Produkce a management - Management umění

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Specializace Management umění připraví studenty na profesionální působení v managementu profesionálních divadel a dalších uměleckých organizacích (nezávislých produkčních domech a společnostech, kulturních centrech, stagionách atd.) veřejné i soukromé sféry. Studium poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti teorie managementu nejen divadelních organizací a příležitost aplikovat je na příklady konkrétních provozů. Absolventi mohou působit také jako specialisté v neuměleckých agendách uměleckých organizací, případně jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Vzdělání (od legislativy, ekonomiky až po kulturní politiku) jim umožní i působení na všech stupních veřejné správy kultury.

Cíle studia

Magisterský program Produkce a management navazuje na bakalářský program Produkce a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy, ale i pro absolventy bakalářského či magisterského studia blízkých oborů. Jeho cílem je připravovat studenty na profesionální působení ve vrcholném managementu profesionálních divadel veřejné i soukromé sféry a na kreativní producentskou roli při iniciaci, designu a realizaci projektů v sektoru živého umění.

Vzdělávání v oblasti správy a řízení v celém spektru performing arts (s prioritou divadla) se v programu neomezuje na znalostní rovinu, ale i na kreativní přístup k této profesi. Ve všech předmětech by reflexe hodnotového systému měla rozvíjet především schopnost iniciace a organizace umělecké aktivity, včetně její reflexe a schopnosti kompetentní oponentury ve všech rovinách. Do procesu studia implementuje dvě základní premisy: kvalitu a otevřenost vůči různorodým formám umění.

Vzhledem k rozmanitosti divadelní činnosti a profesních rolí, na které se studenti připravují, klade magisterský program Produkce a management důraz na individuální přístup ke studentům. Studijní plán dává posluchačům společný základ nezbytných znalostí a dovedností. Do velké míry současně umožňuje studentovi ovlivňovat a určovat vlastní zaměření nejen volbou specializace Management umění či Producentství, ale i výběrem z bohaté nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

Potřeba praxe (od veřejných divadel až po neziskovou sféru) prokazuje ve sféře managementu přetrvávající nedostatek profesně vzdělaných osobností a tento program má ambici tuto naléhavou potřebu kulturního trhu alespoň částečně saturovat. Sekundárním cílem studia je připravit absolventy i na působení ve veřejné správě kultury v agendách zahrnujících přípravu i implementaci kulturní (či divadelní politiky) a jejich nástrojů, jako jsou grantové a dotační programy, nebo v oblasti exportu kulturních produktů.

Jednou ze stěžejních součástí výuky je výzkumný projekt posluchače, který student realizuje pod supervizí pedagoga, za průběžných konzultací a reflexe celé katedry. Prezentace se odehrávají v pracovní skupině všech posluchačů a bývá završena v podobě diplomové práce na závěr studia. Náplň hlavních předmětů je určována zejména zvolenou specializací studia, resp. schváleným tématem magisterského projektu. Tím je dán individuální přístup k posluchači, pro kterého je, na základě přijatého teoretického směřování, a po dohodě s odborným konzultantem, formulováno individuální studijní zaměření. Specializace vychází z jeho profesních zájmů, ze získané praxe, z dosavadních zkušeností a případně i z bakalářského studia. Studijní plán zaručuje individuální přístup ke studentům, vychází z jejich profesních zájmů, získané praxe a zkušeností studia.

Přestože hlavním těžištěm studia jsou různé divadelní formy, včetně moderních (nový cirkus, scénografické divadlo, happeningy na pomezí žánrů atd.), na rozdíl od bakalářského stupně studia se výuka rozšiřuje i na další druhy zejména tzv. živého scénického umění, tedy tanec a hudbu a okrajově i na další druhy umění. Novými aspekty této akreditace je důraz na povinnou stáž v umělecké či kulturní instituci, stejně jako zvýšený důraz na statistické metody, sběr dat a mapping s vědomím strukturace zpětných vazeb, které kulturní projekty vyžadují. V tomto smyslu je kladen důraz převážně na evaluační procesy a zvládnutí metod hodnocení uměleckých procesů právě z hlediska managementu.Studijní plán je připravený reagovat zejména na dynamiku proměn programových, produkčních, obchodních a provozních modelů uměleckých organizací, zvláště v segmentu divadelních institucí a divadelních projektů.

Hlavními oblastmi výuky jsou kreativně-producentské předměty, management, ekonomika, marketing a právo, vždy se zaměřením na specifika umělecké činnosti. Důležitým aspektem uplatnění v praxi je i podrobné seznámení s kontextem provozování umění, které zajišťujeme skrze přednášky a semináře z oblasti současných divadelních trendů až po koncepty kulturní politiky u nás i v EU. Ve výuce nejsou opomenuty předměty tzv. měkkých dovedností, které usnadňují využití nabytých teoretických znalostí v praxi. Součástí studijního plánu tak je řada předmětů, věnujících se komunikaci, sebeprezentaci, schopnosti vedení týmu, kreativnímu, analytickému i kritickému myšlení a v neposlední řadě jazykové vybavenosti budoucích absolventů.

Profil absolventa

Absolventi specializace Management umění jsou připraveni pro práci v managementu veřejných divadelních institucí, včetně neziskové sféry, případně podnikatelských subjektů v divadle i kultuře. Mohou působit také jako specialisté v neuměleckých agendách uměleckých organizací, případně jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Vzdělání (od legislativy, ekonomiky až po kulturní politiku) by jim mělo umožnit i působení (v rámci kompetencí nabytých studiem) na všech stupních veřejné správy

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeči o studium ve specializaci Management umění kromě příloh uvedených v obecné části podmínek přijímacího řízení předloží také manažerskou reflexi, tedy esej reflektující management, provoz a produkci libovolné kulturní instituce. Vychází z pozice manažera, který hodnotí konkrétní produkt (divadelní aktivity) a proces jeho vzniku a je schopen popsat jejich klady i zápory. Variantou k hodnocení (tedy modelu zpětné vazby) může být i návrh na další rozvoj a exploataci produktu (inscenace, repertoáru, provozu, souboru…). Předpokládaný rozsah reflexe je 2-4 normostrany.


Garant

doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Docent

E-mail: bohumil.nekolny@damu.cz
Telefon: 234 244 261

Pracoviště: Katedra produkce DAMU
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ


.