Státní závěrečná zkouška

INFO

Konec příjmu přihlášek k závěrečným zkouškám /téma/ je 7. prosince.


Termíny

Bakalářské státní zkoušky

11.–12. února, 11. června, 9. září 2021


Magisterské státní zkoušky

11.–12. února, 18. června, 10. září 2021


Aktuálně

Checklist před státnicemi, obecné požadavky, průběh...

Státní bakalářská zkouška
Státní magisterská zkouška

Státní bakalářská zkouška

Checklist před státnicemi

1

Nahlásit název písemné diplomové práce prostřednictvím systému KOS nejpozději do 7. prosince 2017


2

Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout
požadovaného počtu kreditů – 180 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení. Uhradit poplatky za delší studium (řeší studijní oddělení DAMU).


4

Odevzdat písemnou diplomovou práci (vytištěnou a na CD).


Obecné požadavky ke státní zkoušce

Podmínkou přihlášení k bakalářské zkoušce je úspěšné absolvování tříletého bakalářského programu a vykonání všech předepsaných zkoušek.

Průběh státní závěrečné zkoušky

Bakalářská zkouška se skládá z těchto částí:

 • Obhajoba diplomové bakalářské práce
 • Zkouška z teorie oboru produkce (ekonomie, právo, management a marketing)
 • Zkouška z historie a teorie divadla

 

Státní magisterská zkouška

Checklist před státnicemi

1

Nahlásit název písemné diplomové práce prostřednictvím systému KOS nejpozději do 7. prosince 2017.


2

Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnoutpožadovaného počtu 120 kreditů a stanoveného počtu kreditů z jednotlivých skupin předmětů - povinně-volitelné, jazyky atd.).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení. Uhradit poplatky za delší studium (řeší studijní oddělení DAMU).


4

Odevzdat písemnou diplomovou práci (vytištěnou a na CD).


Obecné požadavky ke státní zkoušce

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Průběh státní závěrečné zkoušky

 • Obhajoba diplomové magisterské práce.
 • Zkouška z teorie oboru (divadelní producentství; arts management a arts marketing; ekonomika, právo a provozování divadla).

 

Bakalářské zkoušky - okruhy otázek, seznam pramenů

Okruhy otázek z teorie oboru
Okruhy otázek z historie a teorie divadla
Seznam základních pramenů

Okruhy otázek z teorie oboru

Okruh otázek k ústním bakalářským zkouškám katedry produkce DAMU

Předmět:    Teorie oboru – ekonomie, právo, management a marketing

Ekonomie

 1. Daňová evidence a jednoduché účetnictví. Popište oblasti, ve kterých se s uvedenými fenomény setkáme, a kterými zákony se řídí.
 2. Účetnictví u neziskových a podnikatelských subjektů v oblasti divadla. Časové rozlišení.
 3. Sestavy rozpočtu divadla – neziskové organizace, podnikatelské subjekty. Rozpočet na provoz divadla, rozpočet na projekt – inscenace.
 4. Účetní uzávěrka a závěrka.
 5. Doplňková činnost neziskových organizací – charakteristika a specifika z pohledu daně z příjmů a DPH.
 6. Daňová soustava České republiky, druhy daní a jejich stručná charakteristika.
 7. Daň z přijmu se zaměřením na oblast kultury, právnické a fyzické osoby.
 8. DPH u neziskových organizací.
 9. Grantová problematika u divadel.
 10. Druhy neziskových organizací v oblasti divadel, jejich zakládání a rušení.

Právo

 1. Účastníci občanskoprávních vztahů (fyzické osoby, právnické osoby, stát)
 2. Závazkové právo (závazkový právní vztah, kupní a darovací smlouva, smlouva o dílo)
 3. Definice autorského díla a jeho kritéria
 4. Osobnostní a majetková práva autorů
 5. Licenční smlouva a smlouva o dílo podle autorského zákona
 6. Práva výkonných umělců a jejich odměny
 7. Obchodní společnosti
 8. Vznik a zánik pracovního poměru
 9. Mzda a plat
 10. Pracovní doba a doba odpočinku

Management a marketing

 1. Organizační struktura divadla – jednosouborové, vícesouborové
 2. Realizace inscenace v repertoárovém divadle vs. realizace nezávislého divadelního projektu (plánování, financování, organizace, proces vzniku, veřejné provozování, derniéra)
 3. Manažer v divadle, procesy a nástroje řízení divadla, manažerské rozhodování, vymezení řídících funkcí a úloha manažera v procesu řízení, strategie a plánování
 4. Personální management – výběr zaměstnanců, jejich motivace, odměňování, vzdělávání, podniková kultura, loajálnost k zaměstnavateli, plánování a řízení času
 5. Marketing umění, marketing performing arts vs. marketing v podnikatelské sféře
 6. Publikum – trendy, výzkumy, průzkum trhu, distribuce
 7. Marketingová strategie projektů a organizací
 8. Produkt z pohledu marketingu performing arts, doplňková činnost
 9. Propagace, PR, zpřístupňování umění, odstraňování bariér
 10. Marketingové plánování, řízení marketingu, rozpočty

Okruhy otázek z historie a teorie divadla

katedry produkce DAMU

Předmět: Historie a teorie divadla

/zajišťuje katedra teorie a kritiky DAMU/

 1. Řecké divadlo (původ divadla, organizace a funkce divadelních slavností, inscenační konvence, žánrové členení, vývoj tragédie, vývoj komedie)
 2. Římské divadlo (přesah a vztah k řeckému divadlu, organizace a funkce divadelních slavností, inscenační konvence, žánrové členení, vývoj tragédie, vývoj komedie)
 3. Středověké divadlo (charakteristika epochy, vývoj a funkce divadla, liturgické a světské drama a žánry - autoři a díla, organizace a scénické konvence, český odkaz středověku)
 4. Italská renesance a Commedie dell´arte (charakteristika epochy, commedia erudita – autoři a díla, commedia dell´arte, scénický prostor a konvence, reforma commedie dell´arte u Goldoniho a Gozziho)
 5. Alžbětinské divadlo (zdroje a charakteristika, Shakespeare a jeho současníci Marlowe, Jonson, Shakespearovi následovníci, jakubovské divadlo (Beaumont, Fletcher, Webster, Ford), divadelní soubory v Anglii – soukromé a veřejné, organizace divadelního života, inscenační konvence)
 6. Divadlo španělského zlatého věku (zdroje a charakteristika pojmu baroko, náboženské drama a světské drama - autoři a díla, soukromé a veřejné divadla, organizace divadelního života a inscenační konvence)
 7. Francouzský klasicismus a osvícenství (zdroje a charakteristika, klasicistní doktrína (tři jednoty a poetiky), vývoj tragédie a vrchol u Racina a Corneille, žánrový vývoj a reforma komedie u Moliera, organizace divadelního života, inscenační konvence)/Osvícenství (charakteristika epochy, autoři a díla, organizace divadelního života, inscenační konvence – především herectví, vliv myšlenek osvícenství na české divadlo – idea českého národního divadla)
 8. Německé osvícenství (vývoj německé divadelní kultury, vliv Hanswursta a reforma Gottscheda a Neuberové, Sturm und Drang a jeho autoři a zdroje, Lessing a idea národního divadla a měšťanská truchlohra, Goethe a Schiller a výmarský klasicismus, rakouské lidové divadlo – autoři a díla)
 9. Romantismus (revoluce a její vliv na evropskou kulturu, manifesty romantismu a teoretická východiska (Hugo), hrdina romantického dramatu -  Anglie, Francie, Německo, Rusko, Polsko, Čechy, scénické konvence – především herectví)
 10. Realismus a naturalismus (charakteristika uměleckého směru, vliv na vývoj divadla a dramatu, naturalismus v dramatu a divadle na přelomu staletí, vznik divadelní režie (Meiningenští, Wagner, Antoine, Brahm), český realismus v dramatu a divadle (Preissová, Mrštíkové, Stroupežnický)
 11. A.P.Čechov a Stanislavského reforma (osobnost A.P.Čechova a charakteristika jeho dramatického díla a vazba na MCHT a případně na vývoj moderního dramatu, vznik MCHT a Stanislavského psychologický realismus)
 12. Symbolismus (pojem moderna a moderní směry, symbolismus v divadle jako reakce na naturalismus, francouzská divadelní moderna – autoři a divadla, vývoj tvorby H. Ibsena a A. Strindberga, reforma E.G.Craiga a A.Appii, Antonin Artaud a jeho divadlo krutosti)
 13. České drama a divadlo 1900-1945 (nástup moderny, konstituování moderní české režie u Kvapila a Hilara a jejich vliv na inscenaci a vývoj herectví, české drama od naturalismu k moderním tendencím – bratři Čapkové, K. Čapek, V. Dyk, V. Nezval, česká režie během druhé světové války)
 14. Meziválečné avantgardy (pojem avantgarda a jeho výklad, ruská divadelní avantgarda (Mejerchold, Tairov, Vachtangov), česká divadelní avantgarda (Honzl, Frejka, Burian), francouzská divadelní avantgarda (Kartel, Copeaux a Dalcroze, decentralizace francouzského divadla))
 15. Moderní americké divadlo (vývoj v 19. století a vlivy anglického divadla, divadelní konvence – soubory, vznik Syndikátu a divadelní producenti Frohman, Belasco, a bratři Schubertové, vliv evropského divadla a dramatu na moderní americké divadlo a drama, autoři a díla, rozvoj amerického herectví pod vlivem Stanislavského metody, off Broadway, off-off Broadway, americká divadelní avantgarda (happening, performance)
 16. Moderní anglické divadlo (divadelní konvence do založení Independent theatre – žánry, zákon o regulaci divadel, nové směry v divadle a dramatu – Shaw, Wilde, Independent theatre, Royal court), upevnění divadla a nové tendence v dramatu po druhé světové válce – hnutí Young angry men, The Movement, Centre 42, divadla Theatre Workshop, English stage company, autoři a díla – Pinter, Wesker, Bond, Churchill, 90.léta a nástup in-yer-face – autoři a díla)
 17. Moderní německé divadlo (od realismu a naturalismu (Freibühne a O.Brahm) k expresionismu jako uměleckému směru, jeho vliv na divadlo a drama –  berlínský kabaret, vídeňská moderna, počátky politického divadla u Piscatora a Brechta, vývoj umělecké tvorby B.Brechta, modelové drama a počátky dokumentárního divadla – Dürenmatt, Frisch, Hochhuth, Weiss, rakouská dramatika od druhé poloviny 20.století – Handke, Jelinek, Bernhard, vývoj moderní německé režie a divadla (Peter Stein, Peter Zadek, Christoph Marthaler, Claus Peymann, Frank Castorf, Pina Bausch, velké domy a alternativní scény, financování a politická a společenská funkce divadla), současné německé drama – Mayenburg, Schimmelpfenig, Richter, Dea Loher, David Gieselman, Felicia Zeller,...)
 18. Absurdní drama a divadlo (filosofie existencialismu – Sartre, Camus, absurdní divadlo a drama a jeho autoři (Francie, Anglie, Amerika, Česko))
 19. Druhá divadelní reforma (druhá divadelní reforma jako pojem- návrat k divadelnosti a vliv antropologie a rituálu, reforma herectví – Artaud, Grotowski, Kantor, Living Theatre, Brook, Mnouchkine, Schechner a Kaprow, Bread and Puppet theatre)
 20. České divadlo a drama po roku 1945 (změna kulturní politiky po roce 1948, vliv politického systému na divadelní praxi – dramaturgická rada, generační vrstvení a výrazné režijní poetiky – Radok, Krejča, Grossman, 60.léta a malé formy a činohry (Divadlo Na zábradlí, Semafor, Činoherní klub, Divadlo za branou), vznik studiových divadel (Husa na provázku, Hadivadlo, Studio Ypsilon, Činoherní studio Ústí nad Labem), divadelní disent (Divadlo na tahu, Bytové divadlo, samizdat), vliv loutkové poetiky (Drak, Vedené divadlo), české drama v dialogu s evropským divadlem (Topol, Havel, Uhde, Goldflam, Pitínský), česká režie od 90.let (Lébl, Morávek, Pitínský, Nebeský, Dočekal, Krobot,...), současná česká divadelní kultura a její vrstvení (soukromá, alternativní divadla, financování, divadelní festivaly)

Seznam základních pramenů k Bc. státní zkoušce

Znalost následujících pramenů je k bakalářské státní zkoušce nezbytná. Na informace obsažené v následujících pramenech bude diplomant v průběhu zkoušky přímo dotazován. To neznamená, že tento seznam pramenů je kompletní. Nutná je samozřejmě i znalost dalších povinných pramenů uvedených u jednotlivých předmětů bakalářského studijního plánu.

Společné

Gregorini, B., Gregorini, J., Srstka, J. Základy divadelní činnosti

Ekonomika

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

586/1992 Sb. Zákon o dani z příjmů

235/2004 Sb. Zákon o DPH

Právo

Košut, V. Chloupek, V., Srstka, J.: Smlouvy v divadelní praxi

89/2012Sb. Občanský zákoník

262/2006 Sb. Zákoník práce

250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

121/2000 Sb. Autorský zákon

Management a marketing

Sládeček, P: Slabikář managementu

Kaiser, M.: Strategické plánování v umění

Jirák, J., Ježek, V.: Média a my

Kotler, P.: Marketing management

Johnová, R.: Marketing kulturního dědictví a umění (art marketing v praxi)

Ledvinová, J.: Profesionální fundraising

Historie a teorie divadla

Brockett, O. G.: Dějiny divadla

Císař, J.: Přehled dějin českého divadla 1 a 2

Magisterské zkoušky - okruhy otázek, seznam pramenů

I. okruh otázek
II. okruh otázek
Seznam základních pramenů

I. okruh otázek - teorie oboru

Otázky k ústním magisterským zkouškám platné od roku 2011

 1. Druhy právnických osob v kultuře (právní podoby provozování živého umění). Založení a zrušení divadla – právnické osoby, provozování divadla fyzickou osobou.
 2. Kulturní politika státu a jednotek územní samosprávy v ČR (podpora kultury, cíle, nástroje, systém financování, právní předpisy a dokumenty).
 3. Financování umělecké činnosti v ČR mimo veřejné zdroje (potenciální finanční zdroje v oblasti provozování živého umění mimo podpory ze strany státu a jednotek územní samosprávy; vlastní výnosy, sponzoring atd.).
 4. Divadelní síť v ČR (např. specifikace divadelní sítě v České republice, typologie, srovnání se zahraničím).
 5. Evropská divadelní síť (specifika v jednotlivých evropských státech, způsoby financování, postavení zřizovatelů, organizační struktura atd.).
 6. Mediální reflexe kultury v ČR (typologie médií a způsoby prezentace kultury podle jednotlivých typů médií; podpora kultury ze strany médií)
 7. Společenské přínosy kultury a umění (ekonomické, vzdělávací, reprezentativní, kultivační, oddechové atd., kulturní dědictví, kulturní kapitál, kulturní a kreativní průmysly).
 8. Umělecký produkt z hlediska majetkoprávního a autorskoprávního (producent jako vlastník, koprodukce, prodej inscenace).
 9. Management uměleckých organizací (nástroje managementu, strategické plánování, projektový management, organizační kultura a struktura, vize, poslání, cíle).
 10. Peoplemanagement (komunikace, vedení týmu, motivace, konflikty, vyjednávání, lidské zdroje).
 

II. okruh otázek - specifika provozování umělecké činnosti

Otázky k ústním magisterským zkouškám platné od roku 2011

Arts management a arts marketing - otázky 1. - 20.
Divadelní producentství - otázky 21. - 30.
Ekonomika, právo a provozování divadla - otázky 31. - 40.
 1. Definice marketingu, odlišnosti marketingu pro kulturu a neziskový sektor;
 2. Marketingová analýza, informační systémy (CRM, sledování dat o zákaznících, zdroje);
 3. Marketingový mix (klasicky P/C, specifika v kultuře);
 4. Trh v oblasti umění a kultury, charakteristika, specifika, trendy (počet divadel, kapacity, legislativa, žánry, agentury, diváci, subjekty trhu...);
 5. Spotřebitelské chování diváků, bariéry přístupu k umění (charakteristika diváckých preferencí a trendy jejich vývoje, pojmenování bariér);
 6. Segmentace a positioning diváků, trhu, produktu (definice, charakteristika zdrojů informací, smyslu segmentace a positioningu, příklady);
 7. Produkt jako součást marketingového mixu v umění (teorie produktu, charakteristika produktu v oblasti umění a divadla);
 8. Cena jako marketingový nástroj (cenové strategie a taktiky, způsoby určení ceny);
 9. Marketingová komunikace (PR, propagace: nástroje, produkty, procesy);
 10. Umístění, místo a distribuce jako marketingový nástroj (place management, distribuce vstupenek a produktů);
 11. Budování vztahu se zákazníky / rozvoj publika (audience development);
 12. Marketingový plán / Marketingový proces (poslání, časové plánování, rozpočty, personální zajištění, implementace a kontrola);
 13. Vliv marketingu na volbu uměleckého produktu;
 14. Marketing na sociálních sítích;
 15. Klasifikace médií, výpočet zásahu cílové skupiny;
 16. Umění jako kreativní průmysl;
 17. Projektový management a marketing;
 18. Alternativní finanční zdroje (kromě tržeb), fundraising;
 19. Teorie značky (analýza značky, budování značky, hodnota značky, symboly - logo etc.);
 20. Strategické plánování v umění (strategické plánování jako manažerský proces);
 21. Producentský systém jako způsob myšlení, možnost jeho aplikace v divadle, jeho podstata, vymezení, shrnutí zahraničních i domácích zkušeností. Producent jako určující kreativní osobnost: instinkt, intuice, limity pragmatismu. „Principálská“ tradice v českém divadelnictví.
 22. Způsoby, formy a možnosti veřejné prezentace současného divadla (s přihlédnutím k typu, charakteru a působišti divadla,  lokální situaci a podmínkám,  specifikám a proměnám publika).
 23. Přenos divadelní inscenace na televizní obrazovku z pohledu producenta (pro a proti, pozitiva, negativa, rizika, smluvní problematika, převod práv, postavení divadla jako producenta inscenace atd.).
 24. Regiony vs. Metropole. Problematika rozvoje kultury v regionech (zhodnocení možností, úskalí, specifika regionálního divadla, pozitivní příklady).
 25. Hlavní momenty vývoje a proměny organizace a řízení českých divadel po roce 1945 až do současnosti.
 26. Umění jako zboží (divadlo, film, výtvarné umění) – Respektovat? Protestovat? Zaujměte postoj k pojmům: kvalita, úspěch, soběstačnost, komerční/nekomerční, výlučnost, snobství…
 27. Divadelní prostor a prostor pro divadlo z pohledu producenta (vliv na práci producenta, limity a    možnosti různých forem divadelního prostoru, vytváření nových a využití existujících, pronikání divadla do veřejného prostoru a související producentská specifika).
 28. Vztah divadla a médií z pohledu producenta (předpoklady efektivní komunikace divadla s médii; vliv typu, charakteru a působiště divadla).
 29. Zahraniční kulturní politika České republiky (koncepce, nástroje, přínosy, historie, hodnocení aktuálního stavu).
 30. Transformace, budoucnost a životaschopnost pražské/české divadelní sítě.
 31. Nehmotné statky v divadelní praxi
 32. Systém správního práva ČR - obsah, pojmy, správní řád, praktické dopady na činnost divadel
 33. Legislativní systém ČR - hierarchizace a druh zákonných předpisů z hlediska právní síly, terciální právní akty
 34. Občanský zákoník - zastoupení, innominátní smlouva, smlouva o dílo, zájmové sdružení právnických osob, smlouva o sdružení
 35. Financování divadelní sítě, rozpočtová pravidla republiky, rozpočtová pravidla územních rozpočtů, tvorba rozpočtu divadla
 36. Organizace a řízení vícesouborového divadla (organizační struktura, interní předpisy, způsoby řízení, vedoucí zaměstnanci a jejich odpovědnost, kontrolní činnost)
 37. Zákon o dani z příjmů z pohledu divadla - neziskové právnické osoby
 38. Zákon o DPH z pohledu divadla - neziskové právnické
 39. Nezbytné znalosti ředitele divadla týkající se účetní uzávěrky a závěrky
 40. Investice u divadel - zdroje získávání prostředků, hospodářský výsledek v souvislosti s odpisy

Seznam základních pramenů k Mgr. státní zkoušce

Znalost navíc následujících pramenů je k magisterské státní zkoušce nezbytná. Na informace obsažené v následujících pramenech bude diplomant v průběhu zkoušky přímo dotazován. To neznamená, že tento seznam pramenů je kompletní. Nutná je samozřejmě i znalost pramenů k bakalářské státní zkoušce a dalších povinných pramenů uvedených u jednotlivých předmětů magisterského studijního plánu.

Teorie oboru

Srstka, J.: Autorské právo v divadle

Cikánek, M.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II,

Nekolný, B.: Divadlo a kreativní sektor

Kompendium kulturních politik a trendů v Evropě - Česká republika (dostupné na http://www.culturalpolicies.net/), V. Británie, Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Polsko, Slovensko

Černý O. a kolektiv, Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie, návrhový dokument), Institut umění - Divadelní ústav, 2013

Ekonomika, právo a provozování divadla

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

Durdík, J. a kol.: Občanské právo hmotné, Obecná část, Absolutní majetková práva

Raban, P. a kol.: Relativní majetková práva

Johns, A.: Pirátství - boje o duševní vlastnictví

Arts Management & Arts Marketing

Byrnes William J.: Management and The Arts

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2009.

Plamínek, J.: Vedení lidí, týmů a firem

Kotler, P., Scheff, J.: Standing room only

Cashman, S.: Thinking BIG! A guide to strategic marketing planning for arts organisations

Divadelní producentství

Patočková, V., Čermák, D., Vojtíšková, K. a kol.: Kultura v krajích České republiky

Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky (Osobní zkušenost), KANT/DAMU, Praha 2012

Státní kulturní politika ČR 2009 - 2014, MK ČR , Praha  2009

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 27. 7. 2022 8. 9. 2022 -
9. 9. 2022
Diplomové práce odevzdávejte nejpozději 27. 7. 2022 do 14 hodin tajemnici katedry Ditě Nekolné - kancelář R309.

Ke stažení


.