Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářského studia v kademickém roce 2023/24


Navrženi na přijetí:

71667701
33735929
24010097
83967891
39627664
83729514

 

Portfolia je možné vyzvednout ve čtvrtek 9. 3. 2023 9 - 16 a v pátek 10.3. 2023 9 - 15. Případně další dny dle emailové domluvy s tajemnicí katedry Terezou Škorpilovou email: tereza.skorpilova@damu.cz

 

 

 

 

 

 

 

Na Katedře scénografie je základním prostředkem komunikace kresba. Zde se naučíte vizualizovat svou představu o dramatickém textu, o vztahu herce a prostoru.

 

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské a magisterské studium:

26. listopadu a 3. prosince 2022 vždy od 10.00


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 31. ledna 2023


Pro navazující magisterské studium:

9. května 2023


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

31. března 2023


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

6.–8. března 2023


Pro navazující magisterské studium:

12. června 2023


Pro navazující magisterské studium v anglickém jazyce:

15. dubna 2023
25.–28. dubna 2023


Průběh přijímacích zkoušek

Přijímací řízení BA
Přijímací řízení MA

Nároky na uchazeče:

Výtvarné a řemeslné předpoklady. Živý zájem o obor a výtvarné umění.

Schopnost výtvarně interpretačního, samostatného vnímání a uvažování. Dispozice pro chápání vzájemných vztahů, vlastností a atributů prostoru. Dále pak základní orientace v oboru deskriptivní geometrie, a přehled v dějinách výtvarného umění a architektury.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu:

Domácí práce posuzované v I. kole uchazeči přinesou s sebou v den konání I. kola přijímací zkoušky.

Průběh přijímacích zkoušek:

 1. Počet kol: tři kola vyřazovací.
 2. Časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den. 
 3. Zvláštní požadavky: Uchazeč si s sebou do druhého a třetího kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložku). 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

Cca 8:00 písemný test z všeobecného kulturního přehledu, po absolvování testu následné předložení řešení zadaného domácího úkolu a domácích prací /nikoliv v elektronické podobě/, které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval schopnosti uchazeče, zájem a směřování ke zvolenému oboru. U domácích prací se hodnotí zejména výtvarná úroveň, imaginace, nadání a citlivost uchazeče a schopnost prostorového vidění. V testu se hodnotí základní všeobecný kulturní přehled a základní orientace v historii. 

19:00 zveřejnění postupujících do druhého kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/ 

Test maximální počet 15 bodů, minimální počet pro postup do II. kola 7 bodů.

Domácí práce maximální počet  bodů15, minimální počet pro postup do II. kola 10 bodů.

Celkem je v I. kole maximální počet bodů 30, minimální počet bodů nutný pro postup do II. kola je 17 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

II. kolo:

9:00 - 13:00 1. úkol - Interpretovaná prostorová situace a Interpretovaná dramatická postava - prověřuje schopnost interpretovat a vyjádřit výtvarně prostor a postavu, jejich vzájemný vztah, na základě jednoduché literární a dramatické předlohy. 

13:30 - 17:30 2. úkol - Kresba podle modelu - figurální kresba – kresba figury podle živého modelu. 

19:00 zveřejnění postupujících do třetího kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/

 Interpretovaná prostorová situace maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Interpretovaná dramatická postava maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Kresba podle modelu maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 45 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 21 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

III. kolo:

9:00 - 14:00 Tematický kresebný úkol, interpretace prostoru
Maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro přijetí je 7 bodů 

15:00 - 19:00 Rozhovor
Maximální počet bodů 10, minimální počet bodů pro přijetí je 5 bodů

V III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 25 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 12 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří ve III. kole dosáhnou minimálního počtu 12 bodů.

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Nároky na uchazeče:

Podmínkou přijetí je úspěšně ukončené bakalářské studium na katedře scénografie nebo na jiné vysoké škole, zejm. podobného zaměření.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Povinnými specifickými přílohami k přihlášce do tohoto programu jsou:

 • Vlastní návrh tématu studia/motivační dopis (max. dvoustránkový text). Návrh obsahuje osobní zájem o konkrétní specializaci, jeho zdůvodnění a vlastní představu o směřování individuálního studia (specifický žánr nebo aplikace scénografie). Projekt studia předloží uchazeč společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci).
 • Soubor prací (portfolio), které dokládá obhajobu navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Portfolio uchazeč přinese s sebou v den konání přijímacího zkoušky.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Jedno kolo vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Jeden den.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

Přijímací zkouška sestává z jednoho kola, v němž se hodnotí předložený písemný projekt a portfolio, splnění zadaného výtvarného úkolu a pohovor.

 1. Předložený písemný projekt a portfolio – hodnotí se vhled do problematiky oboru, zájem o obor, umělecká interpretační a výtvarná úroveň, talent – maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro splnění 10.
 2. Splnění zadaného výtvarného úkolu – hodnotí se:

  Divadelní scénografie a Kostým a maska – výtvarné řešení úryvku zadané divadelní či literární předlohy, která obsahuje prostorové řešení / řešení postavy na základě interpretace předlohy.

  Filmová scénografie – zadání je návrh interiérové dekorace dle zadaného tématu s důrazem na celkovou atmosféru navrženého prostoru – maximální počet bodů 20, minimální počet bodů pro splnění 10.
 3. Pohovor – obsahuje ústní obhajobu zvoleného řešení zadání a obhajobu specifických aspektů projektu studia/motivačního dopisu maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro splnění 10.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou nejméně 30 bodů a zároveň dosáhnou minimálního počtu bodů ve všech třech částech zkoušky.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu: 

Není stanoven. 

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Jiné možnosti studia

 • Pro české občany: nepořádá se
 • Pro zahraniční uchazeče – samoplátce: katedra pořádá krátkodobé studijní pobyty-stáže v angličtině.
 • Katedra připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu Scénografie v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování příbuzného bakalářského studijního programu (např. scénografie, výtvarné umění, architektura) na české či zahraniční vysoké škole a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky (předložení projektu studia a portfolio). Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení je březen 2023.
 • Katedra scénografie vypisuje PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE O STUDIUM prioritně určený uchazečům o bakalářské studium.

Kurz má umožnit zájemcům základní orientace v požadavcích katedry na výtvarně-řemeslnou připravenost, schopnost vyjádřit kresbou prostor a jeho dramatické vlastnosti. 

Další oblastí krátkých úkolů bude kresba figury podle modelu a její transformace na dramatickou postavu. 

Kurz (8 lekcí) začíná v sobotu 7. 1., a pokračuje o sobotách 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2. a 25. 2. 2023 vždy od 10 do 14 hodin v prostorách katedry scénografie, Praha 1, Karlova 26, IV. Patro nebo on-line . KAPACITA KURZŮ JE JIŽ PRO TENTO ROK NAPLNĚNA!

Bližší informace – tajemnice katedry MgA. Tereza Škorpilová email: tereza.skorpilova@damu.cz, tel: 234 244 241

Kontakt

MgA. Tereza Škorpilová

Tajemnice

E-mail: tereza.skorpilova@damu.cz
Telefon: 234 244 241
Detail osoby
Bez obrázku.