Přijímací řízení

Na Katedře scénografie je základním prostředkem komunikace kresba. Zde se naučíte vizualizovat svou představu o dramatickém textu, o vztahu herce a prostoru.

Přijímací řízení do bakalářského studia Scénografie pro akademický rok 2022/23

Navrženi na přijetí (uchazeči jsou zveřejňováni pod číslem přihlášky):

55343069
58565346
95667314
95105092
90265391
52758919

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské a magisterské studium:

26. listopadu a 3. prosince 2022 vždy od 10.00


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 31. ledna 2023


Pro navazující magisterské studium:

9. května 2023


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

6.–8. března 2023


Pro navazující magisterské studium:

12. června 2023, 16. června a 8. září 2023


Průběh přijímacích zkoušek

Přijímací řízení BA
Přijímací řízení MA

Nároky na uchazeče:

Výtvarné a řemeslné předpoklady. Živý zájem o obor a výtvarné umění.

Schopnost výtvarně interpretačního, samostatného vnímání a uvažování. Dispozice pro chápání vzájemných vztahů, vlastností a atributů prostoru. Dále pak základní orientace v oboru deskriptivní geometrie, a přehled v dějinách výtvarného umění a architektury.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu:

Domácí práce posuzované v I. kole uchazeči přinesou s sebou v den konání I. kola přijímací zkoušky.

Průběh přijímacích zkoušek:

  1. Počet kol: tři kola vyřazovací.
  2. Časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den. 
  3. Zvláštní požadavky: Uchazeč si s sebou do druhého a třetího kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložku). 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

Cca 8:00 písemný test z všeobecného kulturního přehledu, po absolvování testu následné předložení řešení zadaného domácího úkolu a domácích prací /nikoliv v elektronické podobě/, které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval schopnosti uchazeče, zájem a směřování ke zvolenému oboru. U domácích prací se hodnotí zejména výtvarná úroveň, imaginace, nadání a citlivost uchazeče a schopnost prostorového vidění. V testu se hodnotí základní všeobecný kulturní přehled a základní orientace v historii. 

19:00 zveřejnění postupujících do druhého kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/ 

Test maximální počet 15 bodů, minimální počet pro postup do II. kola 7 bodů.

Domácí práce maximální počet 15, minimální počet pro postup do II. kola 10 bodů.

Celkem je v I. kole maximální počet bodů 30, minimální počet bodů nutný pro postup do II. kola je 17 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

II. kolo:

9:00 - 13:00 1. úkol - Interpretovaná prostorová situace a Interpretovaná dramatická postava - prověřuje schopnost interpretovat a vyjádřit výtvarně prostor a postavu, jejich vzájemný vztah, na základě jednoduché literární a dramatické předlohy. 

13:30 - 17:30 2. úkol - Kresba podle modelu - figurální kresba – kresba figury podle živého modelu. 

19:00 zveřejnění postupujících do třetího kola (web DAMU) damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/prijimaci-rizeni/

 Interpretovaná prostorová situace maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Interpretovaná dramatická postava maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Kresba podle modelu maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro postup do III. kola je 7 bodů.

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 45 bodů, minimální počet bodů získaných v tomto kole nutných pro postup do III. kola je 21 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

III. kolo:

9:00 - 14:00 Tematický kresebný úkol, interpretace prostoru
Maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro přijetí je 7 bodů 

15:00 - 19:00 Rozhovor
Maximální počet bodů 10, minimální počet bodů pro přijetí je 5 bodů

V III. kole je maximální počet dosažitelných bodů 25 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 12 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří ve III. kole dosáhnou minimálního počtu 12 bodů.

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Nároky na uchazeče:

Podmínkou přijetí je úspěšně ukončené bakalářské studium na katedře scénografie nebo na jiné vysoké škole, zejm. podobného zaměření. 

Uchazeč předloží a obhajuje 

  1. Vlastní projekt studia, který je v souladu s programem katedry scénografie a je v jejich možnostech (max. dvoustránkový text připojený k přihlášce ke studiu). Projekt obsahuje osobní zájem o konkrétní specializaci, jeho zdůvodnění a vlastní představu o směřování individuálního studia (specifický žánr nebo aplikace scénografie ve všech oblastech jejího uplatnění). 
  2. Soubor prací (portfolio), které dokládá odůvodněnost navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Portfolio uchazeč přinese s sebou v den konání přijímacího řízení. 

Přijatý projekt je základem individuálního učebního plánu.

Projekt studia předloží uchazeč společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci).
 

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Jedno kolo vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Jeden den.
 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

Přijímací zkouška sestává z jednoho kola, v němž se hodnotí předložený písemný projekt a portfolio, dle kritérií uvedených výše, splnění zadaného výtvarného úkolu a pohovor.

Předložený písemný projekt a portfolio - maximální počet bodů 15, pro splnění je minimální počet bodů 10.

Splnění zadaného výtvarného úkolu - maximální počet bodů 20 minimální počet bodů pro splnění 10.

Rozhovor - maximální počet bodů 15 minimální počet bodů pro splnění 10.

Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou nejméně 30 bodů a zároveň dosáhnou minimálního počtu bodů ve všech třech částech zkoušky.
 

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.
 

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

Jiné možnosti studia

  • Pro české občany: nepořádá se
  • Pro zahraniční uchazeče – samoplátce: katedra pořádá krátkodobé studijní pobyty-stáže v angličtině.
  • Katedra připravuje akreditaci navazujícího magisterského programu Scénografie v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování příbuzného bakalářského studijního programu (např. scénografie, výtvarné umění, architektura) na české či zahraniční vysoké škole a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky (předložení projektu studia a portfolio). Předpokládaný termín vyhlášení přijímacího řízení je únor 2022.
  • Katedra scénografie vypisuje PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE O STUDIUM prioritně určený uchazečům o bakalářské studium.

Kurz má umožnit zájemcům základní orientace v požadavcích katedry na výtvarně-řemeslnou připravenost, schopnost vyjádřit kresbou prostor a jeho dramatické vlastnosti. 

Další oblastí krátkých úkolů bude kresba figury podle modelu a její transformace na dramatickou postavu. 

Kurz (8 lekcí) začíná v sobotu 8. 1., a pokračuje o sobotách 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2. a 26. 2. 2022 vždy od 10 do 14 hodin v prostorách katedry scénografie, Praha 1, Karlova 26, IV. Patro nebo on-line (bude upřesněno dle situace). Cena kurzu je 1600 Kč za celý kurz. (platba předem převodem na účet AMU).

Bližší informace – tajemnice katedry MgA. Tereza Škorpilová email: tereza.skorpilova@damu.cz, tel: 234 244 241

Kontakt

MgA. Tereza Škorpilová

Tajemnice

E-mail: tereza.skorpilova@damu.cz
Telefon: 234 244 241
Detail osoby
Bez obrázku.