divadelního díla.

Mnohotvárnost a obtížnou teoretickou uchopitelnost současných s divadelností, dramatičností a scéničností souvisejících performativních projevů se výzkum v tomto doktorském programu snaží nahlížet nejen v souvislostech aktuálních teoretizujících diskursů a pojetí, ale také s vědomím české a šířeji evropské divadelní tradice. Studijní program je fundován v českém teatrologickém myšlení, dále je zkoumá, kontextualizuje a obohacuje. Pro pojmy, nově zaváděné do mezinárodního teatrologického diskursu, hledá oporu v českém estetickém a teatrologickém pojmosloví.

Výzkum v doktorském programu je otevřen všem novým projevům divadelnosti, dramatičnosti a scéničnosti, zkoumá je v základním výzkumu a jejich stávající reflexe kriticky prověřuje ve snaze vyhnout se zjednodušování. Základní výzkum je ukotven v poznání dosavadního vývoje divadelní praxe a v jeho po několik generací souvisle rozvíjené české teatrologické reflexi.

Poznatky současného základního výzkumu při rozvíjení doktorandských výzkumných projektů program aplikuje na prohloubení a v mnoha ohledech i odborně důkladnější poznání vývoje praxe českého divadla, a to z hlediska analýz proměn scénické praxe, tedy zejména herectví, režie, scénografie a dramaturgie, a rovněž z hlediska proměn vztahu dramatického textu, scénáře a textového východiska ke scénickému (příp. auditivnímu) tvaru.

Studium je interdisciplinární; probíhá v dialogu s jinými druhy umění i myšlenkovými směry společenských věd, které umožňují divadelní praxi zkoumat coby specifický kulturní a společenský fenomén.

V takto široce vymezeném rámci se výzkum vždy opírá o divadelní praxi. Proto je program uskutečňován v součinnosti s kreativními studijními programy rozvíjenými na DAMU a ne v čistě teoreticko-vědeckém, divadla prostém akademickém prostředí.
Orientace k praxi umožňuje rozvíjet doktorský výzkum jednak jako vědecko-teoretický, divadelně historický, ale také jako umělecký výzkum (výzkum umění), tj. jako výzkumnou uměleckou činnost provázenou erudovanou teatrologickou reflexí. Tento výzkum uměním, spojený s vlastním tvůrčím výkonem/tvůrčími výkony doktoranda (doprovozenými vždy ve studijním řádu AMU specifikovanou písemnou disertační prací) může vycházet z potřeby zásadní kritické interpretace dramatického a scénického díla či jejich souboru, ale také z potřeby v dramatické a scénické praxi dopracovat a ověřit inovativní postupy, metody a koncepty. Záměr uměleckého výzkumu a jeho teoretické reflexe musí být zřetelně vyjádřen už při přijímacím pohovoru v předložených tezích a o přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodovat kromě kvality, originality a potřeby záměru také možnost školicího pracoviště ovlivnit jeho praktické naplnění.

Ohled na skutečnost, že program není uskutečňován v čistě akademickém prostředí, ale v přímé součinnosti s kreativnímu studijními programy rozvíjenými na DAMU, se projeví i v přijímání uchazečů a jimi nabízených výzkumných témat. Oborová rada si navíc vyhrazuje právo případným zájemcům předem nabízet zajímavá a inspirativní témata, která je budou navigovat ke klíčovým a naléhavým otázkám oboru.

Smyslem studia je rozvoj teoretického myšlení zaměřeného na divadelní (a auditivní) dílo a zároveň i kultivace a kontextualizace nástrojů a metod zkoumajících širší umělecké, duchovní či sociální přesahy a účiny divadelního umění. Teoreticky fundovaná reflexe divadelní praxe, která přispěje ke kritickému poznání její minulé i současné podoby a podnítí její další praktický umělecký i teoretický rozvoj. Doktorské studium prohloubí kompetence a zkultivuje akribii divadelních profesionálů, a to jak teoretiků, pedagogů, kritiků, tak výkonných umělců a producentů divadelních projektů a manažerů divadelního provozu.

Doktorský studijní program je otevřen pro divadelní praktiky, teoretiky, kritiky, pedagogy i organizátory divadelního provozu. Teoretický výzkum se opírá o hluboké teoretické studium, empiricky je možné (ale ne nezbytné) zabývat se i výzkumem uměním. Vlastní umělecká praxe doktorandů je vítána, slouží jednak k její reflexi, zejména však k prověření určitých teoretických principů či předpokladů. Součástí studia je i systematické, samotným doktorandem a jeho školitelem individuálně zaměřované prohlubování věcného vzdělání v otázkách teatrologických či metodologických a studijní plán zahrnuje i publikační, pedagogickou, konferenční či uměleckou praxi
Doktorské studium Teorie a praxe divadelní tvorby je organizováno při katedře Teorie a kritiky DAMU ve spolupráci s Katedrou činoherního divadla DAMU a vytváří profesní zázemí oboru s vědomím jeho uplatnění v širokých akademických i prakticky uměleckých kontextech.

Cíle studia zahrnují několik základních okruhů:
• teoreticky reflektovat a fundovat případnou vlastní tvůrčí činnost;
• získat a prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru ve vztahu k současným podobám divadelní praxe, zejména k herectví, režii, scénografii, dramaturgii, autorství, divadelní pedagogice, organizaci divadelního života a auditivnímu slovesnému a dramatickému umění;
• zkoumat vývoj a současný stav divadelní teorie a divadelního a auditivního slovesného umění v ČR i v zahraničí v kontextu s dosavadním stavem českého a evropského teatrologického poznání;
• nové teatrologické poznatky a metody využít při výzkumu dosud nedostatečně probádaných oblastí a fenoménů moderní české divadelní praxe;
• zkoumat a interpretovat vztahy divadelní teorie a praxe k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším uměnovědným a humanitním oborům;
• uplatňovat výsledky teoretického a výzkumného poznání v umělecké, akademické, teoretické a kritické praxi;
• studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající v rámci divadelní tvorby a její recepce v kontextu proměn současné společnosti.

Profil absolventa

Absolvent studia je vysoce kvalifikovaný odborník, který díky svému teoretickému zázemí kompetentně vstupuje do tvůrčího procesu, jakož i do současného diskurzu o podobách divadelní praxe prostřednictvím vlastní vědecké a/nebo umělecké, publikační či pedagogické činnosti.

Odborné znalosti

Absolvent doktorského studia
• má hluboké, přesné a nezkreslené znalosti v oblasti svého odborného zájmu a bezpečně se orientuje i v širší problematice s tímto zájmem související;
• má komplexní znalosti vývoje a současného stavu studovaného oboru i relevantní odborné literatury jak v českém, tak v mezinárodním kontextu;
• zná současné podoby divadelní praxe a myšlenkové směry, které ji uchopují z perspektivy uměnověd, případně dalších humanitních a společenských věd;
• rozumí specifickým aspektům současné divadelní praxe v synchronních i diachronních souvislostech;
• rozumí múzické podstatě tvůrčího procesu při vzniku a provádění dramatického a scénického díla;
• orientuje se v různých metodologických přístupech a dokáže je aplikovat na předmět zkoumání.

Odborné dovednosti

Absolvent doktorského studia
• dokáže rozvíjet na vysoké úrovni samostatnou badatelskou činnost s pomocí osvojeného teoretického, metodologického a případně i praktického aparátu, tj. včetně postupů výzkumu přímo prostřednictvím umělecké tvorby;
• je schopen pracovat v odborném vědeckém či uměleckém týmu, případně takový tým sestavit a řídit jeho činnost;
• dokáže vymezit relevantní výzkumné téma, na základě dobré orientace v grantových příležitostech vybrat adekvátní schéma financování a kompletně připravit grantovou žádost;
• dokáže pracovat s různými typy zdrojů, efektivně využívat služeb specializovaných knihoven, paměťových i dalších institucí, umí používat elektronické informační zdroje (EIZ)
• dokáže připravit odborný výstup v požadovaném žánru dle zvyklostí oboru, je schopen rozvíjet publikační, konferenční, pedagogickou, případně uměleckou či další odbornou činnost;
• v rámci svého oboru je schopen komunikovat písemně i ústně ve dvou cizích jazycích, přičemž alespoň u jednoho z nich nejméně na úrovni B2, poučeně používá cizojazyčnou odbornou terminologii.

Obecné způsobilosti

Absolvent doktorského studia:
• podřizuje svou veškerou práci umělecké a vědecké etice, požadavkům pravdivosti a původnosti výstupů, nárokům akademické svobody a odpovědnosti;
• aktivně vstupuje do odborného oborového dialogu, zaujímá konstruktivní a argumenty podložená stanoviska, prokazuje schopnost kritického a zároveň věcného, ideologicky nezatíženého myšlení;
• dosažená odbornost ho vede k dialogu s jinými druhy umění, myšlenkovými směry, uměnovědami i dalšími humanitními vědami (literární věda, filologie, filozofie, lingvistika atd.), případně dalšími společensko vědními obory (psychologie, sociologie atd.), které umožňují divadelní praxi zkoumat coby specifický kulturní a společenský fenomén;
• je schopen svoje poznatky formulovat písemně i slovně na vysoké odborné úrovni.

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč musí mít uzavřené magisterské studium. Předpokládá se, že toto studium souvisí s problematikou teorie a praxe divadelní tvorby, tj. s cíli tohoto doktorského programu, tedy že uchazeč je absolvoval na některé z uměleckých škol či v programech divadelní vědy či jiných příbuzných programech společenských věd.
Pokud uchazeč koná přijímací řízení v akademickém roce, ve kterém ukončuje své magisterské studium, může být ke studiu přijímací komisí doporučen k podmíněnému přijetí. Přijat může být, až doloží řádné složení závěrečné zkoušky a obhajoby magisterské diplomové práce.
Vstupním předpokladem je dobrá znalost jednoho cizího jazyka. Přijímací komise ověřuje tuto znalost buď na základě předloženého validního certifikátu nebo jazykovou zkouškou.
Uchazeči o doktorské studium přikládají k přihlášce přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti a projekt doktorského studia, případně ukázky vlastní umělecké tvorby či odborných textů. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
Oborová rada si vyhrazuje právo případným zájemcům předem nabízet zajímavá a inspirativní témata, která je budou navigovat ke klíčovým a naléhavým otázkám oboru, tj. vypisovat výzkumné okruhy i s uvedením jejich potenciálních školitelů.
Ve svém projektu doktorského studia uchazeč pojmenuje a specifikuje zaměření doktorského výzkumu a téma uvažované dizertační práce. Opírá se přitom o reflexi dosavadního stavu poznání.
V případě vědecko-teoretického či divadelně historického výzkumu uchazeč popíše problematiku, o které hodlá bádat, její dosavadní poznání (včetně základních zdrojů a hlavní literatury), metodologii výzkumu a jeho inovativnost a potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy.
V případě uměleckého výzkumu uchazeč popíše problematiku, kterou hodlá prostředky uměleckého výzkumu zkoumat a záměry, cíle a metody svého výzkumu a jeho potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy.
Vlastní umělecké dílo samo o sobě není výsledkem doktorského uměleckého výzkumu, ale pouze jedním z prostředků jeho provedení; tvůrčí výkon tak musí být od počátku projektován jako nástroj reflexe a poznání zkoumané problematiky. Tato reflexe musí být v souladu se studijními předpisy AMU připravována a předložena k oponentuře jako dizertační práce, jejíž součástí je zaznamenaný umělecký výkon. Je-li podmínkou uměleckého výzkumu vytvoření a zveřejnění divadelního díla / divadelních děl, musí být součástí projektu realistická rozvaha o jejich provedení; oborová rada nemá vlastní prostředky k realizaci inscenace.
V rozpravě s komisí pro přijímací řízení uchazeč rozvede nebo upřesní předložený projekt, přičemž musí prokázat orientaci v oboru a schopnost adekvátně reagovat na dotazy a otázky týkající se jeho projektu.


Garant

prof. MgA. Jan VEDRAL, PhD.

Profesor Telefon: 234 244 221 Detail osoby
Foto