Přijímací řízení do magisterského studia

Vyplňte a odešlete 

elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931 Kč platební kartou

Nahrajte do přihlášky

všechny požadované přílohy

Podmínky přijímacího řízení na DAMU pro akademický rok 2024/2025

II. Postup při podání přihlášky

 1. přihlášku ke studiu si můžete podat VÝHRADNĚ v elektronické formě na adrese https://prihlaska.amu.cz. Jiným způsobem podané přihlášky budou považovány za neplatné a přijímací řízení bude zastaveno. Přihlášku tedy není třeba dodávat fyzicky.
 2. Přihlášku ke studiu je možné předložit v období od 10. 10. 2023 do termínu uzávěrky (23:59) uvedeného u každého studijního programu
 3. přihláška musí být pečlivě vyplněna ve všech bodech, zejména důležité je vybrat správný název zvoleného studijního programu
 4. po úplném vyplnění uchazeč*ka přihlášku odešle elektronicky a bude vyzván*a k úhradě poplatku za přijímací řízení, který činí 931 Kč (devět set třicet jedna korun českých)
 5. poplatek za přijímací řízení doporučujeme uhradit platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky; TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU je stejný jako termín pro podání přihlášky! Neuhradí-li uchazeč*ka poplatek ve stanoveném termínu a určenou formou, přijímací řízení bude zastaveno. Uchazečům*kám s ukrajinským státním občanstvím bude poplatek za přijímací řízení vrácen
 6. po úspěšném zaplacení poplatku bude přihláška zaregistrována a uchazeč*ka dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata
 7. během vyplňování přihlášky a také po jejím zaregistrování uchazeč*ka do přihlášky nahraje požadované přílohy, uvedené v kapitole III. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE těchto Pravidel, a dále specifické přílohy požadované u jednotlivých studijních programů, pokud není stanoven jiný způsob jejich předložení
 8. pro přihlášení do více studijních programů musí uchazeč*ka podat zvláštní přihlášku pro každý jeden program
 9. v průběhu celého přijímacího řízení bude AMU komunikovat s uchazečem*kou prostřednictvím e-mailu, uvedeného v přihlášce ke studiu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat také složku se spamem, kde v některých případech hromadně rozesílané zprávy končí.

III. PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE

Tyto přílohy jsou povinné pro všechny přihlášky podané ke studiu na DAMU a uchazeč*ka je nahraje do přihlášky během jejího vyplňování nebo po její registraci:

 • strukturovaný životopis obsahující aktuální adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení. Životopis ve formátu .doc, .docx, .rtf, .pdf nahraje uchazeč*ka do elektronické přihlášky nejpozději do 5 dnů po jejím zaregistrování.
  Soubor nazvete dle této struktury: „ŽIVOTOPIS_Příjmení_Jméno
 • pro bakalářské a nenavazující magisterský program: maturitní vysvědčení - naskenovaný originál nebo úředně ověřená fotokopie; v případě, že uchazeč*ka v čase podání přihlášky ještě neukončil*a středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, přiloží potvrzení střední školy s předpokládaným termínem maturitní zkoušky.
 • pro navazující magisterské programy: doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání – naskenovaný originál nebo úředně ověřená fotokopie vysokoškolského diplomu nebo potvrzení o úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce.

Důležité upozornění: Doklady o dosaženém vzdělání dle písm. b) resp. c) musí být dodány DAMU také ve fyzické podobě. Originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu předloží uchazeč osobně na Studijním oddělení DAMU, nejpozději v den konání posledního kola přijímací zkoušky. V případě, že bude uchazeč*ka maturitní resp. státní závěrečnou zkoušku vykonávat až po termínu přijímacích zkoušek na DAMU, je povinen*na o této skutečnosti informovat Studijní oddělení DAMU, a to rovněž nejpozději v den konání posledního kola přijímací zkoušky.

Poznámka: Pouze ve zcela výjimečných případech může být ke studiu v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském studijním programu na DAMU přijat*a i uchazeč*ka bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, který*á splnil všechny ostatní podmínky přijímacího řízení. Řádné dokončení středoškolského vzdělání je nicméně podmínkou k úspěšnému zakončení studia na DAMU získáním vysokoškolského diplomu.

Další specifické přílohy k přihlášce do jednotlivých studijních programů jako i způsob a termín jejich doručení jsou popsány v podmínkách přijímacího řízení u jednotlivých studijních programů.

V případě nedostatků bude přihláška přijata a uchazeč*ka bude vyzván*a k doplnění.

IV. INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ*EK

S uchazečem*kou bude DAMU komunikovat především prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl*a v přihlášce.

Uchazečům*kám se doporučuje pravidelná kontrola složky spamu v jejich e-mailových účtech, kam mohou u některých poštovních služeb hromadné zprávy zapadnout.

Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle katedra uchazeči*ce výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání prvního kola přijímací zkoušky.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude úspěšné*mu uchazeči*ce doručeno POUZE prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) nejdéle 30 dnů po konání posledního kola přijímací zkoušky, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč*ka v přihlášce souhlasil*a.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude neúspěšné*mu uchazeči*ce zasláno doporučenou poštou nejpozději 30 dnů po konání posledního kola přijímací zkoušky.

Uchazeč*ka má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Za nahlížení do spisu se nepovažují osobní konzultace s členy*kami přijímací komise.

Proti rozhodnutí se uchazeč*ka může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.

III. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ CIZINCŮ*NEK KE STUDIU V STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE

Podmínkou pro přijetí cizích státních příslušníků*ic k bezplatnému studiu v studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, je osvědčení znalosti českého jazyka na středně pokročilé úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonání všech částí přijímací zkoušky v češtině. (Tato povinnost se nevztahuje na uchazeče*ky ze Slovenské republiky).

Znalost českého jazyka mohou uchazeči*ky osvědčit:

 1. úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí zde) o úspěšném absolvování zkoušky odpovídající úrovně nebo
 2. maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce nebo
 3. úspěšným vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/informace-pro-zahranicni-uchazece-o-studium-v-cestine/

Znalost češtiny dokládají pouze ti*y uchazeči*ky – cizinci*ky, kteří*ré byli*y přijímací komisí navrženi*y k přijetí do studia, zejména pokud tak hodlají učinit vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky na AMU. O postupu pro vykonání zkoušky z českého jazyka bude tyto uchazeče*ky informovat Studijní oddělení DAMU.

Uchazeči*ky s ukrajinským státním občanstvím budou od poplatku za vkonání jazykové zkoušky na AMU osvobozeni*ny.

V. DOKLADOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

V případě, že uchazeč*ka o studium absolvoval*a předchozí vzdělání na zahraniční střední nebo vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

Pro bakalářské a nenavazující magisterské studium:

 1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
 3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo
 4. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele*ku k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; který AMU sama za poplatek posoudí. Poplatek za toto posouzení činí 931 Kč a je splatný na výzvu studijního oddělení DAMU.

Pro navazující magisterské studium:

 1. osvědčením o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách,
 2. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo
 3. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, který AMU sama za poplatek posoudí. Poplatek za toto posouzení činí 931 Kč a je splatný na výzvu studijního oddělení DAMU.

Uchazeči*ky s ukrajinským státním občanstvím budou od poplatku za posouzení dokladů o předchozím vzdělání osvobozeni*ny a rovněž pro ně platí zvláštní podmínky ověřování zahraničního vzdělání dle Výnosu rektorky 4/2023 .

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání u absolventů*ek zahraničních středních a vysokých škol naleznete na amu.cz/cs/studium/nostrifikace

 

VI. INFORMACE PRO UCHAZEČE SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Modifikace přijímacího řízení na DAMU se řídí Metodickým pokynem prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti č. 2/2022 ( Standard podpory poskytované uchazečům o studium se specifickými potřebami na AMU ).

Pokud uchazeč*ka o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení z důvodů specifických potřeb vyplývajících z jeho*jí zdravotního stavu, podává jako součást přihlášky ke studiu požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Jeho součástí je potvrzení zdravotního stavu vyjádřením lékaře*ky nebo jiné*ho odborné*ho pracovníka*ice.

Za uchazeče*ku ke studiu se specifickými potřebami je pokládán*a uchazeč*ka, který*á vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení.

Mezi uchazeč*ky se specifickými potřebami řadíme osoby:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s tělesným a pohybovým postižením,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s kombinovaným postižením a osoby s jinými obtížemi (s psychickými obtížemi, s narušenými komunikačními schopnostmi, s chronickými somatickými onemocněními).

Jak požádat o modifikaci:

V elektronické přihlášce zaškrtne uchazeč*ka políčko Žádám o úpravu průběhu přijímací zkoušky a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení a vybere druh svého znevýhodnění či postižení

Po registraci přihlášky ke přijímacího řízení studijní oddělení DAMU zašle uchazeči*ce e-mailem Žádost o úpravu přijímacího řízení uchazeče*ky o studium se specifickými potřebami, kde také stanoví nejzazší termín pro její doručení.

Uchazeč*ka vyplní žádost včetně popisu jeho*jího návrhu na úpravu přijímacího řízení. S formulací návrhu v případě potřeby pomůže kontaktní osoba, vedoucí studijního oddělení DAMU.

Povinnou součástí Žádosti je doložení některého z těchto dokladů:

 • doklad o zdravotním postižení
 • doklad o invaliditě libovolného stupně
 • průkaz osoby se zdravotním postižením
 • doklad o specifické poruše učení (zpráva pedagogicko-psychologické poradny)
 • doklad o poruše autistického spektra
 • lékařská zpráva

Vyplněnu, podepsanou a naskenovanou žádost (včetně příloh) vloží uchazeč*ka jako přílohu do přihlášky ke studiu, případně ji doručí e-mailem kontaktní osobě, vedoucí studijního oddělení DAMU do stanoveného termínu.

Studijní oddělení předá žádost předsedovi*kyni komise příjímacího řízení, který rozhodne, zda lze modifikovat přijímací řízení dle žádosti, či nelze, případně navrhne jinou formu modifikace tak, aby nebyla v rozporu s profilem vybraného studijního programu a s žádostí uchazeče*ky o modifikaci.

Stanovisko předsedy*kyně přijímací komise bude doplněno do Žádosti, ta bude následně doručena uchazeči*ce, katedře a členům*kám přijímací komise a bude dále považována za závazný postup při průběhu přijímacího řízení.

Na modifikaci přijímacího řízení není právní nárok. Fakulta může uchazeče*ku vyzvat k doplnění dokladů uvedených v čl. 2 odst. 4 Metodického pokynu.

 

VII. DALŠÍ INFORMACE

Další podmínky přijímacího řízení a kritéria jejich vyhodnocení jsou stanoveny níže pro jednotlivé studijní programy a obory.

Dne 4. 11. 2023 proběhne na DAMU Den otevřených dveří, určený zejména pro zájemce o studium v bakalářských a nenavazujícím magisterském studijním programu. Více informací naleznete na webových stránkách, na Facebooku a na Instagramu v říjnu 2023.

Jednotlivé katedry pořádají samostatné konzultace k přijímacím zkouškám.

Pro zájemce o studium studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce platí povinnost platit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách, jejichž výši stanovuje pro každý akademický rok výnos děkana. Výše poplatku za studium se může v průběhu studia změnit.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví i další poplatky spojené se studiem, zejména poplatky za delší studium – viz platné výnosy rektora AMU číslo 1/2023 a 1/2019.

Způsob posuzování omluv: 

V případě, že se uchazeč*ka nezúčastnil*a přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu písemně či e-mailem požádat předsedu*kyni zkušební komise o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč*ka důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Předseda*kyně zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem katedry žádosti vyhovět, a e-mailem oznámí uchazeči*ce své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč*ka nemá právní nárok.

Ubytování na koleji:

Úspěšní*é uchazeči*ky, kteří*ré obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a mají trvalé bydliště mimo Prahu si mohou podat žádost o ubytování na koleji AMU. Žádost o ubytování na koleji Hradební, kterou naleznete zde, je možné podávat na studijním oddělení DAMU v úředních hodinách nebo podepsanou a naskenovanou žádost zaslat na emailovou adresu katerina.maxova@damu.cz.

Termín pro podání žádostí o ubytování pro ak. rok 2024/25: od 15. 5. do 21. 6. 2024.

Oznámení rozhodnutí o přidělení či nepřidělení ubytování bude doručeno e-mailem ve dnech 26. 6. - 28. 6. 2024.

Uchazeči*ky, kterým bude rozhodnutí o přijetí doručeno později, mohou podat žádost o přidělení koleje i po stanoveném termínu. V takovém případě budou zařazeni*y mezi náhradníky*ice a v případě uvolnění místa a dodatečného přidělení koleje budou neprodleně informováni*y.

Vedení fakulty upozorňuje všechny uchazeče*ky, že studenti*ky nemají právní nárok na ubytování na koleji.

 

Magisterské studijní programy

Produkce a management - Management umění

navazující magisterský Specializace Management umění připraví studenty na profesionální působení v managementu profesionálních divadel a dalších uměleckých organizacích (nezávislých produkčních domech a společnostech, kulturních centrech, stagionách atd.) veřejné i soukromé sféry. Studium poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti teorie managementu nejen divadelních organizací a příležitost aplikovat je na příklady konkrétních provozů. Absolventi mohou působit také jako specialisté v neuměleckých agendách uměleckých organizací, případně jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Vzdělání (od legislativy, ekonomiky až po kulturní politiku) jim umožní i působení na všech stupních veřejné správy kultury.

Produkce a management - Producentství

navazující magisterský Specializace Producentství připraví studenty na kreativní producentskou roli při iniciaci, designu a realizaci projektů v sektoru živého umění. Těžištěm studijního plánu je řada povinných a povinně-volitelných předmětů v oblasti dramaturgie, kreativních průmyslů a v neposlední řadě tvorby a vývoje kreativních, producentských záměrů a projektů. Absolventi specializace Producentství jsou připraveni na působení v roli samostatných, svébytných, kreativních iniciátorů uměleckých aktivit – producentů. Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty, provádět analýzy a studie jejich proveditelnosti, potenciálu a dopadů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat umělecké týmy a vést je. Rozsah dovedností směřuje od atypických divadelních projektů až po organizaci velkých festivalů.