Přijímací řízení

INFO

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KTK v kapitole Požadavky a přijímací řízení.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA TEORIE A KRITIKY PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

 

NAVRŽENI NA PŘIJETÍ (UCHAZEČI JSOU ZVEŘEJŇOVÁNI POD ČÍSLEM PŘIHLÁŠKY):

 

10385625

36245829

42248673

81070264

91472569

92117372

98118111

Dokumenty ke stažení

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Konzultace k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium a navazující magisterské studium:

9. února 2024

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 15. března 2024

Pro navazující magisterské studium:

17. května 2024

Pro doktorský program:

6. června 2024

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské studium:

I. kolo: 8. dubna 2024
II. kolo 29. dubna 2024

Pro navazující magisterské studium:

18. června 2024

Pro doktorský program:

I. kolo: bez osobní účasti
II. kolo: 20.–21. června 2024

Průběh přijímacích zkoušek

Nároky na uchazeče:

Maturita, zájem o divadlo a umění obecně, přehled o aktuálním dění v českém divadle, informovanost o základní divadelně-vědné literatuře, čtenářská zkušenost s dramatickou literaturou odpovídající úrovni dosaženého vzdělání, kultivovaný písemný i ústní projev, případně literární předpoklady, schopnost porozumět obrazu, znalost anglického jazyka na úrovni B2. Předpokládá se obeznámenost s doporučenou dramatickou literaturou (seznam zveřejněn na webu katedry, rubrika Přijímací řízení).

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu: nevyžaduje se. 

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol:

Dvě kola vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – jeden den.
 • II. kolo – jeden den.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo – písemná část

A. Odborný test:

 1. MCQ test: zaškrtávací otázky s jedinou správnou odpovědí zaměřené na domácí a zahraniční kulturně-historický přehled.
  Maximálně možno získat 10 bodů.
 2. Definice pojmů: uchazeč vlastními slovy (formou stručných slovníkových hesel) vysvětlí zadané elementární odborné termíny z oblasti divadla, literatury, výtvarného umění, filmu; ověřuje se znalost historie ve vztahu ke kultuře a umění, dále též znalost klíčových osobností oboru (umělců, teoretiků, kritiků atd.), institucí, uměleckých děl.
  Maximálně možno získat 40 bodů.
 3. Popis hereckého výkonu: uchazečům je promítnuta krátká ukázka ze záznamu divadelní inscenace (do 10 minut) a zadány otázky či pokyny, čeho si mají všímat a co následně co nejvýstižněji popsat. Důraz je kladen na postižení vztahu mezi postavami a popis hereckých prostředků, jimiž je tento vztah vytvářen. Určení hry, postav, případně konkrétní inscenace, ze které ukázka pochází, není podmínkou úspěšného splnění zadání, nicméně v hodnocení k němu může být přihlíženo. V odevzdaném písemném projevu se posuzuje zaprvé schopnost odečíst a popsat co nejpřesněji vztah postav a maximum použitých hereckých prostředků, zadruhé styl písemného projevu, bohatost jazyka, gramatická a pravopisná úroveň textu.
  Maximálně možno získat 15 bodů.
 4. Odborná literatura: uchazeč uvede pět titulů teatrologické literatury, které přečetl (knihy či delší články) a je s nimi natolik obeznámen, aby byl schopen vést o nich dialog či polemiku, a zejména aby byl schopen obhájit svůj názor na ně, vysvětlit, v čem jsou pro něj inspirativní, případně jaké otázky v něm dále vzbouzejí i s ohledem na jeho diváckou zkušenost.
  Maximálně možno získat 5 bodů.
 5. Komentář zadaného odborného textu – uchazeč má za úkol přečíst předložený teoretický text (cca 1 stránka) a shrnout jeho základní teze; smyslem zadání je zjistit schopnost orientovat se v odborné literatuře, oddělit hlavní myšlenky od příkladů a kultivovaně a strukturovaně je zprostředkovat; posuzuje se schopnost jasného, gramaticky i stylisticky správného písemného vyjádření bez použití prvoplánových synonym a parafrází, a dále schopnost předložené myšlenky interpretovat, případně doložit konkrétním případem čerpajícím z vlastní divácké zkušenosti.
  Maximálně možno získat 10 bodů.

B. Jazykový test:

Test s částí zaškrtávací a doplňovací, ověřující znalost anglického jazyka na úrovni B2, a to v těchto oblastech: gramatika, syntax, lexikologie, porozumění přečtenému textu, základní odborná (divadelní) terminologie.

Maximálně možno získat 20 bodů.

Vyhodnocení I. kola:

Body získané z jednotlivých částí odborného testu se sčítají.

Maximální počet bodů, které je možné získat v I. kole je 100 bodů (80 bodů z odborného testu a 20 bodů z jazykového testu).

Pro postup do II. kola je nutné dosáhnout minimálně:

 • 40 bodů z odborného testu,
 • 10 bodů z jazykového testu.

Pokud uchazeč nedosáhne v některé části minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

II. kolo – ústní část

A. Orientace v oboru:

Motivační pohovor: zjištění dosavadní zkušenosti čtenářské (s ohledem na doporučený seznam dramatické literatury – seznam zveřejněn na webu katedry, rubrika Přijímací řízení; dále též s ohledem na současnou divadelní kritiku a její představitele), divácké, divadelnické (v oblasti školního či amatérského divadla), případně kritické (vlastní publikace ve školním tisku) či autorské (vlastní dramatická či literární tvorba).

Maximálně možno získat 10 bodů.

B. Talentová část

 1. Popis hereckého výkonu (pokračování): detailní diskuse o hereckém výkonu, který byl předmětem popisu/analýzy v I. kole přijímací zkoušky, zejména s ohledem na vztahy mezi postavami a jejich interakci, rejstřík použitých hereckých prostředků (dikce, mimika, gestika, jevištní pohyb atd.).
  Maximálně možno získat 10 bodů.
 2. Analýza zhlédnuté inscenace dle výběru adepta: smyslem zadání je zkoumat schopnost uchazeče vybavit si zpětně divadelní událost, být schopen ji plasticky popsat, dále pak s oporou v konkrétních příkladech a argumentech vysvětlit svůj postoj k ní, případně její hlavní téma či témata.
  Maximálně možno získat 10 bodů.
 3. Analýza a interpretace fotografie významného autora: smyslem zadání je prověření elementárního scénického citu uchazečů, tedy jakéhosi ekvivalentu hudebního sluchu, tedy zda adept dokáže fotografii „přečíst“ z hlediska zachycené reálné situace a jejího dramatického potenciálu; zároveň tento úkol prověří jeho schopnost analýzy uměleckého obrazu a rozpoznání jeho scénických kvalit a možností.
  Maximálně možno získat 10 bodů.
 4. Odborná literatura (pokračování): diskuse o jednom z teatrologických titulů, které uchazeč uvedl ve 4. části písemného testu v I. kole přijímací zkoušky: smyslem zadání je prověřit uchazečovu schopnost zprostředkovat přečtený text, shrnout hlavní myšlenky, vysvětlit, v čem konkrétně je pro něj daný titul inspirativní či provokativní; v případě potřeby vysvětlující diskuse o zadaném textu z písemné části přijímací zkoušky v I. kole.
  Maximálně možno získat 10 bodů.

Vyhodnocení přijímacího řízení:

Pro přijetí je rozhodující počet bodů získaných ve II. kole přijímací zkoušky. Body z jednotlivých částí II. kola přijímací zkoušky se sčítají a všechny mají stejnou váhu.

Maximálně může uchazeč v II. kole získat 50 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří v II. kole získají nejméně 30 bodů.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších. 

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu: 7. 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Nároky na uchazeče:

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Teorie a kritika divadelní tvorby mohou být přijati uchazeči, kteří splní následující podmínky: 

 • úspěšně ukončí bakalářský studijní program Teorie a kritika divadelní tvorby (resp. studijní obor Teorie a kritika) na Divadelní fakultě AMU nebo jiný studijní program na AMU nebo jiné vysoké škole v oboru divadelní věda, dramaturgie či příbuzných oborů (kulturologie, estetika, moderní filologie atd.),
 • prokážou předchozí alespoň pozorovatelskou zkušenost s procesem tvorby,
 • úspěšně složí přijímací zkoušku.

Vítaná je vlastní zkušenost s praktickou divadelní tvorbou (dramaturgie, režie, překlad), a/nebo zkušenost s odbornou publikační činností (deníková kritika, festivalová kritika, publicistika). 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Uchazeč předloží společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci) tyto povinné přílohy: 

 • motivační dopis,
 • magisterský projekt: v rozsahu 2-3 normostrany, včetně navrhované metodologie a výchozí literatury k tématu, případně se specifikací návaznosti na předchozí odbornou činnost uchazeče v bakalářském studiu,
 • návrh na naplnění projektově zaměřeného předmětu Výzkumná praxe – případová studie: specifikace výběru umělecké instituce a jeho zdůvodnění, případně souhlas zástupce instituce se stáží,
 • bakalářská práce: buď obhájená, či verze před odevzdáním.

Stejným způsobem uchazeč může předložit i další, nepovinnou přílohu:

 • Relevantní odborné práce, jimiž se uchazeč chce prezentovat (seminární práce z předchozího studia, publikované texty atd.).

Průběh přijímací zkoušky: 

A. Počet kol:

Přijímací zkoušky jsou jednokolové.

B. Časové rozpětí přijímací zkoušky:

účast uchazeče na přijímací zkoušce je jednodenní. 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků: 

 • Prezentace návrhu magisterského projektu (uchazeč je schopen konkrétně představit badatelský záměr magisterského projektu, vést kompetentní rozhovor o jeho metodologii, zařadit představený záměr magisterského projektu do kontextu aktuálního výzkumu praxe a teorie soudobé divadelní kultury) – max. 50 bodů.
 • Prezentace návrhu ročního výzkumného projektu realizovaného v relevantní umělecké instituci v rámci předmětu Výzkumná praxe – případová studie, včetně zdůvodnění volby – max. 30 bodů.
 • Pohovor o otázkách divadelní teorie (na základě literatury k bakalářské zkoušce ve studijním programu Teorie a kritika divadelní tvorby, předložené bakalářské práce, případně předložené další odborné činnosti uchazeče) – max. 20 bodů.

Vyhodnocení přijímacího řízení: 

Celkový maximální počet dosažitelných bodů je 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 65 bodů. Pokud uchazeč získá 65 bodů, bude komisí navržen pro přijetí ke studiu.  

Počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, budou navrženi k přijetí všichni uchazeči s daným počtem bodů. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu: 7.

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Doktorské studium

Přihlášky do doktorského studia budou přijímány, termín vyhlášení vizte výše.

Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2024/25

Název programu: Teorie a praxe divadelní tvorby

Stupeň vysokoškolského studia: doktorské

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Ukončení státní doktorskou zkouškou, udělovaný titul Ph.D.

Garant studijního programu: prof. Jan Vedral, PhD.

Cíl studia:

Doktorský program Teorie a praxe divadelní tvorby se zabývá především výzkumem a reflexí současné divadelní a performativní praxe a umělecké tradice, z níž vyrůstá, a to ve všech oborech, které Divadelní fakulta AMU pěstuje a rozvíjí. Zaměřuje se zejména na přístupy a pojetí scénického uskutečňování tvůrčího východiska, ať už jde o interpretaci textu či svébytný projekt tzv. postdramatického či performativního (alternativního) divadla. Výzkum je otevřen i problematice auditivního slovesného, zejména dramatického umění, otázkám scénografie v širokém slova smyslu a rovněž okolnostem a souvislostem divadelního managementu, producentství a animace kulturního života.

Orientace k praxi umožňuje rozvíjet doktorský výzkum jednak jako vědecko-teoretický, divadelně historický, ale také jako umělecký výzkum (výzkum uměním), tj. jako výzkumnou uměleckou činnost provázenou erudovanou reflexí. Tento výzkum uměním, spojený s vlastním tvůrčím výkonem/tvůrčími výkony doktoranda*ky a doplněnými vždy písemnou disertační prací (jak ji specifikuje studijní řád AMU) může vycházet z potřeby zásadní kritické interpretace dramatického, scénického, scénografického či performativního díla či jejich souboru, ale také z potřeby v dramatické, scénické a performativní praxi dopracovat a ověřit inovativní postupy, metody a koncepty. Záměr uměleckého výzkumu a jeho teoretické reflexe musí být zřetelně vyjádřen už při přijímacím pohovoru v předložených tezích a o přijetí či nepřijetí uchazeče*ky bude rozhodovat kromě kvality, originality a potřeby záměru také možnost školicího pracoviště ovlivnit jeho praktické naplnění.

Cíle studia zahrnují několik základních okruhů:

 • teoreticky reflektovat a fundovat případnou vlastní tvůrčí činnost;
 • získat a prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru ve vztahu k současným podobám divadelní praxe, zejména k herectví, režii, scénografii, dramaturgii, autorství, divadelní pedagogice, divadelní managementu, producentství a animaci kulturního života, rovněž k auditivnímu slovesnému a dramatickému umění;
 • zkoumat vývoj a současný stav divadelní teorie a divadelního a auditivního slovesného umění v ČR i v zahraničí v kontextu s dosavadním stavem českého a evropského teatrologického poznání;
 • nové teatrologické poznatky a metody využít při výzkumu dosud nedostatečně probádaných oblastí a fenoménů moderní divadelní praxe;
 • zkoumat a interpretovat vztahy divadelní teorie a praxe k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším uměnovědným a humanitním oborům;
 • uplatňovat výsledky teoretického a výzkumného poznání v umělecké, akademické, teoretické a kritické praxi;
 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající v rámci divadelní tvorby a její recepce v kontextu proměn současné společnosti.

Nároky na uchazeče:

Uchazeč*ka musí mít úspěšně ukončené magisterské studium. Předpokládá se, že toto studium souvisí s problematikou teorie a praxe divadelní tvorby, tj. s cíli tohoto doktorského programu, tedy že uchazeč*ka je absolvoval*a na některé z uměleckých škol či v programech divadelní vědy či jiných příbuzných programech společenských věd.

Vstupním předpokladem pro přijetí ke studiu je dobrá znalost jednoho cizího jazyka (AJ,NJ,FJ,ŠJ, RJ nebo IJ) na úrovni B2 podle SERR. Přijímací komise ověřuje tuto znalost buď na základě předloženého validního certifikátu úrovně B 2 ne staršího než 5 let, nebo jazykovou zkouškou vykonanou v Centru jazykové přípravy AMU.Ke složení jazykové zkoušky na AMUv období od 10. do 19. 6. 2024budou Studijním oddělením DAMU vyzváni*y uchazeči*ky, kteří*ré nedoloží znalost jazyka validním certifikátem.

Studium probíhá v českém (příp. slovenském) jazyce.  Jeho dobrá znalost slovem i písmem je podmínkou k přijetí.

 

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

V přihlášce uchazeč*ka uvede, zda se uchází o prezenční či kombinované studium a uvedecizí jazyk, ve kterém doloží úroveň B2.  Nad rámec celofakultně povinných příloh (doklad o vzdělání a životopis) uchazeč*kao studium v tomto studijním programu dále k přihlášce připojí:

 • přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti a
 • projekt doktorského studia,
 • případně ukázky vlastní umělecké tvorby či odborných textů.

V projektu doktorského studia uchazeč*ka pojmenuje a specifikuje zaměření doktorského výzkumu a téma uvažované disertační práce. Opírá se přitom o reflexi dosavadního stavu poznání. V případě vědecko-teoretického či divadelně historického výzkumu uchazeč*ka popíše problematiku, o které hodlá bádat, její dosavadní poznání (včetně základních zdrojů a hlavní literatury), metodologii výzkumu a jeho inovativnost a potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy. V případě uměleckého výzkumu uchazeč*ka popíše problematiku, kterou hodlá prostředky uměleckého výzkumu zkoumat a záměry, cíle a metody svého výzkumu a jeho potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy. Vlastní umělecké dílo samo o sobě není výsledkem doktorského uměleckého výzkumu, ale pouze součástí, či jedním z prostředků jeho provedení; tvůrčí výkon tak musí být od počátku projektován jako pole reflexe a poznání zkoumané problematiky. Tato reflexe musí být v souladu se studijními předpisy AMU připravována a předložena k oponentuře jako disertační práce, jejíž součástí je zaznamenaný umělecký výkon. Je-li podmínkou uměleckého výzkumu vytvoření a zveřejnění divadelního díla / divadelních děl, musí být součástí projektu realistická rozvaha o jejich provedení; oborová rada nemá vlastní prostředky k realizaci inscenace. V případě projektu uměleckého výzkumu je proto jeho nezbytnou součástí reálná a podložená představa o praktické stránce výzkumu, jeho proveditelnosti a případných nárocích na školící pracoviště.

Zde uvedené přílohy k přihlášce nahraje uchazeč*ka přímo do elektronické přihlášky bezprostředně po její registraci. 

Průběh přijímacích zkoušek:

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové.

I. kolo

V prvním kole přijímací komise interně posoudí předloženou přihlášku, projekt doktorského výzkumu a další předložené materiály.

V prvním kole lze získat 75 bodů .

Uchazeči*ky, kteří*é získají více než 50 bodů, budou pozváni*y k druhému kolu, k ústnímu přijímacímu pohovoru.

II. kolo

V rozpravě s komisí pro přijímací řízení uchazeč*ka obhájí, rozvede a upřesní předložený projekt, přičemž musí prokázat schopnost adekvátně reagovat na dotazy a otázky týkající se projektu a znalosti dosavadního výzkumu problematiky, ze které je odvozen, původnost a jedinečnost projektu (0–75 bodů).

V rozpravě dále uchazeč*ka osvědčí kompetence a odborné znalosti z oboru, z jehož výzkumu projekt vychází, šířeji pak orientaci v historii, teorii a současné praxi divadelního (performativního, scénografického, audiálního) umění, odpovídající úrovni magisterské kvalifikace v oboru (0–75 bodů).

Přijímací komise sestaví pořadí uchazečů*ek podle dosaženého bodového hodnocení (součtem výsledků prvního a druhého kola). K přijetí budou navrženi*y uchazeči*ky s nejvyšším bodovým hodnocením. Hranicí pro přijetí je dosažení nejméně 190 bodů z možných 225. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů*ek přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů*ek přijatých do studia může být nižší v případě, že nižší počet uchazečů*ek splní podmínky přijímacího řízení. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů*ek, budou do studia přijati*é uchazeči*ky do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.  

Maximální počet přijatých uchazečů*ek do tohoto programu je 8

Způsob posuzování omluv: 

V případě, že se uchazeč*ka nezúčastnil*a přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu písemně či e-mailem požádat předsedu*kyni zkušební komise o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč*ka důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Předseda*kyně zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem žádosti vyhovět, a e-mailem oznámí uchazeči*ce své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč*ka nemá právní nárok.  

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

 

Kontakt

Zdeňka LISTOŇOVÁ

Tajemnice katedry Telefon: 234 244 291 Detail osoby
Foto