Studijní programy

Studijní progrm v angličtině

Specializace magisterského studia

MA studium oboru produkce KP DAMU se od akademického roku 2009/2010 dělí na specializace. Specializace, do které je posluchač zařazen, určuje zejména náplň jeho hlavních předmětů. V této sekci najdete podrobnější informace o jednotlivých otevíraných specializacích.

Arts management & arts marketing
Kreativní producentství
Ekonomika, právo a provozování divadla

Arts management & arts marketing - charakteristika

Základní charakteristika specializace MA studia

Magisterské studium na katedře produkce (dále jen KP) DAMU zahrnuje, jako jednu ze tří, také specializaci Arts management & arts marketing, která má ambici reagovat na moderní trendy v teorii managementu a marketingu umění, která se v posledních desetiletích zejména v anglosaské oblasti dramaticky vyvíjí.
Tak jako MA studium na KP obecně, ani tato specializace se neomezuje na čistě divadelní činnost, ale zahrnuje i mezižánrové kulturní projekty, respektive jevištní umění („Performing Arts“) obecně.

Profil absolventa

Absolvent této specializace bude schopen na profesionální úrovni:

 • tvořit, iniciovat a vést kulturní projekty,
 • tvořit, realizovat a kontrolovat marketingové strategie takových projektů,
 • zadávat a využívat marketingový výzkum a pracovat s databázemi,
 • komunikovat s médii a veřejností a efektivně prezentovat projekty,
 • kriticky hodnotit, diskutovat a analyzovat strategie a nástroje kulturních politik na regionální, národní i mezinárodní úrovní.

Absolvent bude mít podrobné znalosti:

 • v oblasti kulturní politiky,
 • o situaci na mediálním trhu,
 • o vývoji společenských trendů, potažmo trendů v kultuře a umění a z toho vycházejících efektivních aplikacích nástrojů managementu a marketingu v této oblasti,
 • získá znalosti při využití nástrojů budování publika (Audience Development), tj. jeho vzdělávání, odstraňování bariér přístupu k umění atd.

Absolvent najde uplatnění v těchto pozicích:

 • manager festivalů, projektů, eventů, inscenací, souborů, divadel,
 • vedoucí marketingu / marketingový stratég v kultuře,
 • odborník na práci s publikem / šéf obchodního oddělení,
 • ve státní správě na úrovni řízení kulturních aktivit a kulturní politiky,
 • fundraiser kulturních projektů a institucí.

Stěžejní témata studia

(v některých bodech společná pro všechny specializace):

 • Projektový management a marketing
 • Marketing, Audience Development
 • Média, Public Relations, komunikace
 • Kulturní politika
 • Tvůrčí (kreativní) průmysly
 • Nové výzvy v kultuře (komunitní umění, agumentace pro kulturu)
 • Networking, touring, festivaly, promotéři, agenti
 • Fundraising, CSR
 • Marketingový výzkum

Pedagogové specializace:

Kreativní producentství - charakteristika

Základní charakteristika specializace MA studia

Dvouleté magisterské studium na Katedře produkce Divadelní fakulty AMU v Praze nabízí specializaci kreativní producentství, studijní program, v němž je student veden k cíli, jímž je komplexní producentská osobnost, v analogii k filmové nebo mediální praxi nebo i osvědčeným tradičním formám vedení a řízení divadel (principál, direktor, impresário ad.), tedy fakticky nejvyšší a mimořádně tvořivý stupeň v procesu realizace divadla. Divadelní producent je dominující postava realizace uměleckého procesu, není vykonavatelem vůle jiných, ale zpravidla nezávislou, svobodnou a svébytnou kreativní osobností s nejrozsáhlejšími odbornými znalostmi a uměleckou zkušeností z celého spektra divadelních profesí. Bez jeho vstupního vkladu by se neuskutečnila činnost dalších divadelních tvůrců a interpretů. Producent stojí na špičce pomyslné pyramidy, se zodpovědností za celý projekt a vybírající si ke spolupráci všechny ostatní spolupracovníky – umělce a divadelní pracovníky všech profesí.

Takový rodící se producent se svými znalostmi a zkušenostmi nachází na průsečíku umění a vědy (art & science). Producent by měl být mírou své kreativity, jako autor vize a zadání, původce, strůjce i šéf projektu prvním a vůdčím tvůrcem. Jeho vlastnosti a předpoklady jsou shodné s výbavou umělců; za takové dispozice můžeme považovat nadhled, odvahu, fantazii, představivost, intuici, předvídavost, víru v úspěch, podnikavost, tvořivost, objevitelství, vynalézavost, nekonvenčnost, překvapivost v záměrech, přípravě i realizaci apod.

Management divadla je pro svůj kreativní potenciál reflektován jako umění svého druhu. Na rozdíl od četných tuzemských programů arts managementu využívá tato specializace všech příležitostí kontextu Divadelní fakulty AMU, součinnosti s dalšími uměleckými disciplinami divadla a je zakotvena uprostřed divadelní praxe.

Celý studijní program je realizován v „ateliérové“ formě studia, dané osobnostmi pedagogů, má náročný a individuální charakter a jeho páteří jsou teoretický magisterský projekt a posléze příprava závěrečné magisterské diplomové práce, přičemž obě fáze předpokládají samostatný, originální a kreativní přístup studenta. Produktivní pro odbornou profilaci studenta a jeho žádoucí specializaci může být korespondence s jeho dosavadní studijní orientací (např. s tématem bakalářské diplomové práce nebo předchozím studiem na jiné vysoké škole), s jeho mimoškolními oborovými preferencemi, s tematickou vizí blížící se magisterské diplomové práce a s představou budoucího profesionálního uplatnění.

Předpokladem je aktivní participace studenta - samostatně uvažující osobnosti. Výuka má smíšenou formu (blended-learning), kombinuje formu dialogickou (diskusní), poznávací (naukovou), probíhající paralelně vstupní nabídkou textů a literatury (i jako e-learning), a úkolovou, při níž student samostatně vypracovává úkoly (eseje, referáty) na zvolená či zadaná témata. Protože magisterským studiem se po předchozím bakalářském uzavírá druhý stupeň programové kaskády, otevírá se tu zároveň i horizont doktorandského stupně (doktorského studia) v rámci Divadelní fakulty AMU i jinde.

Specializaci katedra vidí jako myšlení o oboru a jeho možnostech. Cílem programu je hledání kreativních prvků v iniciující a řídící sféře divadla, definování tvořivých možností. Na koncepční, řídící a organizátorské práci v oblasti divadla nás zajímají složky, které umožňují maximální míru tvořivosti, leckdy dokonce s mírou kreativity vyšší, než dnes mohou zažívat herci a jiné, často jen námezdně angažované umělecké profese: například autorství vize, autorství záměru, autorství zadání nebo autorství koncepce či celého projektu, původcovství, stvořitelství, podněcovatelství, osobní vklad intenci divadla, důvtip pohybu v působišti či stanovišti, zprostředkujícím divadlo – v instanci divadla, a konečně i v kontextu, rámcích a vztazích divadla – v konstelaci divadla.

Profil absolventa

Absolvent magisterské specializace divadelní producentství na KP DAMU je po dokončení studia vybaven pestrou škálou vědomostí a zkušeností z oblasti produkování uměleckých projektů. Má potřebné právní a ekonomické znalosti; má přehled o současné, ale i historické umělecké tvorbě jak v Čechách, tak v zahraničí; orientuje se v systému veřejné správy a má schopnosti získávat zdroje na realizaci svých budoucích projektů. Je veden k samostatné tvůrčí práci, k vytváření a vedení tvůrčích a pracovních týmů a během studia se vyprofiloval ve výraznou osobnost v procesu umělecké tvorby.

Jeho budoucí uplatnění spočívá v oblastech, jako je např. producent nezávislých divadelních a interdisciplinárních projektů a festivalů, vrcholový manažer divadel a hudebních těles, producent v oblasti multimédií, hudby a výtvarného umění atd.

Pedagogové specializace:

Ekonomika, právo a provozování divadla - charakteristika

Základní charakteristika specializace MA studia

Jednou z volitelných specializací dvouletého magisterského studia na katedře produkce Divadelní fakulty AMU je i specializace „Ekonomika, právo a provozování divadla“.

Jak už z názvu specializace vyplývá, zaměřuje se toto magisterské studium na interní organizaci vlastní činnosti divadla v tom smyslu, jak je divadelní činnost organizována nejen z hlediska vytváření a provozování divadelních inscenací, ale i z pohledu činností, které s divadelní aktivitou nedílně souvisí a bez nichž by bylo nemožné divadelní činnost vykonávat.

Právě tyto činnosti související s činností divadelní v nejhojnějších podobách se zaměřují na oblasti, které byly v bakalářském studium pouze zmíněny mimo výuku organizování vlastní divadelní činnosti. Tyto oblasti souvisejí nedílně s provozem divadla , ekonomickou a právní problematikou a v celku vytvářejí komplex, který je ve vztahu ke klasickému výkladu těchto disciplín deviantní ve smyslu prolamování zákonitostí explikovaných jako „běžný“ předmět obecného charakteru na jiných vysokých školách.

Namátkově tak lze uvést kupříkladu neuměleckou charakteristiku výkonů herců (výkonných umělců) a jejich odraz v neuměleckých empirických i exaktních kategoriích či posuzování pracovní kázně u uměleckých zaměstnanců komplexně. V ekonomické oblasti pak specifika aplikace zákona o dani z příjmů a přidané hodnoty, odepisování majetku a další oblasti „sui generis“ nutné pro divadelní provoz a přítomné při divadelní činnosti.

Základní pedagogickou metodou této specializace magisterského studia by mělo být souběžné uplatňování principu dedukce a indukce v jednotlivých kategoriích této specializace a komparace obojích výsledků těchto metod, ať v jednotlivých reálných okruzích, tak v zevšeobecňujících závěrech. Právě diference, která kupříkladu porovnáním obecných zdánlivě daných zákonitostí, jež bývají ve velké míře východiskem pro zkoumání jednotlivostí, tedy konkrétního, a obecných zákonitostí, vznikající souhrnem (součtem) reálného, by měla být úhelným předmětem zkoumání této specializace. Srovnání zdánlivě daných obecností s obecnostmi, odvozenými od konkrétní reality při tušení jejich odlišnosti, by měly přinést i konkrétní návrhy „de ferenda“ a obohatit studenty magisterské specializace ve smyslu změny lineárního uvažování s absencí kreativního faktoru na přemýšlení o konkrétních jevech a zákonitostech v mnohačetných kontextech.

Profil absolventa

Absolvent této specializace magisterského studia nalezne uplatnění ve vedoucích pracovních pozicích divadelních provozů jak jednosouborových, tak vícesouborových. Druhová afinita jeho uplatnění může být velice široká a to od vedoucího provozního úseku divadla, přes šéfproducenta, vedoucího ekonomického úseku, správního úseku, vedoucího výrobního úseku až po divadelního ředitele či jeho zástupce (správního ředitele). Absolvent této specializace magisterského studia může nalézt uplatnění i v agenturách, zabývajících se divadelním či jiným producentstvím v kulturní oblasti. Není vyloučeno i uplatnění ve státních a municipiálních složkách, zabývajících se vytvářením podmínek pro kulturní činnosti obecně.

Pedagogové specializace:

Studijní obory - dobíhající akreditace