Teorie a kritika divadelní tvorby

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního programu Teorie a kritika divadelní tvorby uskutečňovaného na Divadelní fakultě AMU je vzdělávání odborníků schopných poučené reflexe různých typů současného divadelního umění - tedy divadla činoherního, pohybového, různých forem tzv. divadla alternativního a v základních aspektech též divadla hudebního -, a to bez upřednostňování jedné z těchto forem a s
porozuměním pro procesy divadelní tvorby.

Obsahem vzdělávání jsou v různé míře detailu tři základní tradiční uměnovědné okruhy, tedy teorie, historie a kritika, přičemž zejména výuka historie divadla je chápána jako vědomostní základ pro rozvoj teoretické reflexe a kritického myšlení; je tedy disciplínou sloužící zejména k pochopení současného stavu divadelní tvorby a jejích přesahů k dalším uměleckým druhům.

Díky několika stálým externím pedagogům, kteří jsou významnými představiteli současné divadelní kritiky, je studentům zajištěn zároveň náhled do fungování typických kritických platforem a jimi požadovaných výstupů (od deníkové kritiky přes divadelní čtrnáctideník a odborný časopis až po recenzovaná periodika).

Vedle teorie, historie a kritiky je v rámci studijního programu kladen důraz též (v souladu s dlouholetou tradicí katedry, která je v novém pojetí kurikula rozvíjena a prohlubována) poznávání procesů tvorby vlastním tvůrčím zakoušením, vedoucím nikoliv k veřejné prezentaci, ale naopak k reflexi a k tzv. “embodied critical thinking”. Trend prolínání teorie s praxí je běžný na srovnatelných zahraničních studijních oborech, v rámci bakalářského programu budou tyto nové tendence kritické reflexe zkoumány díky předmětu New Trends in Communicating Reflection and Criticality, vyučovaném v anglickém jazyce zahraničním profesorem s mnohaletou pedagogickou i výzkumnou zkušeností na různých evropských divadelních školách a zároveň s vizí pravidelného dlouhodobého působení na Katedře teorie a kritiky.

Součástí nově pojatého kurikula je i povinná oborová praxe: jedna v rámci přípravy divadelní inscenace mimo školu, druhá pak v rámci instituce působící v kulturní sféře a představující typického zaměstnavatele absolventů oboru (viz též níže). Silnější důraz je nově kladen na dovednosti v oblasti písemného i ústního vyjadřování, základy metodologie teatrologického výzkumu, práci s moderními informačními zdroji a nástroji (např. citační databáze) a týmovou redakční práci. Výuka v mnoha předmětech předpokládá vzájemnou spolupráci studentů a vede i k rozvoji takových způsobilostí, jakými jsou zodpovědnost vůči týmu, rozdělení práce, time management, řešení konfliktů atd.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru teorie a kritiky je tvořivý odborník schopný rozvíjet své teoretické a kritické schopnosti jak v profesích bezprostředně spjatých s vlastní divadelní tvorbou (včetně vytváření podmínek pro její vznik a provozování – dramaturgie, produkce, metodika, animace kultury) a její kritickou reflexí, tak v kulturní administrativě, v institucích kulturní politiky, v médiích, v publicistice, v redakční a agenturní činnosti, případně ve školství. Bakalářským studiem absolvent získá schopnost adekvátně přemýšlet, mluvit a psát o současném divadle v jeho různých formách, čili možnost na různých pozicích aktivně reflektovat přítomný divadelní život a případně se jej účastnit.

Během studia student nabývá znalostí z teorie a historie oboru v šíři adekvátní bakalářskému stupni studia, které může jako absolvent dále prohlubovat studiem programu magisterského, anebo uplatňovat v takové profesní praxi, která požaduje spíš všeobecný záběr než úzký vhled do jedné specifické problematiky. Seznamuje se s aktuálními uměleckými snahami a tendencemi, ale také vstupuje do přímého osobního kontaktu s živou divadelní praxí a v souladu se svým osobním názorem tvorbu reflektuje.

Studijní plán oboru je prostřednictvím dané struktury a obsahové i metodologické návaznosti předmětů postaven na několika postupně se propojujících pilířích (viz cíle studia: teorie, historie, kritika, praxe, dovednosti), které se promítají do profilu absolventa a zejména výsledků učení. Výsledky učení formulované na úrovni jednotlivých předmětů představují konkrétní a v daném předmětu ověřitelné znalosti a dovednosti; na úrovni studijního programu nejde o souhrn těchto výsledků, nýbrž o syntézu získaných znalostí a dovedností, k nimž přistupují průběžně rozvíjené osobnostní a obecné způsobilosti odpovídající typu daného programu i zralosti absolventa:

Odborné znalosti:
● Absolvent chápe divadlo jako jev spoluutvářející lidskou existenci, který v průběhu času nabyl mnoha rozmanitých druhových a žánrových podob, a na základě osvojení si příslušných znalostí je schopen uvažovat jak o konstantách jeho vývoje, tak o proměnlivosti jeho vyjadřovacích forem.
● Absolvent si uvědomuje historickou proměnlivost aktivit a hodnot, které divadlo ovlivňují, a dokáže rozpoznávat a vysvětlit vazbu toho kterého divadla na uměleckou tradici a jeho vztah k sociální realitě.
● Absolvent dokáže představit různé fáze vývoje českého i světového divadla a jeho složek s použitím konkrétních příkladů (autorů, režisérů, scénografů, herců, trendů atd.), dokáže vysvětlit vztah mezi jednotlivými jazykovými kulturami v kontextu vývoje zejména západního divadla a pojmenovat specifika hlavních, jazykově určených divadelních kultur.
● Absolvent dokáže současný stav divadla interpretovat jako výslednici tohoto vývoje, a také jako výsledek interakce divadla s jinými uměleckými druhy; současnou divadelní tvorbu zároveň vnímá a analyzuje v kontextu širších společenských procesů.
● Absolvent dokáže popsat vývoj teoretického myšlení o divadle v evropské i české kultuře, je schopen vysvětlit vazbu konkrétních poetik a teoretických přístupů k formám divadla uplatňovaným v daném období.
● Absolvent dokáže popsat a vysvětlit, jak různé divadelní formy pracují s živým hercem či loutkou, s řečí, zpěvem, hudbou či pohybem, s obrazem a zvukem, s pasivním vjemem či aktivním prožitkem, resp. zapojením, se společenskou referencí nebo naopak s ostenzí a performativitou divadelní akce.

Odborné dovednosti:
● Absolvent dokáže věcně a poučeně vnímat, popisovat, analyzovat a v souladu se svým osobním názorem fundovaně hodnotit konkrétní divadelní díla, a to jak jejich dílčí složky, tak celek jako jejich syntézu, nikoliv souhrn.
● Absolvent dokáže vytvořit jasně strukturovaný odborný kritický či analytický text na zadané téma, v daném žánru a rozsahu, určený pro konkrétní periodikum či médium.
● Absolvent dokáže vytvořit ústní odbornou prezentaci na zadané téma, představující shrnutí existujících názorů a přístupů; tyto názory dokáže shrnout, vyložit, porovnat, a dokáže upozonit na jejich silné a slabé stránky.
● Absolvent je schopen přiměřeně svému teoreticko-kritickému zázemí účastnit se aktuálního divadelního dění na adekvátní pozici (kritik, lektor, redaktor atd.) a aktivně si utvářet osobitý postoj k tomu, co je „teď a tady“ vnímáno a prezentováno jako nové, pozitivní a progresivní, případně „módní“, a to různými recipienty (vlastní uměleckou sférou, divadelní kritikou, akademickým prostředím, širší diváckou obcí).
● Absolvent prokazuje adekvátní míru porozumění a empatie vůči procesům tvorby v různých druzích divadla realizovaných jak v kontextu institucionálních scén, tak v kontextu nezávislé, případně projektové tvorby, dokáže je reflektovat, případně do nich vstupovat v pozici konstruktivně kritického pozorovatele.
● Absolvent zná zásady redakční práce a je schopen se jí účastnit jako člen redakčního týmu, a to jak po stránce technické (redakce konkrétního textu jiného autora), tak po stránce organizační (redakce čísla/časopisu jako týmová činnost s daným sledem úkonů a s jasným termínem i výstupem).
● Absolvent je schopen o odborných tématech komunikovat v anglickém jazyce nejméně na úrovni B1, a to ústní i písemnou formou.

Obecné způsobilosti:
● Absolvent dokáže v psaných nebo mluvených projevech strukturovaně, srozumitelně a přesvědčivě, stylisticky vytříbeně a gramaticky správně vyjadřovat své postoje a názory, které dokládá konkrétními příklady a věcnými argumenty.
● Absolvent dokáže vyhledávat primární i sekundární zdroje v příslušných paměťových i jiných institucích, zpracovávat je a používat je v souladu se zásadami práce na odborném textu; umí používat moderní nástroje určené pro práci se zdroji.
● Absolvent je schopen se nadále sám vzdělávat, vyhodnocovat získané informace a zaujímat vůči nim kritický postoj; jeho přístup k řešeným otázkám je bezpředsudečný, dokáže ocenit a tvořivě využívat tradiční přístupy, zároveň je schopen věcně postihnout jejich omezení a hledat inovační a rozvojový potenciál pro změnu.
● Absolvent dokáže samostatně pracovat podle rámcového zadání, dodržovat harmonogram, vyhodnocovat míru pokroku v plnění zadání, případně navrhovat úpravy harmonogramu.
● Absolvent se dokáže zorientovat v konkrétní instituci působící v oboru odpovídajícím jeho odbornosti, porozumí její hierarchii i svému místu v ní, je schopen operativně se zapojit do týmové práce.
● Absolvent dokáže v rámci své pracovní pozice využívat angličtinu na úrovni B1 pro řešení standardních úkolů.

Příklady povolání:
umělecký kritik, redaktor, lektor dramaturgie, zaměstnanec v oblasti kulturní politiky atd.

Obecné informace o přijímacím řízení

Předpoklady a požadavky: maturita, zájem o divadlo a umění vůbec, přehled o aktuálním dění v českém divadle, informovanost o základní divadelně-vědné literatuře, čtenářská zkušenost s dramatickou literaturou odpovídající úrovni dosaženého vzdělání, kultivovaný písemný i ústní projev, případně literární předpoklady, schopnost porozumět obrazu, znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B1. Předpokládá se obeznámenost s doporučenou dramatickou literaturou (seznam zveřejněn na webu katedry, rubrika Přijímací řízení).

Přijímací řízení sestává ze dvou jednodenních kol. Kritéria hodnocení jsou obsažena v popisech jednotlivých kol.

1. kolo – písemná část

1) MCQ test
2) Definice pojmů
3) Popis hereckého výkonu
4) Odborná literatura
5) Komentář zadaného odborného textu

2. kolo – ústní část

1) Motivační pohovor
2) Herecký výkon (pokračování)
3) Analýza zhlédnuté inscenace dle výběru adepta
4) Analýza a interpretace fotografie významného autora
5) Porozumění odborné literatuře


Garant

Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry Telefon: 234 244 290 Detail osoby
Foto