Teorie a kritika

Navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Magisterské studium oboru teorie a kritika - v návaznosti na studium bakalářské - se zabývá především: 1. současným stavem umění, jeho tendencemi a proměnami spíše než jeho historií; 2. tvůrčími postupy a procesy spíše než výsledky. V tomto ohledu je ukotvení oboru na Divadelní fakultě zásadní, neboť metodika je mimo jiné založena na setkávání s praktikujícími uměleckými osobnostmi po celou dobu studia.
Magisterské studium oboru teorie a kritika je zaměřeno na rozvíjení a prohlubování znalostí, dovedností a kompetencí absolventů bakalářského oboru teorie a kritika či oborů příbuzných, jako například dramaturgie, divadelní věda, estetika, moderní filologie atd. V prvé řadě jde samozřejmě o návaznost na předchozí studium divadla jako specifického uměleckého druhu (a to zejména v jeho současných podobách a proměnách), ale také o jeho zasazování do širších uměleckých a společenských kontextů, tedy s jistými přesahy zejména k literatuře, filmu, médiím, dále rovněž filozofii, antropologii a obecné teorii umění. Povinné studijní penzum tvoří předměty realizující základní vymezení oboru na teorii a kritiku. K páteřním předmětům patří zejména čtyřsemestrální kurz Současné teorie divadla, doplněný obecnějším kurzem Umělecká kritika a její teorie a kurzem dějin světové divadelní kritiky nazvaným Vývoj a proměny divadelní kritiky. Vedle těchto předmětů klade magisterské studium ve své povinné části důraz i na samostatnou práci studentů spojenou s tematicky zacílenou rešerší a poučenou prací s odbornými texty - vlastními i existujícími (zejména jde o předměty Principy a postupy teatrologického výzkumu a Analýza a překlad odborného textu). Významnou součástí studijního plánu a zároveň tvůrčím výstupem je koncepce a realizace odborného divadelního časopisu v rámci čtyřsemestrálního předmětu Kritické praktikum I., II. Časopis má vyjadřovat argumentované generační názory a postoje a esejistickou formou se zabývat i širšími otázkami přesahujícími hranice divadelního umění a dotýkajícími se obecnějších problémů dnešní kultury i společnosti. V rámci povinně-volitelných předmětů, vypisovaných s periodicitou 2-3 roky, se studenti kromě kmenových pedagogů katedry setkávají s dalšími osobnostmi z oblasti publicistiky, kulturologie, dramaturgie, filozofie, které je vedou k přemýšlení o divadle v širších souvislostech; působení odborníků z praxe je pro obor zcela zásadní, neboť podporuje průběžnou inovaci výuky vycházející z vývoje a proměn profesního prostředí.

Profil absolventa

Obor vychovává tvořivé odborníky schopné reflektovat současné divadelní umění v širších kulturních a společenských souvislostech. Absolventi se uplatní jak v profesích bezprostředně spjatých s divadelní tvorbou a její kritickou reflexí, tak v kulturní administrativě, v institucích kulturní politiky, v médiích, v publicistice, v redakční a agenturní činnosti, ve školství (příklady povolání: umělecký kritik, odborný redaktor, dramaturg, lektor dramaturgie, badatel, pedagog, zaměstnanec v oblasti kulturní politiky atd.).

Obecné informace o přijímacím řízení

Bakalářský titul z oboru teorie a kritika, divadelní věda, dramaturgie, či příbuzných oborů (estetika, moderní filologie atd.), jistá zkušenost s praktickou divadelní tvorbou (dramaturgie, režie, překlad), schopnost kritického myšlení, vítána je zkušenost s odbornou publikační činností (deníková kritika, festivalová kritika, publicistika).
Předložení projektu magisterské diplomové práce včetně odborné literatury a návrhu harmonogramu práce na tématu, obhájení projektu.

Garant

doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Docent Telefon: 234 244 595 Úřední hodiny: Po předchozí telefonické či písemné domluvě. Detail osoby
Foto