Přijímací řízení

Termíny

Konzultace k přijímacím zkouškám

Pro bakalářské studium:

pátek 27. listopadu 2020 od 14 do 15:00 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu, od 15:00 do 16:00 hodin - dotazy a individuální konzultace

Zde odkaz na online schůzku, která proběhne v Microsoft Teams
(do schůzky v MS Teams se lze přihlásit jednoduše v režimu hosta po rozkliknutí odkazu přímo v prohlížeči vašeho zařízení).


Pro navazující magisterské studium:

pátek 16. dubna 2021 od 14:00 do 15:00 hodin  - informace o přijímacím řízení a studiu, od 15:00 do 16:00 hodin - dotazy a individuální konzultace

Zde odkaz na online schůzku, která proběhne v Microsoft Teams. 
(do schůzky v MS Teams se lze přihlásit jednoduše v režimu hosta po rozkliknutí odkazu přímo v prohlížeči vašeho zařízení).

Pozn.: Mimo konzultační den nemohou být z kapacitních důvodů katedry informace k přijímacímu řízení podávány.


Termíny podání přihlášek

Pro bakalářské studium:

do 25. ledna 2021.


Pro navazující magisterské studium:

do 31. května 2021.


Termíny přijímacích zkoušek

Pro bakalářské studium:

 • 1. kolo: 26. února 2021 od 10.00 do cca 14 hodin,
 • 2. kolo: 25. a 26. března 2021 od 9:00 do cca 16 hodin,
 • 3. kolo: 8. a 9. dubna 2021 od 9:00 do cca 16 hodin.
  Výsledky 3. kola budou zveřejněny nejpozději 15. dubna 2021.

Pro navazující magisterské studium:

 • 1. kolo: 8. června 2021 (bez účasti uchazečů)
 • 2. kolo: 21. června 2021 od 10:00 hodin
 • 3. kolo: 25. června 2021 od 9:00 hodin.

INFO

Nároky na  uchazeče jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých studijních oborů KP v kapitole Požadavky a přijímací řízení.


Průběh přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

 • Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – cca 3 hodiny.
 • II. kolo – cca 4 hodiny.
 • III. kolo – max 30 minut na uchazeče.

c) Rámcový obsah přijímacích zkoušek:

 • První kolo tvoří písemný test z všeobecných vědomostí z dějin i současnosti kultury a umění (převážně divadla). Součástí zadání budou i otázky testující logické a koncepční uvažování nebo porozumění odbornému textu.
 • Druhé kolo prověří talentové, intelektuální, logické a osobnostní předpoklady uchazečů a to formou řízené skupinové hry.
  Uchazeči také znovu podstoupí písemný test, který prověří i orientaci uchazečů v sociálně-politické situaci a v obecné rovině i v problematice ekonomie, práva a zakládání, zřizování a provozování kulturních institucí. Schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu je prověřována zpracováním úvahy na aktuální téma.
 • V ústním pohovoru ve třetím kole dostane uchazeč prostor pro sebeprezentaci a následuje diskuze na témata z oblasti osobních zájmů a uvažovaného profesního směřování uchazeče, případně doplňující otázky z oblastí vymezených u popisu předchozích kol.
 • Pokud uchazeč doloží úspěšné složení mezinárodně uznávané zkoušky ze  světového jazyka (např. předložením prosté kopie diplomu nebo protokolu o průběhu zkoušky), může být v závěrečném kole při rovnosti bodů zvýhodněn.

d) Kritéria hodnocení:

 • Test prvního kola je bodován na základě prokázaných znalostí a schopností, přičemž maximální počet bodů je u každé otázky uveden a odpovídá její náročnosti. Do druhého kola postupují uchazeči, kteří překročí stanovemnou bodovou hranici.
  Maximální dosažitelný počet bodů za všechny disciplíny 1. kola je 440 bodů. Pro postup do 2. kola je nutné dosáhnout minimálně 240 bodů. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 40 uchazečů, postupují do 2. kola pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 40. v pořadí.

  Pokud uchazeč nedosáhne výše určeného počtu bodů a pořadí, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Ve druhém kole jsou schopnosti prokázané v průběhu procesu řešení zadaného praktického úkolu nezávisle bodovány třemi nebo více lektory. Hodnocena je zejména schopnost kreativního, osobitého a strukturovaného přístupu k řešení zadaných problémů, asertivita a schopnost efektivní komunikace. Testová část je hodnocena na základě správně či nesprávně zodpovězených otázek. Maximální dosažitelný počet bodů je v zadání testu uveden. Do třetího kola postupují uchazeči, kteří překročí stanovenou bodovou hranici v součtu bodů za 1. a 2. kolo.
  Maximální dosažitelný počet bodů po 2. kole je 1000 bodů (440 první kolo + 560 druhé kolo). Pro postup do 3. kola je nutné dosáhnout minimálně 600 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů při součtu 1. a 2. kola, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Ve třetím kole každý z členů komise nezávisle hodnotí osobnostní předpoklady, zejména osobitost přístupu, úroveň prezentačních a komunikačních dovedností, pohotovost nebo kreativitu, všeobecný rozhled, míru a druh motivace uchazeče a také jeho znalosti prokázané v průběhu pohovoru. Konečné hodnocení kola je vypočteno jako průměr bodů udělených jednotlivými hodnotiteli. K přijetí jsou komisí doporučeni uchazeči, kteří získají alespoň 60% z maximálně dosažitelných bodů při součtu všech tří kol.
  Maximální dosažitelný počet bodů po 3. kole je 1500 bodů (440 první kolo + 560 druhé kolo+ 500 třetí kolo). Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 900 bodů. V případě, že limitu pro přijetí dosáhne více než 13 uchazečů, přijatí budou pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 13. v pořadí.
  Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou minimálního počtu bodů a pořadí nutného pro přijetí.
   

Povinné přílohy přihlášky ke studiu:

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis (v maximálním rozsahu dvou normostran).

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Uchazeči, kteří e-mailovou adresu neudají, nebo jim email nebude z jakéhokoliv důvodu doručen, mají povinnost si podrobnosti vyhledat na webu katedry.

Všechny aktualizované informace o termínech zkoušek a průběhu jednotlivých kol je možno najít na http://www.damu.cz/ v sekci katedry. Výsledky budou oznámeny tamtéž.

Doporučená literatura pro uchazeče o bakalářské studium na katedře produkce na DAMU

Odborný tisk:

Divadelní noviny, čtrnáctideník
Svět a divadlo, měsíčník

Ročenky:

Statistika kultury 2014, II.díl Umění, NIPOS, Praha
Satelitní účet kultury, 2013, ČSÚ a NIPOS, NIPOS
Divadlo v České republice, Ročenka roku 2014. Praha, Institut umění- Divadelní ústav.

Online:

http://www.idu.cz/

http://www.divadlo.cz/

http://www.culturenet.cz/

http://www.i-divadlo.cz/

http://www.divadelni-noviny.cz/

http://artikl.org

Literatura:

Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999
Cikánek, M.:Kreativní průmysly,Institut umění, Praha, 2009.
Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. I. – Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.
Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942, Akademie múzických umění, Praha 2004.
Dvořák,J.: Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak:Kapitoly k tématu realizace divadla. Pražská scéna, Praha 2004.
Dvořák, J.: Malý slovník managementu divadla.Pražská scéna, Praha 2005.
Dvořák, J.: Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004
Gregorini, B., Gregorini, J., Srstka, J.:Základy divadelní činnosti, AMU, Praha 2007
Hagoort, G.: Umělecký management v podnikatelském stylu,AMU, Disk, Praha 2009.
Hrbek D.: Budování divadla, Disk, Praha, 2009.
Chládková, B.: Divadelní systémy v Evropě. Divadelní ústav, Praha 2001.
Chloupek V., Košut V.,Srstka: J.Smlouvy v divadelní praxi. DAMU, Praha, 2014.
Ježek, Vl., Jirák, J.: Média a my, AMU, Praha 2014.
Kaiser Michael M.: Strategické plánování v umění. Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2009.
Ledvinová J.: Profesionální fundraising. DAMU, Praha, 2014.
Nekolný, B. a kol.: Divadelní systémy a kulturní politika. Divadelní ústav, Praha 2006.
Nekolný, B.: Divadlo a kreativní sektor. DAMU, Praha 2014.
Raabová, T.: Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.
Römerová, E.: Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel.VŠE, Praha 2012.
Smolíková, M. ed.: Management umění.ProCulture, Praha 2008.
Srstka, J.:  Autorské právo v divadle. AMU, Praha 2006.
Šesták, J.: Divadlo-kultura-podmínky. AMU, Disk, Praha 2013.

Další:

Bakalářské a magisterské diplomové práce obhájené na Katedře produkce DAMU

Všichni uchazeči (včetně absolventů KP DAMU) podávají běžnou přihlášku ke studiu na VŠ. Ke stažení je na http://www.damu.cz/ > pro uchazeče > formulář přihlášky.

Předpokladem úspěšného studia je pokročilá znalost anglického jazyka, ve kterém budou vedeny některé semináře a dodávána část studijních materiálů. Některé části přijímacího řízení proto mohou být také vedeny v angličtině.

Všichni uchazeči musí jako povinnou součást přihlášky k MA studiu přiložit podrobnou formulaci tématu výzkumného magisterského projektu, tj. teoretického problému či fenoménu z oblasti provozování umění, který má uchazeč v úmyslu v prvním roce MA studia podrobit vědeckému zkoumání. Uchazeč v rozsahu cca tří normostran vytyčí cíle svého výzkumu, formuluje výzkumnou otázku, na kterou bude výzkum hledat odpověď, a případné podpůrné hypotézy a navrhne postup a metody řešení zvoleného problému.

Podrobnější definice magisterského projektu je uvedena na webových stránkách katedry v sekci MA studium, kde jsou také uveřejněny aktuální, katedrou preferované výzkumné oblasti a inspirační příklady témat magisterského projektu. Navrhované výzkumné úkoly nicméně nejsou úplným výčtem akceptovaných témat a přijímací komise bodově ohodnotí i případnou originalitu a jedinečnost vlastního tématu, jehož volbu uchazeč srozumitelně zdůvodní.

Dalšími povinnými přílohami přihlášky jsou strukturovaný životopis a motivační dopis, kde uchazeč popíše důvody, které ho vedou k výběru MA studia oboru produkce, krátce reflektuje svou dosavadní praxi a nastíní své představy o vlastním budoucím profesním uplatnění.

Povinné součásti přihlášky (magisterský projekt, strukturovaný životopis a motivační dopis) musí být odevzdány v písemné podobě spolu s přihláškou a zároveň odeslány v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu tajemnice katedry viz níž. Přihlášky, ke kterým nebudou ve výše uvedeném termínu zaslány i zmíněné přílohy, budou vyřazeny z formálních důvodů z přijímacího řízení.

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení vyrozuměni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Uchazeči, kteří e-mailovou adresu neudají, nebo jim e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu doručena, mají povinnost si podrobnosti vyhledat na webu katedry.

a) Počet kol

 • Přijímací řízení se skládá ze tří kol. Všechna kola jsou vyřazovací.
 • Přijímací komise může upustit od účasti v II. kole u uchazečů, kteří absolvovali BA státní zkoušku z oboru produkce na KP DAMU ne dříve než 12 měsíců před přihlášením k MA studiu s celkovým hodnocením známkou A, B nebo C. O takovém rozhodnutí komise budou uchazeči informováni před konáním II. kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – vyhodnocení dodaných podkladů bez účasti uchazečů.
 • II. kolo – cca 3 hodiny.
 • III. kolo – cca 30 min na uchazeče.

c) Rámcový průběh přijímacích zkoušek:

 • V prvním kole přijímací komise vyhodnotí písemné podklady a případně vyřadí uchazeče, jejichž profil nebo dodané materiály nevyhovují požadavkům popsaným výše.
 •  Ve druhém kole budou uchazeči o studium testováni z vědomostí v rozsahu otázek ke státním bakalářským zkouškám z oboru produkce na KP DAMU (všech okruhů – právo, ekonomie, management a marketing a historie a teorie divadla). Součástí zkoušky je i úvaha na aktuální téma. Součástí tohoto kola může být i interaktivní zkouška osobnostních manažerských předpokladů testovaných formou praktického úkolu. Bližší informace budou sděleny uchazečům v informačním dopise. Pro zájemce s jinou národností než je česká nebo slovenská je součástí tohoto kola i zkouška z českého jazyka. V případě neúspěchu nemohou být tito zájemci ke studiu v českém jazyce přijati. Mají ale možnost využít nabídky placeného studia v anglickém jazyce – viz http://www.damu.cz/.
 • Ve třetím, ústním kole uchazeč prezentuje, konkretizuje a obhajuje předložený magisterský projekt, motivaci ke studiu a představy svého uplatnění v praxi (viz výše). Přijímací komise hodnotí kvalitu navrhovaného projektu, odbornou připravenost uchazeče, jeho všeobecný rozhled a logické, dovednostní a intelektuální předpoklady.

d) Kritéria hodnocení:

 • V prvním kole komise posuzuje relevanci předchozího formálního i neformálního vzdělání uchazeče k  znalostnímu a dovednostnímu minimu nezbytnému ke studiu navazujícího magisterského oboru produkce, tedy zejména příbuznost předchozího oboru studia a praxe (váha kritéria 40%). Dále komise hodnotí návaznost zvoleného tématu na obor a výzkumné priority katedry (váha kritéria 30 %) a kvalitu formálního zpracování tématu magisterského projektu (váha kritéria 30 %). Pro postup do dalšího kola přijímacího řízení je třeba dosáhnout alespoň hranice 60 % bodů.
  Maximální možný počet bodů pro vyhodnocení obdržených podkladů je 100 bodů. Minimální počet bodů pro účast ve 2. kole přijímací zkoušky je 60 bodů.
  Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 2. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Druhé kolo je bodováno na základě prokázaných znalostí a v případě úvahy také schopností kreativně uvažovat a formulovat vlastní myšlenky. Maximální počet bodů je u každé otázky uveden a odpovídá její náročnosti. Interaktivní úkol bude hodnocen minimálně dvěma nezávislými hodnotiteli. Výsledné bodování bude vypočteno průměrem bodového hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Do dalšího kola postupují uchazeči se ziskem alespoň 50% z maximálně dosažitelných bodů v součtu 1. a 2. kola.
  Maximální možný dosažitelný počet bodů po 2. kole je 300 bodů (100 bodů za první kolo + 200 bodů za druhé kolo). Pro postup do 3. kola je nutné dosáhnout minimálně 150 bodů. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 20 uchazečů, postupují do 2. kola pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 20. v pořadí. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů a pořadí, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Ve třetím kole je hodnocení součtem bodů přidělených za prokázané znalosti a dovednosti, kreativitu přístupu a úroveň komunikačních dovedností. Každý z členů komise výkon uchazeče bodově ohodnotí. Výsledné pořadí je sestaveno na základě průměrné známky. K přijetí jsou komisí doporučeni uchazeči, kteří získají alespoň 50% z maximálně dosažitelných bodů při součtu všech tří kol.
  Maximální možný dosažitelný počet bodů po 3. kole je 500 bodů (100 bodů první kolo + 200 bodů druhé kolo + 200 bodů třetí kolo).  Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 300 bodů při součtu všech kol. V případě, že stanoveného limitu dosáhne více než 10 uchazečů, přijatí budou pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 10. v pořadí.
  Přijati budou uchazeči, kteří dosáhnou stanoveného počtu bodů a pořadí nutného pro přijetí.

Doporučená literatura pro uchazeče o magisterské studium

z jiných oborů DAMU, či z jiných vysokých škol v ČR i zahraničí

 • Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999.
 • Černý, František: Kapitoly z dějin českého divadla. Academia, Praha 2000.
 • Česká divadla – encyklopedie divadelních souborů. (Ed.: Eva Schormová) Divadelní ústav, Praha 2000
 • Drucker, Peter: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Management Press, Praha 1993.
 • Gregorini, Bedřich: Realizace dramaturgického plánu v divadle. (skripta) SPN, Praha 1990.
 • Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v umění: Praktický průvodce, Institut umění, Praha 2009
 • Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem, Grada, Praha 2008
 • Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak, Pražská scéna, Praha 2004
 • Dvořák, Jan: Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004
 • Kopecký Jan (pod jménem Jan Bernard): Co je divadlo. SPN, Praha 1983.
 • Kotler, Philip: Marketing. Management. Victoria Publishing, Praha 1993 a další vydání.
 • Kotler, Philip: Marketing od A až do Z. Management Press, Praha 2003.
 • Ledvinová, Jana – Pešta, Karel: Základy fundraisingu aneb jak získat peníze na prospěšnou činnost. ICN, Praha 1996.
 • Vítek, Svetozar: Řízení a organizace divadla. (skripta) SPN, Praha 1986.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. I. - Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.
 • Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942,Akademie múzických umění, Praha 2004
 • Vodáček, Leo – Vodáčková, Olga: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press, Praha 2003.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorské právo a práva související, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 114/2002 Sb., FKSP, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 44/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění platných předpisů
 • Nařízení vlády 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění platných předpisů
 • http://www.divadlo.cz/box/ - Správa a řízení , Kulturní politika , K legislativě , Divadelní systémy , Dotace a granty

Další možnosti studia

 • Řádné či krátkodobé studium cizinců: viz http://www.damu.cz/
 • Celoživotní vzdělávání: jedná se o placené studium; pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán dle možností obou stran; v rámci CŽV lze studovat jen některé předměty, nelze si zapsat semináře označené jako „hlavní předmět“ a nelze dosáhnout nároku na udělení titulu. Zájemcům doporučujeme seznámit se se studijním plánem oboru produkce (http://sp.amu.cz/cs/katedra206.html) a kontaktovat sekretariát katedry s návrhem konkrétních předmětů, o které mají zájem.

Kontakt

Bc. Dita Nekolná

Tajemnice katedry

E-mail: dita.nekolna@damu.cz
Telefon: 234 244 261, 605 759 526
Detail osoby
Bez obrázku


.