O katedře

Obor scénografie se zabývá především vizuální podobou dramatického díla. Jde tedy prvotně o výtvarný obor, jehož podoby a kvality se odvíjejí od způsobu interpretace dramatického textu. Předmětem studia scénografie jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Koncepce výuky respektuje dramatická východiska scénografické tvorby a její týmový charakter i současné přesahující tendence oboru. Studenti získávají potřebné technologické základy pro tvorbu scény nebo kostýmu osvojováním rozličných výrazových prostředků jako je kresba, malba, koláž, instalace, tvorba modelů, rysů, využití fotografie, filmu, grafických programů, světelného designu a řady dalších příbuzných oborů využitých ve prospěch požadované formy a obsahu scénického sdělení.

Studium je rozděleno do dvou stupňů - tříletého bakalářského a dvouletého magisterského.

Výuka magisterského studia probíhá v těchto specializovaných ateliérech: Scénografie divadelní, Scénografie kostýmu a masky, Scénografie filmu a televize.

Ateliéry

Scénografie

Předmětem studia scénografie jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Scénografie autorsky participuje na vzniku divadelní inscenace. Koncepce výuky respektuje dramatická východiska scénografické tvorby a její týmový charakter i současné přesahující tendence oboru.

Scénografie kostýmu a masky

Magisterské studium ateliéru kostým a maska na katedře scénografie (založené F. Trostrem jako první studium scénografie na světě v roce 1946) se realizuje v ateliéru pod vedením Mgr. Kateřiny Štefkové, Mgr. Hany Fischerové, Mgr. Kataríny Hollé, MgA. Jany Hauskrechtové a MgA. Marka Cpina. Výuka je zaměřena na navrhování kostýmů pro všechny formy divadla, filmovou a televizní tvorbu. Zadávané úkoly a jejich specifikace vyplývají z individuálního studijního programu a předpokládají schopnost výtvarně se vyjadřovat. Ateliérová výuka je zaměřena na tvarování dramatické postavy, kde důraz je kladem na dramatická východiska kostýmní tvorby a na realizaci kostýmních objektů a výprav. Osnova je vytvářena s ohledem na magisterský projekt a na dramaturgický plán školního divadla Disk. Podmínkou magisterského studia je ukončené bakalářské studium uměleckého směru a je návazné na bakalářský program katedry scénografie Divadelní fakulty AMU v Praze.

Cílem studia je zvládnutí kostýmní výpravy pro všechny typy divadla ( činohra, opera, balet ) filmovou a televizní tvorbu. Absolvent ateliéru kostým a maska je schopen samostatné kostýmní tvorby a uplatňuje se i v oblastech mimodivadelních produkcí. Studium je ukončeno diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou.

Filmová a televizní scénografie

Magisterské studium ateliéru filmová a televizní scénografie je otevřeno všem uchazečům, kteří mají ukončený alespoň bakalářský stupeň studia na vysoké škole. Ve většině případů se dosud jednalo o studenty a absolventy Fakulty architektury ČVUT nebo VUT. Dále jsou to studenti AVU, VŠUP a v neposlední řadě i absolventi bakalářského stupně studia na katedře scénografie DAMU.

Přijetí ke studiu je podmíněno složením přijímací zkoušky, která se skládá z prezentace vlastních výtvarných prací uchazeče, z vypracování praktického úkolu a osobního pohovoru. Praktickým úkolem je vypracování návrhu dekorace na základě slovního popisu. Osobní pohovor je pak zaměřen na všeobecný kulturní přehled uchazeče a na zjištění jeho motivace ke studiu.

Studium je dvouleté a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi studia získávají akademický titul magistr umění MgA.

Během studia se posluchači seznamují nejen s oborem samotným, ale zevrubně i s ostatními souvisejícími profesemi, které tvoří filmový a televizní štáb. Posluchači tak navštěvují teoretické přednášky nejenom v rámci katedry scénografie, ale i na katedrách FAMU. V rámci studia studenti spolupracují na praktických filmových cvičeních se studenty FAMU, zkoušejí si tak spolupráci v rámci filmového štábu.

Absolventům se otevírá celá řada uplatnění. Jak při výrobě celovečerních filmů a televizních pořadů, tak i při výrobě reklamních spotů a videoklipů. V neposlední řadě mohou absolventi uplatnit své znalosti získané během tohoto studia při návrzích a realizacích výstav a interiérů.

Studium je koncipováno tak, aby vychovávalo samostatné tvůrčí osobnosti, které na základě dramatického textu dokáží nejenom vytvořit výtvarný návrh dekorace, ale i dovést tento návrh do úspěšné realizace. Důležitou součástí osobnosti filmového a televizního scénografa je pak schopnost tvůrčím způsobem spolupracovat s ostatními členy filmového štábu.

V současnosti se spolupráce na filmových a televizních projektech, ve stále větší míře, stává mezinárodní záležitostí. Zvláště nyní, po vstupu naší země do Evropské unie, se otevírá pro naše absolventy celá řada možných uplatnění nejenom v rámci naší země, ale i v rámci evropského trhu práce.

Z tohoto důvodu je během studia kladen důraz na rozvíjení jazykových schopností našich posluchačů tak, aby byli připraveni na tvůrčí komunikaci v mezinárodním měřítku.

Historie katedry

2021

Doc. Mgr. Jan Štěpánek vedoucím katedry.

2007

Cena UNESCO za nejlepší studentskou expozici na PQ.

1992

Prof. Dušek vedoucím katedry.

1980

Začátek výuky Filmové a televizní scénografie.

1978

Prof. A. Pražák vedoucím katedry.

1966

Přenesení katedry do budovy DAMU, Karlova 26.

1946

Prof. F. Tröster zakládá scénografii DAMU v Ledeburském paláci.

OSOBNOSTI KATEDRY

František Tröster

zakladatel Katedry sccénografie, držitel Zlaté medaile z Bienále v Sao Paulo

Oldřich Smutný

přední český malíř

Ladislav Vychodil

scénograf a dlouholetý vedoucí katedry scénografie v Bratislavě

Jarmila Konečná

přední česká kostýmní výtvarnice, držitelka Českého lva

Irena Greifová

přední česká kostýmní výtvarnice

Jana Zbořilová

přední česká kostýmní výtvarnice

Jaroslav Malina

scénograf

Miloslav Chlupáč

přední český moderní sochař

Karel Hubáček

architekt, zakladatel SIALu, držitel Perettovy ceny za Ještěd

Albert Pražák

scénograf

Miloš Ditrich

filmový a televizní architekt

Ludmila Kybalová

historička odívání

<h3>Jindřich Dušek</h3>

<p>scénograf, asistent prof. Tröstera</p>

Jindřich Dušek

scénograf, asistent prof. Tröstera

<h3>Michael Romberg</h3>

<p>přední český grafik a kostýmní výtvarník</p>

Michael Romberg

přední český grafik a kostýmní výtvarník

<h3>Vladimír Jindra</h3>

<p>kunsthistorik, zakladatel české teorie scénografie</p>

Vladimír Jindra

kunsthistorik, zakladatel české teorie scénografie

<h3>Jan Sládek</h3>

<p>scénograf</p>

Jan Sládek

scénograf

<h3>Marie Franková</h3>

<p>kostýmní výtvarnice</p>

Marie Franková

kostýmní výtvarnice

<h3>Ivana Brádková</h3>

<p>kostýmní výtvarnice</p>

Ivana Brádková

kostýmní výtvarnice