Scénografie - Kostým a maska

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Program magisterského studia v ateliéru Kostýmu a masky nabízí uchazeči autorské a umělecké řešení kostýmních výprav pro činoherní divadlo, operu, muzikál, balet, pohybové divadlo, film i multimediální tvorbu. Výuka úzce specializovaných projektů rozvíjí umělecké a osobnostní předpoklady studentů a klade důraz na teoretickou reflexi vlastní práce. V magisterském programu je také těžištěm výuky práce v tvůrčím týmu (režisér, scénograf, dramaturg) a tato týmová práce při realizacích v divadle DISK posiluje komunikaci a navazování kontaktů v jejich individuální umělecké činnosti.

Cíle studia

Úvod

Výuka oboru je založena na prolínání umění, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Důležitou vlastností je schopnost „myslet jinak“.
Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Pedagog je především inspirující osobností s nezpochybnitelnou uměleckou reputací, vlastní tvorbou a schopností teoretické reflexe.
Uchazeč o studium musí mít uzavřené bakalářské studium na katedře scénografie DAMU nebo na příbuzném oboru.

Výuka probíhá ve třech specializovaných ateliérech
- divadelní scénografie
- kostýmu a masky
- filmové scénografie

Ateliér kostýmu a masky

O magisterský stupeň kostýmu a masky se uchází adept vlastním projektem (z domovské katedry scénografie) nebo z jiných uměleckých škol (AVU, UMPRUM, Vysoká škola textilní v Liberci atd.) vlastním portfoliem a domácími pracemi včetně vykonání jednodenní talentové zkoušky a pohovoru. Program magisterského studia v ateliéru K+M nabízí uchazeči autorské a umělecké řešení kostýmních výprav pro činoherní divadlo, operu, muzikál, balet, pohybové divadlo, film i multimediální tvorbu. Výuka úzce specializovaných projektů rozvíjí umělecké a osobnostní předpoklady studentů a klade důraz na teoretickou reflexi vlastní práce. V magisterském programu je také těžištěm výuky práce v tvůrčím týmu (režisér, scénograf, dramaturg) a tato týmová práce při realizacích v divadle DISK posiluje komunikaci a navazování kontaktů v jejich individuální umělecké činnosti. Volbou vlastního tématu a skladbou individuálně volených předmětů je posluchači umožněn osobností umělecký rozvoj ve specializovaném oboru, včetně návaznosti na další příbuzné obory (scénografie, filmová a televizní tvorba, režie atd.). Vlastní studium zahrnuje tyto hlavní oblasti kostýmní tvorby: kostým a maska pro činoherní divadlo (lidové divadlo, absurdní divadlo atd.), kostýmní výprava pro operní divadlo (klasická opera v současné interpretaci), kostýmní výprava pro film (komplexní výprava pro současný film dle filmového scénáře), kostýmní výprava pro muzikál a jiné formy hudebního a pohybového divadla. Během dvouletého studia lze tento vlastní program rozšiřovat, posouvat i modifikovat podle vývoje koncepcí jednotlivých uměleckých děl či vlastních ambicí. Student může své studium navázat zahraniční stáží v příslušném oboru.

Profil absolventa

Absolvent umí:
- zvládnout kostýmní výpravu pro divadlo, film, televizní tvorbu atd.
- vytvořit samostatné koncepční řešení kostýmní výpravy
- navrhnout, nakreslit či jinak výtvarně sdělit jednotlivé návrhy kostýmů a masek v rámci této koncepce
- vytvořit střihovou dokumentaci a vybrat a zvolit vhodné materiály pro kostýmní výpravu. Dovede tuto svou koncepci obhájit a zdůvodnit
- zvolit vhodné metody a postupy pro výrobu a realizaci díla vycházející z vlastních uměleckých návrhů. Svou volbu a řešení dokáže argumentačně podepřít
- odpovídajícím způsobem realizovat některé atypické umělecké detaily a artefakty včetně finálních kostýmů a vytvořit tak potřebný umělecký prototyp, který slouží jako vzor pro výrobu v divadelních dílnách
- řešit dílčí změny v průběhu zkoušek a spolupracovat s celým tvůrčím týmem
- prezentovat své návrhy a design projektu kostýmní výpravy, obhájit ho před ostatními tvůrci a realizátory, výrobní složkou divadla, filmovou produkcí, maskéry atd.
Absolventi této specializace nachází uplatnění ve všech českých divadlech i v divadlech zahraničních. Dále pak v oblasti filmové produkce a v práci pro televizi, včetně návrhů kostýmů pro multimediální tvorbu.

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč je absolventem Ba studia oboru nebo oborů příbuzných. Předloží a obhajuje vlastní projekt studia, který je v souladu s programem KS nebo je možné jej garantovat (max. dvoustránkový text připojený k přihlášce ke studiu). Dále předloží soubor prací (portfolio), které dokládá odůvodněnost navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Přijímací zkoušky se konají formou talentové zkoušky a pohovoru před odbornou komisí. Přijatý projekt je základem individuálního učebního plánu.


Garant

doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Docent - vedoucí katedry Úřední hodiny: dle domluvy Detail osoby
Foto