Závěrečná práce

Požadavky - bakalářské práce

Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost. Pokud je písemná bakalářská práce doplňkem absolventského výkonu, je její minimální rozsah 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh), v ostatních případech je její minimální rozsah 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh).
Studijní a zkušební řád AMU, čl. 5, odst. 2

Veškeré informace o bakalářských pracech najdete na stránkách AMU v záložce Studium / Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP) / Tvorba a odevzdání VŠKP

Najdete zde:

Typy prací - studenti Katedry teorie a kritiky odevzdávají jen textovou práci (tedy typ "A")

Jak psát text

Jak správně vytvořit název práce

Etika psaní odborného textu a jak správně citovat

Závazné vzory pro úpravu VŠKP na AMU

+

Pokyny ke správnému odevzdání prací (odevzdávané nosiče, licenční smlouvy atd.)

 

V případě jakýchkoli otázek můžete samozřejmě podle povahy dotazu kontaktovat buď svého školitele, nebo tajemnici katedry.

 

Požadavky - magisterské diplomové práce

Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen sám vymezit problém, stanovit a ověřit hypotézu, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, pracovat s prameny, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost. Diplomová práce má charakter teoretického textu, který přináší nový pohled na zkoumanou problematiku nebo je fundovanou analýzou daného problému a variant jeho řešení. Pokud je písemná magisterská práce doplňkem absolventského výkonu, je její minimální rozsah 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh), v ostatních případech je její minimální rozsah 60 normostran (108 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh).
Studijní a zkušební řád AMU, čl. 6, odst. 2

Veškeré informace o bakalářských pracech najdete na stránkách AMU v záložce  Studium / Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP) / Tvorba a odevzdání VŠKP

Najdete zde:

Typy prací - studenti Katedry teorie a kritiky odevzdávají jen textovou práci (tedy typ "A")

Jak psát text

Jak správně vytvořit název práce

Etika psaní odborného textu a jak správně citovat

Závazné vzory pro úpravu VŠKP na AMU

+

Pokyny ke správnému odevzdání prací (odevzdávané nosiče, licenční smlouvy atd.)

 

V případě jakýchkoli otázek můžete samozřejmě podle povahy dotazu kontaktovat buď svého školitele, nebo tajemnici katedry.

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.