Scénografie - Divadelní scénografie

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Program vlastního studia zahrnuje tyto hlavní oblasti divadelní scénografie: Scénografie činoherního divadla všech žánrů a stylů, scénografii operní, pohybového divadla a muzikálu, scénografii v netradičním prostoru a v prostoru veřejném. Skladbu předmětů a jejich náplň si student volí podle svých ambicí a předpokladů. Program je možné modifikovat a měnit v průběhu studia.

Cíle studia

Úvod

Výuka oboru je založena na prolínání umění, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Důležitou vlastností je schopnost „myslet jinak“.
Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Pedagog je především inspirující osobností s nezpochybnitelnou uměleckou reputací, vlastní tvorbou a schopností teoretické reflexe.
Uchazeč o studium musí mít uzavřené bakalářské studium na katedře scénografie DAMU nebo na příbuzném oboru.

Výuka probíhá ve třech specializovaných ateliérech
- divadelní scénografie
- kostýmu a masky
- filmové scénografie

Ateliér divadelní scénografie

Uchazeč předkládá portfolio vlastních prací a osobní projekt studia u konkrétního pedagoga. Projekt musí vycházet z programu katedry scénografie, jejího směřování a musí respektovat její technické možnosti. Uchazeči mimo katedru scénografie přikládají k vlastnímu programu studia vizualizaci scénografického řešení s programem související, absolvují jednodenní talentovou zkoušku. Projekt uchazeč obhajuje v rozhovoru s přijímací komisí.
Program vlastního studia zahrnuje tyto hlavní oblasti divadelní scénografie: Scénografie činoherního divadla všech žánrů a stylů, scénografii operní, pohybového divadla a muzikálu, scénografii v netradičním prostoru a v prostoru veřejném.
Skladbu předmětů a jejich náplň si student volí podle svých ambicí a předpokladů. Program je možné modifikovat a měnit v průběhu studia.
Základní objevy a inovace mají kořeny v počátcích profesního vývoje, velmi často během závěrečné fáze studia. Pedagog je schopný je poznat a vede studenta k pochopení jejich možností a dalšímu rozvíjení. Ideální je stav, kdy absolvent přichází do divadelní praxe s vizí „vlastní“ scénografie.
S každým semestrem stoupají nároky na osobní vklad studenta a vyšší úroveň autentičnosti finálních řešení. V návyku hledat a nacházet nová řešení má student pokračovat i po ukončení studia.
Výuka směřuje k výchově studenta jako koncepčně uvažujícího partnera pro režiséra, choreografa, producenta i libretistu výstav v oblasti autorského scénografického díla.
Ke specifickým problémům student absolvuje přednášky a konzultace předních tvůrčích osobností v dané profesi.
Teoretické předměty doplňují studijní program o nezbytnou reflexi vlastní tvorby a umožňují zpětně hledání vlastního místa v kontextu vývoje scénografie. Teoretické zdůvodnění scénografického projektu je součástí každého zadávaného úkolu.
První tři semestry jsou věnovány naplňování individuálního programu. Ve čtvrtém semestru student pracuje na diplomním projektu. Vedoucími diplomních projektů jsou výrazní scénografové a erudovaní pedagogové.

Profil absolventa

Absolvent umí:
- vytvořit koncepčně domyšlený, osobitý, komplexní scénografický projekt s výraznou uměleckou kvalitou.
- prezentovat a obhájit scénografický projekt, vyřešit materiálovou a technologickou koncepci díla, vytvořit koncepci světelného designu, inspirovat tvůrčí tým, vést realizaci uměleckého díla po umělecké stránce.
- vytvořit model a příslušnou dokumentaci díla a svým výtvarným řešením spoluvytvářet prezentaci dramatického díla na veřejnosti.
- zadávat výrobu specifických scénických objektů, rekvizit a nábytku.
- teoreticky reflektovat vlastní uměleckou práci
Absolvent se uplatňuje v divadlech všech typů a díky jazykovému vybavení i v divadlech v zahraničí. Další schopnosti a dovednosti vyplývají z individuálního projektu studia.

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč předloží a obhajuje vlastní projekt studia, který je v souladu s programem KS a je v jejích technických možnostech (max. dvoustránkový text připojený k přihlášce ke studiu). Dále předloží soubor prací (portfolio), které dokládá odůvodněnost navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Přijímací zkoušky se konají formou rozhovoru. Uchazeči mimo katedru scénografie přikládají k vlastnímu programu studia vizualizaci scénografického řešení s programem související a absolvují jednodenní talentovou zkoušku. Přijatý projekt je základem individuálního učebního plánu.


Garant

doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Docent - vedoucí katedry Úřední hodiny: dle domluvy Detail osoby
Foto