Přijímací řízení

Na Katedře scénografie je základním prostředkem komunikace kresba. Zde se naučíte vizualizovat svou představu o dramatickém textu, o vztahu herce a prostoru.

Přijímací řízení do bakalářského studia Scénografie pro akademický rok 2022/23

Navrženi na přijetí (uchazeči jsou zveřejňováni pod číslem přihlášky):

55343069
58565346
95667314
95105092
90265391
52758919

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské a magisterské studium:

27. listopadu a 4. prosince 2021, 10:00


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 31. ledna 2022


Pro navazující magisterské studium:

do 9. května 2022


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

28. února – 2. března 2022


Pro navazující magisterské studium:

6. června 2022


Průběh přijímacích zkoušek

Přijímací řízení BA
Přijímací řízení MA

Přijímací řízení do bakalářského studia

Nároky na uchazeče:

Výtvarně-řemeslné předpoklady, schopnost výtvarně-dramatického uvažování, dispozice pro chápání dramatických vlastností prostoru, základní znalosti deskriptivní geometrie, orientace v kulturních epochách. 

Domácí práce posuzované v I. kole uchazeči přinesou s sebou v den konání I. kola přijímací zkoušky.
 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Tři kola vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Jeden den.

c) Zvláštní požadavky:

Uchazeč si s sebou do druhého a třetího kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložku).
 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo

Cca 8:00 písemný test z všeobecného kulturního přehledu, po absolvování testu následné předložení domácích prací /nikoliv v elektronické podobě/, které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval schopnosti uchazeče, zájem a směřování ke zvolenému oboru. U domácích prací se hodnotí zejména schopnost uchazeče zachytit v kresbě dramatickou situaci a prostorové vidění, které jsou předpokladem pro studium oboru scénografie. V testu se hodnotí základní všeobecný kulturní přehled a základní orientace v historii.

19:00 zveřejnění postupujících do druhého kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/

Test maximální počet 15 bodů, minimální počet pro postup do II. kola 7 bodů.

Domácí práce maximální počet 15, minimální počet pro postup do II. kola 10 bodů.

Celkem je v I. kole maximální počet bodů 30, minimální počet bodů nutný pro postup do II. kola je 17 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo

9:00 - 13:00 1. úkol - prověřuje schopnost vyjádřit kresebně prostor a dramatickou postavu s jednoduchým dramatickým zadáním

13:30 - 17:30 2. úkol - figurální kresba – kresba figury podle modelu a její transformace na dramatickou postavu

Dramatická situace maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů

Dramatická postava maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů

Kresba podle modelu maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů

19:00 zveřejnění postupujících do třetího kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 45 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 21 bodů. 

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

III. kolo

9:00 - 14:00 Tematický kresebný úkol, dramatický prostor

Maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro přijetí je 7 bodů

15:00 - 19:00 Rozhovor

Maximální počet bodů 10, minimální počet bodů pro přijetí je 5 bodů

V III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 25 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 12 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v součtu minimálně počtu 50 bodů a současně dosáhnou v I. kole – min. 17 bodů; v II. kole – min. 21 bodů, v III. kole – min. 12 bodů.
 

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.
 

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Nároky na uchazeče:

Podmínkou přijetí je úspěšně ukončené bakalářské studium na katedře scénografie nebo na jiné vysoké škole, zejm. podobného zaměření. 

Uchazeč předloží a obhajuje 

  1. Vlastní projekt studia, který je v souladu s programem katedry scénografie a je v jejich možnostech (max. dvoustránkový text připojený k přihlášce ke studiu). Projekt obsahuje osobní zájem o konkrétní specializaci, jeho zdůvodnění a vlastní představu o směřování individuálního studia (specifický žánr nebo aplikace scénografie ve všech oblastech jejího uplatnění). 
  2. Soubor prací (portfolio), které dokládá odůvodněnost navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Portfolio uchazeč přinese s sebou v den konání přijímacího řízení. 

Přijatý projekt je základem individuálního učebního plánu.

Projekt studia předloží uchazeč společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci).
 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Jedno kolo vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Jeden den.
 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

Přijímací zkouška sestává z jednoho kola, v němž se hodnotí předložený písemný projekt a portfolio, dle kritérií uvedených výše, splnění zadaného výtvarného úkolu a pohovor.

Předložený písemný projekt a portfolio - maximální počet bodů 15, pro splnění je minimální počet bodů 10.

Splnění zadaného výtvarného úkolu - maximální počet bodů 20 minimální počet bodů pro splnění 10.

Rozhovor - maximální počet bodů 15 minimální počet bodů pro splnění 10.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou nejméně 30 bodů a zároveň dosáhnou minimálního počtu bodů ve všech třech částech zkoušky.
 

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.
 

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Jiné možnosti studia

  • Pro české občany: nepořádá se
  • Pro zahraniční uchazeče – samoplátce: katedra pořádá krátkodobé studijní pobyty-stáže v angličtině.
  • Katedra připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu Scénografie v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování příbuzného bakalářského studijního programu (např. scénografie, výtvarné umění, architektura) na české či zahraniční vysoké škole a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky (předložení projektu studia a portfolio). Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení je únor 2022.
  • Katedra scénografie vypisuje PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE O STUDIUM prioritně určený uchazečům o bakalářské studium.

Kurz má umožnit zájemcům základní orientace v požadavcích katedry na výtvarně-řemeslnou připravenost, schopnost vyjádřit kresbou prostor a jeho dramatické vlastnosti. 

Další oblastí krátkých úkolů bude kresba figury podle modelu a její transformace na dramatickou postavu. 

Kurz (8 lekcí) začíná v sobotu 8. 1., a pokračuje o sobotách 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2. a 26. 2. 2022 vždy od 10 do 14 hodin v prostorách katedry scénografie, Praha 1, Karlova 26, IV. Patro nebo on-line (bude upřesněno dle situace). Cena kurzu je 1600 Kč za celý kurz. (platba předem převodem na účet AMU).

Bližší informace – tajemnice katedry MgA. Tereza Škorpilová email: tereza.skorpilova@damu.cz, tel: 234 244 241

Kontakt

MgA. Tereza Škorpilová

Tajemnice

E-mail: tereza.skorpilova@damu.cz
Telefon: 234 244 241
Detail osoby
Bez obrázku.