Zajímá Tě divadlo a chceš o něm psát? Pojď studovat KTK!

Kritici nejsou jen introvertní podivíni, kteří vedou nudné teoretické debaty o divadle! Výuka na Katedře teorie a kritiky probíhá v úzkém sepětí s praktickou divadelní tvorbou. Vyzkoušíte si překlad dramatického textu, tvůrčí psaní i psaní kritické, buď v rámci festivalu Zlomvaz nebo v časopise Hybris.

INFO

Konzultace k přijímacím zkouškám do bakalářského studia se budou konat v polovině února on-line. Brzy zde zveřejníme přesné datum, hodinu i odkaz, na kterém se bude možné konzultací zúčastnit.


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 19. března 2021.


Pro navazující magisterské studium:

do 7. června 2021
a do 31. srpna 2021.


Pro doktorské studium:

bude upřesněno.


INFO

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KTK v kapitole Požadavky a přijímací řízení.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

1. kolo: 12. dubna 2021,
2. kolo: 26. dubna 2021.


Pro navazující magisterské studium:

22. června  a 14. září 2021.


Pro doktorské studium:

bude upřesněno.


Přijímací zkoušky do řádného studia

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium
Doktorské studium

1. kolo – písemná část

Odborný test:

1) MCQ test: zaškrtávací otázky s jedinou správnou odpovědí zaměřené na domácí a zahraniční kulturně-historický přehled.
Maximálně možno získat 10 bodů

2) Definice pojmů: uchazeč vlastními slovy (formou stručných slovníkových hesel) vysvětlí zadané elementární odborné termíny z oblasti divadla, literatury, výtvarného umění, filmu; ověřuje se znalost historie ve vztahu ke kultuře a umění, dále též znalost klíčových osobností oboru (umělců, teoretiků, kritiků atd.), institucí, uměleckých děl.
Maximálně možno získat 40 bodů.

3) Popis hereckého výkonu: uchazečům je promítnuta krátká ukázka ze záznamu divadelní inscenace (do 10 minut) a zadány otázky či pokyny, čeho si mají všímat a co následně co nejvýstižněji popsat. Důraz je kladen na postižení vztahu mezi postavami a popis hereckých prostředků, jimiž je tento vztah vytvářen. Určení hry, postav, případně konkrétní inscenace, ze které ukázka pochází, není podmínkou úspěšného splnění zadání, nicméně v hodnocení k němu může být přihlíženo. V odevzdaném písemném projevu se posuzuje zaprvé schopnost odečíst a popsat co nejpřesněji vztah postav a maximum použitých hereckých prostředků, zadruhé styl písemného projevu, bohatost jazyka, gramatická a pravopisná úroveň textu.
Maximálně možno získat 15 bodů.

4) Odborná literatura: uchazeč uvede pět titulů teatrologické literatury, které přečetl (knihy či delší články) a je s nimi natolik obeznámen, aby byl schopen vést o nich dialog či polemiku, a zejména aby byl schopen obhájit svůj názor na ně, vysvětlit, v čem jsou pro něj inspirativní, případně jaké otázky v něm dále vzbouzejí i s ohledem na jeho diváckou zkušenost.

Maximálně možno získat 5 bodů.

5) Komentář zadaného odborného textu – uchazeč má za úkol přečíst předložený teoretický text (cca 1 stránka) a shrnout jeho základní teze; smyslem zadání je zjistit schopnost orientovat se v odborné literatuře, oddělit hlavní myšlenky od příkladů a kultivovaně a strukturovaně je zprostředkovat; posuzuje se schopnost jasného, gramaticky i stylisticky správného písemného vyjádření bez použití prvoplánových synonym a parafrází, a dále schopnost předložené myšlenky interpretovat, případně doložit konkrétním případem čerpajícím z vlastní divácké zkušenosti.
Maximálně možno získat 10 bodů.

Jazykový test:

6) Test s částí zaškrtávací a doplňovací, ověřující znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B1, a to v těchto oblastech: gramatika, syntax, lexikologie, porozumění přečtenému textu, základní odborná (divadelní) terminologie.
Maximálně možno získat 20 bodů

Vyhodnocení 1. kola:

Body z jednotlivých částí odborného testu se sčítají.

Maximální počet bodů: 100 (80 + 20).

Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně

 • 40 bodů z odborné části (1-5),
 • 10 bodů z jazykového testu (6).

Pokud uchazeč nedosáhne v některé části minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

2. kolo – ústní část

A. orientace v oboru

1) Motivační pohovor: zjištění dosavadní zkušenosti čtenářské (s ohledem na doporučený seznam dramatické literatury, k dispozici zde; dále též s ohledem na současnou divadelní kritiku a její představitele), divácké, divadelnické (v oblasti školního či amatérského divadla), případně kritické (vlastní publikace ve školním tisku) či autorské (vlastní dramatická či literární tvorba).

Maximálně možno získat 10 bodů.

B. talentová část

2) Popis hereckého výkonu (pokračování): detailní diskuse o hereckém výkonu, který byl předmětem popisu/analýzy v písemné části zkoušky, zejména s ohledem na vztahy mezi postavami a jejich interakci, rejstřík použitých hereckých prostředků (dikce, mimika, gestika, jevištní pohyb atd.).

Maximálně možno získat 10 bodů.

3) Analýza zhlédnuté inscenace dle výběru adepta: smyslem zadání je zkoumat schopnost uchazeče vybavit si zpětně divadelní událost, být schopen ji plasticky popsat, dále pak s oporou v konkrétních příkladech a argumentech vysvětlit svůj postoj k ní, případně její hlavní téma či témata.

Maximálně možno získat 10 bodů.

4) Analýza a interpretace fotografie významného autora: smyslem zadání je prověření elementárního scénického citu uchazečů, tedy jakéhosi ekvivalentu hudebního sluchu, tedy zda adept dokáže fotografii „přečíst“ z hlediska zachycené reálné situace a jejího dramatického potenciálu; zároveň tento úkol prověří jeho schopnost analýzy uměleckého obrazu a rozpoznání jeho scénických kvalit a možností.

Maximálně možno získat 10 bodů.

5) Odborná literatura (pokračování):

diskuse o jednom z  teatrologických titulů, které uchazeč uvedl ve 4. části písemného testu: smyslem zadání je prověřit uchazečovu schopnost zprostředkovat přečtený text, shrnout hlavní myšlenky, vysvětlit, v čem konkrétně je pro něj daný titul inspirativní či provokativní; v případě potřeby vysvětlující diskuse o zadaném textu z písemné části přijímací zkoušky.

Maximálně možno získat 10 bodů.

Vyhodnocení přijímacího řízení

Pro přijetí je rozhodující počet bodů získaných ve 2. kole přijímací zkoušky. Body z jednotlivých částí 2. kola přijímací zkoušky se sčítají a všechny mají stejnou váhu. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí a umístí se na odpovídajícím místě v pořadí nejlepších.

 • Maximální počet přijímaných uchazečů: 7.
 • Maximální počet bodů: 50.
 • Minimální počet bodů nutných pro přijetí: 30.

Nároky na uchazeče

Bakalářský titul z oboru teorie a kritika, divadelní věda, či příbuzných oborů (estetika, moderní filologie atd.), jistá zkučenost s praktickou divadelní tvorbou (dramaturgie, překlad atd.), schopnost kritického myšlení, publikační činnost (deníková kritika, festivalová kritika, publicistika atd.).

Podklady:

 • přihláška,
 • motivační dopis,
 • bakalářský diplom a diploma supplement či jiný výpis předmětů absolvovaných během předchozího studia,
 • životopis obsahující seznam dosavadní tvůrčí činnosti (umělecké, publikační),
 • závěrečná práce z předchozího stupně studia (pokud ještě nebyla obhájena, je možné přiložit stávající verzi, případně viz též níže; v elektronické podobě),
 • návrh tématu diplomové práce (cca 3 normostrany, plus seznam základní literatury k tématu, případně dalších zdrojů - primární zdroje, inscenace atd.),
 • fakultativně: další písemné výstupy uchazeče (recenze, studie, seminární práce, vlastní tvorba atd.).

Přijímací řízení je jednodenní a sestává z jednoho kola, jemuž předchází vyhodnocení obdržených podkladů; toto vyhodnocení však není vyřazovací.

Průběh přijímacího řízení:

V rámci ústního pohovoru uchazeč prokazuje splnění kritérií v následujících oblastech.

 1. Motivační část: ověření orientace v oboru (stav teatrologie, nové směry, současné divadelní tendence, mezidruhové přesahy, divadlo a společnost).
  Maximálně možno získat 5 bodů.
 2. Odborná část: ověření srovnatelnosti výsledků učení s výsledky učení bakalářského studia na oboru Teorie a kritika, ověření předpokladů v oblasti odborného psaní.
  Maximálně možno získat 5 bodů.
 3. Jazyková část: ověření schopnosti komunikovat o odborné problematice v anglickém jazyce (uchazeč odpovídá na otázky v angličtině tak, aby mohla být ověřena jeho schopnost na adekvátní gramatické a syntaktické úrovni reagovat, a zároveň aby prokázal dostatečnou znalost odborné terminologie, schopnost popisovat viděné a věcně a konkrétně argumentovat).
  Maximálně možno získat 5 bodů.
 4. Talentová část: ověření předpokladů v oblasti divadelního vnímání, analýzy inscenace a jejího kritického zhodnocení s oporou v konkrétních příkladech a věcných argumentech.
  Maximálně možno získat 5 bodů.
 5. Obhajoba návrhu diplomové práce: odůvodnění výběru tématu, případně návaznost na vlastní předchozí výzkum, aktuální stav výzkumu dané problematiky obecně, výchozí hypotéza, metodologie, literatura, předpokládaný plán výzkumu.
  Maximálně možno získat 10 bodů.

Vyhodnocení přijímacího řízení

Body z jednotlivých částí přijímací zkoušky se sčítají a všechny mají stejnou váhu. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů nutného pro přijetí.

 • Maximální počet přijímaných uchazečů: není stanoven.
 • Maximální počet bodů: 30.
 • Minimální počet bodů pro přijetí: 20.

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Teorie a praxe divadelní tvorby

Přijímací řízení pro rok 2020/21.

TEORIE A PRAXE DIVADELNÍ TVORBY

Vedoucí doktorského programu: prof. Jaroslav Etlík.

Název oboru, druh a forma studia:

 • Teorie a praxe divadelní tvorby
  doktorské  - prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Doktorské - kombinované, standardní doba,
  studia: 3 roky,
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Cíl studia:

Rozvíjet a zkoumat problémy vnitřního procesu divadelní tvorby ve všech možných souvislostech.

Nároky na uchazeče:

Předchozí vzdělání: uzavřené magisterské studium oboru na některé z divadelních fakult (DAMU, JAMU), divadelní vědy univerzitního typu  nebo příbuzných humanitních oborů. Počínaje rokem 2020 je nutnou podmínkou, pro přijetí  aby měl uchazeč magisterské studium uzavřeno nejpozději do 30. 6.  toho roku, v němž se v přijímacím řízení o studium doktorského programu  uchází.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Přijímací řízení: s řádně vyplněnou přihláškou uchazeč předkládá projekt disertační práce s připojeným seznamem literatury.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • Projekt disertační práce (zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz).
 • Ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání.
 • Strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
 • Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek).
  Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 

 1. Počet kol: 1 kolo.
 2. Časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den.
 3. Limit přijímaných doktorandů: 1-4.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Studium cizinců - samoplátců:

Nepořádá se.

INFO

Konzultace výsledků přijímacích zkoušek do bakalářského studia:
8. června 2020  15:00 - 16:00 hodin (DAMU, Karlova 26, Katedra teorie a kritiky, II. patro trakt Karlova, č. dv. 224).


Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Kontakt

Zdeňka Listoňová

Tajemnice katedry

E-mail: zdenka.listonova@damu.cz
Telefon: 234 244 291
Detail osoby
Bez obrázku