PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Termíny konzultací k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium:

26. ledna 2024 
 

Pro navazující magisterské studium:

POZOR změna termínu!
3. května 2024

hybridně od 14.00 do16.00 hod
Učebna č. R308 (DAMU, trakt Řetězová, 3. patro)
Můžete se připojit online přes aplikaci MS Teams!
 

Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

19. února 2024

Pro navazující magisterské studium:

3. června 2024

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské studium:

I. kolo: 7.a 8. března 2024
II. kolo: 14.–18. března 2024
III. kolo 11.–12. dubna 2024

Pro navazující magisterské studium:

I. kolo: 11. června 2024
(1. kolo bez účasti uchazečů - hodnocení přihlášek)

II. kolo: 18. června 2024 - test na PC
III. kolo: 26. června 2024 - formou pohovoru

Průběh přijímacích zkoušek

Nároky na uchazeče:

Akademie múzických umění v Praze je přední vzdělávací institucí v oblasti umění. Pro přijetí ke studiu musí uchazeč prokázat mimořádné intelektuální, osobnostní a talentové předpoklady, vědomosti i zaujetí a motivaci ke studiu. 

Z vrozených předpokladů přijímací řízení zkoumá kromě intelektu i kreativitu, míru temperamentu, sebevědomí, komunikativnosti a přirozené autority nebo schopnost analytického myšlení.

Testují se též základní znalosti z oblasti umění, zejména divadla (historie i současnosti), zájem o současné kulturní dění a schopnost reflexe společenské situace a minimum ekonomických a právních vědomostí využívaných v běžném občanském životě. 

Případná praxe v divadle či jiném kulturním zařízení může být výhodou vzhledem ke zkušenostem, které v jejím průběhu může uchazeč získat. Není ale nutnou podmínkou přijetí ke studiu.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci) následující přílohu: 

 • motivační dopis (v maximálním rozsahu dvou normostran).

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol:

Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací. 

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. 

Všechny informace o průběhu jednotlivých kol je možno najít na damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-produkce/. Výsledky budou oznámeny tamtéž.

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

První kolo tvoří písemný test z všeobecných vědomostí z dějin i současnosti kultury a umění (převážně divadla). Součástí zadání budou i otázky testující logické a koncepční uvažování nebo porozumění odbornému textu.

V I. kole je možné získat maximálně 440 bodů, pro postup do II. kola je nutné získat alespoň 180 bodů. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 30 uchazečů, postupují do II. kola pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 30. v pořadí. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, postoupí do II. kola všichni uchazeči s daným počtem bodů. 

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo:

Druhé kolo prověří talentové, intelektuální, logické a osobnostní předpoklady uchazečů, a to formou řízené skupinové hry. Průběh řešení skupinového úkolu sledují tři nebo více hodnotitelů, kteří hodnotí zejména schopnost kreativního, osobitého a strukturovaného přístupu k řešení zadaných problémů, asertivitu a schopnost efektivní komunikace. Konečné hodnocení výkonu ve skupinovém úkolu je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli. Maximálně je možné získat 400 bodů.

Uchazeči také podstoupí písemný úkol, který prověří schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu. Maximálně je možné v rámci testu včetně úvahy získat 160 bodů.

Ve II. kole je možné získat celkem maximálně 560 bodů, přičemž do III. kola postoupí ti uchazeči, kteří získají minimálně 600 bodů v součtu bodů z I. a II. kola přijímacího řízení. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 25 uchazečů, do III. kola postoupí pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 25. v pořadí. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, postoupí všichni uchazeči s daným počtem bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

III. kolo:

V ústním pohovoru ve třetím kole dostane uchazeč prostor pro sebeprezentaci a následuje diskuze na témata z oblasti osobních zájmů a uvažovaného profesního směřování uchazeče, případně doplňující otázky z oblastí vymezených u popisu předchozích kol. Každý z členů komise nezávisle hodnotí osobnostní předpoklady, zejména osobitost přístupu, úroveň prezentačních a komunikačních dovedností, pohotovost nebo kreativitu, všeobecný rozhled, míru a druh motivace uchazeče a také jeho znalosti prokázané v průběhu pohovoru. Konečné hodnocení III. kola je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli.

Ve III. kole je možné získat maximálně 500 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří získají v celkovém součtu všech kol minimálně 900 bodů. 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, budou navrženi k přijetí všichni*všechny uchazeči s daným počtem bodů.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu: 13. 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Nároky na uchazeče:

Program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské či magisterské studium oborově blízkého typu (např. management umění, ekonomie, právo, marketing, dramaturgie, divadelní věda). Vzhledem ke stále rozšiřujícímu a proměňujícímu se poli živého umění (performing arts) není oblast předcházejícího vzdělání a praxe uchazečů o studium limitována na klasické divadelní formy, druhy a obory. Předpoklady pro magisterské studium jsou schopnost teoretické reflexe oboru, kreativita a talent pro vedení týmů. Předpokládáme plynulý přechod vynikajících posluchačů z vlastního bakalářského programu.

Předpokladem úspěšného studia je pokročilá znalost anglického jazyka, ve kterém budou vedeny některé semináře a dodávána část studijních materiálů. Některé části přijímacího řízení proto mohou být také vedeny v angličtině.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky.

Povinné přílohy, domácí práce a jejich předložení:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál vysokoškolského diplomu) předloží dále uchazeč o studium v tomto programu společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky před termínem uzávěrky příjmu přihlášek) následující přílohy:

1. Motivační dopis

V motivačním dopisu uchazeč popíše důvody, které ho vedou k výběru magisterského studijního programu produkce včetně konkrétní specializace (Management umění nebo Producentství), krátce reflektuje svou dosavadní praxi a nastíní své představy o vlastním budoucím profesním uplatnění.

2. Přehled dosavadní praxe

Uchazeč předloží kompletní a podrobný přehled dosavadní praxe relevantní pro obor.

3. Formulace tématu magisterského výzkumu

Uchazeč nastíní teoretický problém či fenomén z oblasti produkce, managementu a provozování umění, který má v úmyslu v prvním roce studia podrobit vědeckému zkoumání. Uchazeč v rozsahu cca tří normostran vytyčí cíle svého výzkumu, formuluje výzkumnou otázku, na kterou bude výzkumem hledat odpověď, navrhne případné podpůrné hypotézy, nastíní postup a metody řešení výzkumu a představí základní prameny a literaturu.

Následuje příkladový, nikoliv vyčerpávající výčet rámcových oblastí, uvnitř kterých je možné najít vhodná témata výzkumu.

Příklady průřezových tematických oblastí pro obě specializace:

 • Kulturní politika ČR a zemí EU
 • Grantové politiky ČR a EU (Kreativní Evropa)
 • Divadelní systémy v Evropě
 • Evaluace umělecké produkce z hlediska managementu
 • Legislativa, vztahující se k provozování divadla
 • Financování divadel v ČR

Příklady tematických oblastí pro specializaci Management umění:

 • Analýzy provozu, správy a řízení kulturních organizací
 • Statistika (a její metody) v oblasti živého umění
 • Práce s publikem
 • Analýza finančního managementu kulturních organizací
 • Analýza metod donátorství, sponzorství a fundraisingu
 • Analýza způsobů marketingu a PR divadelních organizací
 • Vztah veřejné správy a živého umění

Příklady tematických oblastí pro specializaci Producentství:

 • Obchodní, produkční a provozní modely v oblasti performing arts
 • Projektový management divadelní aktivity
 • Financování neziskového sektoru
 • Modely produkce festivalů a eventů
 • Modely ekonomiky soukromých a/nebo neziskových divadel
 • Export divadelní (případně kulturní a umělecké) produkce

Průběh přijímací zkoušky:

A) Počet kol

Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací.

B) Časové rozpětí jednotlivých kol

I. kolo – bez účasti uchazečů.

II. kolo – cca 4 hodiny.

III. kolo – cca 1 hodina. 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

V prvním kole přijímací komise zhodnotí písemné podklady a případně vyřadí uchazeče, jejichž profil nebo dodané materiály nevyhovují požadavkům popsaným výše. Komise v prvním kole posuzuje relevanci předchozího formálního i neformálního vzdělání uchazeče k znalostnímu a dovednostnímu minimu nezbytnému ke studiu navazujícího magisterského oboru produkce.

 • Prvním kritériem je příbuznost předchozího oboru studia, respektive míra shody absolvovaného ukončeného studijního programu nebo programů s obsahem bakalářského studijního programu produkce na Katedře produkce DAMU. Maximálně je možné za toto kritérium získat 30 bodů.
 • Druhým kritériem je délka a obsah předchozí pracovní praxe. Maximálně je možné získat 20 bodů.
 • Třetím kritériem je návaznost zvoleného výzkumného tématu na obor, respektive jeho relevanci pro studijní program, proveditelnost a formální úroveň jeho zpracování, kterou členové komise vyhodnotí individuálně a konečný počet bodů se stanoví průměrem. Maximálně je možné získat 25 bodů.
 • Obdobným způsobem komise zhodnotí předloženou manažerskou reflexi, respektive tvůrčí projekt. V tomto čtvrtém kritériu je možné získat maximálně 25 bodů.

V I. kole je tedy celkem možné získat maximálně 100 bodů, pro postup do II. kola je nutné získat minimálně 60 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo:

Ve druhém kole budou uchazeči o studium testováni z vědomostí v rozsahu otázek ke státním bakalářským zkouškám z oboru produkce na KP DAMU (všech okruhů – právo, ekonomie, management a marketing a historie a teorie divadla). Součástí zkoušky je i úvaha na aktuální téma.

Ve II. kole je možné dosáhnout maximálně 200 bodů. Pro postup do III. kola je nutné dosáhnout minimálního počtu 150 bodů v součtu výsledků I. a II. kola. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

III. kolo:

Ve třetím, ústním kole uchazeč prezentuje, konkretizuje a obhajuje předložený magisterský projekt, motivaci ke studiu a představy svého uplatnění v praxi (viz výše). Přijímací komise hodnotí kvalitu navrhovaného projektu, odbornou připravenost uchazeče, jeho všeobecný rozhled a logické, dovednostní a intelektuální předpoklady.

Ve třetím kole je hodnocení součtem bodů přidělených za prokázané znalosti a dovednosti, kreativitu přístupu a úroveň komunikačních dovedností. Každý z členů komise výkon uchazeče bodově ohodnotí. Výsledné pořadí je sestaveno na základě průměru hodnocení všech přítomných členů komise. Ve III. kole je možné získat maximálně 200 bodů.

Celkově je v součtu všech tří kol možné získat maximálně 500 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou v součtu minimálně počtu 300 bodů.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu: 

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do specializace Producentství: 6.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do specializace Management umění: 6.

Zdravotní způsobilost: 

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Další možnosti studia

 • Řádné či krátkodobé studium cizinců: viz http://www.damu.cz/
 • Celoživotní vzdělávání: jedná se o placené studium; pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán dle možností obou stran; v rámci CŽV lze studovat jen některé předměty, nelze si zapsat semináře označené jako „hlavní předmět“ a nelze dosáhnout nároku na udělení titulu. Zájemcům doporučujeme seznámit se se studijním plánem oboru produkce (http://sp.amu.cz/cs/katedra206.html) a kontaktovat sekretariát katedry s návrhem konkrétních předmětů, o které mají zájem.

Kontakt

Bc. Dita NEKOLNÁ

Tajemnice katedry Telefon: 234 244 261 Detail osoby
Foto