Přijímací řízení do magisterského studia

Podmínky přijímacího řízení na DAMU pro akademický rok 2023/2024

I. POSTUP PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 1. přihlášku ke studiu si můžete podat VÝHRADNĚ v elektronické formě na adrese https://prihlaska.amu.cz. Jiným způsobem podané přihlášky budou považovány za neplatné a přijímací řízení bude zastaveno. Přihlášku tedy není třeba dodávat fyzicky.
 2. přihláška musí být pečlivě vyplněna ve všech bodech, zejména důležité je vybrat správný název zvoleného studijního programu
 3. po úplném vyplnění uchazeč přihlášku odešle elektronicky a bude vyzván k úhradě poplatku za přijímací řízení, který činí 883 Kč (osm set osmdesát tři korun českých)
 4. poplatek za přijímací řízení doporučujeme uhradit platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky; TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU je stejný jako termín pro podání přihlášky! Neuhradí-li uchazeč poplatek ve stanoveném termínu a určenou formou, přijímací řízení bude zastaveno
 5. po úspěšném zaplacení poplatku bude přihláška zaregistrována a uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata
 6. během vyplňování přihlášky a také po jejím zaregistrování uchazeč do přihlášky nahraje požadované přílohy podle části II. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE a dále specifické přílohy požadované u jednotlivých studijních programů, pokud není stanoven jiný způsob jejich předložení
 7. pro přihlášení do více studijních programů musí uchazeč podat zvláštní přihlášku pro každý jeden program
 8. v průběhu celého přijímacího řízení bude AMU komunikovat s uchazečem prostřednictvím e-mailu.

II. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE 

Pro všechny přihlášky podané ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Divadelní fakultě AMU jsou povinnými přílohami:

 1. Strukturovaný životopis obsahující aktuální adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení.Životopis ve formátu .doc, .docx, .rtf, .pdf nahraje uchazeč do elektronické přihlášky nejpozději do 5 dnů po jejím zaregistrování.
 2. Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu nebo potvrzení o úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce. Sken dokumentu nahraje uchazeč ve formátu .pdf, .jpg, .png do elektronické přihlášky nejpozději do 5 dnů po jejím zaregistrování a zároveň originál dokumentu doručí na Studijní oddělení DAMU nejpozději v den konání posledního kola přijímací zkoušky. V případě, že bude uchazeč státní závěrečnou zkoušku vykonávat až po termínu přijímacích zkoušek na DAMU, předloží (pouze elektronicky) potvrzení příslušné VŠ o termínu jejího konání.

Další specifické přílohy k přihlášce do jednotlivých studijních programů jako i způsob a termín jejich doručení jsou popsány vpodmínkách přijímacího řízení jednotlivých studijních programů. 

V případě nedostatků bude přihláška přijata a uchazeč bude vyzván k doplnění. 

III. INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ 

S uchazečem bude DAMU komunikovat především prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce.

Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle katedra uchazeči výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání prvního kola přijímací zkoušky.

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči informováni také prostřednictvím elektronického rozhraní podané přihlášky, proto si přístupové údaje pečlivě uschovejte.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude úspěšnému uchazeči doručeno POUZE prostřednictvím elektronického rozhraní přihlášky nejdéle 30 dnů po konání posledního kola přijímací zkoušky, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč v přihlášce souhlasil.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude neúspěšnému uchazeči zasláno doporučenou poštou nejpozději 30 dnů po konání posledního kola přijímací zkoušky.

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

IV. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ CIZINCŮ KE STUDIU V STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE 

Podmínkou pro přijetí uchazečů – cizinců k bezplatnému studiu v studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, je osvědčení znalosti českého jazyka na středně pokročilé úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonání všech částí přijímací zkoušky v češtině. (Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče ze Slovenské republiky). 

Znalost českého jazyka mohou uchazeči osvědčit:

 1. úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí zde) o úspěšném absolvování zkoušky odpovídající úrovně nebo
 2. maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce nebo
 3. úspěšným vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/informace-pro-zahranicni-uchazece-o-studium-v-cestine/.

Znalost češtiny dokládají pouze ti uchazeči– cizinci, kteří byli přijímací komisí navrženi k přijetí do studia, zejména pokud tak hodlají učinit vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky na AMU. O postupu pro vykonání zkoušky z českého jazyka bude tyto uchazeče informovat Studijní oddělení DAMU. 

V. DOKLADOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

V případě, že uchazeč o navazující magisterské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

 1. Osvědčením o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách,
 2. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo
 3. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu,který AMU sama za poplatek posoudí.

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání u absolventů zahraničních vysokých škol naleznete na amu.cz/cs/studium/nostrifikace.

VI. DALŠÍ INFORMACE

Další podmínky přijímacího řízení a kritéria jejich vyhodnocení jsou stanoveny níže pro jednotlivé studijní programy a obory.

Jednotlivé katedry pořádají samostatné konzultace k přijímacím zkouškám.

Pro zájemce o studium studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce platí povinnost platit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách, jejichž výši stanovuje pro každý akademický rok výnos děkana. Výše poplatku za studium se může v průběhu studia změnit.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví i další poplatky spojené se studiem, zejména poplatky za delší studium – viz platné výnosy rektora AMU číslo 4/2022 a1/2019.

Způsob posuzování omluv: 

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok. 

Ubytování na koleji:

Úspěšní uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a mají trvalé bydliště mimo Prahu si mohou podat žádost o ubytování na koleji AMU. Žádost o ubytování na koleji Hradebníje možné podávat na studijním oddělení DAMU v úředních hodinách nebo podepsanou a naskenovanou žádost zaslat na emailovou adresu katerina.maxova@damu.cz.

Termín pro podání žádostí o ubytování pro ak. rok 2023/24: od 15. 5. do 21. 6. 2023.

Oznámení rozhodnutí o přidělení či nepřidělení ubytování bude doručeno e-mailem ve dnech 25.–27. 6. 2023.
Uchazeči, kterým bude rozhodnutí o přijetí doručeno později, mohou podat žádost o přidělení koleje i po stanoveném termínu. V takovém případě budou zařazeni mezi náhradníky a v případě uvolnění místa a dodatečného přidělení koleje budou neprodleně informováni.

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování na koleji.

Magisterské studijní programy.