Závěrečná práce

Požadavky na teoretické výstupy bakalářských prací

V bakalářské písemné práci musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení. V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti ekonomie, práva, managementu a dějin divadla. Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace, problémy, které pak samostatně řeší. Podmínkou přihlášení k bakalářské zkoušce je úspěšné absolvování tříletého bakalářského programu a vykonání všech předepsaných zkoušek.

Požadavky na teoretické výstupy magisterských prací

Magisterská zkouška je vyústěním individuálního studijního plánu posluchače, který směřoval k odborné specializaci studenta. Vlastní zkouška tedy vychází zejména z předložené magisterské diplomové práce, která musí mít charakter tvůrčího činu. Nejde tedy o prosté shrnutí problému, ale o objevný a kreativní přístup a osobitý způsob myšlení, jejichž výsledkem je originální řešení, které má zásadní kvalitativní význam pro studovaný obor. Obhajoba diplomové práce i následná diskuse o odborných otázkách má charakter dialogu studenta se členy komise. Ta hodnotí zejména samostatné tvůrčí myšlení studenta v kontextu tématu předložené práce i budoucího profesionálního uplatnění absolventa.

Příklady témat BA i MA diplomových prací na katedře produkce DAMU

Veřejné právo a veřejné poměry týkající se divadelní činnosti

 • struktura, závaznost a adresnost státní kapitoly kultura a výdajů municipiálních rozpočtů na kulturní účely
 • grantové a subvenční systémy v ČR
 • grantové a subvenční systémy v zemích EU
 • grantové a subvenční systémy mimo EU
 • rozdělování veřejných a soukromých finančních fondů na divadelní účely v anglosaských zemích
 • statuty či zřizovací listiny divadel pracujících v podobě příspěvkových organizací; jejich podoba, náplň a závaznost
 • transformace státních příspěvkových organizací na veřejnoprávní druhy právnických osob
 • transformace municipálních příspěvkových organizací na veřejnoprávní druhy právnických osob
 • daňová problematika osob provozujících divadelní činnost (daň z příjmů, DPH, atd.)
 • divadelní zákon a předpisy související; struktura, historie, význam
 • analýza zákona o rozpočtových pravidlech státu a o majetku státu ve vztahu ke státním příspěvkovým organizacím vykonávajícím divadelní činnost
 • analýza zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve vztahu k příspěvkovým organizacím vykonávajícím divadelní činnost
 • divadelní činnost ve Slovenské republice (divadelní síť, právnické osoby vykonávající divadelní činnost, kulturní politika SR vůči divadlům)
 • práva divadelních producentů
 • zákonné povinnosti pořadatele divadelního představení (historie, současnost)

Divadelní problematika mimo divadelní síť

 • Divadelní ústav,jeho význam, smysl a výhledy do budoucna
 • muzeální a galerijní sbírky v ČR z divadelní oblasti
 • profesionální divadelní festivaly
 • amatérské divadelní festivaly
 • evropská operní divadelní síť
 • evropská činoherní divadelní síť
 • problematika hudebního divadla
 • problematika tanečního divadla
 • problematika loutkového divadla
 • problematika černého divadla
 • barokní divadla na území ČR i v zahraničí

Interní problematika divadelní činnosti

 • organizační struktura jednosouborového divadla
 • organizační struktura vícesouborového divadla
 • problematika mezd v divadelním prostředí
 • problematika platů v divadelním prostředí
 • divadelní pracovní řády
 • kolektivní smlouva a její obsah
 • výroba inscenace z hlediska řízení, ekonomického, organizačního a uměleckého
 • smluvní vztahy v divadelním inscenačním týmu včetně vztahů vůči vedení divadla
 • činnost divadelního dramaturga z hlediska pracovní náplně, organizačního uspořádání divadla a ve světle pracovně právních předpisů včetně autorského zákona
 • pracovní doba uměleckých zaměstnanců
 • rozvržení pracovní doby umělecko technických zaměstnanců
 • struktura,zaměstnanost a obsah pracovního úvazku jakož i další problémy spojené s provozem operního orchestru
 • problematika notových materiálů
 • rekonstrukce divadelní budovy
 • protipožární předpisy a protipožární prevence včetně technických zajištění
 • pojištění při výkonu divadelní činnosti
 • odpovědnost za škodu v divadelním provozu
 • import a export divadelních představení
 • druhy divadelních koprodukcí
 • pracovní a jiné úrazy na divadelním jevišti i mimo něj
 • softwarové systémy na prodej vstupenek včetně užití internetu jak v ČR tak v zahraničí

Autorské právo v divadelní praxi

 • druhy licenčních smluv
 • dědické řízení z hlediska autorského práva
 • užití preexistentního díla v divadle, filmu a televizi
 • problematika divadelní režie
 • dobrovolná kolektivní správa dle autorského zákona
 • osobnostní práva autorů děl, užitých v divadelním představení
 • majetková práva autorů děl užitých v divadelním představení
 • divadelní programy z hlediska autorského práva
 • zvukově obrazové přenosy a záznamy divadelních představení včetně internetového prostředí
 • divadelní fotografie
 • režim výtvarných děl v divadelním představení
 • problematika ochranných známek,vynálezů,zlepšovacích návrhů a soutěžního práva v divadelní činnosti
 • systém licencování amatérských divadelních souborů v evropském kontextu
INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.