Produkce

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Bakalářský program produkce připravuje studenty na dráhu organizátorů inscenačních projektů, festivalů a dalších eventů, vedoucích produkčních týmů, manažerů souborů nebo dalších složek v kulturních organizacích. Ve výuce kombinujeme podporu kreativních schopností s výukou teorie zejména v oblasti divadla, managementu, marketingu, ekonomiky nebo práva. Podstatnou součástí studia je praxe ve fakultním divadle DISK a při pořádání fakultního festivalu Zlomvaz.

Cíle studia

Cílem studijního programu v obecné rovině je připravit budoucí absolventy oboru na pracovní dráhu v oblasti performing arts na úrovni středního managementu nebo v pozici manažera divadelních projektů nebo souboru.
Obor produkce na divadelní fakultě AMU připravuje studenty na profesionální působení v rámci provozování různých forem divadla, a to nejen ve znalostní rovině, ale i ve smyslu rozvoje kreativního přístupu k této profesi, schopností potřebných k úspěšnému zapojení se do stávající organizace budoucích zaměstnavatelů, ale i schopnosti iniciace umělecké činnosti, její reflexe a konstruktivní oponentury.
Studijní plán bakalářského studia nabízí přednášky a (v převážné míře) semináře z oblasti teorie a historie divadla, ekonomie, práva, řízení a provozování divadelních projektů i organizací, fundraising, marketing, kulturní politika apod. Velký důraz je kladen na způsoby a možnosti praktického využití těchto znalostí v kontextu provozování umělecké činnosti, samozřejmě především divadla. Teorie a její aplikace je tedy buď vyučována v rámci jednoho předmětu, nezřídka ale na teoretický předmět navazují předměty aplikované teorie nebo přímo praxe. Vedle toho je nemalá část výuky věnována osvojování tzv. soft skills, tedy organizačních, komunikačních i tvůrčích dovedností. Součástí studijního plánu je i výuka cizích jazyků zajišťovaná Centrem jazykové přípravy AMU.
Praktická část výuky má těžiště v druhém ročníku, ale prolíná se celým studiem, a je přímo navázána na uměleckou činnost ostatních kateder Divadelní fakulty AMU. Probíhá z převážné části v divadle DISK, fakultní divadelní scéně, kde se posluchači seznamují s přípravou divadelní inscenace a s každodenním provozem divadla. Posluchači působí jako produkční zejména absolventských projektů, které připravují se studenty oborů herectví, režie, dramaturgie a scénografie. Nedílnou a zásadní součástí studia je částečně samostatná a v řadě teoretických předmětů intenzivně reflektovaná příprava fakultního divadelního festivalu Zlomvaz, při jehož přípravě mají studenti možnost využít teoretické znalosti při přípravě, řízení a realizaci divadelního eventu.
Formulace studijních plánů zohledňuje skutečnost, že české divadlo, stejně jako kultura vůbec, prochází neustálými změnami z pohledu financování, legislativních podmínek a v případě divadel provozovaných neziskovou formou i z pohledu veřejnoprávního „zadání".

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu má odborné znalosti zejména z oblasti práva, managementu, marketingu, ekonomie a dějin a teorie divadla. Detailně je seznámen s těmi specifiky jmenovaných oborů, které se týkají provozování divadelní činnosti. Orientuje se ve všech aspektech činnosti různých typů divadelních organizací běžných v České republice a jejich existující síti.
Absolvent je na základě uměleckého zadání schopen samostatně plánovat a řídit veškeré neumělecké procesy nutné k vytvoření a provozování divadelní inscenace v kontextu divadelní instituce i jako samostatného ad hoc projektu. Samostatně zajišťuje plán a kontrolu plnění činností a úkolů, rozpočet a vyúčtování, marketingovou strategii a její realizaci, smluvní ošetření všech práv a závazků apod.
V oblasti práva, ekonomie a marketingu má absolvent kompetenci samostatně plánovat a realizovat úkony potřebné k běžné přípravě, realizaci a vykazování výsledků projektů a činnosti divadelních úseků. Dokáže připravit podklady a erudovaně zadávat zakázky a přejímat dodávky specializovaných odborných profesí, např. autorsko-právních nebo daňových specialistů.

Klíčové znalosti:
- teorie, historie a současnost divadla
- divadelní trh a trendy (síť divadel, současné festivaly a eventy performing arts)
- teorie hodnoty kultury - základní nástroje kulturní advokacie a diplomacie
- principy fungování státní správy a samospráv - principy a nástroje kulturní politiky samospráv, ČR a EU 
- proces přípravy divadelního projektu (podrobně) - teorie managementu, řízení a vedení - teorie plánování projektu
- zásady a techniky řízení lidí
- divadelní technologie
- právní principy
- autorské právo
- pracovní právo
- občanské a obchodní právo
- finanční plánování, manažerské účetnictví, cash flow
- přehled o zdrojích podpory relevantních pro kulturu
- principy účetních systémů a standardů
- principy systémů pro divadelní plánování
- principy obchodních, personálních a mzdových systémů
- principy sestavení mzdy vč. nefinančních náhrad
- teorie business plánu / business case
- daňová legislativa (základní úroveň)

Klíčové dovednosti:
- definovat historických a žánrových milníků divadla
- projektovat umělecký záměr do praxe
- hodnotit na základě estetických kritérií
- komunikovat a vyjednávat
- aplikovat zásady efektivního time managementu
- analyzovat a pochopit vlastní roli v systému (projektu nebo organizaci)
- plánovat a řídit umělecký projekt za použití principů a nástrojů projektového managementu
- koordinovat a řídit činnost menší organizace
- přijímat strategická rozhodnutí
- efektivně vést porady
- volit vhodnou právní formu pro provozování konkrétní divadelní činnosti
- analyzovat a řídit workflow projektového týmu, malé organizace nebo oddělení
- rozpočtovat divadelních projekty a provádět finanční analýzu
- formulovat záměr a plán projektu pro grantová a dotační řízení
- stanovit obchodní strategii projektu
- vyjednávat s obchodními partnery
- smluvně zajistit divadelní projekt
- evaluovat výsledky i průběh projektu
- sestavit daňová přiznání a výkazy
- komunikovat s odbornými profesemi (právník, ekonom, marketingový specialista…)
- porozumět právním doporučením a správně je interpretovat

Obecné informace o přijímacím řízení

Nároky na uchazeče o bakalářské studium:
Akademie múzických umění v Praze je přední vzdělávací institucí v oblasti umění. Pro přijetí ke studiu musí uchazeč prokázat mimořádné intelektuální, osobnostní a talentové předpoklady, vědomosti i zaujetí a motivaci ke studiu.
Z vrozených předpokladů přijímací řízení zkoumá kromě intelektu i kreativitu, míru temperamentu, sebevědomí, komunikativnosti a přirozené autority, syntetické i analytické schopnosti atd.
Testují se též základní znalosti z oblasti umění, zejména divadla (historie i současnosti), zájem o současné kulturní dění a schopnost reflexe společenské situace a minimum ekonomických a právních vědomostí využívaných v běžném občanském životě.
Případná praxe v divadle či jiném kulturním zařízení může být výhodou vzhledem ke zkušenostem, které v jejím průběhu může uchazeč získat, rozhodně ale není nutnou podmínkou přijetí ke studiu.

Průběh přijímacích zkoušek:
a) Počet kol:
Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:
I. kolo – cca 3 hodiny
II. kolo – cca 4 hodiny
III. kolo – max 30 minut na uchazeče

c) Rámcový obsah přijímacích zkoušek:
První kolo tvoří písemný test z všeobecných vědomostí z dějin i současnosti kultury a umění (převážně divadla). Součástí zadání budou i otázky testující logické a koncepční uvažování nebo porozumění odbornému textu.
Druhé kolo prověří talentové, intelektuální, logické a osobnostní předpoklady uchazečů, a to formou řízené skupinové hry.
Uchazeči také znovu podstoupí písemný test, který prověří i orientaci uchazečů v sociálně-politické situaci a v obecné rovině i v problematice ekonomie, práva a zakládání, zřizování a provozování kulturních institucí. Schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu je prověřována zpracováním úvahy na aktuální téma.
V ústním pohovoru ve třetím kole dostane uchazeč prostor pro sebeprezentaci a následuje diskuze na témata z oblasti osobních zájmů a uvažovaného profesního směřování uchazeče, případně doplňující otázky z oblastí vymezených u popisu předchozích kol.


Garant

MgA. David MÍREK, Ph.D.

Dohody - provoz-THP Detail osoby
Foto