Přijímací řízení

Fakultní informace k přijímacímu řízení

Termíny

Konzultace k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium:

28. ledna 2022, 14:00


Pro navazující magisterské studium:

bude upřesněno


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

28. února 2022


Pro navazující magisterské studium:

bude upřesněno
předpokládaný termín 30. května 2022


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

I. kolo: 14.–25. března 2022
II. kolo: 4.–14. dubna 2022
III. kolo: 25. dubna – 6. května 2022


Pro navazující magisterské studium:

předpokládaný termín vyhlášení březen 2022


INFO

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KP v kapitole Požadavky a přijímací řízení.


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium

Nároky na uchazeče:

Akademie múzických umění v Praze je přední vzdělávací institucí v oblasti umění. Pro přijetí ke studiu musí uchazeč prokázat mimořádné intelektuální, osobnostní a talentové předpoklady, vědomosti i zaujetí a motivaci ke studiu. 

Z vrozených předpokladů přijímací řízení zkoumá kromě intelektu i kreativitu, míru temperamentu, sebevědomí, komunikativnosti a přirozené autority, syntetické i analytické schopnosti atd.

Testují se též základní znalosti z oblasti umění, zejména divadla (historie i současnosti), zájem o současné kulturní dění a schopnost reflexe společenské situace a minimum ekonomických a právních vědomostí využívaných v běžném občanském životě. 

Případná praxe v divadle či jiném kulturním zařízení může být výhodou vzhledem ke zkušenostem, které v jejím průběhu může uchazeč získat, rozhodně ale není nutnou podmínkou přijetí ke studiu.

Uchazeč předloží společně s přihláškou v elektronické formě (nahráním přímo do elektronické přihlášky po její registraci) následující přílohy: 

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis (v maximálním rozsahu dvou normostran).

Průběh přijímací zkoušky:

a) Počet kol:

Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – cca 3 hodiny,
 • II. kolo – cca 4 hodiny,
 • III. kolo – max. 30 minut na uchazeče.

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Všechny informace o průběhu jednotlivých kol je možno najít na damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-produkce/. Výsledky budou oznámeny tamtéž.
 

Rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků:

I. kolo:

První kolo tvoří písemný test z všeobecných vědomostí z dějin i současnosti kultury a umění (převážně divadla). Součástí zadání budou i otázky testující logické a koncepční uvažování nebo porozumění odbornému textu. 

V I. kole je možné získat maximálně 440 bodů, pro postup do II. kola je nutné získat alespoň 240 bodů. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 40 uchazečů, postupují do II. kola pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 40. v pořadí. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, postoupí do II. kola všichni uchazeči s daným počtem bodů. 

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo:

Druhé kolo prověří talentové, intelektuální, logické a osobnostní předpoklady uchazečů, a to formou řízené skupinové hry. Průběh řešení skupinového úkolu sledují tři nebo více hodnotitelů, kteří hodnotí zejména schopnost kreativního, osobitého a strukturovaného přístupu k řešení zadaných problémů, asertivita a schopnost efektivní komunikace. Konečné hodnocení výkonu ve skupinovém úkolu je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli. Maximálně je možné získat 400 bodů.

Uchazeči také znovu podstoupí písemný test, který prověří i orientaci uchazečů v sociálně-politické situaci a v obecné rovině i v problematice ekonomie, práva a zakládání, zřizování a provozování kulturních institucí. Schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu je prověřována zpracováním úvahy na aktuální téma. Maximálně je možné v rámci testu včetně úvahy získat 160 bodů.

Ve II. kole je možné získat celkem maximálně 560 bodů, přičemž pro postup do III. kola postoupí ti uchazeči, kteří získají minimálně 600 bodů v součtu bodů z I. a II. kola přijímacího řízení. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 25 uchazečů, do III. kola postoupí pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 25. v pořadí. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, postoupí všichni uchazeči s daným počtem bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

III. kolo:

V ústním pohovoru ve třetím kole dostane uchazeč prostor pro sebeprezentaci a následuje diskuze na témata z oblasti osobních zájmů a uvažovaného profesního směřování uchazeče, případně doplňující otázky z oblastí vymezených u popisu předchozích kol. Každý z členů komise nezávisle hodnotí osobnostní předpoklady, zejména osobitost přístupu, úroveň prezentačních a komunikačních dovedností, pohotovost nebo kreativitu, všeobecný rozhled, míru a druh motivace uchazeče a také jeho znalosti prokázané v průběhu pohovoru. Konečné hodnocení III. kola je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli.

Ve III. kole je možné získat maximálně 500 bodů. Přijati budou uchazeči, kteří získají v celkovém součtu všech kol minimálně 900 bodů a současně dosáhnou v I. kole min. 240 bodů a v součtu I. a II. kola min. 600 bodů.
 

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

DAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v tomto studijním programu. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších. V případě rovnosti bodů u uchazečů na posledním postupovém místě, budou navrženi k přijetí všichni uchazeči s daným počtem bodů.

Nejvyšší počet přijatých uchazečů do tohoto studijního programu: 13.
 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.
 

Způsob posuzování omluv:

V případě, že se uchazeč nezúčastnil přijímací zkoušky z velmi vážných důvodů, může v nejbližším možném termínu po konání zkoušky písemně požádat děkana DAMU o možnost jejího vykonání v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a přezkoumatelnými dokumenty. Děkan v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.
 

Doporučená literatura pro uchazeče o bakalářské studium na katedře produkce na DAMU

Odborný tisk:

Divadelní noviny, čtrnáctideník
Svět a divadlo, měsíčník

Ročenky:

Statistika kultury 2014, II.díl Umění, NIPOS, Praha
Satelitní účet kultury, 2013, ČSÚ a NIPOS, NIPOS
Divadlo v České republice, Ročenka roku 2014. Praha, Institut umění- Divadelní ústav.

Online:

http://www.idu.cz/

http://www.divadlo.cz/

http://www.culturenet.cz/

http://www.i-divadlo.cz/

http://www.divadelni-noviny.cz/

http://artikl.org

Literatura:

Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999
Cikánek, M.:Kreativní průmysly,Institut umění, Praha, 2009.
Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. I. – Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.
Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942, Akademie múzických umění, Praha 2004.
Dvořák,J.: Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak:Kapitoly k tématu realizace divadla. Pražská scéna, Praha 2004.
Dvořák, J.: Malý slovník managementu divadla.Pražská scéna, Praha 2005.
Dvořák, J.: Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004
Gregorini, B., Gregorini, J., Srstka, J.:Základy divadelní činnosti, AMU, Praha 2007
Hagoort, G.: Umělecký management v podnikatelském stylu,AMU, Disk, Praha 2009.
Hrbek D.: Budování divadla, Disk, Praha, 2009.
Chládková, B.: Divadelní systémy v Evropě. Divadelní ústav, Praha 2001.
Chloupek V., Košut V.,Srstka: J.Smlouvy v divadelní praxi. DAMU, Praha, 2014.
Ježek, Vl., Jirák, J.: Média a my, AMU, Praha 2014.
Kaiser Michael M.: Strategické plánování v umění. Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2009.
Ledvinová J.: Profesionální fundraising. DAMU, Praha, 2014.
Nekolný, B. a kol.: Divadelní systémy a kulturní politika. Divadelní ústav, Praha 2006.
Nekolný, B.: Divadlo a kreativní sektor. DAMU, Praha 2014.
Raabová, T.: Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.
Römerová, E.: Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel.VŠE, Praha 2012.
Smolíková, M. ed.: Management umění.ProCulture, Praha 2008.
Srstka, J.:  Autorské právo v divadle. AMU, Praha 2006.
Šesták, J.: Divadlo-kultura-podmínky. AMU, Disk, Praha 2013.

Další:

Bakalářské a magisterské diplomové práce obhájené na Katedře produkce DAMU

Podmínky přijímacího řízení navazujícího magisterského programu produkce budou vyhlášeny po ukončení probíhajícího procesu reakreditace, a to nejpozději v březnu 2022.

 

Doporučená literatura pro uchazeče o magisterské studium

z jiných oborů DAMU, či z jiných vysokých škol v ČR i zahraničí

 • Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999.
 • Černý, František: Kapitoly z dějin českého divadla. Academia, Praha 2000.
 • Česká divadla – encyklopedie divadelních souborů. (Ed.: Eva Schormová) Divadelní ústav, Praha 2000
 • Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, Praha 2019
 • Drucker, Peter: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Management Press, Praha 1993.
 • Gregorini, Bedřich: Realizace dramaturgického plánu v divadle. (skripta) SPN, Praha 1990.
 • Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v umění: Praktický průvodce, Institut umění, Praha 2009
 • Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem, Grada, Praha 2008
 • Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak, Pražská scéna, Praha 2004
 • Dvořák, Jan: Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004
 • Kopecký Jan (pod jménem Jan Bernard): Co je divadlo. SPN, Praha 1983.
 • Kotler, Philip: Marketing. Management. Victoria Publishing, Praha 1993 a další vydání.
 • Kotler, Philip: Marketing od A až do Z. Management Press, Praha 2003.
 • Ledvinová, Jana – Pešta, Karel: Základy fundraisingu aneb jak získat peníze na prospěšnou činnost. ICN, Praha 1996.
 • Vítek, Svetozar: Řízení a organizace divadla. (skripta) SPN, Praha 1986.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. I. - Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942,Akademie múzických umění, Praha 2004
 • Vodáček, Leo – Vodáčková, Olga: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press, Praha 2003.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorské právo a práva související, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 114/2002 Sb., FKSP, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 44/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění platných předpisů
 • Nařízení vlády 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění platných předpisů
 • http://www.divadlo.cz/box/ - Správa a řízení , Kulturní politika , K legislativě , Divadelní systémy , Dotace a granty

Další možnosti studia

 • Řádné či krátkodobé studium cizinců: viz http://www.damu.cz/
 • Celoživotní vzdělávání: jedná se o placené studium; pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán dle možností obou stran; v rámci CŽV lze studovat jen některé předměty, nelze si zapsat semináře označené jako „hlavní předmět“ a nelze dosáhnout nároku na udělení titulu. Zájemcům doporučujeme seznámit se se studijním plánem oboru produkce (http://sp.amu.cz/cs/katedra206.html) a kontaktovat sekretariát katedry s návrhem konkrétních předmětů, o které mají zájem.

Kontakt

Bc. Dita Nekolná

Tajemnice katedry

E-mail: dita.nekolna@damu.cz
Telefon: 234 244 261, 605 759 526
Detail osoby
Bez obrázku


.