Témata magisterských projektů
a diplomových prací - definice a příklady

Součástí výuky v MA stupni studia na KP DAMU je samostatná teoreticko-výzkumná práce pod vedením přiděleného školitele. V prvním ročníku student pracuje na tzv. magisterském projektu, jehož téma student navrhuje už v rámci přijímacího řízení a které je zpřesněno v prvních fázích studia kolegiem pedagogů katedry a posléze přiděleným školitelem. Předmětem tohoto teoretického projektu je zpravidla zmapování určité specifické oblasti týkající se provozování živého umění. Projekt je na konci I. ročníku završen závěrečnou zprávou a veřejnou prezentací jeho výsledků posluchačem.

Z výsledků MA projektu pak zpravidla vychází téma MA diplomové práce, která již řeší zcela konkrétní problém a navrhuje jeho systémové řešení.

Příklady témat magisterských projektů a magisterských diplomových prací:

TÉMA MA PROJEKTU TÉMA MA PRÁCE
Strategické řízení v repertoárovém divadle Implementace postupů strategického řízení na příkladu konkrétního divadla
Práce s publikem Potenciál nástrojů rozvoje divadelního publika v českých podmínkách
Informační systémy kulturních organizací (interní a klientské) Klientský informační systém konkrétní kulturní instituce
E-marketing Internetové a rezervační systémy českých divadel
Marketing projektu X marketing organizace Specifika marketingové strategie outdoorového multižánrového festivalu
Cenová politika Metody stanovení cen u jednotlivých kategorií produktů v kultuře
Marketingové výzkumy v kultuře (včetně realizace konkrétního výzkumu) Význam a využití výsledků výzkumu návštěvnosti v kulturních institucích
Správní a dozorčí rady a manažerské funkce v neziskových organizacích Obsazování funkcí ve správních a dozorčích radách NO v porovnání s anglosaskou oblastí
Divadelní prostor z pohledu producenta
- zkoumání divadelního prostoru jako fenoménu (např. divadelní sál/site
-specific/veřejný prostor/…) a jeho vliv na práci divadelního producenta
- umění jako součást prostoru / v opozici k prostoru
- limity a nové možnosti různých forem divadelního prostoru
- vytváření nového divadelního prostoru vs. využití existujícího prostoru
- divadelní prostor – forma nebo obsah
1) Pronikání divadla do veřejného prostoru a související producentská specifika
2) Funkce a vývoj divadelní architektury z pohledu producenta
Vznik a existence nových divadelních „jednotek“
- vytváření pozice a autority divadelního producenta
- koncipování a strukturace „divadelní jednotky“ – divadla, souboru, projektu, festivalu, happeningu…
- ideály vs. realita – divadelní trh
- zánik divadelního projektu a jeho případná transformace do nových forem
- zásadní transformace existujících divadelních jednotek
1) Vytváření divadelního projektu od ideje přes realizaci k možnému zániku
2) Transformace, budoucnost a životaschopnost pražské/české divadelní sítě
Tzv. měřitelnost divadla (K hodnocení divadla pro grantová řízení a poskytování subvencí) Asesmenství divadla (O oceňování a ohodnocování divadel)
Design v divadle (Analýza praxe i možností) Vizuál divadla (Divadelní design v nejširším slova smylu, vč. ikonografie divadla, emblematiky, infografie ad.)
Problematika daně z přidané hodnoty u neziskových organizací v kulutře Aplikace daně z přidané hodnoty v neziskovém divadelním provozu
Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru v ČR (zejména s ohledem na materiál Rady vlády pro nestátní neziskové organizace) Revize přijatých opatření a jejich praktický dopad do každodenní činnosti nestátních neziskových organizací
Státní kulturní politika ČR (zejména s ohledem na Usnesení vlády ČR z 19. listopadu 2008 č. 1452 o Státní kulturní politice na léta 2009 až 2014) Praktické dopady přijatého materiálu v životě kulturních institucí
Aplikace občanského a obchodního zákoníku v divadelním provozu Náhrada škody v divadelním provozu dle občanského a obchodního zákoníku
Práva k nehmotným statkům v inscenační praxi Plagiátorství a nekalá soutěž v divadelních inscenacích
Aplikace zákoníku práce a předpisů souvisejících v divadlech Rozvržení pracovní doby uměleckých a neuměleckých zaměstnanců v divadelních provozech