Scénografie - Filmová scénografie

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Filmová scénografie je specifický obor, ve kterém se spojují znalosti scénografa s profesí architekta a designera v kontextu týmové práce filmového, respektive televizního štábu na vzniku audiovizuálního díla. Na toto studium se mohou přihlásit absolventi minimálně bakalářského stupně oboru scénografie, architektury nebo designu. Rozdílný profil přijatých posluchačů, který je dán jejich předchozím vzděláním, je proto pedagogy během studia individuálně rozvíjen. Základním předmětem specializace je ateliér Filmové a televizní scénografie, ve kterém se během studia na řadě praktických cvičení postupně procvičuje celá škála zadání, se kterými se filmový scénograf během své práce setkává.

Cíle studia

Úvod

Výuka oboru je založena na prolínání umění, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Důležitou vlastností je schopnost „myslet jinak“.
Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Pedagog je především inspirující osobností s nezpochybnitelnou uměleckou reputací, vlastní tvorbou a schopností teoretické reflexe.
Uchazeč o studium musí mít uzavřené bakalářské studium na katedře scénografie DAMU nebo na příbuzném oboru.

Výuka probíhá ve třech specializovaných ateliérech
- divadelní scénografie
- kostýmu a masky
- filmové scénografie

Profil absolventa

Absolvent umí:
- být plnohodnotným členem tvůrčího týmu audiovizuálního díla
- využít získané vědomosti k tvorbě scénického návrhu
- využít získané znalosti při realizaci scénického návrhu
- vyřešit technické a ekonomické problémy filmového díla
- zastávat všechny pozice výtvarného oddělení filmového štábu od návrháře dekoraci, ilustrátora, vedoucího výpravy až po hlavího scénografa filmu

Obecné informace o přijímacím řízení

Absolvování bakalářského stupně oboru scénografie, architektura nebo oboru příbuzného, prezentace domácích prací, úspěšné absolvování talentové zkoušky a přijímacího pohovoru.


Garant

prof. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Docent - vedoucí katedry Úřední hodiny: dle domluvy Detail osoby
Foto