Teorie a kritika

Bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Základním východiskem oboru je nahlížení na dramatickou a divadelní tvorbu nikoliv jako na výsledek, ale jako na proces. Výuka probíhá v úzkém sepjetí s tvorbou, jejíž konkrétní praktické aspekty mohou studenti katedry poznávat i prostřednictvím vlastního tvůrčího zkoušení. Studenti se seznámí s veškerými složkami divadelní tvorby: režií, dramaturgií, herectvím, scénografií, produkcí; jsou uvedeni do problematiky loutkového divadla a do problematiky specifičnosti překladu dramatického textu, důraz je kladen i na poznání výrazných trendů současného evropského dramatického a divadelního umění. Páteří bakalářského studia je seminář kritiky, v jehož rámci se studenti učí vnímat a reflektovat konkrétní divadelní díla nejrůznějších žánrů, seznamují se s vývojem české divadelní kritiky i se zásadami kritického psaní. Teorie pěstovaná na katedře rovněž bere v potaz divadelní tvorbu jako proces a snaží se na ni nahlížet "zevnitř", tzn. přes její konkrétní a praktické aspekty, které jsou posléze zobecňovány. Historie divadla je probírána v rámci celoškolních předmětů a také výběrově formou několika seminářů; má studentům pomoci pochopit souvislosti ve vývoji divadla, prolínání a vzájemné ovlivňování divadelních kultur na evropském kontinentě, a v neposlední řadě naučit je vnímat stav současné divadelní kultury jako nutný a logický výsledek tohoto vývoje. Ve třetím ročníku absolvují studenti dvě stáže (ve školním divadle DISK při přípravě absolventské inscenace či v některém z pražských divadel), jejichž výstupem je podrobná kritická reflexe procesu se zaměřením na všechny složky a jejich interakci.

Profil absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění v prvé řadě v oblastech reflexe umělecké tvorby (deníková kritika, odborná publikační činnost, média), dále v samotném divadelním provozu (lektor dramatugie, asistent atd.), v institucích kulturní politiky (referent, metodik atd.), a dále samozřejmě v šířeji pojaté kulturní a vzdělávací sféře (nakladatelství, vydavatelství, agenturní činnost atd.).

Obecné informace o přijímacím řízení

Maturita, zájem o divadlo a umění vůbec, přehled o aktuálním dění v českém divadle, informovanost o základní divadelně-vědné literatuře, jistá čtenářská zkušenost s dramatickou literaturou, literární předpoklady, schopnost porozumět obrazu, znalost jednoho jazyka. Přijímací řízení probíhá dvoukolově: v prvním kole, které je vyřazovací, se ověřují základní znalosti uchazečů v oboru a příbuzných oblastech (společensko-kulturní dějiny, literatura, film, hudba, výtvarné umění) na úrovni maturitní zkoušky a schopnost porozumět odbornému textu. V druhém kole se podrobněji zkoumají další předpoklady pro studium (analyticko-kritické myšlení, vyjadřovací schopnosti, schopnost formulovat názor atd.); dále probíhá diskuse o dodaných domácích pracích (analýza dramatického textu, popis hereckého výkonu).

Garant

doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Docent Telefon: 234 244 595 Úřední hodiny: Po předchozí telefonické či písemné domluvě. Detail osoby
Foto