Studijní programy

Scénografie

bakalářský Cílem bakalářského studia oboru scénografie je směřování studenta/ky primárně k výtvarné interpretaci, ke ztvárnění dramatických vlastností prostoru a tvarování dramatické postavy na základě předlohy, kterou může být tematické zadání, dramatický či literární text, operní či baletní předloha. Výuka se převážně orientuje na scénografii v divadelním prostoru. (Základní interpretace předlohy, ztvárnění dramatické postavy, komunikace s tvůrčím týmem, základy technické realizace…)

Scénografie - Divadelní scénografie

navazující magisterský Program vlastního studia zahrnuje tyto hlavní oblasti divadelní scénografie: Scénografie činoherního divadla všech žánrů a stylů, scénografii operní, pohybového divadla a muzikálu, scénografii v netradičním prostoru a v prostoru veřejném. Skladbu předmětů a jejich náplň si student volí podle svých ambicí a předpokladů. Program je možné modifikovat a měnit v průběhu studia.

Scénografie - Filmová scénografie

navazující magisterský Filmová scénografie je specifický obor, ve kterém se spojují znalosti scénografa s profesí architekta a designera v kontextu týmové práce filmového, respektive televizního štábu na vzniku audiovizuálního díla. Na toto studium se mohou přihlásit absolventi minimálně bakalářského stupně oboru scénografie, architektury nebo designu. Rozdílný profil přijatých posluchačů, který je dán jejich předchozím vzděláním, je proto pedagogy během studia individuálně rozvíjen. Základním předmětem specializace je ateliér Filmové a televizní scénografie, ve kterém se během studia na řadě praktických cvičení postupně procvičuje celá škála zadání, se kterými se filmový scénograf během své práce setkává.

Scénografie - Kostým a maska

navazující magisterský Program magisterského studia v ateliéru Kostýmu a masky nabízí uchazeči autorské a umělecké řešení kostýmních výprav pro činoherní divadlo, operu, muzikál, balet, pohybové divadlo, film i multimediální tvorbu. Výuka úzce specializovaných projektů rozvíjí umělecké a osobnostní předpoklady studentů a klade důraz na teoretickou reflexi vlastní práce. V magisterském programu je také těžištěm výuky práce v tvůrčím týmu (režisér, scénograf, dramaturg) a tato týmová práce při realizacích v divadle DISK posiluje komunikaci a navazování kontaktů v jejich individuální umělecké činnosti.

Světelný a audiovizuální design pro živá umění

navazující magisterský Vývoj živého umění 21. století posouvá tradiční formát scénografie do podstatně složitějšího a širšího kontextu. Současný trend intenzivního propojování prostoru, technologií, interpretace, dramaturgie, režie, vyžaduje nové kompetence tvůrců a práci v komplexnějších mezioborových týmech. Nový program se bude zabývat designem pro živá umění v nejširším smyslu slova. Prostřednictvím tohoto programu si studenti osvojí principy designu, tvorby a realizace projektů, které jim umožní vstoupit jak do tradičních rolí v oblasti scénického umění, tak do rozšířené oblasti, která zahrnuje audiovizuální tvorbu, imerzivní zážitky, výstavnictví a event design. Program staví na stávajících odborných znalostech pedagogického týmu nejen v oblasti divadla, ale šířeji v segmentu živých umění, které rozšiřuje o oblast digitálních médií.

Studijní obory v angličtině

Doktorské studium pro obory herectví, režie a dramaturgie zajišťuje Ústav teorie scénické tvorby, vědecko-výzkumné pracoviště KČD a KS.

Studijní obory - dobíhající akreditace