Scénografie

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cílem bakalářského studia oboru scénografie je směřování studenta/ky primárně k výtvarné interpretaci, ke ztvárnění dramatických vlastností prostoru a tvarování dramatické postavy na základě předlohy, kterou může být tematické zadání, dramatický či literární text, operní či baletní předloha. Výuka se převážně orientuje na scénografii v divadelním prostoru. (Základní interpretace předlohy, ztvárnění dramatické postavy, komunikace s tvůrčím týmem, základy technické realizace…)

Cíle studia

Cílem bakalářského studia oboru scénografie je směřování studenta/ky primárně k výtvarné interpretaci, ke ztvárnění dramatických vlastností prostoru a tvarování dramatické postavy na základě předlohy, kterou může být tematické zadání, dramatický či literární text, operní či baletní předloha. Výuka se převážně orientuje na scénografii v divadelním prostoru. (Základní interpretace předlohy, ztvárnění dramatické postavy, komunikace s tvůrčím týmem, základy technické realizace…)
K hlavním předmětům patří scénografie, kostým, kresba/malba, scénická technologie, dějiny scénografie, dějiny výtvarného umění, dějiny divadla.
Předměty se opírají o další povinné kurzy tak, aby program tvořil provázaný a udržitelný celek a zároveň vycházel ze zaměření konkrétních pedagogů.
Výuka oboru Scénografie a Kostýmní tvorba je úzce provázána se souběžnou výukou teoretických a praktických předmětů Katedry činoherního divadla, a to především v předmětech Scénická realizace 1–4, Scénická propedeutika 1–2, Divadelní prostor 1–2, Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1–4.
Spolupráce s KČD je důležitá pro utváření vzájemných uměleckých a profesních vztahů mezi studenty, pozdějšími spolutvůrci.
Výuka oboru scénografie na DAMU je kombinací různých aspektů výtvarné prostorové tvorby na nejvyšší možné umělecké úrovni na základě tematického zadání.
Studium na katedře scénografie je založeno na prolínání uměleckých forem, převážně performativního, tedy divadelního a výtvarného charakteru, humanitních věd a technologií a spolupráci s dalšími katedrami/fakultami. Katedra delší dobu spolupracuje s Institutem intermédií ČVUT, studenti se mohou účastnit stáží v součinnosti s AVU, VŠMU a dalšími.
Cílem bakalářského studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby převážně v divadelním prostoru, s důrazem na realizaci – na technické řešení, uměleckou úroveň a praktické využití.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu v oboru scénografie je odborně i eticky vzdělaný scénograf se znalostmi především z oblasti divadla, výtvarného umění, filmu, hudby a literatury.
Absolvent bakalářského studia vykazuje parametry mnohostranného praktického, technicky zdatného umělce, který splňuje kvalitativní parametry scénografa. Absolvent vykazuje citlivost vůči zadanému tématu na komplexní historické, společenské, stylové a interpretační rovině a užívá tyto informace v rámci výtvarné a technické realizace projektu.
Bakalář zvládá technické a technologické předpoklady scénografické tvorby, dále základy projektování a základy osvětlování scénického prostoru. Je schopen být autorem jednoduššího světelného designu a realizátorem scénografického projektu. Absolvent bakalářského studia má osvojeny tvůrčí a technické základy kostýmní tvorby a problematiku realizace kostýmního projektu pro základní formy divadla, filmu a televize.
Absolvent je partnerem režiséra, dramaturga či choreografa a členem tvůrčího týmu při tvorbě dramatického, prostorového díla.
Na konci bakalářského studia je student schopen navrhnout a zrealizovat samostatný divadelní projekt po stránce technické a výtvarné.

Absolvent/ka bakalářského studia vykazuje následné odborné znalosti:

• Přehled dějin divadla a umění od antiky do konce 20. stol.,
• přehled dějin scénografie od renesance do konce 20. stol.,
• základní znalost jevištních technologií (materiály, spoje, statika, bezpečnost),
• základní znalost světelných technologií,
• přehled dramaturgických a režijních postupů,
• teoretické základy v rámci výtvarných technik,
• teoretické základy rozboru dramatického prostoru a postavy (kostým),
• teoretické znalosti prostorové a konceptuální tvorby.


Absolvent/ka bakalářského studia vykazuje následné odborné dovednosti:

• aplikace uměleckých dovedností souvisejících s prostorovou tvorbou,
• základní schopnost interpretovat text či hudebnědramatickou předlohu,
• schopnost vyjádřit se kresbou, malbou, maketou, prostorovou instalací, základní jevištní scénografií,
kostýmní tvorbou, světlem a volbou a základních příslušných materiálů
• práce v tvůrčím týmu,
• pochopení základních souvislostí mezi scénografií a kostýmní tvorbou,
• rozbor dramatického prostoru/postavy/situace a jejich vzájemný vztah.


Obecné informace o přijímacím řízení

Ukončené středoškolské vzdělání, soubor vlastních prací, orientace v dějinách kultury, schopnost kresebného vyjádření prostoru. Úspěšné složení tříkolové talentové zkoušky.

NÁROKY NA UCHAZEČE:
Výtvarné a řemeslné předpoklady. Živý zájem o obor a výtvarné umění.
Schopnost výtvarně-interpretačního, samostatného vnímání a uvažování. Dispozice pro chápání vzájemných vztahů, vlastností a atributů prostoru. Dále pak základní orientace v oboru deskriptivní geometrie a přehled v dějinách výtvarného umění a architektury.

POVINNÉ PŘÍLOHY, DOMÁCÍ PRÁCE A JEJICH PŘEDLOŽENÍ:
Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení), předloží dále uchazeč o studium v tomto programu domácí práce. Ty budou posuzované v I. kole a uchazeči je přinesou s sebou v den konání I. kola přijímací zkoušky.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:
Počet kol: tři kola vyřazovací.
Časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den.
Zvláštní požadavky: Uchazeč si s sebou do druhého a třetího kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložku).

RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:
I. KOLO:
Písemný test ze všeobecného kulturního přehledu
• v testu se hodnotí základní všeobecný kulturní přehled a základní orientace v historii
• maximální počet 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola 7 bodů

Po absolvování testu následné předložení řešení zadaného domácího úkolu a domácích prací (nikoliv v elektronické podobě), které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval schopnosti uchazeče, zájem a směřování ke zvolenému oboru. • u domácích prací se hodnotí zejména výtvarná úroveň, imaginace, nadání a citlivost uchazeče a schopnost prostorového vidění.
• maximální počet 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola 7 bodů

Celkem je v I. kole maximální počet bodů 30, minimální počet bodů nutný pro postup do II. kola je 17 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. KOLO:
1. úkol – Interpretovaná prostorová situace a interpretovaná dramatická postava
• prověřuje schopnost interpretovat a vyjádřit výtvarně prostor a postavu, jejich vzájemný vztah, na základě jednoduché literární a dramatické předlohy
• maximální počet za interpr. prostorovou situaci 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do III. kola 7 bodů
• maximální počet za interpr. prostorovou postavu 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do III. kola 7 bodů

2. Úkol
Kresba podle modelu
• figurální kresba – kresba figury podle živého modelu
• maximální počet 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do III. kola 7 bodů

Ve II. kole lze získat maximálně 45 bodů, minimální počet bodů nutný pro postup do III. kola je 21 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

III. KOLO:
Tematický kresebný úkol, interpretace prostoru
• maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro přijetí 7 bodů

Rozhovor
• maximální počet bodů 10, minimální počet bodů pro přijetí je 5 bodů

V III. kole lze získat maximálně 25 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 12 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří ve III. kole dosáhnou minimálního počtu 12 bodů.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST:
Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.


Garant

doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Docent Telefon: 234 244 241 Detail osoby
Foto